Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (43 ψήφοι [20.00%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.00%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (43 ψήφοι [20.00%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.00%

 3. Το Κτηματολόγιο (34 ψήφοι [15.81%])

  Ποσοστό ψήφων: 15.81%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (41 ψήφοι [19.07%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.07%

 5. Άλλο (54 ψήφοι [25.12%])

  Ποσοστό ψήφων: 25.12%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

αυθαίρετα μετάβαση ν.4495/17


Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι:

Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο νέο νόμο , ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.
Τεχνικοί κύκλοι και πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν προς το ecopress.gr, έχοντας υπόψη τους συγκεκριμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ότι μέχρι τώρα είναι δεκάδες χιλιάδες οι «λευκές», δηλαδή η ημιτελείς και ανολοκλήρωτες υπαγωγές αυθαιρέτων. Οι περισσότερες από αυτές έχουν μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο αρχικό στάδιο της αίτησης και του υπολογισμού και καταβολής των προστίμων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το λεγόμενο «κλείσιμο του φακέλου».

Εξ αντικειμένου λοιπόν προκύπτει ένας μεγάλος όγκος δουλειάς, κυρίως για τους μηχανικούς που θα πρέπει να τρέξουν τώρα για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υπαγωγής και μετάβασης στο νέο νόμο.

Παράλληλα οι ίδιοι κύκλοι εκφράζουν φόβους, αναφέροντας περιστατικά που ήδη έχουν καταγραφεί μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών, ότι δεν αποκλείονται προβλήματα και εντάσεις στο πεδίο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, όσον αφορά στην ολοκλήρωση των υπαγωγών και την μετάβαση στο νέο σύστημα. Ιδίως σε περιπτώσεις που ιδιοκτήτες άλλοτε γνωρίζοντας και άλλοτε όχι τι πραγματικά έχει γίνει, θεωρούν η θέλουν να θεωρούν ότι η υπαγωγή τους έχει ολοκληρωθεί, χωρίς αυτό να συμβαίνει.

Τα δικαιολογητικά υπαγωγής στο νέο νόμο

Τα δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του νέου νόμου

Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A και τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:

-Αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.

-Την αίτηση υποβάλλει:

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σ’ αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
Ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
Όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
Ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
-Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:

Τα ατομικά του στοιχεία,

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
Η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
Ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
Το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό,
Αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία,
Δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει σε στις περιπτώσεις του άρθρου 89,
Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.
Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/2011 ή το ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου σύμφωνα με την παρ. 6β
Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης,
-Σχέδια ως εξής:

Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα :
Του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια,
Του τοπογραφικού διαγράμματος,
Του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,
Της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8-9-1983 π.δ. (Δ΄ 394) .

Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

Τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση.
-Αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:

Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση

Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8-9-1983 π.δ., κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8-9-1983 π.δ.. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης.
Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
-Στατικός έλεγχος των παραβάσεων:

Μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό που ισχυε κατά τον χρονο κατασκευης του εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ )
Κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη.
Οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε μέσης (Μ) ή υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού

Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:

Μετατροπής ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
Διαμερισμάτωσης ή αλλαγής διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,
Πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
Πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι 30% του εμβαδού τους και μέχρι 20% του πλάτους τους,
Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού,με μεγιστη επιφανεια τα 100 μ2
Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου,
Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 30% του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
Μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου,
Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου,
Σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.
Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονοικής ταυτότητας του κτιρίου.

Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
Το παράβολο

Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:

α) ύψους 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.,

β) ύψους 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.,

γ) ύψους 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,

δ) ύψους 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,

ε) ύψους 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ..

Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.

Πηγή: http://tdm.tee.gr/af...dikaiologitika/Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

22 Σχόλια

Προς αποφυγή παρερμηνειας, μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για τις περιπτώσεις Υ του δεδοτα κατά 4178 και όχι για τις Μ.
Φωτογραφία
zavi@tee.gr
Νοέ 11 2017 22:51
????????????????????????
Φωτογραφία
Anton_civeng
Νοέ 12 2017 02:22

"Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.

 

 

Αρθρο 17

 

4. Η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων εξε-

τάζει:

..................................................................................

δ) τη δυνατότητα αποδοχής ή μη της υποβολής τροπο-

ποίησης της δήλωσης υπαγωγής, προκειμένου να υπο-

βληθούν πρόσθετα στοιχεία, σύμφωνα με το τελευταίο

εδάφιο του άρθρου 99 του παρόντος.

 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δυο (2) φορές

το μήνα και εκδικάζει προσφυγές μέσα σε προθεσμία

σαράντα (40) ημερών από την άσκησή τους. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι ενημερώνονται για την ημερομηνία συζήτησης

της προσφυγής τους ενώπιον της Επιτροπής και μπορούν

να παρίστανται κατά τη συζήτησή της, εφόσον το επιθυ-

μούν, για να εκθέσουν τις απόψεις τους.

..................................................

 

Η οργασμική αποθέωση της γραφειοκρατίας....

Είναι να μην χρειαστεί να πρέπει να αλλάξεις ούτε ένα  ...κιχ...

Αυτά που με αίτημα στην πλατφόρμα μπορούσες να αλλάξεις την επόμενη μέρα (οι υπάλληλοι του ΤΕΕ  απαντούσαν αμέσως και bravo τους!!),

 τώρα στην σειρά σου, προσκύνα εξουσίες και περίμενε για καλά σαράντα..

ή καλύτερα του κ@#.... τα εννιάμερα...  

Όσο προλαβαίνετε πριν την σύσταση των επιτροπών μπορεί να σας ανοίξουν οριστικές δηλώσεις όπως μέχρι προχθές.................

"Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.

 

 

Αρθρο 17

 

4. Η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων εξε-

τάζει:

..................................................................................

δ) τη δυνατότητα αποδοχής ή μη της υποβολής τροποποίησης της δήλωσης υπαγωγής, προκειμένου να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 του παρόντος.

 

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δυο (2) φορές το μήνα και εκδικάζει προσφυγές μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την άσκησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής τους ενώπιον της Επιτροπής και μπορούν

να παρίστανται κατά τη συζήτησή της, εφόσον το επιθυμούν, για να εκθέσουν τις απόψεις τους.

..................................................

 

Η οργασμική αποθέωση της γραφειοκρατίας....

Είναι να μην χρειαστεί να πρέπει να αλλάξεις ούτε ένα  ...κιχ...

Αυτά που με αίτημα στην πλατφόρμα μπορούσες να αλλάξεις την επόμενη μέρα (οι υπάλληλοι του ΤΕΕ  απαντούσαν αμέσως και bravo τους!!),

 τώρα στην σειρά σου, προσκύνα εξουσίες και περίμενε για καλά σαράντα..

ή καλύτερα του κ@#.... τα εννιάμερα...  

Όσο προλαβαίνετε πριν την σύσταση των επιτροπών μπορεί να σας ανοίξουν οριστικές δηλώσεις όπως μέχρι προχθές.................

 

το κακό είναι ότι μέχρι την σύσταση των επιτροπών αυθαιρέτων πρέπει να υποβάλεις αυτό το ίδιο αίτημα στο ΣΥΠΟΘΑ

(όπου στην περιοχή μου εκκρεμούν υποθέσεις από τον ΑΥΓ 2014) που η θητεία τους λήγει την 31-12-17  (και η απάντηση τους ήταν 2/μηνη αλλά μπορούσε και να μην εκδοθεί ποτέ ή να εκδοθεί και μετά από 2 χρόνια και παρόλα αυτά να ισχύει-αυτά από σχετική εγκύκλιο περί λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ-να μην την ψάξω τώρα)

 

Άρθρο 26

Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α΄

1.     Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών των άρθρων 1, 2 και 3, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2.      Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου όργανα και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα. Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων λήγει στις 31.12.2017, εκτός εάν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, παραταθεί η συγκεκριμένη προθεσμία και οριστεί νέα ημερομηνία λήξης της θητείας των οργάνων αυτών.

...Τι λες τώρα.Δεν υπάρχει σωτηρία δεν έχει νόημα πλέον όλο αυτό .Και να βγαίνει η άλλη προχθές και να λέει βγάλαμε νέες επιτροπές για αποφόρτιση στις άλλες .Και καθόμαστε και τους κοιτάμε....
Φωτογραφία
Anton_civeng
Νοέ 12 2017 12:48
............................................

2.      Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου όργανα και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα.

........................................................

 

Δηλαδή μέχρι τώρα  πίστευαν ότι οι δηλώσεις μετέβαιναν  σε κατάσταση υπαγωγής από το ΣΥΠΟΘΑ??!!,

Σε ποιό συννεφάκι βρίσκονται; .......

Και γιατί όλο αυτό το γραφειοκρατικό χάλι ξαφνικά,.....!!

ή μήπως για τις δηλώσεις Ε1, Ε9, ΦΠΑ περνούν τις τροποποιητικές από επιτροπάτα ..?

 

Καλύτερα για κάθε μετάβαση δηλώσεων σε "υπαγωγή" να χρέωναν ένα 30ρικο υπερ ανεργίας μηχανικών  ....

 

(μην δεν έκανα καλό που τους το είπα για τα φορολογικά...

και βάλουν κι εκεί επιτροπές....??)

Ισχύει και για δηλώσεις του Ν4178?

Ισχύει και για δηλώσεις του Ν4178?

ελπίζω πως όχι...

Τα παρακάτω μάλλον χρήζουν ερμηνείας, εννοούν μήπως αυτά που θα μεταφερθούν από 4178 ?

Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης
κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
στις διατάξεις του παρόντος

η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:

αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για
κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω πε-
ριπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2
και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμ-
φωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):

.......
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί
στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα
υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυ-
θαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε
υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,

 

(ΕΔΑΦΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ θ)

Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013,
η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή
τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋ-
ποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου
ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,

 

 

Φωτογραφία
ΙΑΣΟΝΑΣ
Νοέ 12 2017 14:14

".....Τεχνικοί κύκλοι και πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν προς το ecopress.gr, έχοντας υπόψη τους συγκεκριμένα στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα ότι μέχρι τώρα είναι δεκάδες χιλιάδες οι «λευκές», δηλαδή η ημιτελείς και ανολοκλήρωτες υπαγωγές αυθαιρέτων. Οι περισσότερες από αυτές έχουν μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο αρχικό στάδιο της αίτησης και του υπολογισμού και καταβολής των προστίμων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το λεγόμενο «κλείσιμο του φακέλου.....".

 

Ακόμα παίζουν το ".....τσίου τσίου τους", δηλαδή πιστεύουν και περιμένουν 2.000.000 δηλώσεις που είναι σε επεξεργασία ή αρχική υποβολή χωρίς ή ακόμα και με πληρωμή του παραβόλου (κάποιες) ότι, θα μπουν στο νόμο ή θα συνεχίσουν την υπαγωγή τους και θα ολοκληρωθούν με τον 4178, ούτως ώστε αυτοί να εισπράξουν ακόμα άλλα 10.000.000.000 δις!!!!

Μα είναι δυνατόν να είναι τόσο νυχτωμένοι;;;;

Δεν έχουν καταλάβει ότι, αφενός μεν εμείς οι μηχανικοί "παίζουμε" με το παιχιδάκι - συστηματάκι που μας έδωσαν, αφετέρου δε οι ιδιοκτήτες ....αγρόν αγοράζουν!!!

Ξυπνήστε λεβέντες....

Τίποτα δεν πρόκειται να πάρετε από τα παλιά, δηλαδή, τα ..."εν υπνώσει" (φτιάξτε νέα κατηγορία)......

Τίποτα δεν πρόκειται να πάρετε όμως κι από τα .....καινούργια!!!

Φωτογραφία
danaikaterina
Νοέ 12 2017 14:35

#terry

Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ισχύει και για της δηλώσεις που παραμένουν στον 4178. Νομίζω πως εκεί τα αιτήματα λειτουργούν κανονικά.

 

#spafent

Αυτά που θα μεταφερθούν από τον 4178 στον 4495 αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως και οι νέες υπαγωγές. Δηλαδή υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του νέου νόμου συμπεριλαμβανομένης της ΜΣΕ (σχεδόν) για τα πάντα.

Για τις δηλώσεις που θα κλείσουν με 4178, όταν θα δημιουργηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα αν υπάρχουν κτίσματα που χαρακτηρίστηκαν Υ με το ΔΕΔΟΤΑ, θα πρέπει να γίνει για αυτά Μελέτη Στατικής Επάρκειας.

Θα πρεπει να πουμε τωρα στους ιδιοκτητες με Δεδοτα Υ που εχουν υπαχθει στον 4178 οτι αλλαξε ο νομος κ κανε μια στατικη μελετη τωρα ?? Ειμαστε σοβαροι ??

#terry

Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ισχύει και για της δηλώσεις που παραμένουν στον 4178. Νομίζω πως εκεί τα αιτήματα λειτουργούν κανονικά.

 

 

Ελπίζουμε να είναι έτσι

Φωτογραφία
Anton_civeng
Νοέ 12 2017 16:30

" Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013..........

.....................................................................................

.....................................................................................

οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές,

.............................................................

το λεγόμενο «κλείσιμο του φακέλου». "

 

Σ΄αυτό το τμήμα του το άρθρο αναφέρεται στις παλιές του 4178 και δείχνει οι επιτροπές να αφορούν και στις αλλαγές δηλώσεων του 4178...... 

Μακάρι όχι..,

Πάντως μέχρι και 9/11/17 οι δηλώσεις ξεκλείδωναν σε μία μέρα.........

Απο την αρχή έλεγα πως έχουμε μπλέξει με ηλίθιους ,ανίκανους και άχρηστους....

Φωτογραφία
ΙΑΣΟΝΑΣ
Νοέ 13 2017 11:28

Και που είσαι ακόμα.....

Για την ώρα ξεκλειδώνουν οι δηλώσεις από οριστική σε υπαγωγή και  η σημείωση που συνοδεύεται είναι ότι η αποδοχή του αιτήματος δεν αποτελεί έγκριση και ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός είναι αρμόδιος για την τηρούμενη διαδικασία και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που τυχόν προκύψει από την τροποποίησή της.

Φωτογραφία
Anton_civeng
Νοέ 13 2017 16:59

Αυτή η σημείωση - υπόμνηση βέβαια από την πλατφόρμα υπήρχε ανέκαθεν...

Μακάρι έτσι να συνεχίσει γα τις 4178 αλλά και να ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ το καθεστώς  για του 4495.

Να φύγουν τα "επιτροπάτα" και οι απύθμενες ανοησίες και αγκυλώσεις ή ίσως πονηριές για βολέματα και αμοιβές.......

Δεν καταλαβαίνω πως αναγνωρίζουν στον Μηχανικό την ευθύνη  να υποβάλει την οριστική δήλωση χωρίς έγκριση από πουθενά .....

αλλά ΟΧΙ να υποβάλει και  την οποιαδήποτε αλλαγή - διόρθωση....

και τότε  πρέπει αυτή να περάσει από τα 40 κύματα και τους 40 "κλέφτες" ...... 

ΣΥΝ-έλθετε.........!!!!

Aκομα  δεν  εχουμε  δει  τιποτα

δεν  χρειαζοταν  αλλαγη  ηλεκτρονικης  πλατφόρμας

και  νεος  νομος  απλως  προσθηκη  νεων  αρθρων  και  τροποποιήσεις

στον  4178 ,  αλλα  ο  σανος  πλεον  δινετε  τζαμπα  και 

πολύ  ψωνιζουν  με  τον  τονο  δεν  ξερω  αν  θα  τους  βγει  σε  καλο .  

οσο  για  την ΜΣΕ   ελπιζω  να  αναλαβουν δραση  οι  αρμόδιοι  πολύ  συντομα  και  ολοι

με  200- 300  ευρω  να  κανουμε  την  δουλεια  μας χωρις  ενισχύσεις  και  βαβουρες  με  ΚΑΝ ΕΠΕ -ΕΑΚ

και  τα  λοιπα  επιστημονικα .

ψωμοτυρι  για  οσους  είναι  κοντα  στην  συνταξη  και  θελουν  να  βγαλουν  καλα  μεροκάματα για τα  γεράματα  τους .

γιατι  πως  να  παρει  χαρτι  ρε  παιδια  ένα  αυθαιρετο  χωρις  θεμελιωση ;;;

και  τι  θα  πεις  στον  πελατη  ξηλωσε  δάπεδα  τοιχους  για  να  σου  κανω θεμελιωση ;;;

λεγονται  αυτά  σε  συνταξιούχους 400 ευρω  δεν  λεγονται .

Aκομα  δεν  εχουμε  δει  τιποτα

δεν  χρειαζοταν  αλλαγη  ηλεκτρονικης  πλατφόρμας

και  νεος  νομος  απλως  προσθηκη  νεων  αρθρων  και  τροποποιήσεις

στον  4178......

 

Ρε παιδιά αυτό το ακούω από πολλούς. Και εγώ συμφωνώ στη θεωρία. Στην πράξη όμως δεν γίνεται στον ίδιο νόμο να τροποποίησεις με ένα άρθρο το πρόστιμο. Είναι κάργα αντισυνταγματικό και ανήθικο. Θα μου πεις το να βγάλεις νεό νόμο είναι πιο ηθικό ? Όχι αλλά τουλάχιστον είναι σωστό νομικά.

 

Δεν είναι ηλίθιοι που βγάζουν τους νέους νόμους. Υπάρχουν νομικοί λόγοι. Το θέμα είναι γιατί δεν συζητάνε με κόσμο που ασχολείται με το αντικείμενο και μιλάνε μόνο με άσχετους συμβούλους....

 

Εγώ πάλι να ρωτήσω κάτι πιο βασικό. Παρατήρησε κανείς ότι καραργήθηκαν οι 48ωρες ? Που είναι πλέον ο μηχανικός στις ανακαινήσεις και τις κατασκευές ? Θα μου πεις ήταν πριν.....ε εγώ θα πω ότι  κάτι γινόταν με τις 48ωρες! Πλέον όλες οι ανακαινήσεις θα γίνονται χωρίς άδεια και θα βαφτίζονται εσωτερικοί χρωματισμοί. 

 

Εγώ αν ήμουν σύμβουλος σε κάνα υπουργείο θα προσπαθούσα να βάλω τον μηχανικό πιο πολύ μέσα στις κατασκευές και τις ανακαινίσεις. Όχι κατάργηηση της 48ωρης αλλά απλοποίηση της και έκδοση της ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΤΕΕ χωρίς να πηγαίνεις πολεοδομία ! 

Σύμφωνα με την νέα Υ.Α. ΦΕΚ 3976 Β', τα αιτήματα τροποποίησης για  διορθώσεις των οριστικών και περαιωμένων Υπαγωγών στον 4495/17 θα γίνονται αυτόματα αποδεκτά από το πληροφοριακό σύστημα εφόσον δεν μεταβάλλουν το ύψος του υπολογισθέντος κατά τη δήλωση υπαγωγής προστίμου άνω του είκοσι 20 %. Απο το τίποτα καλή και η Παναγιώταινα....

Κάτι δεν μ'αρέσει...

Για να γίνει η τροποποίηση θα πρέπει να κάνεις αίτηση.

Αφού κάνεις την αίτηση και αυτή γίνει δεκτή (αυτόματα??), θα κάνεις τις τροποποιήσεις και θα υπολογίσεις το πρόστιμο ώστε να ελεγχθεί το 20%....