Jump to content
  • Θέσεις Εργασίας Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη

Recommended Posts

Αν όμως το ασανσέρ δεν ήταν επιλογή του ιδιοκτήτη αλλά επιβάλλονταν από την νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί ΠΕΚ...

Το βασικό, για εμένα, ερώτημα είναι αν οφείλει ο ΕΔ να αναφέρει την μη κατασκευή του...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι,  στην απόφαση 299/14    (ΦΕΚ-57/Β/16-1-14) δεν αναφέρεται κάπου στον τελικό έλεγχο ότι ο ελεγκτής υποχρεούται να ελέγξει την τοποθέτηση μηχανισμού του ανελκυστήρα. Άρα, γιατί θα πρέπει να αναφέρει τη μη εγκατάστασή του;

Ακόμη και σε κατασκευές που περιλαμβάνουν μηχανολογική εγκατάσταση (πχ ενδιάμεσος έλεγχος κατηγορίας Β-λεβητοστάσιο) ελέγχεται μόνο η θέση, οι διαστάσεις και τα ανοίγματά του όχι η μηχανολογική εγκατάσταση.

Σε κτίρια με ειδικές χρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, ελέγχονται Η/Μ εγκαταστάσεις από ανάλογης ειδικότητας μηχανικό που και πάλι δεν αναφέρεται ανελκυστήρας. Όπως αναφέρθηκε για την έναρξη λειτουργίας ανελκυστήρα απαιτείται πιστοποίηση της εγκατάστασης από ιδιωτικούς διαπιστευμένους φορείς ελέγχου.

ο τελικός έλεγχος, σε κτίρια με τις ακόλουθες χρήσεις, πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (μουσεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, κλειστοί χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί), καταστήματα σωφρονισμού, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), γραφεία δημόσιων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων, εκκλησιαστικά κτίρια. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις περιπτ.i, περιπτ.iv, περιπτ.v, περιπτ.vi, περιπτ.vii, περιπτ.viii των εργασιών της Κατηγορίας Α. 

6. Για τις περιπτώσεις της παρ.4 του Αρθ-1 ελέγχονται επιπλέον από μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τον τελικό έλεγχο τα εξής: 
α) ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων. 
β) Ο τύπος των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού. 
γ) Η μη διέλευση δικτύων/εγκαταστάσεων από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (πχ ύπαρξη δεξαμενών πετρελαίου και λεβητοστάσια σε εξωτερικούς χώρους κλπ). 
δ) Η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης. 
ε) Η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού. 
στ) Ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας όπου απαιτείται. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pavlos33, είναι το αιώνιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει διασαφηνιστεί επισήμως...

Ας πούμε ένα πιο συνηθισμένο θέμα. Περίφραξη που δεν έχει εκτελεστεί. Αναγράφουμε ότι δεν κατασκευάστηκε?

Ή ακόμα ποιο xtreme. Δεν έχουν μπει τα κουφώματα ή τα κιγκλιδώματα στους εξώστες. Το αναφέρουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για την περίφραξη ως σύνοδη κατασκευή του κτιρίου στο ακίνητο και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί ορόσημα στο οικόπεδο για να μπορεί να μετρήσει ο ελεγκτής τις αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια, θεωρώ ότι η μη κατασκευή της δεν αφορά τις παρατηρήσεις του ελεγκτή. Τα κιγκλιδώματα, θεωρώ ότι ελέγχονται καθώς αποτελούν τμήμα της όψης του κτιρίου. Το ίδιο και τα κουφώματα, εκτός και αν ο έλεγχος όψεων αφορά αυστηρά αυτό που αναφέρει δηλαδή μόνο για περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών και τμημάτων πόλεων που θεσπίζονται ειδικοί όροι για το υλικό, το χρώμα και την γεωμετρία των κουφωμάτων.

Από την εμπειρία των ελέγχων και ελεγκτών δόμησης, πως αντιμετωπίζετε τέτοιες περιπτώσεις;

 

Για τον αρχικό έλεγχο ο ελεγκτής σύμφωνα με την απόφαση οφείλει να ελέγξει τα κάτωθι:

3. α) Ο αρχικός έλεγχος για τα κτίρια των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄ διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του 
υπογείου εφόσον υπάρχουν και ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης: 
i) Η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο.
ii) Οι διαστάσεις του κτιρίου (περίγραμμα). 
iii) Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα σχέδια.

Στον τελικό έλεγχο ελέγχονται τα εξής:

5. α) Ο τελικός έλεγχος των κτιρίων της Κατηγορίας Β΄ και Γ΄ διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου ή της προσθήκης κατ’ επέκταση και ελέγχονται τα 
παρακάτω στοιχεία
, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθούν τα εμφανή σημεία του αρχικού και του ενδιάμεσου ελέγχου (αν 
δεν υπάρχει ενδιάμεσος έλεγχος εξετάζονται και τα στοιχεία της παραγράφου (*4*): 

i) Οι όψεις και συγκεκριμένα η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί από ειδικά διατάγματα και αποφάσεις υπαγωγής περιοχών ή 
κτιρίων σε καθεστώς προστασίας (όπως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κτίρια και μνημεία 
κα), όπως απεικονίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη της άδειας δόμησης.
ii) Η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών).
iii) Η θέση των κολυμβητικών δεξαμενών και των υδάτινων επιφανειών, εάν υπάρχουν. 
iv) Οι διαστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών και των υδάτινων επιφανειών, εάν υπάρχουν. 
v) Η θέση των δεξαμενών λυμάτων.
vi) Η τήρηση της πρόβλεψης χώρου για την υποχρεωτική φύτευση του προκηπίου και του ακάλυπτου χώρου.

----(4*)4. Ο ενδιάμεσος έλεγχος των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄ διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 
φέροντα οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας και ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθούν τα εμφανή σημεία του αρχικού ελέγχου:
α) Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (σημείο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους έως το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του 
δώματος). 
β) Οι τελικές διαστάσεις του κτιρίου (τελικό περίγραμμα) σε όλες τις στάθμες. 
γ) Το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
δ) Το ύψος της στέγης.
ε) Οι θέσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων.
στ) Οι διαστάσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων  χώρων.
ζ) Η θέση του λεβητοστασίου.
η) Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου. 
θ) Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων του λεβητοστασίου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ευρος του αντισεισμικου αρμου πως ελεγχεται; 

Εγω οπως το αντιλαμβανομαι οψεις ελεγχονται ΜΟΝΟ στις αναφερομενες περιπτωσεις αλλιως δεν ελεγχονται στο τελικο ελεγχο..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pavlos33 Προσωπικά, μια φορά είχα μη κατασκευή περίφραξης και το ανέφερα.

Ο βασικός λόγος που το έκανα είναι αυτό που ανέφερες παραπάνω. " 5. α) Ο τελικός έλεγχος των κτιρίων της Κατηγορίας Β΄ και Γ΄ διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου "

Αυτό το "μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου" είναι κομβικό, διότι η μη κατασκευή σημαίνει μη ολοκλήρωση....

2 λεπτά πριν, giannisp said:

Το ευρος του αντισεισμικου αρμου πως ελεγχεται;

Μετράς ότι δείχνει το σχέδιο, τι εννοείς ?

3 λεπτά πριν, giannisp said:

Εγω οπως το αντιλαμβανομαι οψεις ελεγχονται ΜΟΝΟ στις αναφερομενες περιπτωσεις αλλιως δεν ελεγχονται στο τελικο ελεγχο..

Πληροφοριακά, σε έλεγχο από της ΕΥΕΔ μετρήθηκαν και τα ανοίγματα....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εννοω οτι δεν θα  εχεις σοβατισει το σημειο του αρμου; Δεν εννοω να σοβατισεις ολο τον αρμο, εννοω το σημειο τα ακραια σημεια...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ σε τελικό έλεγχο που έκανα, ανέφερα την υλοποίηση περίφραξης και το υλικό της, στα σχέδια δεν έδειχναν τίποτα. Βέβαια στον συγκεκριμένο έλεγχο ήταν το λιγότερο το συγκεκριμένο. Αν είχε συμβεί το ανάποδο, δλδ ήταν στα σχέδια και δεν είχε υλοποιηθεί πάλι θα το ανέφερα, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί και κάποια απόσταση έτσι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.