Μετάβαση στο περιεχόμενο
dsworks

Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Recommended Posts

Τα τοπογραφικά έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά?
(για βεβαιώσεις μεταβίβασης οικοπέδων εκτός σχεδίου).
Κάθε πληροφορία θα είναι μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ :smile:

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πιο γρήγορα θα βγούμε απο το 3ο Μνημόνιο, κατά την γνώμη μου..

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Οχι μην ανησυχείς. Ρωτα και τη συμβολαιογραφο να στο επιβεβαιωσει.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι προσοχή ! Με το ΦΕΚ 2216Β/14-06-2018 ενεργοποιήθηκε η ψηφιακή υπογραφή . Πλέον έχει αρκετή διαδικασία ένα τοπογραφικό διάγραμμα ! Όχι ότι δεν είχε πριν αλλά τώρα Τρις χειρότερα .

 

Edited by subrosaval

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Το να υπογραψεις ψηφιακα ενα δικο σου σχεδιο ειναι θεμα 1 λεπτου, μην ειμαστε υπερβολικοι

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πάντα  ...  η πρώτη φορά πονάει !!! ;)

Πάντως το σωστό τοπογραφικό έχει δουλειά για να γίνει και καλά κάνει ... τώρα η ψηφιακή υπογραφή και η "ταλαιπωρία" του ανεβάσματος είναι απλή καθημερινότητα και σύντομα θα αποτελεί ρουτίνα !!!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Παραθέτω τη διαδικασία που απαιτείται για όσουν δεν έχουν διαβάσει το ΦΕΚ.

Επίσης η διαδικασία αυτή ξεκινάει από της 16 Ιουλίου 2018, ενα μήνα από τη δημοσίευση

1. Ο Χρήστης Μηχανικός κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1, συνδέεται διαδικτυακά με την ηλεκτρο-νική εφαρμογή του Φορέα, καταχωρεί τα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προς υποβολή διάγραμμα και υποβάλλει τα ψηφιακά αρχεία.

2. Τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στο σύστημα από το Χρήστη Μηχανικό διαγράμματα, είναι εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 και τα ψηφιακά αρχεία τους αναγνωρίζονται και εισάγονται μόνο σε μορφή διανυσματικού τύπου (.dxf ) και εικόνας (.pdf ) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρ. 2 του άρθρου 2.

3. Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και εκδίδεται «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», που, κατ’ελάχιστον, περιέχει: α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και την ημερομηνία υποβολής, β) την απεικόνιση του διαγράμματος, γ) τα στοιχεία θέσης του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του διαγράμματος (το είδος, ήτοι τοπο- γραφικό ή γεωμετρικών μεταβολών, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης) και ε) τα στοιχεία του συντάκτη Μηχανικού.

4. Μόνο κάθε υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 διάγραμμα συνιστά νόμιμα υποβληθέν ψηφιακό διάγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 που, μετά την υποβολή του, τηρείται στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του Φορέα. Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύ- νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό της παρ. 3.

5. Μετά την επιτυχή υποβολή του διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού, ο Χρήστης Μηχανικός δεν επιτρέπεται να επέμβει καθοιονδήποτε τρόπο στα καταχωρηθέντα στοιχεία και στα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία και δια- τηρεί πάγιο δικαίωμα θέασης όλων των διαγραμμάτων που ο ίδιος με την ιδιότητα του Χρήστη κατά της έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 έχει υποβάλει.

6. Αντίτυπα από το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα μέσω του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος που αναγράφεται

Edited by subrosaval
  • Like 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δεν θα χρειάζεται και ψηφιακή υπογραφή από πιστοποιημένο φορέα ?  γιατί διάβασα στο ΦΕΚ κάτι για κωδικό μόνο (όσοι δεν έχουν ) και ευθύνη του ΤΕΕ ή κτηματολογίου  (φορέα της εφαρμογής ) για την ψηφιακή πιστοποίηση (κάπως έτσι αν θυμάμαι καλά ...) 

 

Δηλαδή αυτό του ΦΕΚ δεν το κατάλαβα ακριβώς 

 

Για την εισαγωγή του συντάκτη Μηχανικού στη δι-
κτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμ-
μάτων του Φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση
λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για
την πιστοποίησή του ως χρήση (στο εξής «Χρήστης Μηχα-
νικός») που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιη-
τικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με
χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκδιδόμενο
από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμ-
μένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παρο-
χών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, αφορά στην ταυτοποίηση του Χρήστη για
τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού,
σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές
τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Επιμελητήριο.

Edited by GEORGE MICHEAL

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Από ότι έχω καταλάβει αρχικά αγοράζουμε ένα USB token, μπαίνουμε στο Ermis.gov.gr και κάνουμε αίτηση για να αποκτήσουμε ηλεκτρονική υπογραφή. Μετά πάμε στο ΚΕΠ για επιβεβαίωση στοιχείων και στη συνέχεια εγκαθιστούμε το φλασάκι  αλλά και κάποια αρχεία που κατεβάζουμε απο το site aped.gov.gr. Αυτά για την ηλεκτρονική υπογραφή .

Αφού υπογράψουμε ηλεκτρονικά το pdf του τοπογραφικου μας ανεβάζουμε αυτό το pdf και ένα dxf στη σελίδα του ktimanet.gr . Η επιλογή είναι κάτω κάτω «υπηρεσίες για μηχανικούς»  και μετά γράφει κάτι για ανέβασμα τοπογραφικών . 

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα πεδία και ανεβάσουμε τα αρχεία τότε παίρνουμε μια βεβαίωση, τον αριθμό της οποίας γράφουμε και στο τοπογραφικό που θα δώσουμε στο Συμβολαιογραφο όπως και του δίνουμε και τη βεβαίωση . 

Αυτό γίνεται για τα τοπογραφικά που συνοδεύουν συμβόλαιο ή χωρική μεταβολή. Ένα τοπογραφικό που το κάνουμε απλά για να το έχει ο ιδιοκτήτης στο αρχείο του δεν είναι απαραίτητο να το περάσουμε απο το σύστημα παρά μόνο αν αργότερα κάνει συμβόλαιο .

Αυτά  έχω καταλάβει. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος / παράλειψη  διορθωστε με .

Edited by subrosaval

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ο Σύλλογος, αν ακούει ή διαβάζει κάποιος από το Δ.Σ., έχει τώρα (χθες θ' άλεγα) την ευκαιρία αλλά και την υποχρέωση να πάρει κάτι, τέλος πάντων ,  από τους συμβολαιογράφους !! Γίνονται συμβόλαια με σχέδια που ΔΕΝ είναι σχέδια !! Φυσικά οι συμβολαιογράφοι δεν είναι σε θέση να κρίνουν ένα τοπογραφικό! Μπορούν όμως κάποιοι να τους "επιβάλουν" από ποιους πρέπει να δέχονται σχέδια (ας το σκεφτούν αυτοί που πρέπει να το σκεφτούν. ........και ας μη σηκωθεί, ξανά- μανά, κάποιος νέος  πόλεμος). 

Οι συμβολαιογράφοι, που έχουν κρατήσει τις δικές τους minimum  τιμές, προσπαθούν ηθελημένα να ευτελύσουν την τιμή του Τοπ. διαγράμματος, για να μη εισπράττουν την δυσαρέσκεια του πελάτη με ένα υψηλό γενικό σύνολο της μεταβίβασης. Έχω βρεθεί σε αρκετές συναντήσεις των συλλόγων μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη και βάσιμα οδηγήθηκα σε αυτό το συμπέρασμα ! 

 

Υ.γ.  Θα το πω ακόμη μία φορά: Προσοχή στην δήλωση του αρθρου 5 του Ν. 651/77. Τώρα όλοι οι συνάδελφοι θα είναι ....φακελωμένοι. 

  • Like 2

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.