Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
nikol

Κατάτμηση αγροτεμαχίων - Ιδιοκτησίες εξ'αδιαιρέτου βάσει του Ν.4061/2012

Recommended Posts

Καλησπέρα!

Έχω μια υπόθεση κατάτμησης αγροτεμαχίων (τα οποία είναι ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου).

Βάσει του Ν.24/31-5-85 Π.Δ και του Ν.31-12-2003 δεν γίνεται κατάτμηση αυτών!

Η συμβολαιογράφος όμως μου ανέφερε το νέο Ν.4061/2012 περί καταργήσεων και μου είπε ότι βάσει αυτού μπορεί να γίνει κατάτμηση και τα τεμάχια που θα προκύψουν μπορούν να μην είναι άρτια και οικοδομήσιμα.Γνωρίζει κανείς κάτι γι αυτό το νόμο ή έχει δουλέψει βάσει αυτού?

& η υπεύθυνη δήλωση γίνεται για το όλο ή για το νέο τεμάχιο? και του δίνω και νουμερο ή το περιγράφω με γράμματα?

Παρακαλώ πολύ όποιον γνωρίζει κάτι θα με βοηθούσε παρα πολύ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

σχετικά είναι μόνο αυτά

 

Ν 4061 2012 ΦΕΚ 66Α 22-3-12 ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΤΟΣ

Άρθρο 23

Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων

1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την

5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, (άρθρο 1 παρ 3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε ανταλλάξιμες εκτάσεις, δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), χώρους και ζώνεςμνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και παραλίες, όπως ορίζονται από τις

διατάξεις του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285), καθώς και σε άλλες προστατευόμενες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

περιοχές.) καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή

αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 (Α΄ 182).

2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου. (21-9-12)

3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση του μηχανικού.

 

Άρθρο 27

Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4014/2011(Α΄ 209)

1. Μετά το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209) προστίθεται άρθρο 24α ως εξής:

« Άρθρο 24α

Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα.

Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρμόζονται και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εξαγόρασαν από τις οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτές αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμονται, νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 δικαιολογητικά εντός

προθεσμίας πέντε (5) μηνών που άρχεται είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, είτε από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης διανομής που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του

ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή του στον αιτούντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24.».

2. Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών αναστέλλεται η προθεσμία για την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή του προστίμου ανέγερσης και διατηρήσεως μη δηλουμένων κατασκευών και χρήσεων που προβλέπει το άρθρο 27.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Στο άρθρο 37 "Καταργούμενες διατάξεις" (του προαναφερόμενου νόμου) παρ. 1β καταργείται ο Ν.431/1968 που απαγόρευε τις κατατμήσεις. Αρα, πλέον, επιτρέπονται οι κατατμήσεςις

2. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπεται να δημιουργούνται μη άρτια και μη οικοδομήσιμα αγροτεμάχια

Edited by αστέριος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστω πολύ για τις απαντησεις σας!Από ότι εψαξα κι εγώ επιτρέπει τις κατατμήσεις!Για την αρτιότητα με επιφύλαξη ακόμα το ψάχνω!+

Ευχαριστώ πολυ και πάλι!

Share this post


Link to post
Share on other sites

σχετικό είναι και αυτό (αν και δεν το διάβασα λεπτομερώς)

Αγροτικός κλήρος. Κληροτεμάχια.

Κλήροι ανεπίδεκτοι χρησικτησίας. Μη κατάτμηση τεμαχίων οριστικής διανομής. Εξαιρέσεις. Ακυρότητα μεταβίβασης λόγω δημιουργίας μη άρτιων οικοπέδων.

- Από τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 79 του Αγροτικού Κώδικα (ΒΔ της 29-10/6-12-1949), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του ίδιου άρθρου και εκείνες των άρθρων 26, 74, 180 και 203 του ίδιου Κώδικα, ενόψει δε και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 431/1968, προκύπτει ότι ο κατά τον αγροτικό νόμο αποκαθιστάμενος κληρούχος από της παραχωρήσεως σ' αυτόν συγκεκριμένου κλήρου και μέχρι την έναρξη της ισχύος του ΑΝ 431/1968, και αν ακόμη δεν τον κατέχει πραγματικά, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως μόνος καλής πίστεως νομέας αυτού και συνεπώς ο κλήρος που του παραχωρήθηκε είναι ανεπίδεκτος χρησικτησίας από άλλον, το ίδιο δε πλάσμα ισχύει και υπέρ των καθολικών διαδόχων του αρχικού κληρούχου για την ταυτότητα του νομικού λόγου.

- Από τη διάταξη του άρθρου 1 παράγρ. 1 του ΑΝ 431/1968 προκύπτει ότι, μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού (23-5-1968), ο κατά την εποικιστική εν γένει νομοθεσία αποκατασταθείς κληρούχος και οι κληρονόμοι του δεν λογίζονται κατά πλάσμα του νόμου νομείς του κλήρου αν δεν κατέχουν πράγματι αυτόν και συνεπώς είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή τους κτήση από τρίτο της νομής ολόκληρου του κληροτεμαχίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κτήση της κυριότητας τούτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για καθεμιά από αυτές χρόνος, υπό τον περιορισμό σε κάθε περίπτωση να μη κατατέμνονται τα τεμάχια της οριστικής διανομής. Ο περιορισμός αυτός της μη κατάτμησης τίθεται ως γενική αρχή και έχει εφαρμογή σε κάθε μεταβίβαση του κλήρου, όχι μόνο όταν γίνεται με τη θέληση του κληρούχου, δηλαδή με δικαιοπραξία, αλλά και στην περίπτωση απόκτησης της κυριότητας χωρίς τη θέληση αυτού, όπως με χρησικτησία.

- Κατ' εξαίρεση όμως, ο περιορισμός αυτός της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής δεν ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 εδ. δ΄ του άρθρου 1 του ως άνω αν. νόμου, εκτός άλλων περιπτώσεων, και επί οικοπεδικών κλήρων. Τέλος, κατά μεν τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ΝΔ 690/1948, η οποία καταργηθείσα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 625/1968, επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 651/1977, "απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων επαγομένη τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστο εμβαδόν, είτε κατά το ελάχιστο πρόσωπο ή το βάθος", κατά δε τη διάταξη της παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου "πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, έχουσα αντικείμενο απαγορευομένην κατά τις προηγούμενες παραγράφους μεταβίβαση κυριότητας, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη". Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις συνάγεται ότι μόνο η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα είναι άκυρη. Συνεπώς δεν αποκλείεται από τις διατάξεις αυτές η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας επί τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με δικαιοπραξία

 

Α.Ν. 431/1968 (ΦΕΚ Α 115-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-141 Α') : Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων

 

 

'Αρθρο 1:

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, επιφυλασσομένης της ισχύος του άρθρου 27 του Ν.Δ. 185/1952 " περί αναγκαστικής παλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων "επιτρέπεται εις τους κατά την εποικιστικήν εν γένει Νομοθεσίαν κληρούχους, ή δια δικαιοπραξιών εν ζωή εκποίησις ή οπωσδήποτε διάθεισις των πάσης φύσεως κληρων των (γαιών, οικοπέδων κλπ) υπό τον περιορισμόν μόνον της μη κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής, όστις ισχύει και επί πάσης περαιτέρω μεταβιβάσεως.

 

 

(Με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α' ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 3958/1959 εφαρμόζονται και σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 666/1977. Η αναφερομένη στην παράγραφο 2 προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δυο έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του α. Ν. 431/1968 και του άρθρου 1 του Ν. 666/1977, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση»).

 

 

 

2. Κατ'εξαίρεσιν δεν ισχύει ο κατα την προηγουμένην παράγραφον περιορισμός.

 

Α) Επί μεταβιβάσεως των, ως έπεται, κατηγοριών κλήρων:

 

α) Προερχομένων εκ κτημάτων, άτινα εκουσίως κατά την Αγροτικήν Νομοθεσίαν επωλήθησαν εις τους κληρούχους παρα των τέως ιδιοκτητών των.

 

β) "κειμένων εντος εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων [Αρχή Τροποποίησης] ή εντός ορίων οικισμών - ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α' [Τέλος Τροποποίησης] υπό την προυπόθεσιν, ότι, τόσον τα μεταβιβαζόμενα όσο και τα απομένοντα τεμάχια κλήρων, πληρούν τα, κατα τας οικείας πολεοδομικάς διατάξεις, ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων. [Αρχή Τροποποίησης] Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α΄) - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

 

Ομοίως επί κλήρων επί των οποίων σκοπείται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, μετά προηγούμενην έγγραφον γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) περί του σκοπίμου της δημιουργίας των. Η ως άνω βεβαίωσις και γνώμη αποτελούν προπαιτούμενα στοιχεία δια την κατάρτισιν του συμβολαίου μεταβιβάσεως μνημονεύονται δε και επισυνάπτονται εις αυτόν".

 

 

 

(Η περίπτωση β) αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 1 Νομ. 666/1977).

 

 

 

(Με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α' ορίζεται ότι : «Συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν συνταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με βάση τη βεβαίωση πολιτικού μηχανικού του άρθρου 5 του Ν. 651/1977, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές από τότε που συντάχθηκαν, όσον αφορά την παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 666/1977. εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση»).

 

 

 

γ) Εφημεριακών ή σχολικών δι'ανέργερσιν ή ριζικήν επισκευήν Ναών ή Σχολείων.

 

Β) Επί μεταβιβάσεων οιασδήποτε κατηγορίας κλήρων προς:

 

α) Το Δήμοσιον, Δήμους ή Κοινότατας, Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ή προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαιού, δια δημιουργίαν φυτωρίων ή άλλων έργων κοινής ωφελείας ως και προς Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις δια την ανέγερσιν αποθηκών εργοστασίων, εγκαταστάσεως κοινής ωφελείας, πρατηρίων και Γραφείων .

 

β) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα δι'ίδρυσιν ή επέκτασιν επαρχιακών βιομηχανικών πάσης φύσεως. Τυχόν μέχρι τούδε γενόμεναι δια τους σκοπούς τούτους μεταβιβάσεις κυρούνται δυνάμει του παρόντος.

 

γ) Τον οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ή την Δημοσίαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) δια την ανέγερσιν ή τοποθέτησιν διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών.

 

3. Κατά την μεταβίβασιν των γεωργικών κλήρων δέον απαραιτήτως:

 

α) Να έχη εκδοθή και μεταγραφή το οριστικόν παραχωρητήριον του κλήρου εις ον αναφέρεται η δικαιοπραξία και β) Να είναι πληρως εξωφλημέον το τυχον προς το Δημόσιον οφειλόμενον τίμημα του κλήρου.

 

4. Δικαιοπραξία συντασσόμεναι κατά παραβασιν των εν ταις προηγουμέναις παραγραφοις ορισμών τυγχάνουσιν αυτοδικαίως άκυροι και ουδεν παραγουσιν έννομον αποτέλεσμα. Οι συντάσσοντες τοιαύτας δικαιοπραξίας Συμβολαιογράφου, ως και πάς συμβαλλόμενος, τιμωρούνται, κατά τα εν άρθ. 215 του Αγροτικού Κώδικος οριζόμενα, δια των υπό του αυτού άρθρου προβλεπομένων ποινών, οι δε Συμβολαιογράφοι υπέχουν και πειθαρχικήν ευθύνην κατά τας διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων. Εν υποτροπή αι ποιναί αυται επιβάλλονται, μέχρι του διπλασίου, ανεξαρτήτως της κατα τα άνω πειθαρχικής διώξεως των Συμβολαιογράφων.

 

5. Καταργούνται :α) τα άρθρα 208,209,210,211,212 παρ. 1,213 και 216 του από 29 Οκτ. 1949 Β.Δ/τος "περί Κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων" (Αγροτικός Κωδιξ) β) το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3958/59 , η παρ. 1 του άρθρου 17 του αυτού Ν.Δ./τος ως προς την δι'αυτής κυρώθείσαν υπ'αριθ. 1243/16.12.1950 Πράξιν του Υπ.Συμβουλίου και η παρ. 2 του αυτού αρθ. 17 Ν.Δ. 3958/59, γ) η παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3621

…………………………………………………………………………….

Μετά από πολύ κόπο έχω βρεί τα παρακάτω:

οι Γεωργικοί κλήροι που είχαν παρανόμως κατατμηθεί ''θεραπεύτηκαν'' με το άρθρο 15 ν. 3958/57 και με νέο νόμο τον 3147/03 άρθρο 16 παρ.1 ως εξης:

 

1. οι γεωργικοί κλήροι που κατατμήθηκαν με συμβαλαιογραφική πράξη πριν από 2003 θεωρούνται νόμιμα κατετμημένοι χωρις καμία διαδικασία επικύρωσης,

2. οι γεωργικοί κλήροι που κατατμήθηκαν με ιδιωτικά συμφωνητικά (χωρις συμβολαιγραφική πράξη) θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία επικύρωσης ανώμαλων διακιοπραξιών από το Ειρηνοδικείο που ανήκει το κληροτεμάχιο, σύμφωνα με τον ν.666/77 άρθρο2 περι ανώμ. δικαιοπραξιών.

 

προσοχή:

-μιλώντας με την δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης μου έστειλαν ερμηνευτική οδηγία του υπουργείου όπου ξεκάθαρα αναφέρονται και διαχωρίζονται οι παραπάνω περιπτώσεις,

-επίσης η διαδικασία επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών έχει προθεσμία υποβολής αίτησης, και η τελευταία παράταση έληξε το 2009!

-οι παραπάνω νόμοι διορθώνουν την παράνομη κατάτμηση ως προς την κυριότητα και όχι ως προς την πολεοδομική νομοθεσία. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην εγκ.20549/3269/27/2-3-88 οτι ο Ειρηνοδίκης εξετάζει μόνο την κυριότητα του ακινήτου και όχι την ορθότητα της κατάτμησης οπότε προσοχή για τις περιπτώσεις που η κατάτμηση δεν είναι και πολεοδομικά σωστή...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όσα παραθέτω εδώ αποτελούν συλλογή από ιστοσελίδες.

 

Ίσως τμήμα των παραπάνω αποτελεί ανάρτηση άλλου συναδέλφου του φόρουμ.

(παρακαλώ ας κατανοήσει την αδυναμία μου στην αναφέρω του ψευδώνυμoύ του)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφοριές!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το άρθρο 22 του νόμου αφορά μονο γεωργικές εκτάσεις; είναι δυνατόν να αγοράσει κάποιος το διπλανό από το δικό του (εδώ και 30-40 χρόνια) καταπατημένο οικόπεδο η τμήμα αυτού;

Share this post


Link to post
Share on other sites

-οι παραπάνω νόμοι διορθώνουν την παράνομη κατάτμηση ως προς την κυριότητα και όχι ως προς την πολεοδομική νομοθεσία. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην εγκ.20549/3269/27/2-3-88 οτι ο Ειρηνοδίκης εξετάζει μόνο την κυριότητα του ακινήτου και όχι την ορθότητα της κατάτμησης οπότε προσοχή για τις περιπτώσεις που η κατάτμηση δεν είναι και πολεοδομικά σωστή...

- Πότε η κατάτμηση δεν είναι πολεοδομικά σωστή;

- Βεβαίωση μεταβίβασης μπορούμε να δώσουμε για ακίνητο που έχει κατατμηθεί με επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας; Θα αποτελεί πλέον κάθετη ιδιοκτησία;

- Για να γίνει η επικύρωση δεν χρειάζεται βεβαίωση μεταβίβασης;

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

εκδόθηκε ή όχι η απόφαση δικαστηρίου περί ανώμαλης επικύρωσης της δικαιοπραξίας

ή μήπως τώρα σου ζητάνε τη βεβαίωση μεταβίβασης προκειμένου να την προσκομίσουν στο δικαστήριο για να εκδοθεί αυτή η απόφαση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.