Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Αναζήτησης

There were 61 results tagged with ενεργειακός

Ανά κατηγορία περιεχομένου

Ανά κατηγορία

Ταξινόμηση ανά:                Σειρά  
 1. Σε ΦΕΚ οι αλλαγές των ενεργειακών επιθεωρήσεων, οι αλλαγές του 4178...

  Δημοσιεύθηκε το υπ. αριθμ. 241 Α 2016 ΦΕΚ με τον νόμο 4447/2016 "Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", που υπερψηφίστικε πριν λίγες μέρες.

  Υπενθυμίζουμε πως στο συγκεκριμένο νόμο, πέρα από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλήφθηκαν μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν:

  • στις Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις (άρθρο 22)
  • σε τροποποιήσεις σχετικά με τον Ν. 4178/203 (άρθρα 15, 43)
  • σε τροποποιήσεις σχετικές με την εμπορία πετρελαιοειδών, με τη διάθεση βιοκαυσίμων κλπ (άρθρο 23)
  • σε Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α (άρθρο 28)
  • σε Ορισμούς, όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων (άρθρο 21)
  Δείτε το κείμενο του ΦΕΚ, εδώ.

  Πηγή: http://www.b2green.g...kos-schediasmos

  • Δεκ 28 2016 21:40
  • από Engineer
 2. Νέα τροπολογία για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων

  Στο Σχέδιο Νόμου "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις" το οποίο βρίσκεται σε φάση συζήτησης, κατατέθηκε σήμερα η τροπολογία "Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις".

  Προτεινόμενες Διατάξεις Τροπολογίας

  Άρθρο....
  Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.»

  2. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, που τηρείται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των παρακάτω δικαιολογητικών:
  α) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
  β) Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.
  γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου, το οποίο εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).»

  Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας

  Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου επιχειρείται η συμμόρφωση με τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά την έννοια του νόμου 4122/2013 (42 Α') «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Εν προκειμένω, με το Τρίτο Μέρος του νόμου 4409/2016 (136 Α') «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού.

  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο στα νομικά πρόσωπα, ώστε να είναι δυνατό να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις όχι μόνο τα νομικά πρόσωπα των οποίων ένα μέλος ή εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής, αλλά και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν ως υπαλλήλους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

  Πιο συγκεκριμένα με την παράγραφο 1, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, ώστε στο ξεχωριστό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται για τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να εγγράφονται όλα τα νομικά πρόσωπα, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.

  Με την παράγραφο 2, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4409/2016, με σκοπό την τυπική προσαρμογή της διαδικασίας εγγραφής των νομικών προσώπων στο ειδικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι για την εγγραφή των νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου, παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου το οποίο εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ και αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

  Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας, εδώ: http://www.hellenicp...3a9/9851837.pdf

  Πηγή: http://www.b2green.g...n-epitheoriseon

  • Δεκ 20 2016 09:06
  • από Engineer
 3. Ενεργειακοί επιθεωρητές: σε ισχύ οι αλλαγές - όλες οι λεπτομέρειες

  Οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016, τέθηκαν σε λειτουργία.

  Με την ενσωμάτωση των διατάξεων βάσει του νέου νόμου, τροποποιήθηκαν οι οδηγίες με μορφή ερωταπαντήσεων για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ως εξής:

  1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Επιθεωρητές;

  Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει».

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους.

  2. Ποιοι έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ?

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της υπ' αρ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407Β'/9-4-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «'Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», του υπ' 893/31.08.2016 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 εγγράφου του Τ.Ε.Ε. δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Μ.Ε.Α.) έχουν:

  α. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τις εξής ειδικότητες:

  1. Πολιτικών Μηχανικών
  2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  5. Μηχανολόγων Μηχανικών
  6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
  7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
  8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
  11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
  13. Χημικών Μηχανικών
  14. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
  15. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  16. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  17. Μηχανικών Περιβάλλοντος
  18. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  19. Μηχανικών Η[Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  20. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  21. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
  22. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  23. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  24. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  β. Οι Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες:

  1. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός ΤΕ.
  3. Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι ΠολιτικοίΜηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης).
  4. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  5. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Υπομηχανικός Τ.Ε.
  6. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Δομοστατικοί Μηχανικοί).
  7. Πτυχιούχος Πολιτικός Υπομηχάνικός Τ.Ε.
  8. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Υποδομών).
  9. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας)
  10. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Μηχανολογίας)

  3. Οι ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν συμπεριλαμβάνονταιστις παραπάνω αναφερθείσες της ερώτησης 2, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών?

  Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις ειδικότητες:

  1 Πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός Τ.Ε.
  2 Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.
  3 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε.
  4 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
  5 Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.
  6 Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  7 Πτυχιούχος Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε.
  8 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
  9 Πτυχιούχος Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων Τ.Ε
  10 Πτυχιούχος Μηχανικός Ορυχείων Τ.Ε.
  11 Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
  12 Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  13 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
  14 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε.
  15 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.
  16 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.
  17 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.
  18 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
  19 Πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  20 Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός Τ.Ε.
  21 Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
  22 Πτυχιούχος Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
  23 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
  24 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΤΕ.
  25 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιοσυστημάτων Τ.Ε.

  δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και ως εκ τούτου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων, εκτός και εάν έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τη δημοσίευση του N. 4409/2016 (Α 136).

  4. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών?

  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η παρακάτω:

  α. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr

  Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. (Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος ήταν προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr). Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). (Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com).

  β. Υποβολή αναγγελίας Έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

  Είσοδος στο Σύστημα μέσω της σύνδεσης Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές.
  Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει τον αριθμό ΚΑΣ και τους κωδικούς πρόσβασης που είχε υποβάλλει κατά την συμπλήρωση της προγενέστερης ηλεκτρονικής αίτησης, εισέρχεται στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής του καρτέλας, στην οποία με τη χρήση της επιλογής Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  5. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών?

  Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ.1 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι:

  α Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  β Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

  γ Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

  δ 1-3 παράβολα, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745), συνολικής αξίας n x 50 ευρώ, όπου [n] ο αριθμός των αναγγελιών που σκοπεύετε να υποβάλλετε. Αν θέλετε δηλαδή να υποβάλετε αναγγελία και για τις τρεις κατηγορίες (Εν. Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης ή / και Συστημάτων Κλιματισμού), μπορείτε να έχετε ένα παράβολο αξίας 150 ευρώ ή 3 x 50 ευρώ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ' εφαρμογή του άρθρου 58, του Ν. 4409/2016, για την εγγραφή στο Μητρώο των ΕΕ γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο Ηλεκτρονικά Παράβολα (e-Παράβολο). Διπλότυπα Είσπραξης δεν γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση όπου εκ παραδρομής πληρώσατε Διπλότυπο Είσπραξης, θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την ακύρωσή του από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας.

  6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά?

  Η αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ερώτηση 4.

  7. Απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού ή μεταπτυχιακού προγράμματος για τηνεγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

  Για να γίνει κάποιος Ενεργειακός Επιθεωρητής και να ενταχθεί μόνιμα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

  8. Πως μπορεί να υποβληθεί αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών;

  Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:
  (α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης (γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και στις τρεις κατηγορίες.

  9. Ποιοι ορίζονται ως «Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών»;

  Ως ήδη εγγεγραμμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4409/2016, θεωρούνται μόνο όσοι μέχρι τις 28.07.2016 έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ.

  10. Πως γίνεται η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ;

  Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται, καταρχήν με βάση το κριτήριο του δικαιώματος υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Πιο αναλυτικά:

  α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ εντάσσονται στην τάξη Α.

  β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016.

  γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.

  Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα builidingcert.gr από τις 29.10.2016.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν επιτύχει την εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α 177) εντάσσονται στην τάξη Γ και δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α, Β και Γ τάξης.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

  11. Πως γίνεται η εγγραφή των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;

  Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 4.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και δεν έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  12. Πως γίνεται η ένταξη των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στην αντίστοιχη τάξη Α, Β, Γ;

  Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, μετά την υποβολή και έγκριση της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή θα ενταχθούν αυτόματα στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ με βάση τα πλήρη ή περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών. Πιο αναλυτικά:

  α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016. Ειδικότερα:

  Στην Β τάξη εντάσσονται όσοι έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α τάξης. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές μονάδες με χρήση μη κατοικίας που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης ή και κλιματισμού ισχύος άνω των δεκαπέντε κιλοβάτ (15 kW).
  Στην Γ τάξη εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β τάξης.
  β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.

  γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τις 28.07.2016,
  εντάσσονται στην τάξη Α.

  13. Ποιες ειδικότητες μηχανικών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ;

  Οι ειδικότητες των μηχανικών με πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

  14. Ποιες ειδικότητες μηχανικών έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών?

  Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών είναι οι ακόλουθες:

  1. Πολιτικών Μηχανικών
  2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  5. Μηχανολόγων Μηχανικών
  6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
  7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
  8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
  11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

  15. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ενεργειακών επιθεωρητών που μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο;

  Όχι, δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Όλοι όσοι υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων θα εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  16. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου έχετε απωλέσει τους κωδικούς πρόσβασης;

  Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr πρέπει να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com.

  17. Που βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο;

  Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr και στο πεδίο «Επιθεώρηση / Ενεργειακή Επιθεώρηση / Νομικό Πλαίσιο», καθώς επίσης και στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος
  www.buildingcert.gr στο πεδίο «Νομοθεσία».

  18. Πως μπορεί να καταχωρηθεί μια ενεργειακή επιθεώρηση στο πληροφοριακό σύστημα;

  Ακολουθώντας τις Οδηγίες Χρήσης που υπάρχουν στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr.

  19. Πως θα πιστοποιείται η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τον ιδιοκτήτη;

  Το όνομα κάθε Ενεργειακού Επιθεωρητή υπάρχει στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Άρα, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου σχετικού εγγράφου μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία. Σε κάθε περίπτωση ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Επίσης, ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  20. Θα υπάρξει ξεχωριστό μητρώο για μέλη εταιριών;

  Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4409/2016, τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα- τεχνικές εταιρείες, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή. Για την εγγραφή του νομικού προσώπου-τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας:

  α] Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [Α'75] των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  β] Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
  γ] Παράβολο εκατόν πενήντα [150] ευρώ του νομικού προσώπου.

  21. Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;

  Βάσει του Νόμου 4093/2012 έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο Π.Δ. 100/2010. Οι αμοιβές θα καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων.

  22. Με ποιόν τρόπο δηλώνεται η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης;

  Η δήλωσης της αμοιβής της ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται μέσα από το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ.

  23. Υπάρχουν πιστοποιημένα λογισμικά;

  Έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και έχουν επίσης λάβει θετική αξιολόγηση και έγκριση εμπορικά λογισμικά, που χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

  24. Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις;

  Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (έκδοση ΠΕΑ, εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κοκ) Ε-mail: depea@prv.ypeka.gr
  (Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας)

  Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr (Κωδικοί πρόσβασης, δυσλειτουργία στην υποβολή αρχείων .xml και Αναγγελιών)
  Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309 Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.)

  Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας)

  Πληροφορίες για την εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ (υπάρχουν χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr) Ε-mail: teekenak@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/40112/

  • Νοέ 01 2016 07:33
  • από Engineer
 4. Νέες επιβολές κυρώσεων σε 3 ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παρ...

  Τρεις νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

  1η περίπτωση:
  χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 56, παρ.1 εδάφια α), β) και ε) του προαναφερόμενου Νόμου.
  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
  2η περίπτωση:
  αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενάμιση (1,5) έτους καιχρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.232,82 Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των εδαφίων α), β), ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 56, του προαναφερόμενου νόμου.
  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:
  • ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
  • συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  3η περίπτωση:
  χρηματικό πρόστιμο χιλίων εξακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (1.642,40) Ευρώσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 56, παρ.1 εδάφια α), β), ε) και στ) του προαναφερόμενου νόμου.
  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:
  • ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
  • συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα

  • Σεπ 28 2016 09:54
  • από Engineer
 5. Ενεργειακοί επιθεωρητές: ανακοίνωση για τα ηλεκτρονικά παράβολα εγγ...

  Ανακοίνωση Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών:

  Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.3 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.4409/2016 (Α'136), «Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 54, για την εγγραφή στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δ Ο Υ μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)».

  Κατόπιν τούτου, εφόσον επιθυμείτε να ανανεώσετε την εγγραφή σας στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών, θα πρέπει να πληρώσετε Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 100 Ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, θα πρέπει να το αναρτήσετε και στο πεδίο «Διπλότυπα Είσπραξης» στην προσωπική σας καρτέλα που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα www.buildingcert.gr. Η υποβολή διπλοτύπου είσπραξης είτε για την ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο των ΕΕ, είτε για την εγγραφή σε αυτό δεν γίνεται αποδεκτή από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/37601/

  • Αύγ 11 2016 07:30
  • από Engineer
 6. Ψηφίστηκε η κατάργηση των εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών

  Υπερψηφίστηκε πριν λίγη ώρα το σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις με τις αλλαγές για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

  Δείτε στο κείμενο που σας παρουσιάζει παρακάτω το B2Green, με έντονα κόκκινα γράμματα, τις αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγμή, στο κείμενο που έφτασε στην ολομέλεια προς ψήφιση, έπειτα από την επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή:

  "ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

  Ρυθµίσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού

  Άρθρο 52

  Απαιτούµενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

  1. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας και η ενεργειακή επιθεώρηση συστήµατος θέρµανσης και κλιµατισµού, όπως ορίζονται στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42) διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, όπως ορίζονται στην παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

  2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται µε την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του παρόντος.

  3. Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωµατούχους µηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή µηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας, σε εφαρµογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωµα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/2010) και σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπως κάθε φορά ισχύει.

  4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρµογή της σχετικής κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

  5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται στις παρακάτω τάξεις ως εξής:

  Α΄ Τάξη, όπου εντάσσονται:

  α. οι διπλωµατούχοι µηχανικοί από την κτήση του διπλώµατός τους,

  β. οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσηένα (1) έτος µετά την κτήση του πτυχίου τους,

  γ. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, χωρίς δικαίωµα ένταξης στη Β΄ και Γ΄ Τάξη,

  δ. οι διπλωµατούχοι και πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης µηχανικοί, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος αποδεδειγµένα παρακολουθούν το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 υπό την προϋπόθεση της επαρκούς παρακολούθησης και µε την επιφύλαξη του ανωτέρω σηµείου γ).

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α΄ Τάξης δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ Τάξης που αφορούν:

  α. σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.),

  β. σε συστήµατα θέρµανσης µε συνολική θερµική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50kW),

  γ. σε συστήµατα κλιµατισµού µε συνολική ψυκτική ι- σχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

  Β' Τάξη, όπου εντάσσονται:

  α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ Τάξης,

  β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 τ.µ.) ή επιθεωρήσεις συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού συνολικής ισχύος χιλίων πεντακοσίων κιλοβάτ (1.500 kW).

  Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να έχει διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές µονάδες µε χρήση µη κατοικίας που διαθέτουν συστήµατα θέρµανσης ή και κλιµατισµού ισχύος άνω των δεκαπέντε κιλοβάτ (15 kW).

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ Τάξης δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και Β΄ Τάξης που αφορούν:

  α. σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας από διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) έως και χίλια τετραγωνικά µέτρα (1.000τ.µ.),

  β. σε συστήµατα θέρµανσης µε συνολική θερµική ισχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW),

  γ. σε συστήµατα κλιµατισµού µε συνολική ψυκτική ι- σχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και (400 kW).

  Γ΄ Τάξη, όπου εντάσσονται:

  α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β΄ Τάξης,

  β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β΄ Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές µονάδες µε συνολική επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων (250 τ.µ.) και στο σύνολο αυτών είκοσι χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (20.000 τ.µ.) ή επιθεωρήσεις σε συστήµατα θέρµανσης ή κλιµατισµού ισχύος άνω των πενήντα κιλοβάτ (50 kW) και στο σύνολο αυτών πέντε χιλιάδες κιλοβάτ (5.000 kW),

  γ. οι Ενεργειακοί ΔΕπιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2010(Α'177).

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ΄ Τάξης δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ και Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και Γ΄ Τάξης που αφορούν:

  α. σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών µέτρων (1.000τ.µ.),

  β. σε συστήµατα θέρµανσης µε συνολική θερµική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW),

  γ. σε συστήµατα κλιµατισµού µε συνολική ψυκτική ι- σχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW).

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), εντάσσονται αυτόµατα στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων Γ΄ Τάξης.

  Άρθρο 53

  Ασυµβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

  1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή κτιριακή µονάδα εφόσον:

  α) συµµετείχε στη µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,

  β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.

  2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δηµόσιο ή ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρµογή του παρόντος, το Δηµόσιο ή ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας ορίζεται από τις «αναθέτουσες αρχές», του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007 (Α΄64), όπως κάθε φορά ισχύει.

  Άρθρο 54

  Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών,

  Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων

  1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τους.

  Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) Κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών µε τις αντίστοιχες Τάξεις του άρθρου 52, ως εξής:

  α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης),

  β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Θέρµανσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης) και

  γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Κλιµατισµού (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης).

  2. Ο αριθµός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναγράφεται υποχρεωτικά στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού, του άρθρου 16 του ν. 4122/2013.

  3. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα.

  4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νοµικά πρόσωπα – τεχνικές εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η µερίδα κάθε νοµικού προσώπου ενηµερώνεται ταυτόχρονα για κάθε µεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.

  5. Σε περίπτωση µεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νοµικού προσώπου, εγγεγραµµένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών να δηλώσει τη µεταβολή στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελµατικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρµόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενηµέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  6. Για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Για τη διαχείριση των µητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων της παραγράφου 8 καταβάλλεται από τους υπόχρεους και ωφελούµενους παράβολο πέντε (5) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ Τάξης, παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ Τάξης και παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ Τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των ποσών αυτών µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού, ενώ δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων που επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου και να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

  7. Τα ποσά της παραγράφου 6 αποδίδονται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745) και σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) υπέρ του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο υποστηρίζει τεχνικά τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το ποσό που αποδίδεται ετησίως στο ΚΑΠΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

  8. Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

  α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,

  β) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Θέρµανσης Κτιρίων και

  γ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Κλιµατισµού Κτιρίων.

  9. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Άρθρο 55

  Απαιτούµενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

  1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ήτοι:

  α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Αναγγελία πραγµατοποιείται από τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού και µε την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήµατος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωµα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

  γγ) Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ' εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Για Διπλωµατούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

  δδ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

  β) Τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνουν στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

  γ) Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόµενων παραπάνω νόµιµων δικαιολογητικών.

  δ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενηµερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών ο ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.

  2. Για την εγγραφή νοµικών προσώπων – τεχνικών εταιρειών στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος:

  α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των Ενεργειακών Επιθεωρητών, µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους µε το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.

  β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νοµικού προσώπου.

  γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νοµικού προσώπου.

  3. Ενηµερωµένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιµοι στο κοινό ηλεκτρονικά, µέσω της ι- στοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Άρθρο 56

  Κυρώσεις

  1. Σε περίπτωση που, µετά από έλεγχο των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής:

  α) αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης ή/και Κλιµατισµού,

  β) υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,

  γ) παραβιάζει το καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,

  δ) προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος,

  ε) εκπληρώνει πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά καθήκοντα και τις συµβατικές του υποχρεώσεις,

  στ) συντρέχουν στο πρόσωπο του νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα,

  ζ) παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγούνται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηµατικών προστίµων, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

  2. Οι κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, τις αποκλίσεις των ενεργειακών καταναλώσεων ή της ενεργειακής κατηγορίας που υπολογίζονται, τα ανακριβή ή αναληθή δηλωθέντα στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, τη συχνότητα υποβολής αιτηµάτων ανάκλησης, τη µη τήρηση των ασυµβιβάστων, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής:

  αα) καταβολή χρηµατικού προστίµου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,

  ββ) αποκλεισµός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και

  γγ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  3. Το χρηµατικό πρόστιµο µπορεί να επιβάλλεται ως συµπληρωµατική ποινή, σωρευτικά µε τις κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄και γγ΄.

  4. Για τον προσδιορισµό του χρηµατικού προστίµου που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαµβάνεται υπόψη και το ύψος της συνολικής αµοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση.

  5. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

  6. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

  7. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη.

  8. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται µε το παρόν άρθρο, εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  9. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, µετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια µε την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.

  10. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ και Γ΄ Τάξης, στους οποίους υποβάλλονται κυρώσεις, υποβιβάζονται σε κατώτερη Τάξη, εφόσον, µετά την αυτοδίκαιη ακύρωση των Πιστοποιητικών Ενεργειακών Απόδοσης ή των εκθέσεων συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στην αντίστοιχη Τάξη Β΄ ή Γ΄ του άρθρου 52.

  11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

  Άρθρο 57

  Καταργούµενες διατάξεις

  Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος καταργούνται:

  α. Το π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού» (Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54 του

  ν. 4280/2014 (Α΄ 159).

  Άρθρο 58

  Μεταβατικές διατάξεις

  1. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι την έκδοση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, εντάσσονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες και Τάξεις του Μητρώου του άρθρου 54, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 και διενεργούν επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

  Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από:

  α) διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και µε δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει,

  β) διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή µηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας, σε εφαρµογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν παρακολουθήσει το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177).

  2. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί από 25.8.2015 έως 3.9.2015 και από 6.10.2013 έως 30.11.2013 θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

  3. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 54, για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. µέσω της Εφαρµογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)."

  Πηγή: http://www.b2green.g...fisthen-keimeno

  • Ιούλ 26 2016 09:19
  • από Engineer
 7. Παράταση προθεσμίας έως 31/7/2016 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

  NOMOΣ 4403/ 7-7-2016

  Αρ. Φύλλου 125 τεύχος Α

  Άρθρο 67

  Το άρθρο 33 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

  Η προθεσμία του εδαφίου α’ και του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010(Α’ 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

  Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

  Πηγή: http://www.teekerk.g...

  • Ιούλ 10 2016 22:20
  • από Engineer
 8. Ενεργειακοί επιθεωρητές: τέλος οι εξετάσεις - όλο το νέο σχέδιο νόμ...

  Δημοσιεύθηκαν οι νέες ρυθμίσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, μέσα στο σχέδιο νόμου "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 3013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις".

  Στις νέες ρυθμίσεις επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες που πρώτο το B2Green αποκάλυψε, για την κατάργηση των εξετάσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία για την ένταξη των έως σήμερα επιτυχόντων μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών στη μέγιστη (Γ') τάξη ενεργειακών επιθεωρητών.
  Οι 3 τάξεις είναι οι εξής:

  • Α' ΤΆΞΗ: Διπλ/χοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματος + πτυχιούχοι 1 χρόνο μετά την κτήση του πτυχίου τους έχουν δικαίωμα για επιθεωρήσεις σε κτίρια μέχρι 250m2.
  • Β' ΤΑΞΗ: εντάσσονται οι Α' τάξης με αποδεδειγμένη εμπειρία (30 επιθεωρήσεις Α Τάξης). Οι Β' τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια μέχρι 1000m2.
  • Γ' ΤΑΞΗ: εντάσσονται οι Β' τάξης με αποδεδειγμένη εμπειρία (10 επιθεωρήσεις Β' Τάξης). Οι Γ' τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια χωρίς όριο επιφανείας. *Όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις εντάσσονται αυτόματα στην Γ' κατηγορία.
  Δείτε το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου, εδώ (σελίδες 72 - 80) ή εναλλακτικά, εδώ.

  Πηγή: http://www.b2green.g...i-tou-b2greengr

  • Ιούλ 04 2016 09:49
  • από Engineer
 9. Τροπολογία με παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθ...

  Κατατέθηκε στη Βουλή με αριθμό τροπολογίας 524/46 28.6.2016 η παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016.

  Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.".

  Ως πιθανότερος λόγος για την κατά μόλις ένα μήνα παράταση είναι ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με την κατάργηση της διαδικασίας των εξετάσεων να βρίσκεται στο τραπέζι, όπως έγραψε στις 22/06 το B2Green.gr.

  Έτσι & αλλιώς, με μόλις ένα μήνα παράταση δε λύνεται το ζήτημα της "μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων στη σχετική διαδικασία", το οποίο προβάλλεται & ως επιχείρημα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

  Δείτε την τροπολογία εδώ & εναλλακτικά, εδώ.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/36255/

  • Ιούν 29 2016 08:31
  • από Engineer
 10. Έρχεται η κατάργηση εξετάσεων για την ιδιότητα του ενεργειακού επιθ...

  Σύμφωνα με πληροφορίες του B2Green.gr, φαίνεται πως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζονται την κατάργηση των εξετάσεων για την κατοχύρωση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

  Σε αυτή την περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο από αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι μέχρι στιγμής, θα είναι η επικράτηση ενός συστήματος παρόμοιου με αυτό που ισχύει για τους ελεγκτές δόμησης. Προφανώς, στην τελική απόφαση και στις λεπτομέρειές της, θα συνυπολογιστεί και το γεγονός πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 550 ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία των εξετάσεων.
  Στην κατεύθυνση αυτή, λύση υπέρ των σημερινών μόνιμων επιθεωρητών ενδέχεται να αποτελέσει η διαφοροποίηση, στα δικαιώματα διενέργειας των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

  Αυτό που σίγουρα «καίει» το Υπουργείο είναι η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να κινηθεί, έτσι ώστε να ετοιμάσει εμπρόθεσμα τη σχετική τροπολογία, μιας και πλέον οι καθημερινές ανάγκες της αγοράς, είναι μεγάλες, τόσο λόγω της υποχρεωτικότητας των ΠΕΑ & στα πολύ μικρά διαμερίσματα όσο και λόγω της υποχρεωτικής σύνδεσής τους με τα μισθωτήρια συμβόλαια στο taxis.

  Στο B2Green.gr παρακολουθούμε συστηματικά το θέμα των ενεργειακών επιθεωρητών και για ότι νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε με νέα ανάρτηση.

  Πηγή: http://www.b2green.g...kou-epitheoriti

  • Ιούν 23 2016 11:25
  • από dionysg
 11. Καταβολή ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος για την απόκτ...

  Καταβολή ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

  Αναφορικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται άμεσα να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2016.

  Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβληθεί τμηματικά σε ομάδες δικαιούχων, ακολουθώντας σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους.

  Επισημαίνεται ότι βάσει των όρων του προγράμματος σε περίπτωση που ο ενισχυόμενος απολέσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η καταβληθείσα ενίσχυση θα αναζητηθεί εντόκως.

  Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  • Απρ 11 2016 16:55
  • από Engineer
 12. Ενεργειακοί επιθεωρητές & νέο ΕΣΠΑ

  Σύμφωνα με διευκρινήσεις που έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με ΕΦΔ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) αφορά σε ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό που τίθεται στις δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

  Επομένως, ενδιαφερόμενος που έχει ενταχθεί το 2014 στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, μπορεί να συμμετάσχει στις Δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εν λόγω δράσεων.

  Δείτε σχετικά την Ερώτηση 71, εδώ: http://epan2.antagon..._Ptuxioyxoi.pdf

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/33204/

  • Μάρ 21 2016 09:42
  • από Engineer
 13. Μετά τον λιγνίτη: δικαιώματα CO2 για θέσεις εργασίας στους ενεργεια...

  Οι πολιτικές συναινέσεις στην Ελλάδα είναι σπάνιες. Όχι (κυρίως) διότι οι διαφορές στις απόψεις είναι αγεφύρωτες, αλλά διότι η συμφωνία και η σύνθεση εξακολουθούν να αποτελούν «ταμπού» παρά την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Όπως σε όλα τα πράγματα, όμως, έτσι κι εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

  Δύο μήνες πριν η κυβέρνηση έφερε (για πρώτη φορά) στη Βουλή το λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα». Ανάμεσα σε όλα τα άλλα άρθρα, υπήρχε κι ένα που όριζε τους τελικούς αποδέκτες των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που θα κατανεμηθούν στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020.

  Τότε ήρθε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το κοινό αίτημα των δημάρχων των πέντε «ενεργειακών» δήμων που βρίσκονται στους τρεις λιγνιτικούς νομούς της χώρας (Κοζάνη, Φλώρινα και Αρκαδία): μέρος των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων CO2 να διοχετεύονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε εναλλακτικές (του λιγνίτη) οικονομικές δραστηριότητες.

  Η πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων αγκαλιάστηκε και από τον περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, κ. Θ. Καρυπίδη, ο οποίος έγραψε επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη απαριθμώντας με τους λόγους για τους οποίους η ψήφιση της σχετικής τροπολογίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αναγκαία.

  Πολλοί από αυτούς στηρίζονται στα στοιχεία του ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), τα οποία αποτυπώνουν τη ζοφερή πραγματικότητα της ανεργίας στην περιφέρεια της χώρας που έχει τη μερίδα του λέοντος στη λιγνιτική παραγωγή.

  —Τελειώνει ο λιγνίτης

  Οι κυνικοί θα βιαστούν να ερμηνεύσουν την πλήρη συσπείρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κεντρικών επαγγελματικών φορέων της Δυτ. Μακεδονίας γύρω από το αίτημα, ως ένδειξη τοπικισμού. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει τελικά με τη νέα λιγνιτική μονάδα που σχεδιάζει η ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα (Πτολεμαΐδα 5), είναι απολύτως βέβαιο ότι η λιγνιτική ισχύς της χώρας πρόκειται να μειωθεί δραστικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

  Στη Μεγαλόπολη μάλιστα πρόκειται να εξαφανιστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων λιγνίτη της Πελοποννήσου. Κανείς δεν τα αμφισβητεί αυτά. Ούτε καν η ίδια η ΔΕΗ, η οποία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής παρουσίασε την πτωτική πορεία της λιγνιτικής παραγωγής που προβλέπει ως το 2030, ενώ ο πρόεδρός της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης έχει εξηγήσει πάμπολλες φορές ότι ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι σε θέση να αντέξει την επερχόμενη άνοδο των τιμών του διοξειδίου του άνθρακα.

  Είναι περισσότερο από προφανές ότι η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής θα ανεβάσει τα επίπεδα της ανεργίας στην ήδη «πρωταθλήτρια» Δυτ. Μακεδονία σε ακόμα πιο δυσθεώρητα ύψη από τα σημερινά. Οι θέσεις εργασίας όμως, και μάλιστα σε περιοχές όπου η εκμετάλλευση λιγνίτη τα τελευταία 60 χρόνια έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της, δεν μπορούν να δημιουργηθούν μαγικά. Χρειάζεται σχέδιο αλλά προπάντων χρειάζονται οικονομικοί πόροι.

  Στη Λουσατία, οι Γερμανοί δαπάνησαν και εξακολουθούν να δαπανούν δημόσιους πόρους για την μετάβαση μιας ολόκληρης περιφέρειας στη μεταλιγνιτική περίοδο. Από το 1994 η κρατική εταιρία LMBV ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πολυσύνθετου έργου το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γερμανική κυβέρνηση και τα ομοσπονδιακά κρατίδια με περίπου 10,6 δισ. ευρώ ως το 2017.

  —Λύση από τα δικαιώματα ρύπων

  Από πού όμως θα προκύψουν τέτοια κεφάλαια στην Ελλάδα που πλέον ούτε καν αξιοπρεπείς συντάξεις δεν αντέχει να παρέχει; Από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών, τα οποία ναι μεν αποτελούν δημόσια έσοδα αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, παρά μόνο για αυτούς που αναφέρονται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

  Λόγω μάλιστα των πρόσφατων αλλαγών στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ρύπων, προβλέπεται τριπλασιασμός των εσόδων αυτών σε σχέση με το 2015 μέσα στην επόμενη δεκαετία για τη χώρα μας (6 δισ. ευρώ ως το 2025). Επομένως είναι απολύτως εφικτό να εξυπηρετηθούν όλες οι προτεραιότητες που έθεσε το υπουργείο στην υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί και μια αληθινή ευκαιρία στην παραγωγική ανασυγκρότηση των τριών λιγνιτικών νομών της χώρας.

  Πρόκειται τέλος για ένα αίτημα στο οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα αρνητικής αντίδρασης από τους θεσμούς. Τουναντίον· η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πλέον από τα κράτη-μέλη τη διοχέτευση τμήματος των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αντικατάσταση αυτών που πλήττονται από την επιδιωκόμενη πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Η παρούσα κυβέρνηση εκλέχθηκε με βασικό πρόταγμα την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκης κατά την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το «παράλληλο πρόγραμμα» δήλωσε ψέγοντας την κυβέρνηση ότι «η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι η ελεημοσύνη του κράτους».

  Θα γίνουν τα λόγια της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολιτικά έργα; Θα νομοθετήσει η εθνική μας αντιπροσωπεία με γνώμονα την κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη χωρίς γεωγραφικούς προσδιορισμούς; Θα αναλάβουν οι βουλευτές των νομών Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας την πρωτοβουλία ανάδειξης του αιτήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης και αλλαγής της σχετικής υπουργικής τροπολογίας μέσα στη Βουλή; Θα στηρίξουν το αίτημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

  Απαντήσεις σε όλα αυτά θα έχουμε πολύ σύντομα καθώς στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί και η υπουργική τροπολογία για τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών της περιόδου 2016-2020.

  Είναι ανάγκη το νομοσχέδιο να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει το δίκαιο αίτημα των πέντε ενεργειακών δήμων για διοχέτευση τμήματος των εσόδων για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας στους τρεις λιγνιτικούς νομούς της χώρας.

  Πηγή: http://www.econews.g...i-dimoi-128695/

  • Φεβ 24 2016 11:33
  • από Engineer
 14. Eπιβολές κυρώσεων σε 2 ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσε...

  Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

  1η περίπτωση:

  χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι

  - προέβη στην έκδοση ΠΕΑ σε ένα κτίσμα (κτιριακή μονάδα ισογείου σε διώροφο κτίριο με χρήση κατοικία), για τους σκοπούς του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον", ως πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, για το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού δεν πληροί την έννοια του όρου «κτίριο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42).

  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  - ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του υπ' αριθ. 53686/2014 ΠΕΑ,
  - υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία και
  - εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
  - παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

  2η περίπτωση:

  αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι:

  - υπέβαλε και ανέγραψε ανακριβή στοιχεία επί 20 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με αποτέλεσμα την μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των υπό εξέταση κτιρίων/κτιριακών μονάδων, με ευθύνη της εν λόγω Ενεργειακής Επιθεωρήτριας

  - μην τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (παρ.1) του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42), όπως ισχύει, προέβη στην έκδοση πολλαπλών ΠΕΑ για την ίδια κτιριακή μονάδα.

  Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  - Ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
  - Υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία.
  - Εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
  - Παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4122/2013, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

  Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους. Το B2Green σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων, δε δημοσιεύει τα ονόματά τους.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/32383/

  • Φεβ 19 2016 09:05
  • από Engineer
 15. ΑΠΕ από ενεργειακούς συνεταιρισμούς και στην Ελλάδα – Συνάντηση στο...

  Στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης της κυβέρνησης για την δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τα συνεργατικά σχήματα στον τομέα της ενέργειας, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων φορέων του χώρου της ενέργειας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στο Υπουργείο Ενέργειας.

  Στην συνάντηση, που συντόνισε ο γγ Ενέργειας και Ορυκτών πόρων του ΥΠΕΝ κ Μιχάλης Βερροιόπουλος, εκπροσωπήθηκαν η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου, ο Ενεργειακός Συνεταιρισμός Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας (ΑΝΚΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.), ο Άνεμος Ανανέωσης, το Δίκτυο «Δάφνη», το ΚΑΠΕ, το ΕΚΕΤΑ και το Cluster «Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος» Δυτικής Μακεδονίας.

  Η συνάντηση είχε σκοπό να ακουστούν οι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων στο θέμα και ιδιαίτερα η μεταφορά της εμπειρίας τους στο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειακών συνεργατικών σχημάτων.

  Ο κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος άνοιξε τη συζήτηση αναφέροντας ότι η ελληνική κοινωνία καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αξιοποίησης των ΑΠΕ, σύμφωνα με τους Εθνικούς Στόχους που επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν με την υπογραφή της Συμφωνίας για τη Κλιματική Αλλαγή στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι και πρόθεση της κυβέρνησης είναι να το κάνει αυτό ενεργοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πολίτες.

  Στη συνάντηση, που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και διάρκεσε τρεισήμιση ώρες, ο Πρόεδρος της ΣΕΣ κ. Απόστολος Δημόπουλος επέδωσε υπόμνημα με σειρά προτάσεων για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανάπτυξης των ενεργειακών συνεταιρισμών.

  Στο τέλος της συνάντησης αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας από τους παρευρεθέντες, η οποία θα συνδράμει τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου με τις εμπειρίες των μελών της σε διάφορα θέματα που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειακών συνεργατικών σχημάτων.

  Σημειώνεται ότι η Συνεταιριστική Εταιρεία της Σίφνου (ΣΕΣ) έχει απευθύνει πρόσκληση σε μέλη, φίλους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλουν τεκμηριωμένες προτάσεις μέσα στον Φεβρουάριο για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

  Πηγή: http://www.econews.g...sximata-128490/

  • Φεβ 11 2016 16:53
  • από Engineer
 16. Βιοκλιματικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις: οι αμοιβές των αξιολογη...

  Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ορίζονται οι αμοιβές των αξιολογητών των Προγραμμάτων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

  Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση:

  «Ορίζουμε συνολικό ύψος αμοιβής των αξιολογητών των φακέλων-προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» στο ποσό των εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (114.800).

  Το ποσό αυτό αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα ανά αξιολογητή με βάση το πλήθος των αξιολογούμενων προτάσεων κατά Πρόγραμμα, Αξονα Προτεραιότητας και μήνα καθώς και το ύψος της αμοιβής ανά αξιολογούμενη πρόταση πίνακα όπως φαίνεται εδώ.


  Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210)».

  Πηγή: http://www.buildnet....213&artid=17523

  • Ιαν 08 2016 12:55
  • από Engineer
 17. Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης

  Στο Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 5/11/2015 και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 με τίτλο: "Ενεργειακοί έλεγχοι και συστηματα ενεργειακής διαχείρισης", αναφέρεται ότι σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας - οι οποίοι είναι οικονομικώς αποδεκτοί - και διακρίνονται σε 3 κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄).

  Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους εξειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι, προκειμένου να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς, θα πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και θα εντάσσονται σε 3 τάξεις.

  Δείτε εδώ το σύνολο του άρθρου 10 του Νομοσχεδίου: http://www.hellenicp...energap-pap.pdf

  Πηγή: http://www.iekemtee....

  • Νοέ 09 2015 15:21
  • από Engineer
 18. Ψηφίστηκε χτες ο νόμος για δάση, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και ΠΕΑ

  Επισημαίνονται τα παρακάτω άρθρα:

  Το άρθρο 32 για τα δάση: Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)


  Το άρθρο 33 για Ενεργειακούς Επιθεωρητές:

  Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών

  Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄
  174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται
  έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

  και το άρθρο 58 για τα ΠΕΑ: ​Τροποποιούµενες διατάξεις

  «3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ
  και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ.

  Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).»

  Περισσότερα: http://www.hellenicp...ad-a540012b3c29

  • Νοέ 06 2015 20:55
  • από dimitris GM
 19. Διπλασιάστηκαν οι ενεργειακοί επιθεωρητές μέσα σε 4 μήνες

  Μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, οι επιτυχόντες ενεργειακοί επιθεωρητές σχεδόν διπλασιάστηκαν.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΕΕ, μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, οι επιτυχόντες ενεργειακοί επιθεωρητές ήταν 205.
  Τέσσερις μήνες μετά και αφού μεσολάβησε η λήξη της ισχύος του προσωρινού μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών και το πάγωμα της εξαγγελθείσας εξάμηνης παράτασης, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο των μόνιμων επιθεωρητών, έφτασαν τους 395.

  Η εξέλιξη στο μέχρι σήμερα σύνολο των επιτυχόντων σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΤΕΕ, αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα (κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος):

  Δημοσιευμένη Εικόνα
  Το ανωτέρω γράφημα προέκυψε από τα στοιχεία του ΤΕΕ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Από έως Επιτυχόντες 31/8/2014 132 1/9/2014 12/12/2014 30 13/12/2014 14/6/2015 43 15/6/2015 30/6/2015 9 1/7/2015 9/7/2015 6 10/7/2015 17/7/2015 4 18/7/2015 31/7/2015 14 1/8/2015 7/8/2015 14 8/8/2015 30/8/2015 5 31/8/2015 4/9/2015 17 5/9/2015 11/9/2015 23 12/9/2015 18/9/2015 21 19/9/2015 25/9/2015 15 26/9/2015 2/10/2015 15 3/10/2015 8/10/2015 17 Εξετασθέντες εξ' αναβολής 4 10/10/2015 16/10/2015 26 Σύνολο: 395

  http://www.b2green.g...D=28957&lang=el

  • Οκτ 20 2015 11:59
  • από elm46st
 20. Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Ε...

  Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΥΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία σε νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις του π.δ. 100/2010, ανακοινώνεται ότι λόγω της μη έγκαιρης ρύθμισης του ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς, δίδεται άμεσα πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  Η πρόσβαση αφορά στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και τη δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Πηγή: http://www.buildnet....213&artid=16414

  • Αύγ 25 2015 10:48
  • από Engineer