Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Πάνος

Έκδοση άδειας περί λόγων υγιεινής και χρήσης και επισκευή φέροντα οργανισμού

Recommended Posts

Γιατί δεν κάνει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης σε κοινή χρηση προκειμένου το ημιπλάτος της οδού να γίνει 2 μ;

Σημείωσε επίσης ότι αν η οικοδομή είναι επί του προσώπου του οικοπέδου δεν απαιτείται παραχώρηση.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση..

Ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να μπει στη διαδικασία παραχώρησης με συμβολαιογραφικές πράξεις κτλ.. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει?

Συνάδελφος έχει βγάλει άδεια μικρής κλίμακας σε ρυμοτομούμενο για εργασίες,΄λόγω ασφάλειας και υγιεινής. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει το ίδιο σε προϋφιστάμενο του 1955?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα. Οι άδειες δόμησης για λόγους υγιεινής (βάσει άρθρ 247 Κώδικα Βασικής Πολ. Νομοθεσίας) έχουν καταργηθεί;

Έχω ρυμοτομούμενο οικόπεδο σε ολόκληρο το πρόσωπο (25 μ.) για 30 εκατοστά πλάτος περίπου, με ρυμοτομούμενο κτίσμα προ του '55 (10μ. εκ των 25μ.). Υπάρχουν αυθαίρετες προσθήκες κατ' επέκταση στο πίσω μέρος που τακτοποιήθηκαν με τον Ν.4178/2013. Μπορώ να βγάλω άδεια κατασκευής απορροφητικού βόθρου για λόγους υγιεινής;

Το οικόπεδο είναι άρτιο και το απαιτούμενο πρόσωπο είναι 8μ. Το σχέδιο πόλεως είναι με τις διατάξεις του '23

 

Edited by thanasis3

Share this post


Link to post
Share on other sites

στο τέλος του άρθρου 41 Ν 4495

1.        Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις η΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29[S1] .


 [S1]

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,

Δηλ δεν ισχύει το ΦΕΚ 95 ΤΑΑΠΘ /31-3-2014  ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 14482 ???

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ και το ΦΕΚ 269Α/24-12-14 Ν 4315

«15. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη βεβαίωση κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης άδειας δόμησης η αλλαγή χρήσης κατά τις κείμενες διατάξεις επί ρυμοτομούμενων ακινήτων εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή του ακινήτου χρήσεις γης με εξαίρεση τα ρυμοτομούμενα κτίσματα εντός των κηρυγμένων χώρων για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών επί των οποίων υφίστανται νομίμως κτίσματα, στα οποία επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης μόνο για κατοικία. Με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις εξαιρέσεων εφαρμογής του πρώτου εδαφίου για τις οποίες η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να διατηρούνται οι χρήσεις και να επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές στα ρυμοτομούμενα κτίσματα για λόγους χρήσης και υγιεινής όπως εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, διαρρύθμισης, αντικατάσταση στέγης, ανεξαρτήτως της δεκαετίας, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων της ως άνω υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.»

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γεια σας συνάδελφοι, επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα:

"σε οικόπεδο εντός οικισμού, άρτιο και μη οικοδομήσιμο (δεν έχει δρόμο 4μ. πλάτος) με κτίσμα προ του 1955, πρόκειται να γίνουν επισκευές λόγω ασφάλειας (επισκευή στέγης) και υγιεινής (αρμολογήματος πέτρας, πλακάκια, αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα).Μπορεί να βγει άδεια μικρής κλίμακας λόγω ασφάλειας και υγιεινής καθότι μη οικοδομήσιμο? " 

Η αρμόδια υπάλληλος στην πολεοδομία μου είχε πεί ότι μπορούσε να εκδοθεί η παραπάνω άδεια μικρής κλίμακας, έστω και μη οικοδομήσιμο, στα πλαίσια της ασφάλειας και υγιεινής. Δεν προλάβαμε όμως και τώρα πρέπει να την εκδώσω ηλεκτρονικά. Δεν βρίσκω όμως κάτι στη νομοθεσία να επικαλεστώ στην τεχνική έκθεση. 

Ποιά η γνώμη σας?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

δες

1. το άρθ 30 παρ 1 (αντίστοιχη ή σε αντικατάσταση της παρ 1η  του καταργηθέντος από 3-11-17  -άρθ 4 του ΝΟΚ )

 1.             Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,

2 το άρθ 107 παρ 5β (οπότε αφού κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη -επιτρέπεται στα ρυθμισμένα -τότε γιατί να μην επιτρέπεται και στα νόμιμα ως προ του 55 ακόμα και αν βρίσκονται εκτός του νομίμου περιγράμματος**?)

  β) Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 και 3843/2010, καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 και του παρόντος, και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή  εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 89[ , (σ.σ προφανώς λάθος… και δεν ή το σωστό είναι άρθρο  82) επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση:

αα) εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασιών προσαρμογής, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117,


** Τεχνικές οδηγίες ΝΟΚ

Στο εκτός νομίμου περιγράμματος τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου επιτρέπονται εργασίες για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

Για τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και η υπ’ αριθμ. 86845/16-10-1999 Απόφαση «Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων» (ΦΕΚ 2036Β) καθώς και η Εγκύκλιος 40 (αρ. πρωτ. 57621/24-9-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ «Προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85».

 

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε σευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, ήταν πολύ βοηθητικά αυτά που μου παρέθεσες. 

Τα μελέτησα και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εκδοθεί κάποια πράξη για να γίνουν οι εργασίες αυτές, όμως δεν ξέρω πώς θα λέγεται αυτη:

Στο σύστημα δίνονται 2 επιλογές:

α)έγκριση εκτέλεσης εργασιών

β)έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές.

Όσον αφορά το (α), σε αυτή την "κατηγορία" στο αρθρο 29,παρ.4, δεν προβλέπονται αυτές τις  εργασίες.

Άρα μήπως πρέπει να πάμε με το (β), ακολουθώντας το άρθρο 107,παρ 5β?

Share this post


Link to post
Share on other sites

εδιτ

λέγεται ε) «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών» (σ.σ και είναι πάντα κατηγορίας 3 βάσει άρθρο 9 ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-«Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής»)

καλύτερα βγάλε Ε.Ε.Δ.Μ.Κ βάσει Αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ4520β’/16-10-18

κ) Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται

Edited by ΚΑΝΑ
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο λόγος που διστάζω να επιλέξω ΕΕΔΜΚ είναι γιατί στα δικαιολογητικά που ζητάει είναι και η τεχνική έκθεση (Ν.4520/18-αρθ.1-παρ.3γ) στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι :

"...το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή
κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία.."

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν μπορεί όμως μια ΥΑ να καταργεί το ΝΟΚ (άρθρο 17)

9.      Περιφράγματα

α)            Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων οικοπέδων και γηπέδων και των μη ρυμοτομούμενων τμημάτων των μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.