Μετάβαση στο περιεχόμενο

* * * * - 1 Ψήφοι

Οροι δόμησης οικισμών προ του 1923


 • Please log in to reply
85 απαντήσεις στο θέμα

#1 dkailis

dkailis

  Νέο Μέλος

 • Members
 • Pip
 • 7 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαΑθήνα
Offline

Δημοσίευση 08 Οκτώβριος 2011 - 14:19

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Ποιοι όροι δόμησης οικισμών προ 23 ίσχυαν στις 27/07/1968 (ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας), διότι θέλω να ρυθμίσω ένα κτίριο του 68 με τον νέο νόμο (ν.4014/11).

Να προσθέσω οτι η μελέτη για την δημιουργία ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής ξεκίνησε το 1968 και ολοκληρώθηκε το 1972. Το εγκεκριμένο πλέον ρυμοτομικό σχέδιο ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1972. Ωστόσο το κτίριο δεν αποτυπώνεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, διότι χτίστηκε κατά την διάρκεια της μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου και δεν του έχει δοθεί δρόμος. Εν τω μεταξύ βρίσκεται εντός σχεδίου με το ρυμοτομικό σχέδιο του 1972.

Ευχαριστώ!
 • 0

#2 COSTAS T

COSTAS T

  Παλιό Μέλος

 • Members
 • PipPipPip
 • 152 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαAthens
 • Ειδικότητα:Λογιστής
Offline

Δημοσίευση 08 Οκτώβριος 2011 - 16:29

Να είναι αυτό άραγε;

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 15 Ιουν./2 Ιουλ. 1968 (ΦΕΚ Δ΄111)

Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δτ/ος «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως και ειδικώτερον των άρθρ. 9 και 10 παρ. 2 αυτού και ιδόντες την υπ’ αριθ. 411/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την υπ’ αριθ. 311/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Άρθρ.1.-1.Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων, προ της ισχύος του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών κλπ.», οικισμών (πόλεων, κωμών και συνοικισμών), των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ορίζονται ως ακολούθως:
α)Εις το κεντρικόν τμήμα του Οικισμού, ως τούτο προσδιορίζεται δια πράξεως του οικείου Νομάρχου μετά γνώμην του Τμήματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων:
Ελάχιστον πρόσωπον: 8 μέτρα.
Ελάχιστον βάθος: 12 μέτρα.
Ελάχιστον εμβαδόν: 150 τετρ. μέτρα.
β)Εις το υπόλοιπον τμήμα του Οικισμού:
Ελάχιστον πρόσωπον: 12 μέτρα.
Ελάχιστον βάθος: 18 μέτρα.
Ελάχιστον εμβαδόν: 300 τετρ. μέτρα.
2.Κατά παρέκκλισιν από του προηγουμένου εδαφίου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα αυτοτελή οικόπεδα, άτινα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος δεν έχουσι μεν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα έχουσι:
α)Εις το κεντρικόν τμήμα του Οικισμού:
Ελάχιστον πρόσωπον: 4 μέτρα.
Ελάχιστον βάθος: 4 μέτρα
Ελάχιστον εμβαδόν: 30 τετρ. μέτρα.
β)Εις το υπόλοιπον τμήμα του Οικισμού:
Ελάχιστον πρόσωπον: 6 μέτρα.
Ελάχιστον βάθος: 8 μέτρα.
Ελάχιστον εμβαδόν: 100 τετρ. μέτρα.
Άρθρ.2.-«1.Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των κατά το άρθρ. 1 του παρόντος πόλεων, κωμών και συνοικισμών ορίζεται εις 70% της επιφανείας αυτού».
Το άρθρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 1 Π.Δ. της 15 Οκτ./6 Νοεμ. 1973 (ΦΕΚ Δ΄298 η ισχύς του οποίου ήρχισεν 1 μήνα μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρ.3.-«Ως οικοδομικόν σύστημα ορίζεται το των πτερύγων επιτρεπομένης και της ελευθέρας τοποθετήσεως των κτιρίων εντός του οικοπέδου με ελαχίστας αποστάσεις από των ορίων αυτού 2,50μ. ή και του συνεχούς συστήματος».
Το άρθρ. 3 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 2 Π.Δ. της 15 Οκτ./6 Νοεμ. 1973 (ΦΕΚ Δ΄298 η ισχύς του οποίου ήρχισεν 1 μήνα μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρ.4.-1.Ο μέγιστος αριθμός των υπέρ το έδαφος ορόφων και το μέγιστον ύψος των οικοδομών, των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων, περί ων το άρθρ. 1 του παρόντος, ορίζεται αναλόγως του πλάτους του προ αυτών κοινοχρήστου χώρου (οδού, πλατείας κλπ.) ως ακολούθως:
α)Η κατασκευή μέχρι 2 ορόφων κατά την πρόσοψιν επιτρέπεται πάντοτε ασχέτως πλάτους οδού με μέγιστον ύψος οικοδομής 8 μέτρων. Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερον των 6 μέτρων αλλά μικρότερον των 8 μέτρων, τότε κατασκευάζεται εις επί πλέον όροφος (τρίτος όροφος) εν εσοχή, από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και εις βάθος σταθερόν 2,50 μέτρων από του υποκειμένου ορόφου.
β)Η κατασκευή 3 ορόφων, κατά την πρόσοψιν επιτρέπεται δια πλάτος οδού 8 μέτρων και άνω με μέγιστον ύψος οικοδομής 11 μέτρων.
«2.Εν προκειμένω έχουν εφαρμογήν πέραν των διατάξεων των αναφερομένων εις την παρ. 2 του άρθρ. 125 του Ν.Δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124 Α/1973) και αι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 17, παρ. 10 του άρθρ. 17, παρ. 2 του άρθρ. 22, παρ. 3 άρθρ. 68, παρ. 3 άρθρ. 69, παρ. 4 άρθρ. 69, παρ. 1 άρθρ. 70, άρθρ. 71 της παρ. 4 άρθρ. 72 κατ’ ανάλογον εφαρμογήν και άρθρ. 80 του Ν.Δ. 8/1973».
Η παρ. 2 και αι παρ. 3,4,5 και 6 προστεθείσαι αντιστοίχως δια των Β.Δ. της 5/20 Δεκ. 1969 (ΦΕΚ Δ΄243), Β.Δ. της 27 Ιαν./7 Φεβρ. 1970 (ΦΕΚ Δ΄19), Β.Δ. της 11/22 Ιουν. 1971 (ΦΕΚ΄Δ΄135) και Β.Δ. της 19 Ιουλ./4 Αυγ. 1972 (ΦΕΚ Δ΄185) αντικατεστάθησαν δια της ως άνω παρ. 2, δια του άρθρ. 3 Π.Δ. της 15 Οκτ./6 Νοεμ. 1973 (ΦΕΚ Δ΄298 η ισχύς του οποίου ήρχισεν 1 μήνα μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δια του άρθρ. 4 του αυτού Π.Δ/τος ωρίσθη, ότι «Ως αφετηρία μετρήσεως των υψών των κτιρίων εφ’ όσον μεν ταύτα τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής εί ναι η οδός με ανάλογον εφαρμογήν του άρθρ. 23 του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.», δια δε τοποθέτησιν εσώτερον της ρυμοτομικής γραμμής είναι το πέριξ έδαφος».
Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.
 • 2

#3 dkailis

dkailis

  Νέο Μέλος

 • Members
 • Pip
 • 7 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαΑθήνα
Offline

Δημοσίευση 11 Οκτώβριος 2011 - 13:43

Πιστεύω πως δεν ισχύει αυτό διότι δεν θα είχε ξεκινήσει την εφαρμογή του μέχρι τις 27/07/68.
Ποιο πριν απο αυτό τι ίσχυε???
 • 0

#4 catherine76

catherine76

  Παλιό Μέλος

 • Members
 • PipPipPip
 • 100 Μηνύματα:
 • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 11 Οκτώβριος 2011 - 15:30

Μεταξύ ΓΟΚ ΄55 & ΓΟΚ ΄73 υπήρχε το Β.Δ 15-6-68, ΦΕΚ 111/Δ/2-7-68 το οποίο, για να το βρεις αυτούσιο, δηλ. χωρίς τις τροποποιήσεις του 1973, μπες στο site του Εθνικού Τυπογραφείου- το έχει σε pdf, είναι τσεκαρισμένο.

Αν, τώρα, η αίτηση της τότε άδειας σου είχε γίνει νωρίτερα, που μάλλον έτσι θα ήταν, θα πρέπει να δεις τι διατάξεις έχουν χρησιμοποιήσει για την έκδοσή της. Δηλαδή, αν βγήκε με τις διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ ή με αυτές του ΓΟΚ ΄55.
 • 0

#5 COSTAS T

COSTAS T

  Παλιό Μέλος

 • Members
 • PipPipPip
 • 152 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαAthens
 • Ειδικότητα:Λογιστής
Offline

Δημοσίευση 11 Οκτώβριος 2011 - 16:42

Μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η άδεια είχαν προκύψει 59 Β.Δ. επί του Γ.Ο.Κ. 1955, συνεπώς καθίσταται αμφίβολης σημασίας και αξίας η σκοπιμότητα μελέτης του Γ.Ο.Κ. και μόνο.
Για να βρούμε την λύση πρέπει να υπάρξει από τον ενδιαφερόμενο περιοχή, οδός και αριθμός ή ελεύθερος χρόνος για την μελέτη 60 ΦΕΚ.


ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
της 9 Αυγ./30 Σεπτ. 1955 (ΦΕΚ Α' 266)

Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.
Τροποποιηθέν δια των:
α)Β.Δ. 27 Φεβρ./13 Μαρτ. 1957 (ΦΕΚ Α' 36).
β)Β.Δ. της 31 Αυγ./11 Σεπτ. 1957 (ΦΕΚ Α' 176).
γ)Β.Δ. της 2/12 Αυγ. 1958 (ΦΕΚ Α' 119).
δ)Β.Δ. της 25 Αυγ./4 Σεπτ. 1958 (ΦΕΚ Α' 137).
ε)Β.Δ. της 26 Ιουλ./19 Αυγ. 1959 (ΦΕΚ Α' 167).
ς)Β.Δ. της 11 Νοεμ./16 Δεκ. 1959 (ΦΕΚ Δ' 26).
ζ)Β.Δ. της 23 Ιουλ./3 Αυγ. 1960 (ΦΕΚ Δ' 110).
η)Β.Δ. της 14/22 Σεπτ. 1960 (ΦΕΚ Δ' 133).
θ)Β.Δ. της 29 Οκτ./16 Νοεμ. 1960 (ΦΕΚ Δ' 161).
ι)Β.Δ.768 της 6/14 Οκτ. 1961 (ΦΕΚ Α' 198.
ια)Β.Δ. της 14/29 Αυγ. 1961 (ΦΕΚ Δ' 98.
ιβ)Β.Δ. της 26 Οκτ./3 Νοεμ. 1961 (ΦΕΚ Δ' 134).
ιγ)Β.Δ. της 9/23 Δεκ. 1961 (ΦΕΚ Δ' 148.
ιδ)Β.Δ. της 30 Δεκ. 1961/31 Ιαν. 1962 (ΦΕΚ Δ' 4).
ιε)Β.Δ. της 15/22 Φεβρ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 23).
ις)Β.Δ. της 6/22 Μαρτ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 31).
ιζ)Β.Δ. της 23 Μαΐου/2 Ιουν. 1962 (ΦΕΚ Δ' 67).
ιη)Β.Δ. της 4/22 Αυγ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 106).
ιθ)Β.Δ. της 28 Σεπτ./8 Οκτ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 123).
κ)Β.Δ. της 24 Οκτ./22 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 150).
κα)Β.Δ. της 17/31 Δεκ. 1962 (ΦΕΚ Δ' 175).
κβ)Β.Δ. της 21 Ιαν./13 Φεβρ. 1963 (ΦΕΚ Δ' 20).
κγ)Β.Δ. της 5/15 Φεβρ. 1963 (ΦΕΚ Δ' 24).
κδ)Β.Δ. της 15/30 Μαρτ. 1963 (ΦΕΚ Δ' 41).
κε)Β.Δ. της 28 Μαρτ./6 Απρ. 1963 (ΦΕΚ Δ' 44).
κς)Β.Δ. της 15/25 Μαΐου 1963 (ΦΕΚ Δ' 77).
κζ)Β.Δ. της 1/4 Ιουν. 1963 (ΦΕΚ Δ' 90).
κη)Β.Δ. της 19/28 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Δ' 159).
κθ)Β.Δ. 634 της 23/24 Οκτ. 1963 (ΦΕΚ Α' 187).
λ)Β.Δ. της 20/30 Απρ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 49).
λα)Β.Δ. της 29 Απρ./11 Μαΐου 1964 (ΦΕΚ Δ' 59).
λβ)Β.Δ. της 24 Απρ./13 Μαΐου 1964 (ΦΕΚ Δ' 63).
λγ)Β.Δ. της 15/27 Ιουν. 1964 (ΦΕΚ Δ' 91).
λδ)Β.Δ. της 30 Ιουν./8 Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 97).
λε)Β.Δ. της 30 Ιουν./14 Ιουλ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 102).
λς)Β.Δ. της 11/29 Αυγ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 127).
λζ)Β.Δ. της 30 Σεπτ./12 Οκτ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 152).
λη)Β.Δ. της 17/31 Οκτ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 164).
λθ)Β.Δ. της 4/16 Νοεμ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 175).
μ)Β.Δ. της 21/31 Δεκ. 1964 (ΦΕΚ Δ' 199).
μα)Β.Δ. της 31 Δεκ. 1964/15 Ιαν. 1965 (ΦΕΚ Δ' 10).
μβ)Β.Δ. της 9/16 Φεβρ. 1965 (ΦΕΚ Δ' 28.
μγ)Β.Δ. της 23 Μαρτ./13 Απρ. 1965 (ΦΕΚ Δ' 64).
μδ)Β.Δ. της 29 Μαΐου/11 Ιουν. 1965 (ΦΕΚ Δ' 94).
με)Β.Δ. της 11/25 Ιουν. 1965 (ΦΕΚ Δ' 100).
μς)Β.Δ. της 5/13 Οκτ. 1965 (ΦΕΚ Δ' 148.
μζ)Β.Δ. της 9/31 Δεκ. 1965 (ΦΕΚ Δ' 207).
μη)Β.Δ. της 31 Δεκ. 1965/12 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Δ' 3).
(Διορθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Δ' 17 της 5 Φεβρ. 1966).
μθ)Β.Δ. της 11/24 Ιουν. 1966 (ΦΕΚ Δ' 101).
ν)Β.Δ. 8 Αυγ./13 Σεπτ. 1966 (ΦΕΚ Δ' 146).
να)Β.Δ. της 11/25 Ιαν. 1967 (ΦΕΚ Δ' 6).
νβ)Β.Δ. 8/11 Φεβρ. 1967 (ΦΕΚ Δ' 13).
νγ)Β.Δ. της 23 Φεβρ./4 Μαρτ. 1967 (ΦΕΚ Δ' 25).
νδ)Β.Δ. της 18/23 Μαρτ. 1967 (ΦΕΚ Δ' 39).
νε)Β.Δ. της 24 Αυγ./6 Σεπτ. 1967 (ΦΕΚ Δ' 111).
νς)Β.Δ. της 29 Φεβρ./12 Μαρτ. 1968 (ΦΕΚ Δ' 48.
νζ)Β.Δ. της 21 Μαρτ./1 Απρ. 1968 (ΦΕΚ Δ' 59).
νη)Β.Δ. της 12/20 Ιουν. 1968 (ΦΕΚ Δ' 105).
_______________________________________________
νθ)Β.Δ. της 7/16 Οκτ. 1968 (ΦΕΚ Δ' 195).
ξ)Β.Δ. της 18/24 Οκτ. 1968 (ΦΕΚ Δ' 202).
ξα)Β.Δ. της 7/16 Νοεμ. 1968 (ΦΕΚ Δ' 219).
ξβ)Β.Δ. της 1/11 Φεβρ. 1969 (ΦΕΚ Δ' 30).
ξγ)Β.Δ. της 24/31 Μαΐου 1969 (ΦΕΚ Δ' 109).
ξδ)Β.Δ. της 5/15 Ιουλ. 1969 (ΦΕΚ Δ' 140).
ξε)Β.Δ. της 30 Αυγ./20 Σεπτ. 1969 (ΦΕΚ Δ' 170).
ξς)Β.Δ. της 8/30 Οκτ. 1969 (ΦΕΚ Δ' 204).
ξζ)Β.Δ. της 21/31 Οκτ. 1969 (ΦΕΚ Δ' 206).
ξη)Β.Δ. της 9/19 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ Δ' 6).
ξθ)Β.Δ. της 27 Ιαν./7 Φεβρ. 1970 (ΦΕΚ Δ' 19).
ο)Β.Δ. της 19/26 Φεβρ. 1970 (ΦΕΚ Δ' 38.
οα)Β.Δ. της 7/16 Μαρτ. 1970 (ΦΕΚ Δ' 50).
οβ)Β.Δ. της 25 Ιουν./3 Ιουλ. 1970 (ΦΕΚ Δ' 133).
ογ)Β.Δ. της 19/29 Σεπτ. 1970 (ΦΕΚ Δ' 213).
οδ)Β.Δ. της 23 Φεβρ./6 Μαρτ. 1971 (ΦΕΚ Δ' 53).
οε)Β.Δ. της 25 Αυγ./6 Σεπτ. 1971 (ΦΕΚ Δ' 206).
ος)Β.Δ. της 30 Αυγ./11 Σεπτ. 1971 (ΦΕΚ Δ' 209).
οζ)Β.Δ. της 10/10 Νοεμ. 1971 (ΦΕΚ Δ' 262).
οη)Β.Δ. της 23 Σεπτ./9 Οκτ. 1972 (ΦΕΚ Δ' 259).
[FONT="]Κατηργήθη δια του άρθρ. 127 Ν.Δ. 8/1973 [/FONT]
 • 1

#6 MAKAP

MAKAP

  Διακεκριμένο Μέλος

 • Core Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2.982 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαΑθήνα
 • Ειδικότητα:Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός
Offline

Δημοσίευση 12 Οκτώβριος 2011 - 06:32

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Ποιοι όροι δόμησης οικισμών προ 23 ίσχυαν στις 27/07/1968 (ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας), διότι θέλω να ρυθμίσω ένα κτίριο του 68 με τον νέο νόμο (ν.4014/11).

Να προσθέσω οτι η μελέτη για την δημιουργία ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής ξεκίνησε το 1968 και ολοκληρώθηκε το 1972. Το εγκεκριμένο πλέον ρυμοτομικό σχέδιο ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1972. Ωστόσο το κτίριο δεν αποτυπώνεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, διότι χτίστηκε κατά την διάρκεια της μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου και δεν του έχει δοθεί δρόμος. Εν τω μεταξύ βρίσκεται εντός σχεδίου με το ρυμοτομικό σχέδιο του 1972.

Ευχαριστώ!


Από την περιγραφή, προκύπτουν μερικά ερωτήματα:
1. Σε ποια στοιχεία στηρίζεσαι και θεωρείς ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε οριοθετηθεί ως οικισμός προ 23 και γιατί αναζητάς το πλαίσιο των ΟΔ αντί να ψάχνεις την απόφαση οριοθέτησης;

2. Με ποιο καθεστώς δόμησης εκδόθηκε η άδεια που έχεις; δεν αναγράφει στο στέλεχος;

3. Με δεδομένο ότι το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε το 1972 και από τότε το οικόπεδο δεν είχε πρόσωπο σε ΚΧ, τι ενέργειες έκανε ο ιδιοκτήτης για να αποκτήσει πρόσωπο; Μήπως πρέπει να ξεκινήσεις τις ενέργειες από αυτό το σημείο;
 • 0

#7 giwrgos1919

giwrgos1919

  Παλιό Μέλος

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2012 - 12:29

καλησπερα σε ολους τους μηχανικους.....να θεσω κ εγω ενα ερωτημα για μια αδεια σε οικισμο προ του 23 που θελω να βγαλω...

υπαρχει απαιτηση για προσωπο 4,00μ ? και αν υπαρχει σε πιο Π.Δ. αναφερεται για τους οικισμους προ του 23 ? ρωταω γιατι εχω οικοπεδο γωνιακο που εχει απο τη μια πλευρα προσωπο 11μ και απο την αλλη 3,50μ και απαιτουν να γινει ο δρομος 4μ...αλλα θελω να το δω κ γραπτως τους ειπα και καπου εκει μπερδευτηκανε κ εκεινοι κ εχει σκαλωσει η αδεια καμια 20αρια μερες...

ΥΓ το Π.Δ. του 81 που καθοριζει τους ορους δομησης για τα προ του 23 λεει απλα να εχει προσωπο σε κοινοχρηστο χωρο ...δεν απαιτει προσωπο σε δρομο 4,00 μ. Αν μπορει ας βοηθησει καποιος γιατι με αυτο το θεμα τρεχουμε κ δε φτανουμε...
 • 0

#8 MHXAN6

MHXAN6

  Νέο Μέλος

 • Members
 • Pip
 • 44 Μηνύματα:
 • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2012 - 20:55

Στους οικισμους προ του '23 δεν υπαρχει απαιτηση προσωπου, το αναφερει καθαρα το 138Δ. Ουτε ως προς το πλατος, ουτε ως προς το μηκος.
 • 0

#9 giwrgos1919

giwrgos1919

  Παλιό Μέλος

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2012 - 21:14

ΜΗΧΑΝ6 συμφωνω και εγω μαζι σου .... αυτο που λεει το ΦΕΚ 138Δ λεει οτι πρεπει να εχει προσωπο σε κοινοχρηστο χωρο πουθενα δεν αναφερει προσωπο σε δρομο πλατους 4μ...

παντως απο την πολεοδομια μου ζητανε να παραχωρησω λωριδα πλατους 0,50μ ωστε να γινει το πλατος του δρομου 4,00μ παραχωρηση λωριδας με συμβολαιογραφικη πραξη. και το στηριζουν αυτο στο αρθρο 9 του ΦΕΚ 181Δ παρ.1α και στο αρθρο 6 του ιδιου ΦΕΚ αλλα αυτο ισχυει γιααλλους οικισμους και οχι για τους προυφισταμενους του 23. και επιμενουν για αυτο και ρωταω αν εχει καποιος αντιμετωπισει κατι παρομοιο...

ΥΓ για μενα ειναι ξεκαθαρισμενο οτι απαιτειται προσωπο σε κοινοχρηστο χωρο για οικοπεδο σε οικισμο προ του 23 και μονο....ανεξαρτητου πλατους.
 • 1

#10 Manolis gon

Manolis gon

  Συντονιστής

 • Συντονιστής
 • 6.495 Μηνύματα:
 • ΤοποθεσίαΑγ. Νικόλαος - ΚΡΗΤΗ
 • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2012 - 23:19

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι οριοθετημένος οικισμός <2000 κατ. και ας είναι προυφιστάμενος του 23? Πρέπει στην πολεοδομία να είναι ξεκάθαρο με ποιο ΠΔ ελέγχεται ο συγκεκριμένος οικισμός.Αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το 181Δ να σου δείξουν την απόφαση Νομάρχη για την οριοθέτηση.
 • 0