Jump to content

Ανασύσταση φακέλου


Recommended Posts

Καλησπέρα σας! Μήπως μπορεί να μου πεί κάποιος την διαδικασία που απαιτείται για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας στην πολεοδομία για άδεια της οποίας ο φάκελος έχει απολεσθεί. Με τις μελέτες και τις αμοιβές τι γίνεται; Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή συνέχεια σε όλους!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Καλησπέρα σας! Μήπως μπορεί να μου πεί κάποιος την διαδικασία που απαιτείται για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας στην πολεοδομία για άδεια της οποίας ο φάκελος έχει απολεσθεί. Με τις μελέτες και τις αμοιβές τι γίνεται; Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή συνέχεια σε όλους!

 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Απαιτούμενα για τον Έλεγχο Πληρότητας

1/ ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

2/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

4/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ

5/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

6/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

7/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

8/ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

9/ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΑ.....

ΜΠΩΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ http://WWW.POLEODOMIA.GOV

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας! Μήπως μπορεί να μου πεί κάποιος την διαδικασία που απαιτείται για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας στην πολεοδομία για άδεια της οποίας ο φάκελος έχει απολεσθεί. Με τις μελέτες και τις αμοιβές τι γίνεται; Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή συνέχεια σε όλους!

 

 

Καλημέρα σας,

 

Παραθέτω σχετική εγκύκλιο. Επικοινωνήστε με τους αροδίους στο 210 33 93 152.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2006

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/24327

 

Θέμα : «Ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών»

 

Απαντώντας στο αριθμ. 12202/23-11-2005 έγγραφό σας, σχετικά με την παροχή περαιτέρω οδηγιών όσον αφορά την ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

 

Υπάρχει εγκύκλιος ΠΔ 114/2005 (άρθρο 4) σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία που απώλεσε τον φάκελλο είναι υποχρεωμένη να συνδράμει στην ανασύσταση του απωλεσθέντος φακέλλου.

 

 

1. Στο ερώτημά σας που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου o οποίος πρόκειται να ανασυσταθεί, σας πληροφορούμε ότι ο ανασυσταθείς φάκελος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 114/2005, περιέχει:

• Προγενέστερες πράξεις της ίδιας υπηρεσίες ή περιφερειακών υπηρεσιών της ή εποπτευόμενων από αυτήν υπηρεσιών, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά την διεκπεραίωση προηγούμενων αιτημάτων του πολίτη,

• Διοικητικές πράξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί σε προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας του αιτήματος του πολίτη, οι οποίες μπορεί να είναι είτε προσωρινές είτε οριστικές και οι οποίες μπορεί να έχουν εκδοθεί και από διαφορετικά τμήματα ή διευθύνσεις της υπηρεσίας,

• Διοικητικές πράξεις άλλων υπηρεσιών, οι οποίες συμπράττουν στην διεκπεραίωση του συγκεκριμένου αιτήματος,

• Στοιχεία, αντίγραφα ή πληροφορίες οι οποίες προέρχονται είτε από δεδομένα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν ευρύτερες ομάδες πολιτών, όπως π.χ. απόφαση ένταξης συγκεκριμένης περιοχής στο σχέδιο πόλης ή από φακέλους άλλων πολιτών, όπως πχ συνδιοκτητών ακινήτων,

• Αυτοψίες ή επιτόπιους ελέγχους

• Στοιχεία τα οποία μπορεί να περιέλθουν στην υπηρεσία με την σύμπραξη εκ νέου του ίδιου του ενδιαφερόμενου πολίτη (άρθρο 6 του ΠΔ 114/2005)

• Ιδιωτικά έγγραφα (πχ. Βεβαιώσεις και στοιχεία από φακέλους μηχανικών) ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες επιχειρήσεις, Οργανισμούς κ.λ.π., όπως Τράπεζες, ΔΕΗ κ.λ.π. (άρθρο 7 του ΠΔ 114/2005)

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο του ανασυσταθέντος φακέλου, περιγράφονται αναλυτικά και έχουν διευκρινιστεί με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15303/4-8-2005 εγκύκλιό μας, στις σελίδες 3 έως 5, η οποία έχει αποσταλεί προς όλες τις υπηρεσίες.

 

 

Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι προφανές, ότι η υπηρεσία η οποία από υπαιτιότητά της έχει απωλέσει τον φάκελο του πολίτη, οφείλει, για την ανασύστασή του, να συγκεντρώσει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα της δώσουν την δυνατότητα να προβεί στην έκδοση της διοικητικής πράξης, είτε αυτά είναι δικαιολογητικά, είτε πληροφορίες.

 

2. Στην περίπτωση που απαιτείται η αναπλήρωση των μελετών που έχουν υποβληθεί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η υπηρεσία που έχει απωλέσει τον φάκελο, πρέπει αντλήσει τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Επειδή, όμως, οι μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, δύναται, η υπηρεσία που απώλεσε τον φάκελο, να προβεί σε αυτοψίες και επιτόπιους ελέγχους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή να αναζητήσει την σύμπραξη ιδιωτών (π.χ. του ιδιοκτήτη, του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού) οι οποίοι συνήθως διατηρούν στο προσωπικό τους αρχείο σχετικά στοιχεία, ή να αναζητήσει στοιχεία ή αντίγραφα από φακέλους άλλων πολιτών, π.χ. συνιδιοκτητών, ή από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, δημοσίων επιχειρήσεων ή Οργανισμών.

Σε κάθε περίπτωση η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της σχετικά με το περιεχόμενο και την βαρύτητα των στοιχείων που περιέχει ο φάκελος και των λεπτομερειών των συγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και με βάση την εμπειρία της οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να αντλήσει την πληροφορία με βάση την οποία θα είναι σε θέση να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για να προβεί στην ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση του αιτήματος του πολίτη.

 

 

3. Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά την δυνατότητα σύμπραξης του πολίτη, κατά την ανασύνταξη των μελετών, όπως έχουμε ήδη τονίσει και παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 114/05, όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να συμπράξει ο πολίτης, υποδεικνύοντας τον τρόπο ανάκτησης στοιχείων, π.χ. να αναφέρει στοιχεία συνιδιοκτητών, ή άλλες υπηρεσίες στις οποίες έχει ήδη καταθέσει τα ίδια ή παρόμοια δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση, να μην επιβαρυνθεί σε καμιά περίπτωση, ο ίδιος με οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο κόστος.

 

Επισημαίνουμε, ότι ο φάκελος ο οποίος δημιουργείται με την ανασύσταση δεν αποτελεί νέο φάκελο, αφού περιέχει στοιχεία δικαιολογητικά ή πληροφορίες που έχουν ήδη κατατεθεί με την αρχική αίτηση του πολίτη.

 

 

4. Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά τις ενέργειες της υπηρεσίας για την διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του ΠΔ 114/05, η υπηρεσία οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση προσωρινής διοικητικής πράξης, με την επιφύλαξη αυτή να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί για την έκδοσή της οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης σε καμιά περίπτωση δεν αναστέλλει τις ενέργειες της υπηρεσίας για ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, είτε με την συγκέντρωση των στοιχείων που περιείχε, είτε με τη συλλογή πληροφοριών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 114/2005

 

 

5. Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά την υποχρέωση της υπηρεσίας για ανασύσταση φακέλου στην περίπτωση απώλειας λόγω βιαίου συμβάντος σας γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται από ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση.

 

Είναι προφανές, όμως, ότι και η περίπτωση απώλειας φακέλου από βίαιο συμβάν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν την ανασύσταση φακέλου λόγω απώλειας, καθόσον και σε αυτή την περίπτωση υφίσταται απώλεια φακέλου, ενώ το ζητούμενο είναι η ανασύστασή του, ώστε να είναι σε θέση η υπηρεσία να διεκπεραιώσει το αίτημα του πολίτη.

 

Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι κάθε υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, καθώς και τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών.

 

6. Τέλος, σχετικά με την παρατήρησή σας για υποβολή, καταχώρηση και τήρηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, που αφορούν τις οικοδομικές άδειες με ηλεκτρονικό τρόπο, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία σας οφείλει να προτείνει τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις που κρίνει απαραίτητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

...................................................

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΑ.....

ΜΠΩΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ http://WWW.POLEODOMIA.GOV

 

Εγώ θα έλεγα ότι το http://www.poleodomia.gov.gr καλύτερα να το αποφεύγεις. Πιο αναξιόπιστες πληροφορίες δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Απόδειξη τα στοιχεία που δίνει για την ανασύσταση φακέλου. Οτι θυμούνται χαίρονται.

Link to comment
Share on other sites

Θα συμφωνήσω και εγώ με τον tsak1 ειδικά αφού διάβασα τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο έργο.

Είναι σε πιλοτική φάση και θα συνεχίσει να είναι για πολύ καιρό ακόμα, μάλλον.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Σε περίπτωση που έχουν χαθεί απο ένα φάκελο όλα τα σχέδια, εκτός απο ξυλότυπους, και ο ιδιοκτήτης του ισογείου καταστήματος θέλει να πουλήσει το κατάστημα σε νέο ιδιοκτήτη ο οποίος θέλει να το κάνει φαρμακείο, απαιτείται ανασύσταση φακέλου με αρχιτεκτονικά- υδραυλικά- ηλεκτρολογικά σχεδια ?

Ποια η τάξη μεγέθους της αμοιβής του μηχανικού για τα παραπάνω αν τα τετραγωνικα μέτρα του καταστήματος είναι 55,00 ?

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Έχω μια παρόμοια ερώτηση - Άδεια ανεξάρτητων κατοικιών που αναθεωρήθηκε για αλλαγή μελέτης της μιας κατοικίας (η οποία με ενδιαφέρει)...στην πολεοδομία έχω βρει τα σχέδια της πρώτης άδειας αλλά οχι της αναθεωρησης κ μου λένε να κάνω ανασύσταση φακέλου - ρώτησα πολεοδομία κ μου λένε οτι θέλουν όλες τις άδειες.Κανείς δε μου εξηγεί κατι παραπάνω βεβαια.!!!

 

Γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία??Εκτός από αυτά που λέει στο poleodomia.gov χρειάζεται κάποια αλλη μελέτη??Εκτός από αρχιτεκτονικά (δηλαδή αποτυπωση) θέλει στατικά, υδρευση κλπ???

Τα φορολογικά πως πάνε?

ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Έχει προβεί κανείς σε ανασύσταση φακέλλου γιατί δεν έβρισκε εγκεκριμένα αντίγραφα σχεδίων της οικοδομικής άδειας προκειμένου να προβεί σε τακτοποιήσεις χώρων με το Ν. 3843/10? Στην πολεοδομία που ρώτησα άφησαν να εννοηθεί ότι θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αναλλάβει τα έξοδα για αποτυπώσεις κλπ κλπ. Ωστόσο διαβάζοντας το Π.Δ. και τις εγκυκλίους προκύπτει ότι υποχρεωμένη για την ανασύσταση είναι η υπηρεσία χωρίς να απαιτούνται επιπλέον έξοδα από τον πολίτη. Μάλιστα στο ΠΔ αφήνεται να εννοηθεί ότι με το που διαπιστωθεί η απώλεια φακέλλου η υπηρεσία πρέπει να προβεί σε ανασύσταση. Από τη στιγμή που αναζήτησα το φάκελλο προ 5 ημερών, οπότε και διαπιστώθηκε η απώλεια του, δε θα έπρεπε να προβούν αυτόματα σε ανασύσταση? (μάλλον ζητάω πολλά). Οπότε γνωρίζει κανείς ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να υποχρεωθεί η υπηρεσία να προβεί σε ανασύσταση?

 

Υ.Γ. Τα μόνα σχέδια που έχω βρει είναι από τα συμβόλαια, τα οποία όμως δεν αποτελούν αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας....

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Έχει προβεί κανείς σε ανασύσταση φακέλλου γιατί δεν έβρισκε εγκεκριμένα αντίγραφα σχεδίων της οικοδομικής άδειας προκειμένου να προβεί σε τακτοποιήσεις χώρων με το Ν. 3843/10? Στην πολεοδομία που ρώτησα άφησαν να εννοηθεί ότι θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αναλλάβει τα έξοδα για αποτυπώσεις κλπ κλπ. Ωστόσο διαβάζοντας το Π.Δ. και τις εγκυκλίους προκύπτει ότι υποχρεωμένη για την ανασύσταση είναι η υπηρεσία χωρίς να απαιτούνται επιπλέον έξοδα από τον πολίτη. Μάλιστα στο ΠΔ αφήνεται να εννοηθεί ότι με το που διαπιστωθεί η απώλεια φακέλλου η υπηρεσία πρέπει να προβεί σε ανασύσταση. Από τη στιγμή που αναζήτησα το φάκελλο προ 5 ημερών, οπότε και διαπιστώθηκε η απώλεια του, δε θα έπρεπε να προβούν αυτόματα σε ανασύσταση? (μάλλον ζητάω πολλά). Οπότε γνωρίζει κανείς ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να υποχρεωθεί η υπηρεσία να προβεί σε ανασύσταση?

 

Υ.Γ. Τα μόνα σχέδια που έχω βρει είναι από τα συμβόλαια, τα οποία όμως δεν αποτελούν αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας....

 

ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο έχω πάθει κι εγώ και τρέχω από τον Δεκέμβρη (και έχουμε 20 Μάη..). Προσπάθησε να βρεις έστω το στέλεχος. Είναι τεράστια υπόθεση το στέλεχος. Εγώ έχω πλήρη απώλεια του φακέλου λόγω των γνωστών πλημμυρών του '77 στο Αιγάλεω. Η πολεοδομία του Πειραιά έχει αποδειχτεί πέρα για πέρα ανίκανη σε αυτό το ζήτημα, κι έτσι έχω αναγκαστεί να αναζητήσω εγώ τα σχετικά στοιχεία. Θέλει πολύ ψάξιμο και φαντάσου ότι πρέπει να δουλεύει ένας υπάλληλος full time μόνο για μια τέτοια υπόθεση, πράγμα αδύνατον.

Για να μην πολυλογώ, εγώ έχω υπόθεση τακτοποίησης υπογείου πολυκατοικίας του

'75.Επειδή τα στοιχεία που αναζήτησα δεν ήταν επαρκή (δεν βρήκα θεωρημένα σχέδια από πολεοδομία, παρά μόνο στέλεχος στο αρχείο ιδιώτη..κι αυτό σε φωτοτυπία..), προχωράω σε μερική ανασύσταση, που να αφορά μόνο το υπόγειο (δλδ.έλεγχο κάλυψης και βλέπουμε..).

Πρέπει να αναζητήσεις σχετικά στοιχεία (με σειρά προτεραιότητας):

1.Στον/στους μηχανικό/ούς που εκπόνησε/αν τη μελέτη.

2.στους εμπλεκόμενους ιδιώτες/αγοραστές που έχουν αναμειχθεί από τότε που βγήκε η άδεια.

3.Στον οικείο Δήμο

4.Στο Ι.Κ.Α. όπου δηλώθηκε η οικοδομή.

5.Δ.Ε.Η. - Ε.ΥΔ.Α.Π.

5. Αστυνομικό τμήμα όπου δηλώθηκε το συμβάν της ανοικοδόμησης.

 

Έχω φτύσει αίμα στην κυριολεξία για όλα αυτά. Να έχεις κατά νου ότι ο κόσμος δεν μιλάει εύκολα οπότε ίσως χρειαστεί να κουραστείς για να τους πείσεις.(αυτό αφορά τους ιδιώτες).

 

Με τις αμοιβές δεν μου ξεκαθάρισαν επακριβώς στο Τ.Ε.Ε. για την περίπτωση όπου δεν κάνεις αποτύπωση. Αλλά μου είπαν ότι πιθανότατα να πηγαίνει με το 102 όπου η μελέτη προβλέπεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης....

 

Καλή τύχη και αν βγάλεις άκρη σε παρακαλώ ενημέρωσέ μας γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις...και δεν τα ξέρουν όλοι!

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.