Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Η νέα ρύθμιση για τα δημοτικά τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται

  Ανακοίνωση σχετικά με τα δηµοτικά τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη.

  Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει τα εξής:

  “Με το άρθρο 222 του πρόσφατου νόµου 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133) ρητά προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού των µη χρησιµοποιούµενων και µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων ξεκινά από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης προς τον οικείο δήµο. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάµενες οφειλές, µετά από συνεχείς παρεµβάσεις του Συνηγόρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπεται διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσής τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση περί µη χρήσης ή υποβληθεί µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου. Ειδικότερα σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο «ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
  Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α` 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύµφωνα µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιµοποιούταν, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.»
  Ο Συνήγορος θεωρεί θετική τη διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης των τελών για τους πολίτες που υπέβαλαν σε µεταγενέστερο της διακοπής ηλεκτροδότησης χρόνο την προβλεπόµενη υπεύθυνη δήλωση καθώς και την παροχή του χρονικού περιθωρίου των 6 µηνών για όσους δεν έχουν υποβάλει καθόλου τη δήλωση.

  Η Αρχή είχε ωστόσο επισηµάνει, ήδη πριν από την ψήφιση του νόµου, τα ακόλουθα:
  -Η απόλυτη σύνδεση της έναρξης της απαλλαγής από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης εγείρει νοµικά και πρακτικά ζητήµατα. Η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να αφορά αποκλειστικώς και µόνον γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα, όχι όµως µέλλοντα και δεν είναι δυνατόν να προτιµάται ή να υπερισχύει άλλων µέσων απόδειξης, όπως είναι η καταχώρηση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση

  -Ασαφές παραµένει το καθεστώς των ακινήτων που ουδέποτε ηλεκτροδοτήθηκαν µετά την ολοκλήρωσή τους και δε χρησιµοποιήθηκαν. Θεωρούµε ότι και τα ακίνητα αυτά εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία και πρέπει να απαλλάσσονται για τους ίδιους ακριβώς λόγους, δεδοµένου ότι δεν παράγουν απορρίµµατα

  -Για τους πολίτες που κατέβαλαν τα τέλη, επιδιώκοντας να φανούν συνεπείς, θα έπρεπε να εξεταστεί η λύση του συµψηφισµού του καταβληθέντος ποσού µε µελλοντικές οφειλές

  -∆εν υπάρχει πρόβλεψη για τους πολίτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση για την καταβολή των τελών και έχουν ήδη καταβάλει κάποιο αριθµό δόσεων, δεν έχουν όµως εξοφλήσει το σύνολο του ποσού. Θα πρέπει µε σαφήνεια να διευκρινιστεί, ότι δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων. Για δε τα ήδη καταβληθέντα ποσά, σε δόσεις στο πλαίσιο ρύθµισης, θα πρέπει να εξεταστεί ο συµψηφισµός τους µε µελλοντικές οφειλές. Τα ανωτέρω θέµατα δεν ρυθµίστηκαν τελικά µε τη νοµοθετική διάταξη. Ο Συνήγορος θεωρεί ωστόσο απαραίτητη την άµεση και έγκαιρη αντιµετώπισή τους, προκειµένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήµατα κατά την εφαρµογή του νόµου από τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων”.  Σχόλια Μελών
  ...για "ολοκληρωμένη" πληροφορηση να προσθεσουμε και αυτο

  1. Παγιώθηκε νομοθετικά η απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η οποία υπήρξε ζωτικής σημασίας ιστορική κατάκτηση της ΠΟΜΙΔΑ με το Ν.3345/2005, μετά από αγώνες που διήρκεσαν μια ολόκληρη εικοσαετία!

  2. Σε ότι αφορά το παρελθόν, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία (δηλαδή μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2019) σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.

  3. Για το μέλλον όμως η νέα διάταξη ορίζει ότι «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.»  Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο!  

  4. Όμως προσοχή: Η αυστηρή αυτή προυπόθεση αφήνει τον απλό και απληροφόρητο πολίτη, που δεν θα γνωρίζει για τη νέα αυτή υποχρέωση, εκτεθειμένο στον κίνδυνο να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, που ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα θα έχουν κυριολεκτικά δημευτικό χαρακτήρα αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου, και έρχεται σε αντίθεση και με τη γνωστή πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη.

  5. Με άλλα άρθρα του ίδιου νόμου δίνεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελών  στα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και δεκαπλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το πενταπλάσιο. Επίσης με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριών κλιμακίων ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο.

   

  αναλυτικα...εδω

  http://www.pomida.gr/dimotika_telh.php

   

  Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δημήτρη σε εργοταξιακό ρεύμα με μηδενική κατανάλωση για χρόνια , εκτιμάς ότι θα μπορούσε να γίνει τίποτα για τα παλαιότερα τέλη μέχρι τότε που έγινε διακοπή ?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δηλαδή αν έχουμε σπίτι που νοικιάζεται και αποχωρίσει ο ενοικιαστής και διακοπεί η ηλεκτροδότηση πρέπει να δηλωθεί στον δήμο οτι έφυγε και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και μετά μόλις έρθει άλλος πάλι δήλωση στον δήμο. Αστεία πράγματα. Έχουμε ενα σπίτι με κομμένο το ρεύμα από το 91, το δηλώνουμε στην εφορία ως κενό και παίρνουμε βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ. 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αυτοι  στους Δημους, παράνομα απαιτούσαν   αναδρομικά και με προστιμα, σε περιπτωση που, μετα την διακοπή στη ΔΕΗ, δεν πηγαινε ο δημοτης να "ενημερωσει" και τον Δήμο.

  Χρειάσθηκε

  - να εκδοθει η παρακατω απόφαση  ΔΠ Πειραιά 1963/2016-Δημοτικά τέλη-Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα- Υπεύθυνη δήλωση για προγενέστερο χρόνο-Μή νόμιμη επιβολή τελών και προστίμου

  - και να επεμβη και ο Συνήγορος του Πολιτη με επανειλημενες αναφορές του, για να αναγκασθουν να υπακουσουν στο αυτονόητο.

  Ομως, αυτη την νομιμοτητα δεν την χωνεψαν οι γραφειοκρατες μανδαρινοι του ΥπΕσ.

  Ορισαν προθεσμια ενος εξαμηνου   απο τις 20-7-2018,   για οσους εχουν κοψει το ρευμα εδω και 3-4 χρονια, αλλα δεν το εχουν δηλωσει

   στον Δημο,  άλλως, μετα το εξαμηνο, θα αρχισουν παλι οι   αναδρομικες βεβαιωσεις προστιμων και για αυτους.

  Και, νομοθετησαν οτι, αυτοι που θα κοψουν το ρευμα, θα πληρωνουν μεχρι να το δηλωσουν στον Δημο.

  Ηταν τοση η πρεμουρα τους να δωσουν εσοδα στους Δημους, ωστε, δεν ορισαν οτι

  "οσοι κοψουν το ρευμα δικαιουνται να το δηλωσουν στο Δημο εντος προθεσμιας...1-2 μηνων απο την διακοπη, αλλως θα πληρωνουν ΔΤ κλπ"

  αλλά ώρισαν οτι παρα την διακοπη, θα πληρωνουν ΔΤ κλπ μεχρι την ημερομηνια που θα το δηλωσουν.

  Που σημαινει οτι

  Ενας που θα κοψει το ρευμα σημερα 11/8 αν παει στον Δημο "αυριο" θα πληρωσει για μια μερα

  κι αν παει την Δευτερα θα πληρωσει για 3 μερες.

  Και δεν προβλεψαν να σταματησει η πληρωμη των δοσεων για οσους ειχαν "συμβιβασθει" με τους δημους και ειχαν βαλει σε δοσεις την -ανυπαρκτη - οφειλη τους

   και βεβαια ξεχασαν να ορισουν με τον νομο την επιστροφη σαν  αχρεωστητων σε οσους δημοτες ειχαν ηδη εξοφλησει.

  Και τέλος, στα πλαισια της αγαστής συνεργασιας Δημων και Υπουργειου ορίσθηκαν τα παρακατω:

  5. Με άλλα άρθρα του ίδιου νόμου δίνεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελών  στα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και δεκαπλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το πενταπλάσιο. Επίσης με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριών κλιμακίων ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο.

  [περισσότερα στον ν 4555/18 ΦΕΚ Α 133/18]

   

   
   
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Μπάχαλο πραγματικά. Εμείς έχουμε έναν όροφο σε διατηρητέο που έχει κοπεί το ρεύμα από το 91. Σε άλλον όροφο ήταν κομμένο από το 2004 μέχρι το 2017 που νοικιάστηκε σε κάποιους. Το υπόγειο του κτιρίου δεν έχει καθόλου μετρητή.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Α] το ΤΑΠ  ειναι ο  υπερ των Δημων "ΕΝΦΙΑ"

  Θεσπίσθηκε με ταυτοχρονη καταργηση του ΦΑΠ, τον οποίο μετα τον  επανεφεραν και τον  ονομασαν ΦΜΑΠ, μετα τον εβαλε ο Βενιζελος προσωρινα σαν ΕΕΤΗΔΕ και μετα ηθελαν να τον ονομασουν ΕΦΑΚ [ειδικο φορο ακινητων] αλλα τους προέκυπτε εκείνο το  "Κ"........

  και τους έπιασε  μια "ντροπαλωσυνη"...:-D

  και τον ονομασαν ΕΝΦΙΑ προσωρινα και,  επειδη ως γνωστον, ουδεν μονιμωτερο του προσωρινου  παρέμεινε μεχρι σημερα

  και τωρα ετοιμαζονται για νεα βαφτισια...

  [εξ αλλου, οταν ελεγαν θα καταργηθει,  εννοουσαν οτι  θα καταργηθει η ονομασια ΕΝΦΙΑ... κι οχι ο φορος...]:evil:

  Το ΤΑΠ καταβαλλεται για όλα τα κτισματα, ανεξαρτητα χρησης/κενου/μη ηλεκτροδοτουμενου, με καποιες εξαιρεσεις   με το αρθρο 24 παρ. 7 του ν 2130/94,

   "Οι εξαιρέσεις ως προς το αντικείμενο του τέλους προβλέπονται στο δεύτερο μέρος της παραγράφου 7 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας «απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

  α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας (...)

  β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

  γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί:

  - Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

  - Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

  - Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων."

  Β] Τα δημοτικα τελη κλπ. εξαρτωνται απο την χρηση ή μη του ακινητου, αλλα πρεπει να ειδοποιηθει ο Δημος για την διακοπη του ρευματος, αλλως πεφτουμε στην παγιδα των Δημων που, πλέον,  απαιτουν αναδρομικα τα παντα, λογω μη γνωστοποίησης της διακοπης.

   Εν οψει οτι ορισαν στον ν 4555/18, οτι,

  -τα "παληα" που ειναι κενα πρεπει να δηλωθουν στον Δημο εντος εξαμηνου

  -οσα μενουν κενα, απο τον Ιούλιο και μετα,  πρεπει να δηλωνονται στον Δημο

  -η παραγραφη των δημοτικων τελων πηγε πλεον  στην 20ετια, ενω πριν ηταν 5ετια.

  -και,  για μην μπλεξετε περισσοτερο με τους Δημαρχους και να μην ξοδευτειτε σε ενστασεις/προσφυγες/επιτροπες και δεν συμμαζευεται...

  καλο θα ηταν να τηρηθει "το τυπικο" της δηλωσης διακοπης της ηλεκτροδοτησης  στους Δημους.

  Μην τους δωσετε το δικαιωμα να σας βαλουν  αναδρομικα και προστιμα.

  Αυτο περιμενουν.

  Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Οποτε πλέον για "κλειστό" διαμέρισμα που καποια στιγμή πουληθεί θα πρεπει να καταβληθεί ΤΑΠ 20 χρονων κι οχι 5, σωστα;

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  εγώ έχω ένα διαμέρισμα που ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ,

  δεν μένει κανένας μέσα,

  δεν νοικιάζεται, δεν αποδίδει χρηματικό όφελος

   

  αλλά έχω διάφορα παλαιά έπιπλα και διάφορα άλλα πράγματα μέσα,

  το διαμέρισμα είναι πολύ παλαιό και δεν είναι καν κατοικήσιμο,

  μπορώ να το δηλώσω ως "Μη Χρησιμοποιούμενο" στoν δήμο ή επειδή έχει κάποια πράγματα μέσα θα μου πούνε ότι δεν το δέχονται.

   

   

  Edited by πετρος748

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, πετρος748 said:

  εγώ έχω ένα διαμέρισμα που ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ,

  δεν μένει κανένας μέσα,

  δεν νοικιάζεται, δεν αποδίδει χρηματικό όφελος

   

  αλλά έχω διάφορα παλαιά έπιπλα και διάφορα άλλα πράγματα μέσα,

  το διαμέρισμα είναι πολύ παλαιό και δεν είναι καν κατοικήσιμο,

  μπορώ να το δηλώσω ως "Μη Χρησιμοποιούμενο" στoν δήμο ή επειδή έχει κάποια πράγματα μέσα θα μου πούνε ότι δεν το δέχονται.

  Δεν έχει καμιά σημασία αν υπάρχουν πράγματα μέσα. Δηλώνεις στον δήμο οτι έχει γίνει διακοπή ρεύματος, αν ποτέ κάποιος ζητήσει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία βάζεις και τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ που θα έχουν μηδενική κατανάλωση.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  προφανως εννοεις οτι  δεν εχει ρευμα...και το δηλωνεις στο Ε9 και στο Ε2 σαν κενο.

  Δεν οφειλεις ΔΤελη κλπ

   Θα το δηλωσεις στον Δημο.

  Το ΤΑΠ το οφείλεις.

  Εντος 6μηνου  θα πας με την διακοπη της ΔΕΗ, το Ε9,  το Ε2,  το συμβολαιο, την φωτοτυπια ταυτοτητας και του εκκαθαριστικου

  για να σου χρεωνουν μεσω της  ΔΟΥ το ΤΑΠ

  γιατι αλλοιως θα μπλεξεις με τα "αναδρομικα".

  Οσο για την "αποθηκη" και τα σχετικα ΔΤ κλπ., αυτο ειναι ενα προβλημα...

  Υποθετω οτι οταν λενε στους Δημους να μην χρησιμοποιειται σαν αποθηκη, να εννοουν οτι, παρα την μη ηλεκτροδοτηση ο χωρος αυτος χρησιμοποιειται  σαν μερος οπου αποθηκευονται και διακινουνται εμπορευματα, με βαση μισθωτηριο....

   και  οχι οτι περιλαμβανονται  στην εννοια της αποθηκευσης, το σκρινιο της γιαγιας, καποιες παληες καρεκλες ή άλλα οικογενειακα ενθυμηματα.

   [δεν τοχουν και σε τπτ να αρχισουν να επιβαλουν προστιμα και πανωπροστιμα   και να τρεχουν οι δημοτες ξανα στα δικαστηρια και στον Συνηγορο του Πολιτη]

  http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=30390

   

   

  Edited by dimitris GM
  • Thanks 1
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • By Engineer
   Έλληνες του εξωτερικού με ξεχασμένα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι ακινήτων που δεν προσήλθαν στις κτηματογραφήσεις και άλλοι που δεν «πρόλαβαν» να δηλώσουν εγκαίρως ιδιοκτησίες πριν την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, χάνουν τα ακίνητα τους, καθώς αυτά θα περάσουν στο Δημόσιο.
   Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως«αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου θεωρούνται δημόσια κτήματα ή δημόσιες περιουσίες.
   Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή στο Κτηματολόγιο.
   Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή δημιουργείται «αμάχητο τεκμήριο» υπέρ του Δημοσίου.
   Στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Θανάσης Δημάκης ζήτησε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έρθουν σε συνεννόηση με τα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία στις περιοχές που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για να λάβουν τα στοιχεία των προς καταγραφή ακινήτων και να τα περάσουν στα «οικεία» βιβλία του Δημοσίου, ως δημόσια κτήματα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά.
   Από την καταγραφή αυτή θα εξαιρούνται τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία είχαν ασκηθεί αγωγές «νόμιμα και εμπρόθεσμα» κατόπιν αιτήσεων τρίτων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Εάν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους ενάγοντες τότε τα ακίνητα θα περνούν σε αυτούς, αν όχι θα θεωρούνται δημόσια κτήματα. Στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ζήτησε από τις εφορίες να υπάρξει συνεργασία με τα Δικαστικά Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του Δημοσίου των περιοχών τους.
   Σύμφωνα με τις ίδιες εντολές, πριν την καταγραφή των εν λόγω ακινήτων οι εφορίες θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνουν το εάν τα ακίνητα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους, αλλά και την πραγματική κατάστασή τους, ώστε σε περίπτωση που αυτά έχουν καταπατηθεί, να λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων του Δημοσίου που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
   Η ίδια εγκύκλιος αναφέρει πως μετά το πέρασμα των ακινήτων στο Δημόσιο και ειδικά μετά την καταγραφή τους στα βιβλία του Δημοσίου, όσοι αξιώνουν εμπράγματο δικαίωμα μόνο «ενοχική αξίωση» θα έχουν πλέον επί των εν λόγω ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις αυτές θα ελέγχονται αρμοδίως από τα δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Έλληνες του εξωτερικού με ξεχασμένα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι ακινήτων που δεν προσήλθαν στις κτηματογραφήσεις και άλλοι που δεν «πρόλαβαν» να δηλώσουν εγκαίρως ιδιοκτησίες πριν την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου, χάνουν τα ακίνητα τους, καθώς αυτά θα περάσουν στο Δημόσιο.
   Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως«αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου θεωρούνται δημόσια κτήματα ή δημόσιες περιουσίες.
   Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή στο Κτηματολόγιο.
   Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή δημιουργείται «αμάχητο τεκμήριο» υπέρ του Δημοσίου.
   Στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Θανάσης Δημάκης ζήτησε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έρθουν σε συνεννόηση με τα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία στις περιοχές που έχει επέλθει οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για να λάβουν τα στοιχεία των προς καταγραφή ακινήτων και να τα περάσουν στα «οικεία» βιβλία του Δημοσίου, ως δημόσια κτήματα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά.
   Από την καταγραφή αυτή θα εξαιρούνται τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία είχαν ασκηθεί αγωγές «νόμιμα και εμπρόθεσμα» κατόπιν αιτήσεων τρίτων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Εάν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους ενάγοντες τότε τα ακίνητα θα περνούν σε αυτούς, αν όχι θα θεωρούνται δημόσια κτήματα. Στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ζήτησε από τις εφορίες να υπάρξει συνεργασία με τα Δικαστικά Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του Δημοσίου των περιοχών τους.
   Σύμφωνα με τις ίδιες εντολές, πριν την καταγραφή των εν λόγω ακινήτων οι εφορίες θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνουν το εάν τα ακίνητα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους, αλλά και την πραγματική κατάστασή τους, ώστε σε περίπτωση που αυτά έχουν καταπατηθεί, να λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων του Δημοσίου που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
   Η ίδια εγκύκλιος αναφέρει πως μετά το πέρασμα των ακινήτων στο Δημόσιο και ειδικά μετά την καταγραφή τους στα βιβλία του Δημοσίου, όσοι αξιώνουν εμπράγματο δικαίωμα μόνο «ενοχική αξίωση» θα έχουν πλέον επί των εν λόγω ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις αυτές θα ελέγχονται αρμοδίως από τα δικαστήρια, κατόπιν υποβολής αγωγής.
  • By Engineer
   Σε ανοδική πορεία οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή εμπορική ακίνητη περιουσία μετά το δυναμικό κλείσιμο του 2017 σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Savills.
   Η Πολωνία κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση επενδύσεων στο 329%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο στο 248% και το Λουξεμβούργο στο 144%. 
   Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία παραμένουν οι κυριότερες αγορές επενδύσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 63% της δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη πτώση της δραστηριότητας σημειώθηκε στη Ρουμανία με πτώση 81%, Τσεχική Δημοκρατία 77% Στις Κάτω Χώρες οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 53%. 
   Το ποσό των ξένων χρημάτων που επενδύθηκαν στην περιοχή παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ οι διεθνείς επενδυτές αντιπροσώπευαν περίπου το 30% όλων των διασυνοριακών συναλλαγών ενώ  η κατανομή ανά κατηγορία ακινητου και  γεωγραφικού προορισμού ήταν σε άμεση εξάρτηση από την προέλευση των επενδυτών.
   Σύμφωνα με την Savills oι συνολικές αποδόσεις γραφείων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω της ισχυρής ζήτησης, με τις κύριες αποδόσεις των γραφείων CBD να βρίσκονται τώρα στο 3,86% και τις περισσότερες τοποθετήσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 να πραγματοποιούνται στη Φρανκφούρτη, το Άμστερνταμ, τη Λισαβόνα, το Ελσίνκι και το Βερολίνο.
   Καθοδικά κινούνται οι αποδόσεις και στις δευτερογενείς αγορές γραφείων με μέσο όρο 4,91% αντίστοιχα.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σε ανοδική πορεία οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή εμπορική ακίνητη περιουσία μετά το δυναμικό κλείσιμο του 2017 σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Savills.
   Η Πολωνία κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση επενδύσεων στο 329%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο στο 248% και το Λουξεμβούργο στο 144%. 
   Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία παραμένουν οι κυριότερες αγορές επενδύσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 63% της δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη πτώση της δραστηριότητας σημειώθηκε στη Ρουμανία με πτώση 81%, Τσεχική Δημοκρατία 77% Στις Κάτω Χώρες οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 53%. 
   Το ποσό των ξένων χρημάτων που επενδύθηκαν στην περιοχή παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ οι διεθνείς επενδυτές αντιπροσώπευαν περίπου το 30% όλων των διασυνοριακών συναλλαγών ενώ  η κατανομή ανά κατηγορία ακινητου και  γεωγραφικού προορισμού ήταν σε άμεση εξάρτηση από την προέλευση των επενδυτών.
   Σύμφωνα με την Savills oι συνολικές αποδόσεις γραφείων βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω της ισχυρής ζήτησης, με τις κύριες αποδόσεις των γραφείων CBD να βρίσκονται τώρα στο 3,86% και τις περισσότερες τοποθετήσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 να πραγματοποιούνται στη Φρανκφούρτη, το Άμστερνταμ, τη Λισαβόνα, το Ελσίνκι και το Βερολίνο.
   Καθοδικά κινούνται οι αποδόσεις και στις δευτερογενείς αγορές γραφείων με μέσο όρο 4,91% αντίστοιχα.
  • By Engineer
   Αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2017 οι τιμές των γραφείων στο σύνολο της Ελλάδος, έναντι οριακής αύξησης κατά 0,2% το 2016.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το 2017 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση στην Αθήνα κατά 2,1%, στη Θεσσαλονίκη κατά 1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 1,5%. Για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων γραφείων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε 1% για το σύνολο της Ελλάδος (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 0,9% στην Αθήνα, 0,7% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
   Τα μισθώματα των γραφείων κατά το β΄εξάμηνο του 2017, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν αύξηση 1,2% σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2017. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν -0,3% κατά το β΄ εξάμηνο του 2016 και 0,6% κατά το α΄ εξάμηνο του 2017.
   Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, για το σύνολο του 2017, οι  τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 2016 για το σύνολο της Ελλάδος, καταγράφοντας θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής για πρώτη φορά από την εκκίνηση δημοσίευσης του δείκτη, το 2010. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 1,4% για την Αθήνα, 1% για τη Θεσσαλονίκη και 2,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
   Ειδικά κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, οι τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν αύξηση 1,1% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,1% το β΄ εξάμηνο του 2016 και 1% το α΄ εξάμηνο του 2017. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄εξάμηνο του 2017 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,8% στη Θεσσαλονίκη και 1,4% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.
   Για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -1,1% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 0,9% για την Αθήνα, 1,2% για τη Θεσσαλονίκη και 1,4% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά το β΄εξάμηνο του 2017, τα μισθώματα των καταστημάτων μειώθηκαν οριακά κατά 0,4% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017 για το σύνολο της χώρας. Κατά το β΄εξάμηνο του 2016 τα μισθώματα παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 κατέγραψαν μείωση 0,9%.

   View full είδηση
FespaC + Τοιχοποιία + FespaR

Token


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.