Jump to content
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς


KF
 Share

Recommended Posts

Για άλλη μια φορά, καλή δουλειά απο το ΣΠΕΔΕΘ. (αν και εχει καιρό που συντάχθηκε).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Το καταστατικό μιας εταιρείας Ε.Ε. υποβάλλεται στην επιτροπή διαγωνισμού φωτοτυπία ή πρέπει να επικυρωθεί από δικηγόρο για να υποβληθεί η φωτοτυπία του ;

Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα ;

Link to comment
Share on other sites

Αν φέρει σφραγίδα ελληνικής δημοκρατίας θεωρείται αντίγραφο ιδωτικού εγγράφου που φέρει θέωρηση.

Στις νέες επικαιροποιημένες διακηρύξεις αναφέρονται τα παρακάτω. Είσαι στην δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3.

 

 

 

 

[44]   Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.).

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014».

Link to comment
Share on other sites

επειδη ρωτησα δικηγορο και μου ειπε οτι δεν εχει επικυρωση ποτε καταστατικο .

γι αυτο ρωτησα .

επομενως θα του ζητησω να μου το επικυρωση για να μην εχω προβλημα .

εσενα σε δημοπρασια σου εχει τυχη; 

Link to comment
Share on other sites

Eφόσον το καταστατικό θεωρείται απλό ιδιωτικό έγγραφο (αλήθεια, είναι ;) τότε θέλει επικύρωση απο δικηγόρο.

 

Τι νταβατζηλίκι κι αυτό πάλι κάθε χρόνο...τι να πω.

 

Μια που είμαστε στα δικαιολογητικά, έχει καποιος ένα υπόδειγμα σύστασης κοινοπραξίας ανάμεσα σε 2 ΜΕΕΠ διαφορετικών κατηγοριών; πχ θελω να κατέβω σε ένα έργο ΟΔΟ - ΟΙΚ, εγώ ειμαι ο ΟΔΟ και 2ο ΜΕΕΠ τα ΟΙΚ.

 

αν δεν είναι 50/50 στο προϋπολογισμό, πειράζει να βάλουμε στο έντυπο σύστασης Κ/Ξ 50-50 εμείς ή πρεπει αναγκαστικά να πάει σύμφωνα με τα ποσοστά του προϋπολογισμού; (μιλώντας για τη δημοπρασία μονον, μετά όλοι ξέρουμε τι γίνεται...)

Edited by Kane
Link to comment
Share on other sites

Το καταστατικό το δικό μας έχει στρογγυλή σφραγίδα από το ΓΕΜΗ.

 

Είναι στη δευτερη περίπτωση

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014».

 

Το καταστατικό το δικό σας δε φέρει θεώρηση? Είναι προ ΓΕΜΗ εποχή?

 

 

@Kane

 

Η Κοινοπραξία για κάλυψη διαφορετικών τάξεων σημαίνει κάθε ΜΕΕΠ πηγαίνει στο κομμάτι που το αφορά. Μπορείς όμως να μη βάλεις ποσοστά και να εννοείται οτι τα ποσοστα ακολουθούν τα ποσοστά των διαφορετικών εργασιών

 

Στις διακηρύξεις γράφει:

 

21.3            Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 

Επισυνάπτω και σχετικό προσύμφωνο που καταθέτεις με τα δικαιολογητικά/

post-2113-0-27583700-1431066397_thumb.png

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ.docx

Edited by kpapaxr
Link to comment
Share on other sites

τελικά τι ισχύει ;

 

εμένα έχει θεώρηση από το πρωτοδικείο και κάποιος άλλο συνάδελφος που έχει ΕΕ μου είπε ότι εκείνος στα δικαιολογητικά συμμετοχής το προσκομίζει με απλή φωτοτυπία .

 

Δικηγόρο που ρώτησα μου είπε ότι δεν επικυρώνουν δικάστηκα έγγραφα 

Link to comment
Share on other sites

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014

 

άρα προσκομίζω φωτοαντίγραφο επειδή το καταστατικό ειναι θεωρημένο από το Πρωτοδικείο  σωστά ;

Edited by varxo
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.