Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Άρθρο 159

Μετά το άρθρο 50 του ν. 4442/2016, προστίθενται

άρθρα 50Α και 50Β ως εξής:

 

«Άρθρο 50Α

Κυκλοφοριακή σύνδεση / Είσοδος - έξοδος

οχημάτων

 

1. Για τη λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτή-

των που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα απαιτείται

υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η κυκλοφο-

ριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης

υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρε-

ούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που

περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την οδική

ασφάλεια.

3. Οι αρμόδιες αρχές για τη συντήρηση της οδού, μόλις

λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστη-

ριότητας, μπορούν να προβούν σε σχετικό έλεγχο.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία απαιτείται βεβαίωση

της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση της

οδού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος

εκτελέσθηκε καλώς, προσκομίζεται εφεξής υπεύθυνη

δήλωση αρμόδιου μηχανικού.

 

Άρθρο 50Β

Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 465/1970

(Α΄ 150)

 

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970

αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Τεχνική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευ-

ής ή συντήρησης της οδού μπορεί να πραγματοποιεί

επιτόπια εξέταση προτού διαβιβάσει τα θεωρημένα σχέ-

δια με τις παρατηρήσεις της για έγκριση στην αρμόδια

υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6.».

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970

αντικαθίσταται ως εξής:

 

«5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση

εισόδου-εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρ-

θρου 24 ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της

εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Κατ’ εξαίρεση

η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση εισό-

δου - εξόδου οχημάτων ισχύει για έξι (6) έτη για εγκατα-

στάσεις του άρθρου 24 που αφορούν κτίρια συνολικής

επιφάνειας μεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων (5.000)

τετραγωνικών μέτρων.

Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την

έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής


της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισό-

δου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση

για τέσσερα (4) επιπλέον έτη μετά από αίτηση που υπο-

βάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και

εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες

της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν

μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του

είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης

νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την

αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.»

 

2. Το άρθρο 32 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 32

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων

 

1. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτός των

προβλεπομένων από άλλες διατάξεις εγκρίσεων αρμό-

διων υπηρεσιών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου

μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.

2. Η υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου

υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προ-

ϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκα-

τάστασης. Οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες κοινοποιούν την

άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης στην αρμόδια για τη

συντήρηση της οδού υπηρεσία, προκειμένου αυτή να λά-

βει γνώση για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.».

3. Το άρθρο 34 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 34

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης

κατά παρέκκλιση

 

1. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυ-

κλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατά-

ξεων, επιτρέπονται νέες προσθήκες και αλλαγή της χρήσης

μόνον εφόσον, κατόπιν μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσε-

ων, αποδειχθεί ότι η νέα χρήση δεν επιφέρει αύξηση του κυ-

κλοφοριακού φόρτου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2. Επιτρέπεται η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μόνον εφόσον, εξαι-

τίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου της

εγκατάστασης, δεν είναι εφικτή η τήρηση των προϋποθέ-

σεων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπο-

βληθεί μελέτη από μηχανικό που τεκμηριώνει ότι η διαφο-

ροποίηση στην κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης

εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, προκειμένου να εγκριθεί

από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.»

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Για γνωστοποίηση εργαστηρίου αλουμινοκατασκευών, μου ζητήθηκε έγκριση εισόδου εξόδου.

Το κτίριο βρίσκεται επι Ε.Ο.

Τι διαδικασία θα ακολουθήσω? Αντίστοιχη με τα συνεργεία? με βάση το 118/2006 θα γίνει η διαδικασία? Σαν τι δραστηριότητα? Θα απαιτηθεί κόμβος τύπου Α?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σας, 
είμαι νέος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,
Το τμήμα βιομηχανίας ενέργειας και φυσικών πόρων μου ζητάει για ένα εργαστήριο Άρτου -  Ζαχαροπλαστείου (χαμηλής όχλησης  με χρήση γής γενική κατοικία, εντός εγκεκριμένου σχεδίου όπου μπροστά από το κατάστημα υπάρχει πεζοδρόμιο και ο ιδιοκτήτης δεν θα κάνει χρήση ράμπας

" για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης σύμφωνα με το Ν.4442/2016 στο μέρος Β΄ , 
(θ) Υπέυθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού κατά το νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή εναλλακτικά ότι η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας ( Β.Δ. 465/1970 ΦΕΚ 150 Α / 09-07-1970) , 
όπως ισχύει με την Παρ.2 , άρθρο 159 του Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5 Α / 17-01-2018 ( στην υπέυθυνη δήλωση πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην νομοθεσία που ισχύει κατά περίπτωση και στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που εγκρίνανε τα σχέδια".

Διαβάζοντας τα σχόλια προυγούμενων και τις παραγράφους των νόμων που προανέφεραν καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται, αλλά επειδή έχει βγεί ο πρόσφατος Ν.4512/2018 δεν αναφέρεται πουθενά για το που εφαρμόζεται ( εντός/εκτός ρυμοτομικού ή εντός/εκτός οικισμού κλπ)  


Μου έχουν μείνει αναπάντητα ερώτηματα :
α) μπορώ εγώ που είμαι πολιτικός μηχανικό Τ.Ε. να υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ?
β) Στο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικόυ σχέδιου ισχύει?
γ)Αν ισχυεί ή όχι , Τι πρέπει να γράψω στην υπεύθυνη δήλωση?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι βέβαια..Δεν απαιτείται είσοδος-έξοδος σαφέστατα!!!!

Για να είσαι τυπικά καλυμένος (ως προς τον πελάτη) θα ζητήσεις έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και τίποτα παραπάνω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση σας,
απαιτείται δηλαδή απότμησης υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ??? (εάν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί ???)
Και εάν ναι, τι δικαιολογητικα απαιτούνται για έγκριση απότμησης πεζοδρομίου ? 
Μία απλή αίτηση στις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου ?
Στην υπευθυνη δήλωση μου θα γράψω :
"ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του εργαστήριο Άρτου -  Ζαχαροπλαστείου  με αριθμό πρωτοκόλλου τάδε αίτηση 
για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου."

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν χρειάζεται να μηνομονεύσεις πουθενά κάτι..Παίρνεις το χαρτί και το κρατάς στο φάκελο σου. Το τι χρειάζεται η τεχνικη υπηρεσία δεν ξέρω γιατί αλλάζουν από δήμο σε δήμο. Σε γενικές γραμμές μπορεί και μια απλή αίτηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

λόγω του ότι έχω μπερδευτεί με την νομοθεσία θα ήθελα την γνώμη όποιου συναδέλφου μπορεί να γνωρίζει.

ο πελάτης μου έχει βιοτεχνία - εμπορεία ξυλείας η οποία λειτουργεί από το 1910 και βρίσκεται εντός οικισμού με πρόσωπο σε εθνική οδό (Δευτερεύον εθνικό δίκτυο).

θεωρείτε ότι απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος?

το γεγονός ότι βρίσκεται εντός οικισμού μου δίνει το δικαίωμα απαλλαγής ή το γεγονός ότι το πρόσωπο είναι σε εθνική οδό επιβάλει κόμβο?

ευχαριστώ πολύ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλημέρα!

Θα ήθελα να με βοηθήσετε σε κάτι που μάλλον είναι απλό,αλλά εγώ έχω μπερδευτεί πολύ.

Σε παράπλευρη οδό (SR), θα κατασκευάσω κυκλοφορική Σύνδεση. Ο δρόμος αυτός έχει γραμμή απαλλοτρίωσης, άρα το όριο του γεωτεμαχίου που θα κατασκευαστεί η εν λόγω σύνδεση, είναι το όριο της απαλλοτρίωσης. Όμως το όριο της ασφάλτου του δρόμου - όριο Κυκλοφορούμενου τμήματος οδού είναι πιο έξω (προς την οδό) από το όριο της απαλλοτρίωσης.

Εγώ λοιπόν θα δημιουργήσω την κεντρική νησίδα σε απόσταση τουλάχιστον 1μ. από το κυκλοφορούμενο τμήμα ή από το όριο απαλλοτρίωσης?

Επίσης αριστερά - δεξιά, θα δημιουργήσω την είσοδο - έξοδο, όπου θα πρέπει να φτάνει έως το όριο απαλλοτρίωσης ή έως το κυκλοφορούμενο τμήμα?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, για τις απαντήσεις σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όλη η συνδεση κολλάει στην άσφαλτο σχεδιάζοντας βέβαια και την απαραίτητη διαγράμμιση στην κεντρική νησίδα.

Για το τμημα του δημοσίου πληρωνεις σε ένα ταμείο, πρώην Τ.Ε.Ο, δεν ξέρω πλέον πως το ονόμασαν αλλα πληρώνεις ετήσιο μίσθωμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου.

Ναι, για το τμήμα του δημοσίου πληρώνεις ετήσιο ή μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο το οριζει κάποια επιτροπή.... είναι λίγο φλου μου είπαν ακόμα.

Απλα η απορία μου είναι εάν σταματήσω στο όριο της απαλλοτρίωσης, από την άποψη ότι θα μπορούσε η άσφαλτος να διαμορφωθεί και να φτάσει στο όριο αυτό. Βέβαια μου λες πως πρέπει να φτάσω στην άσφαλτο. Το δέχομαι, απλά αύριο θα ρωτήσω και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που θα εγκρίνει την εν λόγω Κυκλοφοριακή Σύνδεση, και θα ενημερώσω για την πορεία και εδώ!!

και πάλι ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.