Jump to content

8.2 Νομοθεσία

48 files

 1. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ)

  Δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 11 της 29.04.2022 (ΦΕΚ Α’ 83 – 03/05/2022), με θέμα την: “Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ)”.
   
   

  32 downloads

  0 comments

  Submitted

 2. Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό

  Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό
  ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ (L 330 ΤΗΣ 5.12.1998) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (PDF - 155,69 Kb) ΚΥΑ Γ1(Δ)/ ΓΠ ΟΙΚ.67322/06.09.2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/1787 (PDF - 221,65 Kb) ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (PDF - 6,5 Mb) ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/2184 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (PDF - 852,16 Kb)

  13 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης

  Εγκύκλιος με αριθμό οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26465/1738
  Έργα αστικών αναπλάσεων που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων ήπιων διαδρομών καθώς και στη βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού χώρου, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάταξη, βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, της οδού στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση.
  Στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται ενδεικτικά επεμβάσεις όπως:
  δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων με κατάληψη τμήματος της διατομής υφιστάμενης οδού εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των υλικών δαπεδόστρωσης και των κρασπέδων των πεζοδρόμιων, καθώς και του οδοστρώματος οριοθέτηση και διαμόρφωση υφιστάμενων ζωνών παρόδιας στάθμευσης δημιουργία και εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων κλπ. εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πληροφόρησης κλπ. εγκατάσταση οδοφωτισμού προσθήκη φυτεύσεων (χαμηλού πρασίνου ή δεντροστοιχιών) εργασίες και επεμβάσεις για την προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, όπως τοποθέτηση οδηγού τυφλών και ραμπών, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κλπ. Επιπλέον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου όπως δαπεδοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, σκίαστρα, καθιστικά, υδάτινες επιφάνειες – σιντριβάνια, φυτεύσεις, παιδικές χαρές κλπ.

  38 downloads

  1 comment

  Updated

 4. Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών

  ΥΑ 133384-6587 ΦΕΚ 2828/Β'/23.12.2015 Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών
  ΥΑ 114537-5557 ΦΕΚ 5283/Β'/01.12.2020 Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών
   

  84 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. Περιβαλλοντική κατάταξη μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

  Αρ. Οικ. 92108/1045/φ.15 (ΦΕΚ 3833Β/9-9-2020) - Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143).

  70 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Νέος δασικός νόμος Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159)

  Ν.998/1979 : Προστασία δασών - δασικών εκτάσεων,
   
  εδώ συνάδελφοι θα βρείτε όλες τις τροποποιήσεις (με στυλ) μετά την ισχύ του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159).
   
  Καλή ανάγνωση.
   
   
  *Αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας των συναδέλφων imhotep και dimitris GM

  606 downloads

  9 comments

  Updated

 7. Δασική Νομοθεσία

  Η ισχύουσα μέχρι στιγμής νομοθεσία για τα δάση χωρίς βέβαια ενδεχόμενες τροποποιήσεις
   
  προστέθηκε 22/8 ο από 8/8 ισχύων Ν4280/14

  955 downloads

  5 comments

  Updated

 8. Προδιαγραφές Περιβαλλοντικών Μελετών

  Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές:
  -της μελέτης για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.),
  -της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),
  -του φακέλου για τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), και
  -του φακέλου για ανανέωση Α.Ε.Π.Ο.
  Παράλληλα, καθορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις προδιαγραφών των μελετών των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (Οδηγία IED), καθώς και οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων.
  Εξειδικεύονται επίσης, οι προδιαγραφές των αναγκαίων μελετών για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται, εντός προστατευμένων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 ή εκτός αυτών, αλλά είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τις περιοχές αυτές.
  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε με δήλωσή του επισημαίνει:
  «Με την έκδοση της απόφασης, βελτιώνεται η ποιότητα, τυποποιούνται και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα περιεχόμενα των πάσης φύσεως μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις, κείμενο προδιαγραφών των αναγκαίων μελετών που διευκολύνει την αδειοδότηση έργων και θα επιταχύνει την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
  Προσηλωμένοι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στη διασφάλιση των τριών ισοδύναμων πυλώνων της -του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας- ολοκληρώσαμε μια ακόμη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της».
  Σημειώνεται τέλος, ότι με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για τις προδιαγραφές των μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται η πρώτη ενότητα των αλλαγών που προβλέπονται από τον Ν.4014/2011. Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει να εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να ολοκληρώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και τις διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν αφενός στην κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) με το οποίο θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αφετέρου στην αναμόρφωση και ενδυνάμωση του τρόπου διεξαγωγής των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

  386 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Κατηγορίας Α'

  Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
   
  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

  415 downloads

  1 comment

  Submitted

 10. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Αλυκές

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες με α/α 12 «Αλυκές» - ΦΕΚ/Β΄/2405/26.9.2013.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  107 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησης

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες με α/α 12 «Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησης» - ΦΕΚ/Β΄/2035/22.8.2013.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  93 downloads

  0 comments

  Submitted

 12. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Υγειονομικών Μονάδων

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες με α/α 6 Υγειονομικές Μονάδες.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  264 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για χώρους συγκέντρωσης παλαίων μετάλλων, οχημάτων, οικοδομικών υλικών κτλ.

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» και ειδικότερα για τα έργα:
  Α/Α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
  Α/Α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)

  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  435 downloads

  0 comments

  Updated

 14. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες με α/α 12 «Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης ή/και μικροεπισκευής σκαφών» - ΦΕΚ 2407/Β'/26-9-2013.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  144 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21). - ΦΕΚ 2507/Β'/7-10-2013.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  367 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21).
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  266 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για υδραυλικά έργα

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21).
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  270 downloads

  2 comments

  Submitted

 18. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21).
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  309 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά − διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών» - ΦΕΚ Β' 2036/22.8.2013.
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  248 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας για Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. - ΦΕΚ Β' 1987/14-8-2013
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  324 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Υδατοκαλλιέργειες

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας Υδατοκαλλιέργειες» - ΦΕΚ Β' 2405/26.9.2013
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  131 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  458 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Τουριστικές Εγκαταστάσεις

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» - ΦΕΚ Β' 3438/24.12.2013
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  607 downloads

  0 comments

  Updated

 24. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για εξορυκτικές δραστηριότητες

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» ΦΕΚ Β' 2001/14.8.2013
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  171 downloads

  1 comment

  Submitted

 25. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για λιμενικά έργα

  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» - ΦΕΚ Β' 2425/27.9.2013
   
  Για όλες τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δείτε εδώ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - Οδηγός

  212 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.