Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Ερώτηση για άδεια βαψίματος κτιρίου με χρήση σκαλωσιάς


Recommended Posts

επειγον!

Εκδοσα αδεία μικρης κλίμακας στην αρχή του καλοκαιριου για βαψιμό 3οροφης οικοδομής με σκαλωσιες. Η ιδιοκτήτΡΙΑ μου είπε οτι θα αρχίσΖε το βάψιμο απο Σεπτέμβρη και θα με ειδοποιούσε. Περασά σήμερα και έχουν στηθεί ήδη οι σκαλωσιες και ειναι παλαιου τύπου με τάβλες.

Επικοινώνησα μαζί της και θα παω απο κει αύριο το πρωι. Τι με συμβουλεύετε να κάνω σε περιπτωση ποθ δε συμορφωθει?

Εχω υπογράψει τα σαυ φαυ και τη δήλωση επίβλεψης και αυτοί κάνουν οτι να ναι γιατι τους συμφέρει στην τσέπη τους:angry: 

 

Παρακαλώ κάνε χρήση τονισμού σε όσες λέξεις δεν υπάρχει. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.

Pavlos33

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites
  • Replies 232
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Δεν νομίζω ότι ισχύει το διαζευκτικό ή. Δεν θεωρώ ότι η οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες (ενώ υπάρχουν) καλύπτει το μηχάνικο ως προς τη νομιμότητα για ν

Αναλαμβάνεις και την ευθύνη των μέτρων ασφαλείας οπότε υπάρχει ευθύνη κατά την εκτέλεση. Να αφήσει τις κουτοπονηριές και να συνεργαστεί διότι σε κάθε ατύχημα θα είναι υπόλογος και αυτός, πέρα από ενδε

Καλημέρα Θέλεις κανονική άδεια «Επισκευή – Χρωματισμός όψεων με χρίση ικριωμάτων » Απαιτούμενα για τον Έλεγχο Πληρότητας (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ) 1 ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝ

Παλαιού τύπου με τάβλες... δηλαδή δεν έχουν προστατευτικά πλαϊνά; Δεν είναι σταθερά τα δάπεδα; Δεν είναι σωστά στηριγμένα στο κτίριο;
Γιατί το καταδικάζεις εξαρχής; 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=903&item_id=2215

 

Ικριώματα-Δάπεδα εργασίας -Ανοίγματα.pdf

Edited by JTB
Link to post
Share on other sites

οχί σε όλα είναι η απάντηση...τίποτα δεν είχε και απαίτησα απο τον εργολάβο να τα βάλει άμεσα

συγνώμη για τον τονισμό:(

Edited by anpap
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Σε οικοδομή που θέλουν να βγάλουν άδεια μικρής κλίμακας για χρωματισμό όψεων με ικριώματα πήγα για να κάνω έλεγχο της και διαπίστωσα διαφορές στις όψεις και κυρίως σε κάποιους εξώστες (συνένωση τους και αλλαγή περιγράμματος). Σε αυτήν την περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες μπορεί όλοι οι συνιδιοκτήτες να κάνουν μια δήλωση για τις αυθαιρεσίες ή πρέπει να δήλωση ο καθένας τις δίκες του της δίκης του οριζόντιας ιδιοκτησίας?

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Καλημέρα σε όλους,

Γνωρίζει κάποιος/α ποιοι μηχανικοί έχουν δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής ΣΑΥ ΦΑΥ και ανάληψης ευθύνης για τοποθέτηση ικριωμάτων; Πρόκειται για επισκευή όψεων και εξωτ. χρωματισμούς με ΕΕΜΚ σε οικοδομή της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι μηχανολόγος μηχανικός. Θα μπορούσα να ορίσω ως επιβλέποντα των εργασιών με χρήση σκαλωσιάς τον ίδιο; Έχω αναλάβει τη διαχείριση της αίτησης στο e-Άδειες.     

Link to post
Share on other sites
On 31/1/2019 at 2:04 ΜΜ, gella said:

Σε οικοδομή που θέλουν να βγάλουν άδεια μικρής κλίμακας για χρωματισμό όψεων με ικριώματα πήγα για να κάνω έλεγχο της και διαπίστωσα διαφορές στις όψεις και κυρίως σε κάποιους εξώστες (συνένωση τους και αλλαγή περιγράμματος). Σε αυτήν την περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες μπορεί όλοι οι συνιδιοκτήτες να κάνουν μια δήλωση για τις αυθαιρεσίες ή πρέπει να δήλωση ο καθένας τις δίκες του της δίκης του οριζόντιας ιδιοκτησίας?

Ευχαριστώ

Μπορούν να κάνουν όλοι με μια δήλωση αλλά θα πρέπει να έχεις ΥΔ από όλους η ΥΔ συναίνεσης και εξουσιοδότησης σε ένα.

Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, janna said:

Μπορούν να κάνουν όλοι με μια δήλωση αλλά θα πρέπει να έχεις ΥΔ από όλους η ΥΔ συναίνεσης και εξουσιοδότησης σε ένα.

Δεν χρειάζεται τακτοποίηση. Αρκεί να έχει άδεια η οικοδομή (να υφίσταται νόμιμα).

Link to post
Share on other sites

Μπορείς να το τεκμηριώσεις αυτό από που προκύπτει. Η  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 στο άρθρο 1 αναφέρει ότι Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, 
εφόσον:
α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις.

και στη συνέχεια αναφέρει,
2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας:

α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’)
,
β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε 
οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τα-
κτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως 
ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 
και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κα-
τεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτο-
ποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και 
έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου 
ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης 
μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύ-
στημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(...)
γ. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
Στην βεβαίωση - τεχνική έκθεση:
- δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η 
διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου 
περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή 
κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές πε-
ριπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
και ότι οι εργα-
σίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο 
εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά 
στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία
.
Ειδικότερα, 
αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας 
δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός 
οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης 
εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαί-
ρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου,
- περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα 
καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
σε αυτά.
Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαι-
τούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

Πως θα υπογράψει ο συνάδελφος ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και ότι το κτίριο είναι νομίμως υφιστάμενο έχοντας αυθαίρετες αλλαγές όψεων και εξωστών;

 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Από πότε ένα κτίριο που έχει οικοδομική άδεια θεωρείται ότι δεν υφίσταται νόμιμα; Δεν αναφέρομαι στο αν έχει αυθαίρετα... Όλα σχεδόν έχουν αυθαίρετα

Ποιες εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν που παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς; Το σοβατισμα και το βάψιμο αποτελούν προσθήκες ή τροποποιήσεις στο κτίριο; Θα αλλάξουν ανοίγματα, θα κλείσουν χώροι, θα αλλάξουν οι εξώστες;

Η προσθήκη θερμομόνωσης έχει κάποιο θέμα, σίγουρα, αλλά νομίζω μέχρι ένα πάχος.

Εδώ έρχεται, μετά από καταγγελία, η πολεοδομία να καταγράψει πτώση σοβάδων και δεν κάνει καμία αναφορά σε αυθαίρετα, αλλαγές όψης, υπόστεγα ή κλειστούς χώρους στις εσοχές (που βγάζουν μάτι)... Αλλά και με τον ίδιο νόμο λίγο καιρό πριν που έβγαινε η εεμκ στην πολεοδομία (όχι ηλεκτρονικά) δεν υπήρχε τέτοιο θέμα... Την παλιά όψη χρησιμοποιούσαμε. Εκτός κι αν είναι ειδική περίπτωση και υπάρχουν περιορισμοί από άλλες υπηρεσίες (πχ ιστορικό κέντρο, παραδοσιακός οικισμός, κλπ)

Πρακτικά δεν θα γίνονταν καθόλου επισκευές με αυτήν την λογική. Μετρημένες στα δάχτυλα θα ήταν οι οικοδομές. Για αυτό τα έβγαλαν από τις οικοδομικές άδειες και γίνονται με εεμκ

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites

Αρις 321 κάνεις λάθος και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε άμεσα . Εχουμε μιλήσει με 5-6 πολεοδομίες εδώ στην Αθήνα και όλες έχουν την ίδια άποψη όπως και η ΔΟΚΚ .

Η έκδοση ΕΕΜΚ γίνεται σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο . Αυτό σημαίνει ότι ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΜΚ , το κτίριο και κάθε ιδιοκτησία του ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να μπεί στον νόμο των αυθαιρέτων .

Αυτό πρέπει να εξηγηθεί καλά σε όλους τους συναδέλφους γιατί μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες από συνιδιοκτήτες που δεν θα μπορούν να τακτοποιήσουν τυχόν αυθαιρεσίες .

Η μόνη λύση είναι για περιπτώσεις της πρώην 48ωρης που ακριβώς για αυτό που λες καταργήθηκε γιατί δεν θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και απλές επισκευές .

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.