Μετάβαση στο περιεχόμενο
g_ap

Απευθείας ανάθεση μελετών δημοσίων έργων

Recommended Posts

Προσπαθώ να καταλάβω πως λειτουργεί το σύστημα με τις απ' ευθείας αναθέσεις των μελετών δημοσίων έργων γιατί κάθε ΟΤΑ τελικά ακολουθεί τη δική του διαδικασία!!! Διάβασα τον Ν3316/2005 και κατάλαβα κάποια πράγματα αλλά δε βρήκα πουθενά εκεί μέσα (ή μου ξέφυγε) κάτι για την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης που ακολουθείται συνήθως. Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; υπάρχει κάποια άλλη απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία αυτή; Αν είναι εύκολο θα βοηθούσε πολύ και ένα link.

Ευχαριστώ πολύ.

ΥΓ: Νομίζω πως θα έπρεπε να υπάρχει στο forum ένας φάκελος για τις μελέτες δημοσίων έργων. δεν ήξερα πού να postάρω...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τον νόμο για απευθείας ανάθεση δεν τον θυμάμαι, αλλά είναι αποκλιστικά για ΟΤΑ. Επίσης ανάθεση γίνεται μέχρι το 30% της 1ης τάξης για αρχιτεκτονικά ,στατικά κτλ. Πριν την ανάθεση πρέπει να προηγείται ένα πινάκιο αμοιβής όπου θα αποδεικνύεται ότι η προεκτιμόμενη αμοιβή είναι μικρότερη από το 30% της 1ης τάξης πτυχίου. Αν βγαίνει μεγαλύτερη τότε πρέπει να γίνει δημοπρασία με τον 3316

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

για ξαναδιάβασε τον 3316...

και με ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 10, παράγραφος στ...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Τον νόμο για απευθείας ανάθεση δεν τον θυμάμαι, αλλά είναι αποκλιστικά για ΟΤΑ. Επίσης ανάθεση γίνεται μέχρι το 30% της 1ης τάξης για αρχιτεκτονικά ,στατικά κτλ. Πριν την ανάθεση πρέπει να προηγείται ένα πινάκιο αμοιβής όπου θα αποδεικνύεται ότι η προεκτιμόμενη αμοιβή είναι μικρότερη από το 30% της 1ης τάξης πτυχίου. Αν βγαίνει μεγαλύτερη τότε πρέπει να γίνει δημοπρασία με τον 3316

 

 

Πως βγαινει το 30% που λες και τι αφορα, υπαρχει φεκ με το πινακιο αμοιβης?

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ν. 3463/2006

"Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων"

 

Άρθρο 209

Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες

...

...

3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινο-

τικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατά-

ξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης

μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του

Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό

γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη

αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε

ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου

αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την

αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

 

Στην πράξη γίνεται συμφωνία κυρίων για την ανάθεση στο ποσό και το πινάκιο περιλαμβάνει κανονικά τα άρθρα. Αν είναι πάνω από το ποσό της ανάθεσης (σύμβαση) θεωρείται ως ποινική ρήτρα στον μελετητή για εσφαλμένη προεκτίμηση...

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ν 3316/2005

Αρθρο 10

2. Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

.......

"στ) Οταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης και σχετική αναγγελία με τα κρίσιμα στοιχεία της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ` έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που συνάπτοντάι κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 

*** Η περ.στ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.5 Ν.3481/2006, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006.

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ναι, ισχύει και αυτό συνάδελφε 2016. Αλλά τον 3316 τον εφαρμόζουν για απευθείας αναθέσεις άλλοι φορείς στην πράξη. Για τους Δήμους είναι λουκουμάκι ο 3463 διότι δεν χρειάζεται ούτε καν Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Ναι, ισχύει και αυτό συνάδελφε 2016. Αλλά τον 3316 τον εφαρμόζουν για απευθείας αναθέσεις άλλοι φορείς στην πράξη. Για τους Δήμους είναι λουκουμάκι ο 3463 διότι δεν χρειάζεται ούτε καν Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

 

Συμφωνώ απόλυτα.

Απλώς ο 3316 ισχύει για όλους με όριο 30.000 ευρώ. Ενώ για τους Δήμους ο 3463 με όριο το 30% περίπου 10.000 ευρώ και τον περιορισμό όμως των πτυχίων Α και Β.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ν. 3463/2006

"Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων"

 

Άρθρο 209

Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες

...

...

3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινο-

τικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατά-

ξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης

μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του

Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό

γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη

αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε

ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου

αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την

αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

 

Στην πράξη γίνεται συμφωνία κυρίων για την ανάθεση στο ποσό και το πινάκιο περιλαμβάνει κανονικά τα άρθρα. Αν είναι πάνω από το ποσό της ανάθεσης (σύμβαση) θεωρείται ως ποινική ρήτρα στον μελετητή για εσφαλμένη προεκτίμηση...

Ναι, ισχύει και αυτό συνάδελφε 2016. Αλλά τον 3316 τον εφαρμόζουν για απευθείας αναθέσεις άλλοι φορείς στην πράξη. Για τους Δήμους είναι λουκουμάκι ο 3463 διότι δεν χρειάζεται ούτε καν Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

 

Καλημέρα ! Συγχωρείστε με αν ρωτάω πράγματα ήδη γνωστά αλλά συζητάω για την πρώτη μου μελέτη με δημόσιο φορέα (μεχρι τώρα αναλάμβανα ιδιωτικά έργα) και έχω βασικές απορίες για το πως γίνεται και με ποιες προυποθέσεις η απευθείας αναθεση.

 

1. Τα όρια αμοιβής για κάθε κατηγορία μελέτης ορίζονται στο ΦΕΚ 604/Β/ 15-5-2006. Ισχύον ακόμα αυτά τα όρια ή έχει αλλάξει κάτι ?

 

2. Ο 3316 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3481 άρθρο 5 παρ. 4στ) ορίζει ότι γίνεται απευθείας ανάθεση για όποιοδήποτε δημόσιο φορέα αρκέι η αμοιβή της μελέτης να είναι μέχρι 30.000ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Αυτός ο νόμος ισχύει και σήμερα ή έχει τροποποιηθεί κάτι ? Και η αμοιβή της μελέτης από ποιον προκαθορίζεται όταν πας να συζητησεις για απευθείας ανάθεση ? Εγώ πρέπει να προτείνω ένα ποσό ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου ? Μιλάω για την κατηγορία 27 προσωπικά.

 

3. Τι είναι το πινάκιο αμοιβής ? Γράφετε ότι το πινάκιο περιλαμβάνει κανονικά τα άρθρα ? Δεν αφορά δηλαδή στην αμοιβή του μελετητητή? Στην δική μου περίπτωση έχει ήδη γίνει το έργο απλά θυμήθηκαν ότι θέλουν την Περιβαλλοντική μελέτη για να το εντάξουν σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Συνεπώς ε΄γω δεν μπλέκω με Τέυχη Δημοπράτησης και άρθρα, παρά μόνο με την εκπόνηση της ΜΠΕ, έτσι δεν είναι ?

 

 

Οποιαδήποτε απάντηση σας θα με βοηθούσε πολύ, ειδικότερα αν είχατε και κάποια επισύναψη με σχετικά...Σας ευχαριστω εκ των πρωτέρων !

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

1. Ψαχούλεψε την ιστοσελίδα ypex-mele.gr και θα σου λυθούν πολλές απορίες. Το ΦΕΚ αλλάζει κάθε χρόνο και υπάρχει στην εν λόγω ιστοσελίδα...

 

2. Τα 30.000€ ισχύουν ακόμα και αφορούν απ'ευθείας ανάθεση για λόγους "επείγοντως" κλπ και απαιτείται έγκριση από το συμβούλιο τεχνικών έργων της υπηρεσίας και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η ανάθεση στο 30% της Α' τάξης από Δήμους ισχύει χωρίς έγκριση τεχνικού συμβουλίου.

 

3. Το πινάκιο αμοιβής συντάσσεται με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (ψάξε στην ιστοσελίδα ggde.gr) με τις 2 (αν θυμάμαι καλά) βελτιώσεις. Εκεί επιλέγεις τα άρθρα με τα οποία θα κοστολογηθεί η μελέτη και συντάσσεις ένα πίνακα--> το πινάκιο αμοιβής. Προσοχή: Αν η προεκτίμηση αμοιβής (όλα τα στάδια) ξεπερνούν το 30% του ορίου της Α' τάξης τότε δεν μπορεί να γίνει απ' ευθείας ανάθεση και πρέπει να γίνει διαγωνισμός μελέτης....

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.