Jump to content

Τυπική διατομή σκάμματος αγωγών


tsak1
 Share

Recommended Posts

Αλέξανδρε, ο γενικός κανόνας και η μόνιμη επιδίωξη είναι να γίνονται οι κατασκευές όπως λες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χαλαρών γαιών, γαιών χωρίς συνοχή, υψηλού ΥΟ, έργων σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον κλπ, είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε λύσεις που μπορεί να αποκλίνουν πολύ από τον κανόνα.

Link to comment
Share on other sites

Στην αντιστήριξη με Krings , όπως φαίνεται παρακάτω , έχει να μας δώσει κανείς στοιχεία κόστους , και χρόνων τοποθέτησης ;

 

Krings01.JPG

 

Αλέξανδρε , σχετικά με την αντιστήριξη με box , αν μπορείς ανέβασε κάποια σχετική φωτογραφία και δώσε μας κάποια κοστολόγια και χρόνους τοποθέτησης.

Επίσης , θα ήθελα να δω φωτογραφία αντιστήριξης για τα βάθη των 6μ που ανέφερες. Αν μπορείς ...

 

Για να είμαι ειλικρινείς και πασσαλοσανίδες δεν έχω δει ποτέ σε έργο αποχέτευσης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι.

 

Μα διευκρίνησα ότι επρόκειτο για έργο που ολοκληρώθηκε πριν 15 περίπου χρόνια στο Άργος. Λογικό μου ακούγεται να εφαρμόζονται νέες μεθοδολογίες αντιστηρίξεων.

Link to comment
Share on other sites

Ξέρω ότι τα krings περιλαμβάνονται στα τιμολόγια υδραυλικών έργων:

 

Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103

 

Μεταλλικές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος.

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμους κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης.

 

Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών.

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, επιμετρούμενης μόνο της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) αντιστήριξης.

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα Δύο

Αριθμητικώς: 32,00

 

Για χρόνο τοποθέτησης δεν ξέρω, πάντως είναι αρκετά εύκολη μεθοδολογία.

Link to comment
Share on other sites

Ωραία. Ευχαριστώ Πολύ.

 

Στην επόμενη έκδοση του προγράμματος για τα σκάμματα θα συμπεριλάβω και στοιχεία προμέτρησης αντιστηρίξεως καθώς και στοιχεία εκσκαφών , επανεπιχώσεων και εξυγειάνσεων.

 

Ανάλογα με τις ιδέες που πέφτουν στο "τραπέζι" , θα προσχωρώ και σε βελτιώσεις εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον.

 

Σκέφτηκα κάποια στιγμή να μετατρέψω το πρόγραμμα ώστε να τρέχει μέσα από το περιβάλλον του Autocad ή του Intellicad , χωρίς την ενδιάμεση δημιουργία του DXF αρχείου.

 

Μια άλλη σκέψη είναι η εξής :

Η καταχώρηση των δεδομένων ανά τμήματα του αγωγού με ίδια διάμετρο ή/και ίδιο βάθος , να γίνεται σε φύλλο εργασίας του Excel - σε κατάλληλα κελλιά - και στη συνέχεια , οι τομές των σκαμμάτων να σχεδιάζονται διαστασιολογημένες στο Autocad ή το Intellicad.

 

Τι λέτε, θα βόλευε καλύτερα έτσι ;

Link to comment
Share on other sites

Ξέρω ότι τα krings περιλαμβάνονται στα τιμολόγια υδραυλικών έργων:

 

Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα Δύο

Αριθμητικώς: 32,00

 

Για χρόνο τοποθέτησης δεν ξέρω, πάντως είναι αρκετά εύκολη μεθοδολογία.

 

32,00 ευρώ είναι για προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.,αναθεωρήσεις και ΦΠΑ).

 

Για προϋπολογισμό από 1,5 εκ. έως 5 εκ. ευρώ είναι 33,60 ευρώ και για προϋπολογισμό έως 1,5 εκ. ευρώ είναι 34,60 ευρώ.

 

@gvarth, για χρόνους δεν γνωρίζω αλλά θα πρέπει να είναι οι πιο σύντομοι καθώς είναι ο πλέον συχνός τρόπος αντιστήριξης που προτειμάνε οι εργολάβοι.

 

Όσο για το προγραμμάτι που φτιάχνεις για τα σκάμματα, ότι και να φτιάξεις μια χαρά βοήθεια θα είναι για εμάς!!

Link to comment
Share on other sites

Ωραία λοιπόν. Θα ξεκινήσω κάποιες αλλαγές στο σχεδιαστικό κορμό του προγράμματος οι οποίες θα συμφωνούν με το πρότυπο σκάμματος που φαίνεται στο 1ο post και σιγά σιγά θα προστεθούν και δυνατότητες συμπλήρωσης έτοιμου (ενδεικτικού) προϋπολογισμού (σε φύλλο εργασίας του Excel) με βάση άρθρα του ΑΤΟΕ όπως αυτά τροποποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν και ισχύουν από το 2004.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.