Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

ΤΜΕΔΕ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (14 ψήφοι [18.92%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.92%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (14 ψήφοι [18.92%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.92%

 3. Το Κτηματολόγιο (8 ψήφοι [10.81%])

  Ποσοστό ψήφων: 10.81%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (15 ψήφοι [20.27%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.27%

 5. Άλλο (23 ψήφοι [31.08%])

  Ποσοστό ψήφων: 31.08%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Νέο ΦΕΚ ενεργειακών ελεγκτών: συστήματα αναγνώρισης προσόντων & πιστοποίησης, μητρώο ελεγκτών & αρχείο ελέγχων

ενεργειακός έλεγχος μητρώο


Νέο ΦΕΚ ενεργειακών ελεγκτών: συστήματα αναγνώρισης προσόντων & πιστοποίησης, μητρώο ελεγκτών & αρχείο ελέγχων

Δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, το ΦΕΚ (ΦΕΚ Β' 2337/10-07-2017) με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη και του Αναπληρωτή κ. Φάμμελου, η απόφαση για τα "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων."

Στην απόφαση που παρουσιάζει το B2Green.gr, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,
β) του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
γ) της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,
δ) των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου,
ε) του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων,
στ) του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και
ζ) κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω ζητήματα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Ενεργειακός Έλεγχος»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
β) «Ενεργειακός Ελεγκτής»: το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.
γ) «Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου»: η καταγραφή του αντικειμένου και της διαδικασίας του ενεργειακού ελέγχου και η σύνταξη προτάσεων για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ) «Υπόχρεες Επιχειρήσεις»: οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.
ε) «Πεδίο Εφαρμογής ενεργειακού ελέγχου»: η έκταση του ενεργειακού ελέγχου ως ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.
στ) «Συνολική κατανάλωση ενέργειας»: η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται από την επιχείρηση (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, θερμική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.) σε μία περίοδο μέτρησης.
ζ) «Περίοδος βάσης»: η χρονική περίοδος για την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία καταναλώσεων ενέργειας και αναπτύσσεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.
η) «Ενεργειακή γραμμή βάσης»: η ενεργειακή κατανάλωση της περιόδου βάσης ως συνάρτηση τιμών ανεξαρτήτων παραμέτρων.
θ) «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
ι) «Ενεργειακός Επιθεωρητής»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

Άρθρο 3
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους (ΑΦΜ, Ημερομηνία Εγγραφής, Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή, Στοιχεία Επικοινωνίας).

2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

3. Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων.

4. Στη Μερίδα φυσικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 και του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

5. Στη Μερίδα Νομικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

6. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών διακρίνονται τρεις (3) τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών όπως προβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

7. Η τάξη του νομικού προσώπου καθορίζεται από την ανώτερη τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει στο δυναμικό του. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται μόνο τα νομικά πρόσωπα που έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των ενεργειακών ελέγχων.

8. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2690/1999. Η μη δήλωση της μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων, δύναται να επισύρει κυρώσεις κατά τις οικείες διατάξεις.

9. Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο σε περίπτωση θανάτου, ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως ή απόκτηση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή επιβολής ποινής της οριστικής διαγραφής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

10. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και ειδικότερα για τον έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτό, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να συλλέγουν, χρησιμοποιούν πληροφορίες και δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές δημοσίων υπηρεσιών ή/και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή/και ασφαλιστικών φορέων.

11. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτώνται ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Ελεγκτών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών με τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και Αριθμός Μητρώου,
- Στοιχεία Επικοινωνίας,
- Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή.

Άρθρο 4
Προσόντα Ενεργειακών Ελεγκτών

1. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4409/2016.

2. Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξή τους στις τάξεις Β και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Δημοσιευμένη Εικόνα


3. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β' απαιτούνται κατ' ελάχιστον 5 βαθμοί.

4. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ, απαιτούνται κατ' ελάχιστον 7 βαθμοί.

5. Τα ανωτέρω επαγγελματικά προσόντα επικαιροποιούνται κατόπιν εισήγησης από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις έργου ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα για τη συλλογή των βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 4 ελέγχονται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Για τους διενεργούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010.

Πηγή και πλήρες άρθρο: https://www.b2green.gr/el/post/48077/

Συνημμένο Αρχείο  ΦΕΚ B 2337-B-10-07-2017.pdf   158,41K   203 μεταφορτώσειςΝέο ΦΕΚ ενεργειακών ελεγκτών: συστήματα αναγνώρισης προσόντων & πιστοποίησης, μητρώο ελεγκτών & αρχείο ελέγχων

16 Σχόλια

Ούτε διαγωνισμός στο ΑΣΕΠ τέτοια μοριοδότηση...

ωραια ... νεο αντικείμενο θα κονομησουμε παλι ...

Αρχίζει η κονόμα από διάφορα σεμιναριάκια φορέων κτλ.

Φωτογραφία
panos-vicious
Ιούλ 12 2017 19:49

Giorgos1987, αυτός που το σκέφτεται σοβαρά, και έχει την δυνατότητα, παρακολουθεί και δίνει εξετάσεις στα παρακάτω, που δεν είναι κονόμα και έχουν διεθνή αναγνώριση.

Και επιπλέον (#6 hkamp):

 


Και ποιοι είναι αυτοί που σήμερα πιάνουν 7 ή  ....9!! (μέχρι 7 το δύσκολο, μετά το 7 είναι πιο εύκολα τα πράγματα) βαθμούς με αυτές τις <<περίεργες>> απονομές βαθμών για να είναι Β ή Γ;

Που έκαναν ενεργειακούς ελέγχους;

Που έκαναν <<εφαρμογή ή πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρησης>> ;

Σε ποιές εταιρίες δουλεύουν;


Συνημμένα Αρχεία

Ειναι 5 και 7 οι βαθμοι για β και γ ταξη πλεον.

Giorgos1987, αυτός που το σκέφτεται σοβαρά, και έχει την δυνατότητα, παρακολουθεί και δίνει εξετάσεις στα παρακάτω, που δεν είναι κονόμα και έχουν διεθνή αναγνώριση.

Και επιπλέον (#6 hkamp):

 

Δεν αναφέρομαι εγώ σε αυτές τις πιστοποιήσεις, που εξάλλου είναι διεθνής πιστοποιήσεις με παγκόσμια ισχύ. Αναφέρομαι στην μπίζνα και την κονόμα που θα γίνει από διάφορα ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα εκπαίδευσης, ιδιωτικούς φορείς που κάνουν διάφορα σεμινάρια και το κακό συναπάτημα.

Mα δεν ήταν προαπαιτούμενο κάποιο πιστοποιημένο σεμινάριο για να λάβεις την ιδιότητα του προσωρινου ΕΝ.ΕΠ. παλαιότερα;

 

Σήμερα, για να γίνεις ΕΝ.ΕΠ. τι χρειάζεται;  μόνον σεμινάριο και χαρτούρα; 

 

(εκτός αν αναφέρεται στο νεο αυτό ΦΕΚ, που δε διάβασα ακόμη)

Φωτογραφία
panos-vicious
Ιούλ 13 2017 03:19

Συναφή μεν, διεπόμενα από άλλην νομοθεσία δε, αντικείμενα, Kane.

 

@Giorgos1987

Για να εξηγηθώ. Και αυτά που παρέθεσα, κονόμα είναι. Αλλά βλέπεις ...εκτός από νόμιμη διαθέτει και την "διεθνή" (όπως άλλωστε λες) αναγνώριση.

Η παιδεία και η παροχή γνώσης -μπορεί να- είναι από πολύ απλή (μεν, βίαιη δε, ως προς την επιβολή μη κερδοσκοπικής εφαρμογής της), έως "πολυσύνθετη" -εάν κάτσει κάποιος να δικαιολογήσει την "αυτονόητη" (ως εκ τούτου) κατόπιν της, ("επίσης" "αυτονόητης") απόρριψης, της απλούστατης προηγούμενης πρότασης.

Άλλος σου λέει: "Μα θα νιώθω σαν γαϊδούρι φορτωμένο, κάθε μέρα, αν δεν έχω να κερδίσω κάτι. Να βγάλω το κατιτίς παραπάνω, βρε αδελφέ".

Οι ενεργειακοί ελεγκτές είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές ή είναι άλλο πράγμα?

Οι ενεργειακοί ελεγκτές είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές ή είναι άλλο πράγμα?

Απορία δικια μου και εμένα.. Στο θετικό της μοριοδότησης είναι οτι μπορεί κάποιος Α τάξης να πάει σε επιθεώρηση Β ή Γ και να τσιμπήσει μόρια. Από την άλλη όπως αναφέρθηκε πάλι θέλουν να μας στείλουν σε ΚΕΚ, ΜΕΚ όπου απόφοιτοι ..... θα μας 'εκπαιδεύσουν'...

Φωτογραφία
danaikaterina
Ιούλ 13 2017 10:55

Εγώ έχω καταλάβει ότι είναι διαφορετικό από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Αυτό που δεν έχω καταλάβει (παρόλο που διάβασα τις σχετικές αποφάσεις) είναι σε τι ακριβώς συνίσταται ο ενεργειακός έλεγχος ποιες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν και πως θα υποχρεωθούν να το κάνουν?

 

edit: Υπόθεση προσωπική μου χωρίς να το ξέρω σίγουρα είναι ότι μάλλον αυτό αφορά εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία και γι αυτό και αφορά μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες σε αντίθεση με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που αφορούσαν τα κτίρια. Ίσως

Εγώ έχω καταλάβει ότι είναι διαφορετικό από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Αυτό που δεν έχω καταλάβει (παρόλο που διάβασα τις σχετικές αποφάσεις) είναι σε τι ακριβώς συνίσταται ο ενεργειακός έλεγχος ποιες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν και πως θα υποχρεωθούν να το κάνουν?

 

edit: Υπόθεση προσωπική μου χωρίς να το ξέρω σίγουρα είναι ότι μάλλον αυτό αφορά εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία και γι αυτό και αφορά μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες σε αντίθεση με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που αφορούσαν τα κτίρια. Ίσως

ναι πρέπει να αφορά επιχειρήσεις (παραγωγή) με μια προχειρη αναζήτηση - και όχι κτίρια κατοικίες όπως για ΠΕΑ.

Αναρωτιέμαι για ποιό λόγο δεν ακολούθησαν τον δρόμο της μοριοδότησης και για τους ενεργειακούς επιθεωρητές...

Φωτογραφία
anonymous77777
Ιούλ 18 2017 18:08

Επειδή περιγράφει μέσα στο faq ότι μπορούν να κάνουν αίτηση και ενεργειακοί επιθεωρητές, μπορεί να είναι κάποιος και ενεργειακός επιθεωρητής και ενεργειακός ελεγκτής έτσι δεν είναι?

Φωτογραφία
danaikaterina
Οκτ 06 2017 17:20

Σχετικά με Ενεργειακούς Ελέγχους


Συνημμένα Αρχεία

Φωτογραφία
Modern Newton
Οκτ 11 2017 10:53
Εχω την ίδια απορία. Πως ένας γίνεται ενεργειακός επιθεωρητής και ποια τα καθήκοντα του σε σχέση με τον ενεργειακό ελεγκτή.


Sent from my iPhone using Tapatalk