Μετάβαση στο περιεχόμενο
Engineer

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς μηχανικούς-ενεργειακούς επιθεωρητές, από το ΤΕΕ

Recommended Posts

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Νίκης 4, αποφάσισε, με την υπ' αριθ. Α4/Σ3/2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, να προβεί σε δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Διπλωματούχο Μηχανικό, Μέλος του ΤΕΕ, της Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Ενέργειας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ.

Προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό.

 

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτουν την ειδίκευση ή την εμπειρία στα επιστημονικά και τεχνικά αντικείμενα που αναφέρονται παρακάτω.

 

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός καλείται:

 • Να συνδράμει το ΤΕΕ στο ρόλο του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ).
 • Να αναλάβει την Τεχνική Υποστήριξη του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ).
 • Να συμμετέχει στη διαδικασία προσέλκυσης και καθοδήγησης νέων Δήμων για ένταξη στο ΣτΔ.
 • Να παρέχει συμβουλές και οδηγίες στους Δήμους ώστε να εκπονήσουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και να εξεύρουν χρηματοδότηση, είτε βοηθώντας τους στην επιλογή εξωτερικών συμβούλων, είτε καθοδηγώντας τις τεχνικές υπηρεσίες στην εφαρμογή των οδηγιών και της μεθοδολογίας του ΣτΔ.
 • Να συμμετέχει στη δημιουργία μηχανισμού εξεύρεσης και διαχείρισης της χρηματοδότησης που χρειάζεται η εφαρμογή των ΣΔΑΕ.
 • Να συμμετέχει στη διεξαγωγή σεμιναρίων στους Μηχανικούς για την εκπόνηση ΣΔΑΕ.
 • Να συνδράμει στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων που θα οδηγήσει στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ενέργειας από το ΤΕΕ.
Ο ενδιαφερόμενος Διπλωματούχος Μηχανικός θα πρέπει:
 • Να είναι Μέλος του ΤΕΕ
 • Να είναι Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής
 • Να διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στους τομείς:
  • της ενεργειακής επιθεώρησης
  • της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
  • των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Να διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση και παρακολούθηση ΣΔΑΕ
Δικαιολογητικά:
 • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται το σύνολο της απασχόλησής του.
 • Νομίμως θεωρημένα (από δικηγόρο ή δημόσια αρχή) φωτοαντίγραφα Τίτλου/ων Σπουδών που έχει/ουν αποκτηθεί από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας ή του εξωτερικού και έχει/ουν επίσημα αναγνωριστεί στη Χώρα.
 • «Κατάσταση Εμπειρίας» η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:
  • τίτλος και σύντομη περιγραφή έργου
  • χρονικό διάστημα υλοποίησης (ημερομηνία έναρξης-ολοκλήρωσης)
  • ρόλος του ενδιαφερομένου στο έργο
  • φορέας υλοποίησης του έργου.
 • Κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και έχει συνάφεια με τα ζητούμενα προσόντα.
Σημείωση: Τόσο στο βιογραφικό όσο και στην κατάσταση εμπειρίας καλό θα ήταν να προηγούνται ή να είναι διακριτά οι τίτλοι και τα αντικείμενα απασχόλησης που είναι συναφή με τα ενεργειακά θέματα.

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά τους και θα φέρει την ένδειξη: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.5156/22.2.2016»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Μαρτίου 2016.

 

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, 105 63,Αθήνα.

 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής (η αίτηση μετά την παραλαβή της θα πρωτοκολλείται) ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφ' όσον κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο στο ΤΕΕ.

 

Η τελική επιλογή του υποψηφίου Μηχανικού θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει βάσει του Πίνακα Κατάταξης που θα εισηγηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων (Επιτροπή Διενέργειας των Διαγωνισμών του ΤΕΕ για το έτος 2016 (απόφαση ΔΕ Β1/Σ4/2016)), η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με κριτήρια τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία του. Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί σε δυο δόσεις, στο τέλος κάθε εξαμήνου με την υποβολή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, το δε ποσό αυτής δεν θα επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (τηλ: 210 3291308, κ. Ζαφειροπούλου, e-mail: sciwork@central.tee.gr).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιώργος Ν. Στασινός

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εδώ.

 

Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/32511/

 

Click here to view the είδηση

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

1 μηχανικός για όλα αυτά και 5 κοκόνες στο πρωτόκολλο....

 • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

ΚΑι με φοβερή αμοιβή......

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Και οι 5 αχαμνοξύστες κοκόνες παίρνουν απο 1.800 το μήνα !!! >:(

 • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί σε δυο δόσεις, στο τέλος κάθε εξαμήνου με την υποβολή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, το δε ποσό αυτής δεν θα επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

 

Τι τους πειράζει να πληρώνουν με τον μήνα δηλαδή; Αν ο άλλος έχει οικογένεια με έξοδα και ανάγκες θα περιμένει το εξάμηνο για να πληρωθεί και μάλιστα από επίσημο κρατικό φορέα οχι από ιδιωτική εταιρεία. Ξεφτιλίκια......

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Υποτίθεται κανει και αλλα πράγματα δεν ποντάρει σε αυτο για να ζήσει. Και σιγά μην σκοτώνεται στη δουλεια. 12000 το χρόνο έξτρα για να πουλάει ψιλό αερα μια χαρά το κόβω

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Εξαρτάται απολύτως από το τι υποχρεώσεις παρουσίας θα έχει.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

συνάδελφοι 

 

όπως εμείς θεωρούμε ως μηχανικοί ότι το ΤΕΕ είμαστε εμείς

έτσι θεωρούν και οι υπαλ. του  ότι το ΤΕΕ τους ανήκει

 • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τους θεωρημένους τίτλους σπουδών γιατί τους θέλει αφού είμαστε μέλη του?!??!?!

 • Upvote 5

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τους θεωρημένους τίτλους σπουδών γιατί τους θέλει αφού είμαστε μέλη του?!??!?!

και πιστοποιητικό γέννησης, το ξεχάσανε

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.