Μετάβαση στο περιεχόμενο
Engineer

Γρίφος με το δημοσίευμα για αυτόνομη θέρμανση διαμερισμάτων - Διαψεύδει η ΠΟΜΙΔΑ

Recommended Posts

Με τροπολογία επί ν. 4447/2016, η οποία ψηφίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου αίρεται κάθε έγκριση από όργανα (συνέλευση) ή άλλους φορείς προκειμένου να εγκατασταθεί νέο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών.

 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

 

Η διάταξη έχει στόχο την ενθάρρυνση της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης σε όλο τον κτιριακό τομέα, σε αντικατάσταση ασύμφορου από οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής άποψης, κεντρικού συστήματος πετρελαίου, το οποίο είναι και το πλόεν σύνηθες σήμερα στις πολυκατοικίες.

 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ουσιαστικά αμφισβητούνται νομικά όποιες περί του αντιθέτου προβλέψεις υπάρχουν σε καταστατικά πολυκατοικιών.

 

Πηγή: http://energypress.g...n-polykatoikion

 

Click here to view the είδηση

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Μεγάλη αλλαγή . Ας μας πούν οι νομικοί της παρέας τι προβλέπεται να γίνει ....

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Εντελώς λαθος ο τίτλος της είδησης  δεν εχει καμια σχεση με την αυτονομηση!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Έχει σχέση, διάβασε καλύτερα.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να εγκαταστήσει κανένα σύστημα θέρμανσης απλά να αποκοπεί τι γίνεται; Η χαρά των κλιματιστικών θα είναι

 

 

Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

το αρθρο 8,  αφορουσε την μετρηση και ειχε ως εξης

 

Άρθρο 11

Μέτρηση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου,
τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση, υπο- χρεούνται να
παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που
απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον
πραγματικό χρόνο χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου
μετρητή ή μετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, κατά την έννοια του εδαφίου
12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι οικονομικώς
αποδοτικό σε σχέση με τις εκτιμώμενες δυνατότητες μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης ενέργειας,

β) όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο.

2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης της τελικής κατανάλωσης
φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων
διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας:

α) μεριμνούν ώστε τα συστήματα μέτρησης να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές
πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς για τα συστήματα αυτά,

β) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων μετρητών και των ανταλλαγών δεδομένων, καθώς
και την ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για την
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας,

γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή,
διασφαλίζουν ότι οι μετρητές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που
διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκαταστάσεις του τελικού καταναλωτή,

δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό αίτημα, τα δεδομένα
μέτρησης της παραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής ενέργειας διατίθενται στους ίδιους
ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του τελικού καταναλωτή, σε ευχερώς, κατανοητή
μορφή που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές,

ε) παρέχουν κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές κατά το χρόνο
εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον
αφορά τη χρήση των ενδείξεων του μετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας.

3. Στην περίπτωση που η θέρμανση και η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από
δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίσταται
συσκευή μέτρησης της κατανάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη θερμότητας ή
στο σημείο διανομής.

4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση/ψύξη παρέχεται από
κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια,
εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές κατανάλωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση της
κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.

5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, αν η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή
οικονομικώς αποδοτική, για τη μέτρηση της θερμότητας, πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί
κατανεμητές κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε
θερμαντικό σώμα, εκτός εάν η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερμότητας δεν
είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές,
οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω κανόνες για την κατανομή του
κόστους της κατανάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στις περιπτώσεις πολυκατοικιών ή κτιρίων
πολλαπλών χρήσεων στις οποίες παρέχεται τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη ή με κοινόχρηστα
συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακρίβεια του
καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι κανόνες αυτοί
περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατανομής του κόστους για τη θέρμανση
ή/και το ζεστό νερό ως εξής:

α) ζεστό νερό για οικιακές ανάγκες,

β) θερμότητα που εκλύεται από την εγκατάσταση του κτιρίου με σκοπό τη θέρμανση των
κοινόχρηστων χώρων (στην περίπτωση που τα κλιμακοστάσια και οι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι
με θερμαντικά σώματα),

γ) θέρμανση διαμερισμάτων.

7. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση των μετρητών του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθούν
επιλέξιμες για τους τελικούς καταναλωτές στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων ή άλλων μέτρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει η
σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

 

 

σε αυτο προστιθεται παρ. 8 η οποια λεει τα εξης

 

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

 

 

 

υγ

με αφορμη την διαταξη αυτη εχει ηδη συζητηθει εδω

http://www.michanikos.gr/topic/26385-αποκοπή-συνιδιοκτήτη-από-κεντρική-θέρμανση/?p=893572

 

 

προσωπικα δεν βλεπω να μιλαει για "αποκοπη" απο την θερμανση

ουτε να τροποποιει τις διαταξεις περι 51%...κλπκλπ.

Edited by dimitris GM

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Το 51% καθώς και οι αποφάσεις για όδευση σωληνώσεων αερίου και η αποκοπή και μετάβαση μεμονωμένων ιδιοκτησιών σε φυσικό αέριο, αναφέρονταν στις παραγράφους 4 έως και 14 του άρθρου 30 του Ν.3175/2003 / Α-207 ("Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο, εγκαταστάσεις σε πρόσοψη κτιρίων κλπ").

Η γενική συνέλευση είναι μεν όργανο λήψης αποφάσεων, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2016, σελ. 25) δεν θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση αυτής, αλλά ο νέος νόμος, δεν κάνει καμιά αναφορά στον 3175/2003 / Α-207 και σε τροποποίησή ή κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης (51%). Δεν γίνεται να μιλάμε για πλήρη αυτονόμηση χωρίς κατάργηση αυτής της διάταξης. Ο νόμος πρέπει να είναι σαφής και να μην χωρούν αμφισβητήσεις ή να δημιουργούνται διενέξεις με άλλους νόμους.

Και με τις οδεύσεις των σωληνώσεων (αερίου, ψυκτικών υγρών, θερμαντικού μέσου) τι θα γίνει;

 

Πάλι σαν τα μούτρα τους τα έκαναν. Νομοθετήματα του ποδαριού.

Edited by panos-vicious

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Η συγκεκριμένη διάταξη κάνει ξεκάθαρη αναφορά και σε ανεξάρτητες μονάδες θέρμανσης για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον προηγούμενη έγκριση ή απόφαση.
Φαίνεται καταρχήν ασαφές το μέρος που αφορά τη συμμετοχή στις πάγιες δαπάνες, ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να ξεκαθαριστεί με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο (οι οποίες έτσι κι αλλιώς αναμένονται για την αναθεώρηση του τρέχοντος πλαισίου κατανομής δαπανών θέρμανσης).
Επιπλέον, δε γίνεται σαφής αναφορά στο είδος της ανεξάρτητης μονάδας θέρμανσης (πχ. θα μπορούσε να είναι και ένας ηλεκτρικός λέβητας; )

Edited by Didonis

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Θα συμφωνήσω με τις απόψεις των @dimitris GM και @panos-vicious, οτι το άρθρο 39 του ν. 4447/2016 δεν αναφέρεται στην αυτονομηση των χώρων απο την κεντρική μονάδα θέρμανσης (οιασδήποτε μορφής καύσιμης ενέργειας), απλά αναφέρεται σε τοποθέτηση ή αντικατάσταση μετρητών ή ρυθμιστικών διατάξεων !

 

Βέβαια απο την άλλη υπάρχει αυτό το διαζευτικό ''ή'' ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια....'' που χρήζει διευκρίνηση στο τι θέλει να πεί ο ποιητής ! :shock:

 

Ίδωμεν στη συνέχεια ....

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

και,  αν χρηζει διευκρινηση η φραση....

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, ..."

 

τι "ερμηνεια" μπορει να δοσει καποιος στην συνεχεια της ρυθμισης που λεει

 

"καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού",

 

ερωτημα

[τι ειναι οι μετρητικες ή ρυθμιστικες διαταξεις ενέργειας"????]

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.