Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Αναζήτησης

There were 45 results tagged with ταμείο

Ανά κατηγορία περιεχομένου

Ανά κατηγορία

Ταξινόμηση ανά:                Σειρά  
 1. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβ...

  Εγκρίθηκε σήμερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 29.526.449,18 €, για το έτος 2017.

  Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

  Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

  Πηγή: http://www.aftodioik...ikou-isozigiou/

  • Απρ 22 2017 06:52
  • από Engineer
 2. Με χαρτοφυλάκιο €400 εκατ. το νέο Ταμείο Υποδομών

  Εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, θα ξεκινήσουν δύο νέα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως γνωστοποίησε, πρόσφατα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

  Με το νέο Ταμείο Υποδομών θα επιτευχθεί χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών. Με το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα δοθεί βάρος στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

  Ταμείο Υποδομών

  Ο ορθολογικός σχεδιασμός των έργων υποδομής με έμφαση στις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον είναι ένα από τα στοιχεία που θα οδηγήσουν τελικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, η δημιουργία ενός Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο θα εστιάζει σε συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι ένα επιπλέον μέσο για την μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα σήμερα που η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί την κύρια τροχοπέδη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών.

  Το ταμείο θα συσταθεί με διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).Το αρχικό κεφάλαιο θα αποτελείται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με την συνδρομή των διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και θα ανέρχεται σε περίπου 200 εκ ευρώ. Περαιτέρω μέσω της μόχλευσης θα προσελκυσθούν πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι ώστε καταρχήν θα διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400 εκ. ευρώ ποσό που αποτελεί ένα ικανοποιητικό αρχικό κεφάλαιο για παρεμβάσεις στους τομείς που αφορά.

  Η σύσταση του ταμείου υποδομών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει, μεταξύ των άλλων, στην περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ με αυτό τον τρόπο θα υλοποιηθεί σειρά σημαντικών και κρίσιμων για την ελληνική κοινωνία έργων που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά.

  Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, της αστικής ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...meio_Ypodomon_/

  • Ιαν 26 2017 11:06
  • από Engineer
 3. Έγκριση καταστατικού του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργω...

  Με την απόφαση Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16 εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.).
  Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «Ταμείο», το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016 έχει ως αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η επωνυμία του θα είναι «Engineers and Public Works Constructors Fund (EPWCF)».

  Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 4387/2016, στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 32 του ν. 3655/2008 σε συνδ. με το άρθρο 7 του π.δ. 62/2006 «Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΣΜΕΔΕ»).

  Το Ταμείο ιδρύεται και λειτουργεί από 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις (α.ν. 440/1945, ν. 1019/1949, ν. 915/1979 π.δ. 126/1981 και συναφείς) για τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση των Νόμων Υπουργικές Αποφάσεις και το παρόν καταστατικό.

  Υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Έδρα του Ταμείου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθ. 88 παρ. 2 του ν. 4387/2016 υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση περιουσίας από τον τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο συστεγάζεται χωρίς αντάλλαγμα στο κτίριο των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα μαζί με τις λοιπές Υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα μπορεί να κάνει χρήση των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του.

  Με απόφαση της Δ.Ε. κατόπιν έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να ιδρύονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται περιφερειακά τμήματα ή και γραφεία. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, διατηρούνται σε ισχύ τα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ που λειτουργούν κατά την 31/12/2016 και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις λειτουργίες του Ταμείου (ΤΜΕΔΕ) δια του υπάρχοντος προσωπικού του και με τη χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στα λειτουργούντα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του Ταμείου. Διατηρούνται επίσης μέχρι τη λήξη της θητείας τους οι υπάρχουσες κατά την 31/12/2016 Εποπτεύουσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων και γραφείων των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

  Κατεβάστε το ΦΕΚ με όλη την απόφαση από εδώ.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/41867/

  • Δεκ 29 2016 07:33
  • από Engineer
 4. EquiFund: 1 δισ. για επενδύσεις σε περιβάλλον, αγροδιατροφή, ενέργε...

  Ένα καινοτόμο εργαλείο που διασφαλίζει χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, με στόχο να επενδύσει, μεταξύ άλλων, στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της αγροδιατροφής και του τουρισμού.

  Χθες μπήκαν οι επίσημες υπογραφές για τη δημιουργία του ενός ταμείου συνεπενδύσεων, του Equifund. Αυτό, μέσω θυγατρικών επενδυτικών σχημάτων, όπου θα συμμετέχουν θεσμικοί και ιδιωτικοί φορείς, θα παρέχει κεφάλαια τα επόμενα χρόνια σε καινοτόμες και ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις, όχι με τη μορφή επιχορηγήσεων ή δανείων, αλλά με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα τα σχήματα αυτά θα ενισχύσουν το «οικοσύστημα καινοτομίας» της χώρας και τις επιχειρήσεις με επαφές, συμβουλές και άλλες πρωτοβουλίες.

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Από χθες διατέθηκαν ήδη 260 εκατομμύρια ευρώ στο EquiFund, από τα οποία 200 εκατομμύρια προέρχονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το EIF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Το Equifund όμως σκοπεύει να συγκεντρώσει στην πορεία επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

  Τι είναι το Equifund

  Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον κεφάλαια θα προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα όπως EIB, EBRD, Black Sea Bank, World Bank κα αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. € από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Η δημιουργία ενός αναπτυξιακού Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μία εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.

  Τα πλεονεκτήματα του Equifund

  Τα πλεονεκτήματα του νέου εργαλείου με λίγα λόγια:

  • Η συνδυασμένη χρήση δημόσιας (εθνικής και κοινοτικής) χρηματοδότησης σε μία επενδυτική πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον πόρων και κεφαλαίων, με στόχο να μοχλεύσει συνολικά περισσότερα από 1 δις ευρώ για επενδύσεις σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Αξιοποιείται ουσιαστικά και ενδυναμώνεται η σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την ανάπτυξη εξωστρεφούς, έξυπνης κα δυναμικής επιχειρηματικότητας μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής (mentoring/coaching) και δικτύωσης (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα.
  • Εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους προκειμένου να συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
  • Συμβάλει στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
  • Στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμβάλει στην αντιστροφή του brain drain σε brain gain.
  • Εξασφαλίζει συνέχεια στη δημόσια χρηματοδοτική ικανότητα καθώς οι ενισχύσεις μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι επιστρεπτέες ενισχύσεις (revolving). Επομένως τα χρήματα που επιστρέφονται από τους αρχικούς επενδυτές επανεπενδύονται για τον ίδιο σκοπό.
  Πώς δουλεύει το Equifund

  Βασικό σημείο της πρωτοβουλίας είναι η επιλογή ενός αξιόπιστου διαχειριστή του υπερταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF), μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι εγνωσμένου κύρους και αποδοχής από την αγορά. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών τα οποία θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων από τα ταμεία επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά.

  Πού επενδύει το Equifund

  Τρεις θα είναι οι βασικοί τομείς επενδύσεων, τα λεγόμενα «παράθυρα» της πλατφόρμας: επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Τα ενδιάμεσα ταμεία συμμετοχών αντιστοιχούν λοιπόν στα λεγόμενα «παράθυρα», δηλαδή στους τρεις αυτούς βασικούς τομείς επενδύσεων.

  Οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

  Στο παράθυρο καινοτομίας το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας (Technology Transfer Fund- TT Fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator Fund). Αναμένεται καταρχήν η δημιουργία από 1 έως 3 ταμείων στον τομέα της καινοτομίας.

  Αναλυτικότερα το παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window) εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική επιδίωξη η Καινοτομία που παράγεται από την Έρευνα να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης, δηλαδή στην παραγωγή πλούτου με βάση τη γνώση που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα παράγεται πρωτότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο είναι κρίσιμης σημασίας η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και η στήριξη των δομών που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή.

  Το TT Fund θα στοχεύει έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

  Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/ έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα κλπ. Στόχος κατά την λειτουργία του ταμείου επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

  Πηγή και πλήρες άρθρο: http://greenagenda.gr/30540/

  • Δεκ 23 2016 16:18
  • από Engineer
 5. Ιδρύεται Υπερταμείο Συνεπενδύσεων 1 Δις Ευρώ με Επίκεντρο και την Ε...

  Την ερχόμενη Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ιδρύει το νέο, καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων, το οποίο θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Η εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για την ενεργοποίηση του Ταμείου Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Κορίνα Κρέτσου

  Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά: «Το νέο Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας. Εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους που θα συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμπληρωματικά προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το νέο Ταμείο αποτελεί μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενισχυση δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστενα διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, μέσω του νέου Ταμείου στοχεύουμε στην προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα εισέρεαν στην ελληνική οικονομία.

  Η συμμετοχή στο νέο Ταμείο σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων δείχνει τη σημασία που αποδίδουν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας».

  Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων,δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

  Το Ταμείο απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

  Στο σύνολο της επενδυτικής πλατφόρμας, το αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης είναι πολλαπλάσιο των αρχικών πόρων που δεσμεύονται. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται η δυνατότητα να συνεπενδυθούν πόροι από το “Σχέδιο Γιουνκερ» με πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει επίσης ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και τη θυγατρική του, το ΤΑΝΕΟ. Κατά το πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, ο εθνικός φορέας θα αναλάβει σταδιακά τη συνολική διαχείριση των πρωτοβουλιών του δημοσίου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ κσι Δημοσίων Επενδύσεων Παναγιώτης Κορκολής δήλωσε: «Το νέο Ταμείο προικίζεται με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό δημόσιων πόρων. Μέσα μάλιστα από τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ. Εξασφαλίζει συνέχεια στη δημόσια χρηματοδοτική ικανότητα καθώς τα χρήματα που επιστρέφονται από τις αρχικές επενδύσεις, μπορούν να επενδυθούν εκ νέου για τον ίδιο σκοπό».

  Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=111717

  • Δεκ 19 2016 09:48
  • από Engineer
 6. Πράσινο Ταμείο: Μάχη για τους πόρους

  Μάχη» για την αύξηση των πόρων που θα μπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο το Πράσινο Ταμείο από 2,5% σε 10% του αποθεματικού του δίνουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Μόνο που η μάχη αυτή φαίνεται να ξεκινά από διαφορετική αφετηρία: το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται το Ταμείο, επιθυμεί να ενισχύσει την αποστολή του Ταμείου. Ενώ το υπουργείο Εσωτερικών, να «βάλει χέρι» στο Ταμείο, μετατρέποντάς το σε... χρηματοδότη αποκλειστικά των δήμων!

  Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 ως διάδοχος του «αμαρτωλού» ΕΤΕΡΠΣ (Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων). Λίγο μετά την ίδρυσή του, το Ταμείο δέχθηκε έναν σοβαρό περιορισμό στη δραστηριότητά του, ως απόρροια της γενικής οικονομικής κατάστασης: του δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιεί μόλις το 2,5% του αποθεματικού του ετησίως. Με δεδομένο ότι το αποθεματικό του ανέρχεται πλέον στα 2,6 δισ. ευρώ (καθώς το Ταμείο συλλέγει τα πρόστιμα από τα αυθαίρετα), το ποσό που επιτρέπεται να διαθέσει το 2016 είναι μόλις 66 εκατ. ευρώ.

  «Τα χρήματα αυτά είναι όντως λίγα, σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση δράσεων και έργων για το περιβάλλον, καθώς και των δήμων σε θέματα αστικού περιβάλλοντος είναι περιορισμένη», εξηγεί ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο ΔΠΘ, Γιώργος Πατρίκιος. «Ο περιορισμός του 2,5% δεν έχει λογική. Να μην μπορείς να αξιοποιήσεις το αποθεματικό του Ταμείου για τους σκοπούς του, άρα και να τονώσεις την αγορά».

  Επιθυμία του ΥΠΕΝ (και όχι μόνο, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια) είναι εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι θεσμοί δεν έχουν αντίρρηση, το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 10%. «Επιπλέον πρέπει να λυθούν και κάποια άλλα δομικά προβλήματα στη λειτουργία του Ταμείου. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα: Οι τόκοι από το αποθεματικό του Ταμείου (σ.σ. το οποίο είναι κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος) φορολογούνται με 29%. Το Ταμείο λειτουργεί αναδιανεμητικά, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να φορολογείται καθόλου», λέει ο κ. Πατρίκιος.

  Ενα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να λυθεί αφορά στον τρόπο δέσμευσης των χρημάτων. «Το Ταμείο χρειάζεται μακροπρόθεσμη ρευστότητα. Παράδειγμα, οι απαλλοτριώσεις ελεύθερων χώρων από τους δήμους: Για να προχωρήσει μια απαλλοτρίωση πρέπει το κονδύλι να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου, χωρίς να εκταμιευτεί άμεσα, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αρκετά χρόνια αργότερα. Αν όμως εγγραφεί το κόστος της απαλλοτρίωσης στον δικό μας ετήσιο προϋπολογισμό και δεν διατεθεί την ίδια χρονιά, απλά θα μειώνει το ποσό που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ετησίως».

  Νομοθετική ρύθμιση

  Τέτοιες βελτιώσεις στη λειτουργία του Ταμείου, αλλά και η αύξηση του διαθέσιμου ποσοστού πρέπει να λυθούν μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Μια τέτοια ρύθμιση προετοιμάζει το ΥΠΕΝ, όμως φαίνεται ότι... πρόλαβε το υπουργείο Εσωτερικών, αν και αναρμόδιο για το Πράσινο Ταμείο. Σε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των ΟΤΑ, που δόθηκε προ ημερών σε διαβούλευση, υπάρχει άρθρο που προβλέπει την αύξηση του διαθέσιμου ποσοστού του Ταμείου στο 10%, «με σκοπό την ανακατεύθυνση πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των δήμων». Αυτή η μικροπολιτικής λογικής διατύπωση σημαίνει ότι οι πόροι του Πράσινου Ταμείου θα πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά στους δήμους για ό,τι έργο «βαφτίζει» ο κάθε δήμαρχος περιβαλλοντικό.

  «Οι δήμοι ζητούν άμεση ανταποδοτικότητα, δηλαδή οι πόροι που προήλθαν από τα αυθαίρετα μιας περιοχής να επιστρέφουν εκεί. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι πολίτες που παρανόμησαν θα είναι πάλι ευνοημένοι, αφού θα πετύχουν τη βελτίωση του οικιστικού τους περιβάλλοντος», εκτιμά ο κ. Πατρίκιος. «Ομως το κράτος πρέπει να συνυπολογίζει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο σε όλη τη χώρα: στις αστικές και περιαστικές περιοχές, στις προστατευόμενες περιοχές κλπ. Χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση. Οι δήμοι είναι ούτως ή άλλως οι σημαντικότεροι δικαιούχοι του Ταμείου».

  Πηγή: http://www.kathimeri...rasinoys-poroys

  • Σεπ 13 2016 08:04
  • από Engineer
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα και με οφειλές στα Ταμεία

  Την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στους οφειλέτες των Ταμείων, υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, από 1ης Ιανουαρίου 2017 και εφ’ εξής, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

  Το θέμα βρίσκεται εδώ και μήνες στο τραπέζι των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών, σύμφωνα με την Καθημερινή, στο πλαίσιο σχεδίου διάσωσης των Ταμείων και κυρίως του ΟΑΕΕ, που προβλέπει μεταξύ άλλων το «πάγωμα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες, που από την αρχή του επόμενου χρόνου θα πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές τους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

  Όσο για τις οφειλές, αυτές θα διακανονιστούν σε δεύτερο χρόνο. Στόχος του υπουργείου είναι να προχωρήσει σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των θεσμών, σε μια ρύθμιση α λα καρτ, όπου θα σταθμίζονται κάθε φορά οι πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη κι έτσι να καθορίζεται το ύψος και ο αριθμός των δόσεων.

  Πηγή: http://tvxs.gr/news/...i-proypotheseis

  • Σεπ 08 2016 20:42
  • από Engineer
 8. Ρεκόρ στο πλήθος οφειλετών στα Ταμεία

  Τους 649.709 έφτασαν οι οφειλέτες των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) τον Ιούνιο. Μάλιστα σε ένα μόνο μήνα, δηλαδή μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2016 οι οφειλέτες των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 21.338 άτομα.

  Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος οφειλετών το οποίο έχει ποτέ καταγραφεί από τα ταμεία. Παράλληλα, σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος νομικών εισπρακτικών μέτρων από πλευράς ΙΚΑ -μετά από οχτώ μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ταμείο χθες, 1.768 εισπρακτικά μέτρα ελήφθησαν σε βάρος οφειλετών του ΙΚΑ τον περασμένο Ιούνιο, τα 1.525 εκ των οποίων αφορούσαν κατασχέσεις κινητής περιουσίας.

  Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2016 συνεχίστηκε η "έξοδος" των οφειλετών από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, δεν τήρησαν τους όρους τριών ρυθμίσεων ("νέα αρχή”, ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση νόμου 4305/2014) 1.580 οφειλέτες. Συνολικά οι ενταγμένοι στις τρεις παραπάνω ρυθμίσεις έπεσαν από τους 70.753 στους 69.173 στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2016. Ωστόσο αυξήθηκε κατά 790 το πλήθος των οφειλετών που εντάχθηκαν στην "πάγια ρύθμιση". Συνολικά οι ενταγμένοι στην "πάγια ρύθμιση" (σ.σ. εξόφληση με 12 μηνιαίες δόσεις) αυξήθηκαν από 25.089 στους 25.879 στο διάστημα Μαΐου -Ιουνίου 2016.

  Με άλλα λόγια μόλις 95.036 ή το 14% των οφειλετών των ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τα Ταμεία ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ ενώ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει εγγράψει 16,6 δισ. ευρώ (αφορούν χρέη άνω των 5000 ευρώ κατ΄ άτομο).

  Πηγή: http://www.capital.g.../thread/5754527

  • Σεπ 02 2016 09:41
  • από Engineer
 9. Στη Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών για την Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επ...

  Το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός «Ταμείου Συμμετοχών» (Fund of Funds) και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο ( EIF), που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου, ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

  Στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το EIF, ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση ( equity capital, venture capital). Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

  Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκ. ευρώ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIFκαι των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί.

  Ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά:

  «Το Ταμείο Συμμετοχών έρχεται να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στη μετατόπιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότησης. Στόχος είναι η αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν στον ύψιστο βαθμό, μέσω της μόχλευσης ( l everage) ιδιωτικών πόρων που θα προκληθεί αλλά και της ανακύκλωσης ( revolving) των επενδυμένων πόρων. Η δημιουργία του Ταμείου μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντλήσουν πόρους με άλλο τρόπο, π.χ. από τις τράπεζες.

  Με τη διασφάλιση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, έχουν τεθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη. Το κλίμα αποεπένδυσης των τελευταίων χρόνων μπορεί σταδιακά να αντιστραφεί και να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία. Ειδικά στον τομέα των συνεπενδύσεων, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η δημιουργία του Ταμείου Συμμετοχών μπορεί λοιπόν να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στην ελληνική οικονομία μέσα από υγιείς και μακρόπνοες ιδιωτικές επενδύσεις».

  Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=108111

  • Αύγ 25 2016 20:54
  • από Engineer
 10. Για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αποφασίζουν οι ασφαλισμένο...

  Έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να αποφασίσουν οι εκπρόσωποι των ανεξάρτητα απασχολούμενων (γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) για την μετατροπή των ταμείων τους που χορηγούν εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία.

  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος είχε συναντήσεις με τους εκπροσώπους των ανεξάρτητα απασχολούμενων, από τους οποίους ζήτησε να τον εξουσιοδοτήσουν, προκειμένου να διαπραγματευτεί με το κουαρτέτο το Σεπτέμβριο για την εξαίρεση των ταμείων τους από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

  Σημειώνεται ότι μηχανικοί και γιατροί δεν καταβάλουν εισφορές και δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη.

  Μάλιστα ο κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε κατά τη διάρκεια των συσκέψεων σχέδιο –κειμένου που περιλαμβάνει τη μετατροπή των ταμείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει και τι μέλλει γενέσθαι με την περιουσία των φορέων που θα εξαιρεθούν από το ΕΤΕΑΕΠ.

  Αναλυτικότερα αναφέρει: «Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα ΝΠΔΔ που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση ή την εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά κλάδο. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των ως άνω επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους.

  Θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία ορίζονται, μετά σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης».

  Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν σωρευτικά το 37,95% του εισοδήματος τους για σύνταξη, επικούρηση, υγεία και εφάπαξ. Ωστόσο δίνεται μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις, αφού το σύνολο των εισφορών τους θα απομειώνεται από 5% (εισοδήματα 57.000-58.000 ευρώ) μέχρι 50% (εισοδήματα 7.033-13.000 ευρώ) με ελάχιστη καταβολή τα 586 ευρώ το μήνα. Οι εκπτώσεις ισχύουν και για τους νέους- κάτω της 5ετίας-, αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Όμως οι εκπτώσεις θα λογίζονται ως οφειλή, η οποία θα εξοφλείται σταδιακά κατά 1/5 κατ’ έτος, όταν τα καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του επαγγελματία υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

  Σημειώνεται ότι από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων πριν και μετά το 1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε 6,5%. Μετά το πέρας της εξαετίας το ποσοστό της εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015. Η μηνιαία εισφορά για τα ταμεία των εφάπαξ υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του εισοδήματος.

  Πηγή: enikonomia

  • Αύγ 08 2016 09:51
  • από Engineer
 11. Παρέλαση μνηστήρων για το νέο... αιωνόβιο υπερταμείο

  Παρέλαση ονομάτων γίνεται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον επικεφαλής του νέου υπερταμείου που θα έχει διάρκεια ζωής 99 ετών.

  Ονόματα – εκπλήξεις που ενδεχομένως να είναι φαβορί, αλλά μπορεί και να έπεσαν στο τραπέζι για να «καούν».

  Το πρώτο όνομα που έπεσε για το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αυτό του διαχρονικού συμβούλου των υπουργών Οικονομικών, Κιμ Γκλεν. Ο Κορεάτης βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος από την εποχή του Γιάνη Βαρουφάκη.

  Επίσης, ακούγεται ότι οι δανειστές θα προτείνουν ως Πρόεδρο τον Μπομπ Τράα, πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο του ΔΝΤ στην Αθήνα.

  Η ελληνική πλευρά, που “δικαιούται” στο Εποπτικό Συμβούλιο 3 θέσεις, βάζει στο τραπέζι τα ονόματα της Λούκας Κατσέλη (εφόσον επιλεγεί να αλλάξει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας), του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Σημίτη Ν.Χριστοδουλάκη,του οικονομολόγου Α.Συγγρού (γνωστός από τον Οργανισμό Invest in Greece).

  Η μάχη θα είναι σίγουρα σκληρή καθώς δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις, όπως να πέσει το όνομα του Στέργιου Πιτσιόρλα ή ενός κορυφαίου υπουργού που θα μεταπηδήσει στο ταμείο για να προσδώσει πολιτικό κύρος στο όλο εγχείρημα.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...o/#.V00rYPmLS70

  • Μάι 31 2016 08:13
  • από Engineer
 12. Μoντέλο "ΕΤΑΑ" θα έχει το νέο υπέρ – Ταμείο

  Στα βήματα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) θα κινηθεί ο Ενιαίος Ασφαλιστικός Φορέας που σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

  Αυτό σημαίνει πως όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης θα υπαχθούν στον ίδιο φορέα, ο οποίος θα έχει ένα κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα εκπροσωπούνται όλα τα έως τώρα ταμεία αλλά ως "τομείς" (πχ τομέας ΙΚΑ-μισθωτών, τομέας ΟΑΕΕ –ελευθέρων επαγγελματιών κλπ.).

  Ο κάθε τομέας θα έχει όμως και τα δικά του υποδιοικητικά όργανα, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρκετά αποφασιστικό χαρακτήρα. Η διαδικασία της ενοποίησης των ταμείων θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015, με βάση νόμο τον οποίο πρέπει να περάσει η κυβέρνηση μέχρι τέλη του τρέχοντος μήνα, αλλά θα ολοκληρωθεί το 2017. Παράλληλα θα "τρέξει" και η διαδικασία ενιαιοποίησης των κανόνων εισφορών παροχών σε 6 εκατομμύρια άμεσα ασφαλισμένων, που κάθε άλλο παρά "τεχνικά" εύκολη πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με κύκλους του Υπ. Εργασίας.

  Κατά τα άλλα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η πλήρης αφαίρεση των τομέων πρόνοιας και υγείας από όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει πως οι προνοιακές παροχές σε χρήμα και είδος θα φύγουν από την εποπτεία των Ταμείων ακόμα και του Υπ. Εργασίας, ενώ θα συσταθεί ένας ξεχωριστός λογαριασμός στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θα αποδίδονται στον παραπάνω φορέα άμεσα και στο ακέραιο.

  Όσον αφορά το μέλλον των επικουρικών ταμείων, επενεξετάζεται η αρχική θέση τουΥπ. Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου περί "συγχώνευσης" τους στα ταμεία κύριας ασφάλισης.

  Αντ’ αυτής συζητείται πχ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) μία μείωση 5% μέσω της διαμόρφωσης κατώτατων και ανώτατων ορίων (100-350 ευρώ).

  Τέλος αναφορικά με τα ταμεία πρόνοιας τα οποία δίδουν εφάπαξ, όπως πχ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), εξετάζεται η ενοποίηση τους και η ένταξη τους στον νέο ενιαίο φορέα, με παράλληλη μείωση έως 8% του ύψους των παροχών τους.

  Πηγή: http://www.capital.gr/story/3078461

  • Νοέ 09 2015 10:49
  • από Engineer
 13. «Βόμβα» Πετρόπουλου: Εξετάζουμε έκτακτη εισφορά στους επαγγελματίες...

  Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε ότι η εισφορά για ένα διάστημα θα είναι υποχρεωτική.

  Εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, θα έρθει Αρμαγεδδών, προειδοποίησε μιλώντας στο Mega ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναστάσιος Πετρόπουλος. Έσπευσε ωστόσο ο ίδιος να δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να κόψουμε, έτσι απλά, τις συντάξεις των ανθρώπων».

  Ο κ. Πετρόπουλος εξήγησε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται μία σημαντική επιδείνωση των συνθηκών του ασφαλιστικού περιβάλλοντος, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

  Ο αρμόδιος υφυπουργός διέψευσε τα σενάρια περί παροχής συντάξεων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ έκανε λόγο για εκλογίκευση του συστήματος.

  Ο κ. Πετρόπουλος έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν πρόκειται να κόψουμε, έτσι απλά, τις συντάξεις των ανθρώπων», καθώς, όπως εξήγησε, θα υπάρξει σύνδεση των συντάξεων με τις εισφορές των ασφαλισμένων.

  Έκτακτη εισφορά στους επαγγελματίες

  Ο κ. Πετρόπουλος αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εργασίας μελετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στο τζίρο επαγγελματιών υπέρ του ασφαλιστικού.

  Ο υφυπουργός είπε ότι η εισφορά για ένα διάστημα θα είναι υποχρεωτική και είναι μια από τις σκέψεις για την εξεύρεση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Είπε ως παράδειγμα ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά θα μπει επί του κύκλου εργασιών τους.

  Για τους μισθωτούς δεν έδωσε διευκρινίσεις, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα που μελετάται.
  Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ταμείο αυτό που θα δημιουργηθεί, θα είναι διαφορετικό από τον ΑΚΑΓΕ, ενώ οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα για την ασφάλισή τους, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον προσωπικό τους «κουμπαρά», από τον οποίο θα μπορούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αποσύρουν τα χρήματά τους εφόσον το επιθυμούν.

  Σε ό,τι αφορά το νέο ασφαλιστικό, ο κ. Πετρόπουλος εκτίμησε ότι μπορεί να δημιουργηθούν τρία ταμεία και όχι ένα όπως πρότεινε η Επιτροπή Σοφών.

  Πάντως, εξέφρασε την άποψη, ότι το καλύτερο θα ήταν τελικά να δημιουργηθούν δυο ταμεία και το δεύτερο να αφορά τους αγρότες.

  Αναφερόμενος στο νέο τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από ιδιοκτήτες καταστημάτων και ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Πετρόπουλος είπε: «Θα εισπράττουμε πραγματικά την εισφορά και δεν θα μας διαφεύγει με τρόπους που θα βρούμε κατά την είσπραξη των εισοδημάτων με τις αποδείξεις. Ένας τρόπος είναι και με το Taxisnet. Το μελετάμε και ενδεχομένως να θέσουμε τους κανόνες και να εφαρμοστεί και μέσα στο 2015.

  Όταν κόβει μια απόδειξη πληρωμής το κατάστημα θα έχει και ένα ποσοστό που θα είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Θα συγκεντρώνεται θα εκκαθαρίζεται και θα αποδίδεται».

  Πηγή:http://www.protothem...-stis-sudaxeis/

  • Οκτ 19 2015 08:10
  • από Αλέξανδρος
 14. Ενα Tαμείο για όλους, με ενιαία σύνταξη

  Αλλάζουν όλα για τους ασφαλισμένους μετά το 1992. Η τελική πρόταση προς τη νέα κυβέρνηση για το Συνταξιοδοτικό:

  Σχέδιο για άμεση ένταξη όλων των Tαμείων - κύριων και επικουρικών - στο ΙΚΑ και τη δημιουργία ενός ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές για όλους τους Ελληνες έχει υποβληθεί στη λεγόμενη "επιτροπή σοφών" που λειτουργεί στο υπουργείο Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού από τη νέα κυβέρνηση.

  Το σχέδιο, που έρχεται μετά τις ανάλογες προτάσεις του ΚΕΠΕ για ενοποιήσεις των Ταμείων, προβλέπει την ένταξη στο νέο σύστημα όλων των ασφαλισμένων μετά το 1992 και ισχύ μεταβατικών διατάξεων για τους παλαιότερους για τους οποίους θα απαιτηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση προκειμένου να μη μειωθούν κι άλλο οι μελλοντικές τους συντάξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (15%) θα εισπράττονται από την Εφορία.

  Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

  Οι προτάσεις του κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου ταράσσουν τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής κοινωνικοασφαλιστικής πραγματικότητας. Ο κ. Νεκτάριος είναι καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην διοικητής του ΙΚΑ και συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή σοφών η οποία εν μέσω προεκλογικής περιόδου προετοιμάζει το τελικό της πόρισμα που θα υποβληθεί στη νέα κυβέρνηση.

  Το σχέδιο για τη "νέα αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού" κινείται στις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγεί σε μεγάλη ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο άξονες ενεργειών:

  Α. Τις άμεσες ενέργειες που οδηγούν στη συγχώνευση όλων των υφιστάμενων ταμείων κύριων και επικουρικών συντάξεων στο ΙΚΑ και την "ομογενοποίηση" των ρυθμίσεων υπολογισμού των παροχών για τους ασφαλισμένους όλων των συγχωνευόμενων ταμείων. Επιπρόσθετα, απαιτείται η εκπόνηση ειδικού προγράμματος εξεύρεσης συμπληρωματικών πόρων για τη στοιχειώδη υποστήριξη των απερχόμενων γενεών για την περίοδο 2016-2050. Για τη χρηματοδότηση σημειώνεται ότι πρέπει να αναζητηθούν "συμπληρωματικοί πόροι δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει στερήσει τη δυνατότητα στο διανεμητικό σύστημα συντάξεων της χώρας να προσφέρει έστω και στοιχειώδεις παροχές στις απερχόμενες γενιές".

  Οι συμπληρωματικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την περίοδο ως το 2050, ώστε να διασφαλισθούν οι γενιές που είναι σήμερα άνω των 60 ετών. Το κράτος θα πρέπει να εγγυηθεί τουλάχιστον το επίπεδο των τρεχουσών-μειωμένων-παροχών τους ενώ τα απαιτούμενα ποσά θα προσδιοριστούν άμεσα με βάση σχετική αναλογιστική μελέτη.

  Β. Τη δημιουργία ενός "νέου συνταξιοδοτικού συστήματος", στο οποίο θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1992, ενώ οι υπόλοιποι θα καλύπτονται με μεταβατικές ρυθμίσεις.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Σύμφωνα με το σχέδιο το νέο σύστημα συντάξεων μπορεί να "οικοδομηθεί" με τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Ενιαίο ανώτατο ποσοστό αναπλήρωσης 75% το οποίο θα καλύπτει την εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών και προαιρετικών συστημάτων σύνταξης. Το κράτος θα εξασφαλίζει ένα ποσοστό αναπλήρωσης που θα ανέρχεται στο 50% περίπου, ενώ οι πολίτες θα συμπληρώνουν το επίπεδο προστασίας μέσω των προαιρετικών προγραμμάτων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι πολίτες υπάγονται σε ένα μοναδικό ταμείο κύριας σύνταξης, σε ένα επικουρικό και προαιρετικά σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

  2. Οι κύριες συντάξεις χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους και τους εργοδότες (διανεμητικό σύστημα με καθορισμένες εισφορές μέθοδος Pay-As-You-Go), οι επικουρικές χρηματοδοτούνται - επίσης - από τους εργαζομένους και τους εργοδότες (πλήρης κεφαλαιοποίηση Full Funding). Οι προνοιακές παροχές παρέχονται μέσω του ΕΚΑΣ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  3. Το νέο σύστημα κύριων συντάξεων αφορά τους ασφαλισμένους μετά το 1992, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις. Το νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων θα εκκινήσει εκ του μηδενός, θα αφορά όλους τους ασφαλισμένους και η έναρξη της κεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσει με τη θέσπιση και τη λειτουργία του επικουρικού ταμείου. Τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα είναι προαιρετικά και μπορούν να λειτουργούν ανά επιχείρηση και κλάδο της οικονομίας ή ως ανοιχτά ταμεία.

  4. Στο νέο σύστημα των κύριων συντάξεων θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τον νόμο 2084/1992, με τον οποίο έχουν εναρμονιστεί οι εισφορές και οι προϋποθέσεις ασφάλισης των περισσότερων ταμείων. Τα άτομα με ηλικία άνω των 60 ετών θα παραμείνουν στο παλαιό σύστημα, ενώ για τις ενδιάμεσες ηλικίες θα εφαρμοστούν μεταβατικές ρυθμίσεις.

  5. Οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης πιστώνονται κάθε χρόνο στους ατομικούς λογαριασμούς και κεφαλαιοποιούνται με τη μέση αύξηση του ΑΕΠ. Κάθε χρόνο όλοι οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση για το ποσό του συσσωρευμένου ασφαλιστικού κεφαλαίου.

  6. Τα επαγγελματικά ταμεία οργανώνονται προαιρετικά και χρηματοδοτούνται από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους και εργοδότες (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου ως εργοδότη). Στόχος η παροχή επιπλέον συνταξιοδοτικών παροχών. Δεν υπάγονται στην κοινωνική ασφάλιση, οι παροχές τους δεν έχουν κρατική εγγύηση. Τα Ταμεία Εφάπαξ μετατρέπονται υποχρεωτικά σε επαγγελματικά ταμεία.

  Πηγή: http://www.tovima.gr...cle/?aid=737085

  • Σεπ 15 2015 07:06
  • από Engineer
 15. Έρχεται το Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών

  Τη δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, κατόπιν σειράς επαφών του αρμόδιου υπηρεσιακού υπουργού, Νίκου Χριστοδουλάκη για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

  Πιο αναλυτικά, χθες πραγματοποιήθηκε διαβούλευση αναφορικά με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan) στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Αποφασίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση των προτάσεων της Ελλάδας για το Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αφορά είτε σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είτε σε έργα του Δημοσίου υπό τη μορφή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο, συντονισμένα μαζί με την τραπεζική και επιχειρηματική αγορά, θα δημιουργήσει λίστα έργων για άμεση υποβολή στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας έως το τέλος του έτους.

  Επίσης, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών (Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ), κατά τα πρότυπα του JESSICA, ύψους 400 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και λοιπούς πόρους με παράλληλη δημιουργία θεματικών υπο-ταμείων σε τομείς όπως τουρισμού, ενέργειας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικών πάρκων κα.

  Παράλληλα, σήμερα το πρωί ο υπουργός και ο πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου του JESSICA, Νίκος Μαντζούφας, συναντήθηκαν με περιφερειάρχες, τράπεζες και επενδυτές που υλοποιούν επιχειρηματικές δράσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.

  Το JESSICA ενεργοποιεί 115 εκατ. ευρώ, για υλοποίηση 25 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, σε τομείς όπως βιοενέργεια, αναβάθμιση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, σχολικές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, τηλεματική αστικών συγκοινωνιών, επιχειρηματικά πάρκα και λοιπά έργα.

  Ακολούθως, ο κ. Χριστοδουλάκης συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας για την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ενημέρωση σχετικά με τον νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών, παραγωγικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

  Ο υπουργός Οικονομίας, μεταξύ άλλων, έθεσε το ζήτημα του αιτήματος για παράταση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Επεσήμανε ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει στο παρελθόν επιφυλακτικότητα σχετικά με το ζήτημα, κυρίως λόγω των πολλών ανάλογων αιτημάτων που δέχεται και από άλλες χώρες, η παρούσα συγκυρία είναι διαφορετική και το έδαφος «πιο πρόσφορο» για την Ελλάδα για τους εξής λόγους:

  -η ύφεση έχει καταστήσει τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σήμερα
  -πολλές περιφέρειες έχουν δεχτεί πρόσφατα επιπλέον πιέσεις λόγω της μεγάλης εισροής προσφύγων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  -τα capital controls έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία των έργων.

  Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε τέλος, στην ανάγκη το επόμενο ΕΣΠΑ να αποτελέσει το «ΕΣΠΑ της κρίσης», τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων και αναθεώρησής τους με βάση τα νέα στοιχεία όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.

  Πηγή: http://www.ypodomes....ταμείο-υποδομών

  • Σεπ 12 2015 07:29
  • από Engineer
 16. Σε υπερ – ταμείο μετατρέπεται το ΙΚΑ μέχρι τα Χριστούγεννα

  Υπό τη σκέπη του ΙΚΑ θα πρέπει να βρεθούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ. ΕΤΑΑ, Δημοσίου) μέχρι τέλος του 2015, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Μνημόνιο που ψήφισε η ελληνική βουλή στις 14 Αυγούστου.
  Η δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση με το νέο Μνημόνιο είναι σαφής, κάθε άλλο όμως παρά εύκολη να εφαρμοστεί και, μάλιστα, σε τεσσεράμισι μήνες από σήμερα.
  "Έως τον Δεκέμβριο του 2015 η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα", αναφέρεται χαρακτηριστικά.

  Για να ενοποιηθούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, η κυβέρνηση "θα προβεί σε κατάργηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων (σ.σ. εκείνων που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές) και θα δημιουργήσει κοινές υπηρεσίες".

  Εξάλλου, η κυβέρνηση "θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016".

  Σύμφωνα με το Μνημόνιο, "οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017".

  Εξάλλου, από τις 15 Ιουλίου έχει ψηφιστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπαχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλιστεί ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015.

  Πηγή: http://www.capital.gr/story/3054002

  • Αύγ 19 2015 09:21
  • από Engineer
 17. Η ταυτότητα του νέου ΤΑΙΠΕΔ

  Με στόχο τη στήριξη των τραπεζών και συνολικά της αναπτυξιακής διαδικασίας η κυβέρνηση σχεδιάζει το νέο ΤΑΙΠΕΔ με προίκα από όλο το φάσμα της δημόσιας περιουσίας και των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών το νέο Ταμείο, όπως σημειώνουν, θα έχει κεντρικό στόχο όχι την μονοσήμαντη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας αλλα τη διασφάλιση ροής εσόδων Π.χ μέσα από συμμετοχές στα κέρδη προς ιδιωτικοποίηση υποδομών. Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες από το Υποικ το νέο Ταμείο με έδρα την Αθήνα θα διαδεχτεί το ΤΑΙΠΕΔ και θα είναι ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο. Όπως αναφέρεται:

  1. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός Ταμείου στο οποίο, με ορίζοντα 30ετίας, θα δημιουργηθεί ένα αποθεματικό ύψους 50 δισ. ευρώ, ως αξία των περιουσιακών του στοιχείων [ακίνητα, μετοχές, κ.λπ.]. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, με τελείως διαφορετική λειτουργία και λογική από το ΤΑΙΠΕΔ, παρόμοιο μ’ αυτά που έχουν δημιουργήσει αρκετά κράτη σε όλα τα μέρη του πλανήτη -Νορβηγία, Αυστραλία, κ.λπ.

  2. Τα 50 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου προβλέπονται σε βάθος 30ετίας, γεγονός που δίνει μεγάλη «ανάσα» στο πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Η επίτευξη, δηλαδή, των εσόδων δεν θα γίνει άμεσα, μέσα σ’ ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο με δυσμενείς για την χώρα συνθήκες όπως οι σημερινές, αλλά όταν οι συνθήκες θα είναι περισσότερο ευνοϊκές. Χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω των συνθηκών και οι θεσμοί έχουν «χαλαρώσει» τους στόχους ως προς τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις. Το ΔΝΤ, για παράδειγμα, μέχρι το 2018, προβλέπει έσοδα μόλις 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η Κομισιόν έχει ανεβάσει πιο ψηλά τον πήχη εκτιμώντας τα έσοδα σε 2,5 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι για το ΤΑΙΠΕΔ προβλέπονταν έσοδα 6 δισ. ευρώ έως το 2018!

  3. Στο Ταμείο θα περιέλθουν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, μετοχές των κρατικών επιχειρήσεων , υποδομές, καθώς και ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Στο Ταμείο πιθανόν να ενταχθούν και όλα τα μελλοντικά έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του ορυκτού / φυσικού πλούτου της χώρας –υδρογονάνθρακες, κ.λπ.

  4. Η ένταξη περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου στο Ταμείο δεν σημαίνει απαραίτητα και πώλησή τους, σε αντίθεση με τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ που είναι προς πώληση. Κάποια ακίνητα, πράγματι, μπορεί να πουληθούν, για ορισμένα να υπάρξουν μακροχρόνιες παραχωρήσεις και άλλα να δημιουργούν εισόδημα που θα εισρέει στο Ταμείο. Για παράδειγμα μπορεί να συμφωνηθεί ότι για κάθε κοντέινερ που μεταφέρεται με τραίνο θα καταβάλλεται στο Ταμείο ένα μικρό ποσό. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα αεροδρόμια. Το Ταμείο θα πρέπει να «εφευρίσκει» τρόπους να έχει μόνιμα έσοδα, όχι κατ’ ανάγκη από την πώληση ακινήτων του δημοσίου. Να σημειωθεί ότι ο χρόνος ζωής [30 χρόνια] δίνει την δυνατότητα στο Ταμείο να «καλλιεργήσει» τα περιουσιακά του στοιχεία που, ιδίως στα ακίνητα, παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την εκμετάλλευσή τους -καταπατήσεις, ελλιπείς τίτλοι, κ.λπ.

  5. Από τα 50 δισ. ευρώ το 50% θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση των τραπεζών [εκτιμάται ότι θα χρειαστούν από 10 έως 25 δισ. ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών], ενώ το υπόλοιπο 50% θα πάει σε ανάπτυξη [1/2] και χρέος [1/2]. Είναι εμφανής ο διαφορετικός στόχος του Ταμείου. Με το ΤΑΙΠΕΔ από τις αποκρατικοποιήσεις τα τυχόν έσοδα πήγαιναν εξ’ ολοκλήρου στην αποπληρωμή του χρέους, ενώ με το Ταμείο μόνο το ένα τέταρτο.

  6. Η έδρα του Ταμείου θα είναι η Αθήνα [και όχι το Λουξεμβούργο], θα ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ από την Κομισιόν θα υπάρχει μόνο εποπτεία.

  Πηγή: http://www.ypodomes....του-νέου-ταιπεδ

  • Αύγ 12 2015 12:34
  • από Engineer
 18. Αυτή είναι η «προίκα» του νέου Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας

  Με μια τεράστια περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προικοδοτείται το Ταμείο Εθνικού ή Δημόσιου Πλούτου, το οποίο πρέπει να συσταθεί με βάση το τρίτο Μνημόνιο. Μια δημόσια περιουσία που περιλαμβάνει ακίνητα, υποδομές, συμμετοχές σε κρατικές εταιρείες και μετοχές τραπεζών.

  Ωστόσο, σύμφωνα με την «Ημερησία» το νέο Ταμείο, μετάλλαξη του ΤΑΙΠΕΔ, θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στην παραχώρηση ακινήτων - φιλέτων που παραμένουν εδώ και δεκαετίες ανεκμετάλλευτα. Στόχος η είσπραξη εσόδων είτε απευθείας είτε με τιτλοποιήσεις μελλοντικών εισπράξεων για ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου.

  Αλλωστε, η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει τη δημιουργία ενός αποθέματος 50 δισ. σε βάθος 30ετίας, δηλαδή θα μπορούσε το κράτος να εισπράττει από αποκρατικοποιήσεις ή ακίνητα περί το 1,7 δισ. ευρώ ετησίως.

  Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», βασικός κορμός της νέας «προίκας» του Ταμείου των 50 δισ. ευρώ θα είναι τα 1.000 ακίνητα που είχαν περάσει στον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ. Παράλληλα, αν και είναι δύσκολο το «ξεκαθάρισμα» της δημόσιας περιουσίας, το Ταμείο έχει τον έλεγχο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Η εταιρεία αυτή έχει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 70.000 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή για το αποθεματικό που πρέπει να δημιουργηθεί.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Παράλληλα, στο Ταμείο θα περιέλθουν λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, ιαματικές πηγές, μαρίνες, ολυμπιακές εγκαταστάσεις και πιθανότατα συμμετοχές του Δημοσίου σε κρατικές εταιρείες όπως ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, οι τράπεζες ή ακόμη και μελλοντικά έσοδα από τους διαγωνισμούς για τους υδρογονάνθρακες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ταμείο θα δημιουργηθεί στα πρότυπα ενός sovereign fund που διαθέτουν αρκετές αραβικές χώρες.

  Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει μια σειρά από «γκρίζες» ζώνες και ερωτήματα με κυριότερο ποιο θα είναι το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου και πώς μπορεί αυτό να αποδώσει έσοδα. Διότι και στο παρελθόν η ακίνητη περιουσία χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά, αλλά τελικά δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα με τα ακίνητα που θα περιέλθουν στο υπερταμείο είναι:

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Τα 1.000 ακίνητα που έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Η λίστα περιλαμβάνει 3.000 ακίνητα που είναι άμεσα αξιοποιήσιμα όμως τα 1.000 θεωρούνται πιο ώριμα. Περιλαμβάνονται το Πρασονήσι Ρόδου, το πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι, το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν, εκτάσεις στην Ερμιόνη Αργολίδος, πλησίον των δημοφιλών καλοκαιρινών προορισμών, εκτάσεις στην Ηλεία (Κυλλήνη, Ζαχάρω κ.λπ.) και τη Μεσσηνία (Πύλος, κ.ά.). Ακόμη εκτάσεις στον νομό Πέλλας (εκτάσεις στο όρος Βόρας, στον Άγιο Αθανάσιο και στη λίμνη Βεγορίτιδα), σε παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής (Βουρβουρού, Τορώνη συνολικής έκτασης 160 στρεμμάτων) και εμπορικά αστικά ακίνητα σε Κολωνάκι, Ψυχικό, κέντρο της Αθήνας.

  • 53 στρέμματα παραθαλάσσιας έκτασης στην Κυλλήνη, 55 στρέμματα παραθαλάσσιας έκτασης στο Pευκί Εύβοιας, 26 στρέμματα στη Σαντορίνη, 145 στρέμματα στην Κέρκυρα, 180 στρέμματα στην παραλία της Ζαχάρως.

  • Η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τα «φιλέτα» της παραλιακής της Αττικής, μεταξύ αυτών, η έκταση από το Ταε Κβον Ντο στο Φάληρο έως το ΣΕΦ αλλά και εκτάσεις από Βάρκιζα έως Σούνιο με κυριότερο τις «Αλυκές» στην Ανάβυσσο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται συνολική αξιοποίηση της έκτασης από το Ταε Κβον Ντο στο Φάληρο έως το ΣΕΦ. Εκτιμάται ότι στον συγκεκριμένο χώρο μπορούν να γίνουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ.

  • Ολα τα Ολυμπιακά ακίνητα που παραμένουν κτίρια «φαντάσματα». Μεταξύ αυτών το κλειστό στο Γαλάτσι, ολυμπιακές εγκαταστάσεις σε Ηράκλειο, Βόλο, Θεσσαλονίκη αλλά και η καλύτερη αξιοποίηση του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ ή το Κωπηλατοδρόμιο στον Σχινιά και το Κέντρο Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο.

  • Τα Ξενία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και περί τα 900 ακίνητα σε παραθαλάσσιες περιοχές, για τα οποία όμως πρέπει να υπάρξουν προτάσεις αξιοποίησης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές.

  • Ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η περίπτωση του οποίου θα επανεξεταστεί και πιθανότατα να υπάρξει νέος διαγωνισμός, o οποίος όμως δύσκολα θα δώσει τα 300 και πλέον εκατ. ευρώ του πρώτου.

  • Ακίνητα ασφαλιστικών ταμείων και φορέων του Δημοσίου. Κυρίως μεγάλα κτίρια που παραμένουν αναξιοποίητα και θα μπορούσαν να στεγάσουν κρατικές υπηρεσίες.

  • Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχεται σε 1,43 δισ. ευρώ, με το ΙΚΑ να διαθέτει τα περισσότερα: 202 ακίνητα αξίας 670 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων με 73 ακίνητα αξίας 148,8 εκατ. ευρώ. Άλλοι φορείς με μεγάλη ακίνητη περιουσία είναι το ΝΑΤ (21 ακίνητα αξίας 132 εκατ. ευρώ), το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που προέκυψε από την ένωση των επικουρικών ταμείων (57 ακίνητα αξίας 130 εκατ. ευρώ) και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (9 ακίνητα αξίας 130 εκατ. ευρώ).

  • Το Ελληνικό. Η έκταση που έχει παραχωρηθεί με τίμημα πάνω από 900 εκατ. ευρώ. Θα μπορούσε να ενταχθεί στο Ταμείο η μελλοντική εισροή εσόδων από την αξιοποίηση του «φιλέτου».

  • Ακίνητα όπως το κτήμα στο Τατόι, η πρώην ναυτική βάση στις Γούρνες (έκτασης 738 στρεμμάτων), η πρώην Φωνή της Αμερικής στην Ξάνθη (παραθαλάσσια έκταση 7.990 στρεμμάτων), περισσότερα από 200 στρέμματα παραθαλάσσια στο Ρίο - Αντίρριο.
  Τι θα γίνει με την περιουσία των τραπεζών;

  Υπάρχουν και πολλά άλλα «ασημικά» για τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις. Στο Ταμείο φαίνεται πάντως ότι θα ενταχθούν τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου για τα οποία υπάρχουν αντιδράσεις ως προς την ιδιωτικοποίησή τους. Επίσης, τα έσοδα από την πώληση των 14 αεροδρομίων στη γερμανική Fraport και πιθανότατα ο ΟΣΕ και ο ΑΔΜΗΕ η Εγνατία Οδός, μαρίνες, ενεργειακές εταιρείες. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου κι αν η περιουσία αυτή εντάσσεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας.

  Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην προσπάθεια αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας αποτελούν οι τράπεζες και η περιουσία που οι ίδιες κατέχουν. Οχι μόνο οι θυγατρικές τους, όπως η Financebank για την Εθνική, αλλά και τα σημαντικά ακίνητα που διαθέτουν.

  Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές σε εταιρείες real estate. Για παράδειγμα, η Eurobank είναι ακόμη μέτοχος στην Grivalia με ένα ποσοστό γύρω στο 20%. Η τράπεζα διαθέτει επίσης σημαντικό χαρτοφυλάκιο κατοικιών, οικοπέδων, επαγγελματικών ακινήτων που τα διαχειρίζεται η Eurobank Property Services.

  Στην Εθνική Τράπεζα ανήκει το 34% της Εθνικής Πανγαία, η οποία διαθέτει 269 εμπορικά ακίνητα αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ και ετοιμάζεται να εισέλθει στο ΧΑ με όχημα την Mig Real Estate, την οποία απέκτησε προ μηνών. Χαρακτηριστικά ακίνητα της εταιρείας είναι το κτίριο Καρέλα που στεγάζεται η Cosmote, τα 14 κτίρια του Δημοσίου που απέκτησε με sale and leace back κ.λπ.

  Η Πειραιώς διαθέτει σημαντικά ακίνητα σε Ελλάδα και Βαλκάνια, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Trastor. Τέλος η Alpha έχοντας την Alpha Αστικά Ακίνητα διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

  Για 99 χρόνια

  Η «προίκα»

  Ξεχωριστή «προίκα» στο νέο υπερ-ταμείο θα αποτελέσουν τουλάχιστον 25 νησιά και βραχονησίδες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προσελκύοντας επενδυτές από τον χώρο του τουρισμού. Πρόκειται για μια λίστα που είχε ξεχωρίσει η προηγούμενη κυβέρνηση και τα οποία θα μπορούσαν να παραχωρηθούν προς ενοικίαση για 99 χρόνια. Η επιλογή έγινε από τα 598 συνολικά που έχει στην κατοχή του το ελληνικό δημόσιο. Τα 25 αυτά ακίνητα έχουν μια συνολική έκταση άνω των 15.500 στρεμμάτων.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 598 καταγεγραμμένα νησάκια που ανήκουν στο κράτος και υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, τα 400 είναι πλήρως ελεύθερα, ενώ για τα υπόλοιπα υπάρχουν διεκδικήσεις από ιδιώτες ή από μοναστήρια.

  Ωστόσο, και από τα 400, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα μητρώα των Κτηματικών Υπηρεσιών, μόλις 50 ή το πολύ 100 νησάκια θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα εθνικό σχέδιο αξιοποίησης με σύμπραξη δημοσίου με ιδιώτες.

  Πάντως, υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν ώστε να υπάρξει αξιοποίησή τους. Μεταξύ αυτών, το μέγεθος του νησιού και η μορφολογία του, καθώς πολλά από τα 598 τέτοια νησιά δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Ακόμη, οι χρήσεις γης, η απόσταση από την ακτή, η σύνδεση με τα δίκτυα, δηλαδή ρεύμα, νερό, λύματα.

  Τα 25 νησιά της λίστας είναι:

  1. Σύβοτα
  Μπέλα Βράκα: Εχει έκταση 154 στρέμματα και είναι το μικρότερο από τα τρία νησιά απέναντι από το χωριό Σύβοτα. Η περιοχή θεωρείται η «Καραϊβική της Ελλάδας» εξαιτίας της μοναδικής ομορφιάς της. Μια αμμώδης λωρίδα, πολύ ρηχή, συνδέει τη στεριά με το νησάκι, δημιουργεί μια εκπληκτική παραλία και η προοπτική τουριστικής αξιοποίησης θα ήταν εξαιρετική.

  Μαύρο Ορος και Αγιος Νικόλαος. Το πρώτο έχει έκταση 742 στρέμματα και το δεύτερο 540 στρέμματα. Βρίσκονται μέσα στον κόλπο που σχηματίζεται στα Σύβοτα και είναι σε κοντινή απόσταση από την ακτή, οπότε μπορούν να παραχωρηθούν για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων.

  2. Αλόννησος
  • Βραχονησίδες Μανώλας, 96 στρέμματα, Μίκρο, 83 στρέμματα, Στρογγυλό 15 στρέμματα, Σκαντήλι. Αλλα νησάκια είναι η Ψαθούρα, Ψαθονήσι, το σύμπλεγμα Σκάντζουρα, οι νήσοι Αδελφοί, οι Μούλες, το Σκαντίλι το οποίο έχει έκταση 217 στρέμματα. Το νησί Στρογγυλό, πάντως, έχει προβλήματα με το Αγιο Ορος, καθώς διεκδικείται από μοναστήρι.

  3. Ανδρος
  • Δύο νησιά στον δήμο Ανδρου, το Λαγονήσι 11 στρέμματα και το Μεγάλο Νησί 20 στρέμματα. Στη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δεκάδες άλλα νησάκια όπως το Πρασονήσι, η Κοπητήτα, τα Γαυριονήσια (8 νησάκια κοντά στο Γαύριο).

  4. Μήλος
  • Νησίδα Αγιος Γεώργιος, 120 στρέμματα. Βρίσκεται μεταξύ της Μήλου και της Κιμώλου μαζί με τις νησίδες Κασσέλες, Πήτα, Μανωλονήσι και Άγιος Ευστάθιος ή Πυργί.

  5. Σύρος
  • Νήσος Σχοινονήσι, 42 στρέμματα, Ασπρονήσι, 110 στρέμματα, Ψαθονήσι, 6 στρέμματα. Ακατοίκητα νησάκια σε μικρή απόσταση από την εκπληκτική παραλία της Σύρου, Αγκαθωπές.

  6. Πόρος
  • Νησί Πλατεία, μικρό νησάκι 25 στρεμμάτων κοντά στον Πόρο

  7. Σπέτσες
  • Φαλκονέρα, 6.700 στρέμματα. Απέχει 42 μίλια από το Ακρωτήριο Μαλέας και θεωρείται σημαντικό νησί για τη ναυσιπλοΐα.

  8. Πειραιάς
  • Νήσος Φλέβες, 1.400 στρέμματα. Εχει χρησιμοποιηθεί ως πεδίο βολής του Πολεμικού Ναυτικού και γίνονται συχνά ασκήσεις. οι οποίες προκαλούν «αναταραχή» και στη Βουλιαγμένη.

  9. Αρτα
  • Πέρα Νησί, 270 στρέμματα, βρίσκεται στον Αμβρακικό Κόλπο στο σύμπλεγμα των Κορονησίων.

  10. Λευκάδα
  • Νησάκι Αγιος Νικόλαος, νησάκι Αλεξάνδρου 15 και 12 στρέμματα αντίστοιχα.

  11. Σητεία
  • Νησίδα Ελάσα, 1.700 στρέμματα, νησί Γράντες Ηρα, 3.000 στρέμματα. Βρίσκονται σε ένα σύμπλεγμα νησιών απέναντι από την Ελούντα.

  12. Τήνος
  • Δρακονήσι, 20 στρέμματα, Νησίδα Απόκοφτος, 14 στρέμματα. Πανέμορφα νησάκια, αν και απόκρημνα.

  13. Εύβοια
  • Νήσοι Νέων Στύρων, 2.763 στρέμματα. Νησιωτικό σύμπλεγμα κοντά στο μικρό λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μεγαλύτερο νησί είναι η νήσο Στύρα ή Μεγάλο Σταυρονήσι και τα υπόλοιπα είναι το Μεγάλο και Μικρό Κουνέλι, ο Φονιάς, ο Αγιος Ανδρέας, το Πετούσι και το Τηγάνι. Ο διαγωνισμός απέβη άγονος το 2002.

  14. Κήθυρα
  • Οποιος έχει επισκεφτεί τα Κύθηρα θα έχει δει το νησί Αυγό που έχει έκταση 40 στρεμμάτων και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Καψάλι, το λιμάνι του νησιού. Εχει επισκέψιμο σπήλαιο, υπέροχο τοπίο και η πρόσβαση είναι εύκολη.

  Πηγή: http://www.kerdos.gr...σιας-περιουσίας

  • Ιούλ 27 2015 20:05
  • από Engineer
 19. Ευρωπαϊκο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: Ιδρύεται το Φθινόπωρο, πόρ...

  Το φθινόπωρο του 2015 έχει τεθεί ως χρονικός στόχος για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Το Ταμείο που θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη», θα χρησιμοποιεί μεγάλο φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων και στόχος είναι να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην κινητοποίηση κεφαλαίων για επενδύσεις.

  Έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που διαβιβάστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, ενημερώνει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος.

  Όπως ειδικότερα υπενθυμίζει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη» (σχέδιο Γιούνκερ) σκοπεύει να κινητοποιήσει πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία 2015-2017. Το σχέδιο αυτό αποτελείται από τρεις πυλώνες:

  1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων - (EFSI), το κύριο εργαλείο του Σχεδίου.

  2. Κατάλογο επενδυτικών έργων στην ΕΕ (προβλέπεται να σχεδιαστεί ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επενδυτικών σχεδίων, ενώ ο υπάρχων «Διαύλος» που συνέταξε η Κοινή Ομάδα Δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Κρατών - Μελών, δεν ισχύει πλέον και δεν συνδέεται με το σχέδιο Γιούνκερ).

  3. Βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος στην ΕΕ.

  Όπως εξάλλου επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί στην ουσία μια εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων ή ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων), όχι προς ιδιώτες, προκειμένου:

  -να αναλάβει περισσότερο κίνδυνο στις επενδυτικές του δραστηριότητες και
  -να χρησιμοποιήσει μεγάλο φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, ενδιάμεση χρηματοδότηση, πιστωτική ενίσχυση, συμμετοχή στο κεφάλαιο με ίδια ή οιωνεί ίδια κεφάλαια, μεταξύ άλλων,μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή οργανισμών, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων.

  «Στόχος», όπως τονίζει ο κ. Τσακαλώτος είναι «η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις και στήριξη ΜμΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης».

  Ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι οι πρόσθετες επενδύσεις ύψους 315 δισ. ευρώ, προβλέπεται να προκύψουν ως εξής:

  Στο νέο Ταμείο θα διατεθούν 16 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 5 δισ ευρώ από την ΕΤΕπ (σύνολο 21 δισ. ευρώ). Από αυτά ο όμιλος ΕΤΕπ, με τα εργαλεία που διαθέτει, προβλέπεται να υπογράψει συμβάσεις έργων ύψους περί τα 60 δισ. ευρώ (μόχλευση από τον όμιλο ΕΤΕπ). Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 315 δισ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθεί από άλλες πηγές, κυρίως ιδιώτες επενδυτές.

  Το ΕΤΣΕ θα συσταθεί εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με Εταιρική Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

  Το Ταμείο:
  -θα επικεντρώνεται σε οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα έργα, χωρίς τομεακή ή γεωγραφική κατανομή κονδυλίων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσό για την Ελλάδα όπως για κανένα-κράτος μέλος.
  -θα συμπληρώνει και θα εμπλουτίζει τα εν εξελίξει προγράμματα της ΕΕ και τις παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ («προσθετικότητα»)

  Οι τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιείται το Ταμείο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς ο Κανονισμός για το ΕΤΣΕ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Ε. Κοινοβουλίου. Απώτερος στόχος είναι να ιδρυθεί το Ταμείο έως το Σεπτέμβριο του 2015.

  Πηγή: http://www.ypodomes....-και-για-ελλάδα

  • Ιούλ 27 2015 08:40
  • από Engineer
 20. Ποια ακίνητα θα μπουν στο νέο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας

  Αγώνα δρόμου θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να συστήσει το νέο Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας το οποίο ταχύτατα θα πρέπει να βρει την δημόσια περιουσία που θα εισφερθεί.

  Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει με βάση το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο έχει το προσωπικό και την τεχνογνωσία για να προχωρήσει σε αλλαγή του καταστατικού του και νέο τρόπο λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η υπάρχουσα διοίκηση του Ταμείου τελεί υπό παραίτηση.

  Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους να τρέξουν το νέο Ταμείο καθώς και την ομάδα εκείνη που θα κάνει την αξιολόγηση των ακινήτων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ακινήτων της ΕΤΑΔ (πρώην ΚΕΔ) και μένει να φανεί ποια περιουσιακά στοιχεία θα εισφερθούν.

  · Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι αρχικά θα εισφερθούν οι τράπεζες οι οποίες θα ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα μέσω του ESM και στη συνέχεια θα δοθούν στο Ταμείο ώστε να υπάρξει διαδικασία ιδιωτικοποίησής τους.

  · Οι θυγατρικές τραπεζών και κυρίως το δίκτυο στα Βαλκάνια ή ακόμη και η τουρκική Financbank της Εθνικής είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί αν θα πάνε δηλαδή κι αυτές στο Ταμείο.

  · Αγνωστος είναι ο αριθμός των ακινήτων που θα εισφερθούν καθώς και η αποτίμησή τους. Υπάρχουν δεκάδες βραχονησίδες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις που παραμένουν επί χρόνια αναξιοποίητα και τα οποία δημιουργούν μια σημαντική αξία. Γούρνες, Καϊμακτσαλάν, Φωνή της Αμερικής στην Ξάνθη, Ρίο – Αντίριο, Ιππόδρομος κ.λπ. είναι ορισμένα από τα φιλέτα μαζί με τον απούλητο Αστέρα. Επίσης ακίνητα ταμείων και φορέων όπως η ΕΡΤ, ο ΟΣΕ κ.λπ.

  · Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν θα εισφερθούν και εταιρείες του δημοσίου προς πώληση ή ακόμη και δικαιώματα π.χ. στους υδρογονάνθρακες. ΟΣΕ, ΑΔΜΗΕ, λιμάνια, αεροδρόμια, το Παραλιακό Μέτωπο, το 10% του ΟΤΕ, λιγνιτορυχεία κ.λπ. λογικά θα πρέπει να ενταχθούν στο Ταμείο και από την πώλησή τους να μειώνεται το χρέος.

  Δεν αποκλείεται, λένε οι πληροφορίες, να υπάρξει τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ώστε να υπάρξει άμεση αποπληρωμή χρέους και χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...ias_Periousias/

  • Ιούλ 14 2015 10:22
  • από Engineer