Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
avgoust

Κατοικίες ως ιατρεία , γραφεία και βεβαίωση Ν.4014

Recommended Posts

αυτό που έγραψα δεν αναφέρεται στην επισύναψή σου. Όποτε συλλογίζομαι και λέω ότι είναι λάθος η διατύπωση εδώ στη σελ. 4

Δες εδώ, στη σελίδα 4.

καθώς ''για κατοικία κατ ' εξαίρεση ... συμβιβαστού κλπ κλπ (ιατρεία κλπ)''

και δεν αναφέρει εδώ για αμιγή κατοικία ή γενικη κατοικία,

Και επομένως τότε τι νόημα έχει : Η παραπάνω κατ'εξαίρεση ρύθμιση του άρθρου 1 παρ.Β1 (του από 23.2.1987 Π.Δ/γματος - ΦΕΚ 166 Δ/1987), αφορά τους χώρους κατοικίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος όπως ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, κοινωνιολόγου, δημοσιογράφου κλπ., σε τμήμα της κατοικίας εφ'όσον ασκούνται αποκλειστικώς υπό των ενοικούντων εις την κατοικία - όπως άλλωστε αναφέρεται και στο 212/1999 Πρακτικό ΣτΕ «ότι η χρήση του κτιρίου σε επάγγελμα συμβατό (εν προκειμένω ιατρείο ) έχει προδήλως την έννοια της επαγγελματικής κατοικίας, υπό την έννοια ότι , τα περί ων πρόκειται επαγγέλματα ασκούνται αποκλειστικώς και αυτοπροσώπως υπό των ενοικούντων εις τους χώρους αυτούς, δια δε της ασκήσεως του επαγγέλματος δεν αναιρείται η κύρια χρήση του χώρου κατοικίας"

μ@λ@κίες.

μόνο στο άρθρο 3 του Κτιριοδομικού ΦΕΚ 59/τ.Δ/3.2.1989 αναφέρεται ότι όπου ιατρεία κλπ που δεν διαθέτουν κλπ κλπ ανήκουν στην κατηγορία των Γραφείων, που βέβαια και δω τι εννοεί, τα Γραφεία ή τα γραφεία?

εν πάσει περιπτώσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2γ. ΦΕΚ 713/τ.Β' /13.3.2012 ΦΕΚ 713_τ.Β'_13.3.2012.pdf όπου

''Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.''

Μπορεί να ζητηθεί τέτοιο πράγμα από την πολεοδομία? μήπως εννοεί τη Βεβαίωση χρήσης γης? μ' αυτήν όμως απλά γνωστοποιείται η χρήση γης στην περιοχή που ζητάμε δεν μας λέει αν επιτρέπεται κάποια συγκεκριμένη χρήση, άρα τι? έχω πάρει βεβαίωση χρήσης γης, αλλά λέω για να μην μπλέκω παραπάνω και καθυστερώ να κάνω εγώ αυτή την βεβαίωση σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα λέω:

 

το ιδιωτικό ιατρείο που πρόκειται να λειτουργήσει υπό του (ειδικότητα) ιατρού κ. . . . . . . . ., βρίσκεται σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού . . . . . . . . του Δήμου . . . . . . . . . . . .

Το ανωτέρω αναφερόμενο ιατρείο σύμφωνα :

1) Με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/τ.Δ/3.2.1989) εφόσον δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας, ανήκει στην κατηγορία των Γραφείων.

2) Με το από 23.2.1987 Π.Δ. χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/τ.Δ/6.3.1987) τα ιατρεία κατά κανόνα θεωρούνται Γραφεία και επιτρέπονται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας.

 

3) Με την από τάδε . . . . .. .ρίου 2013 ‘Βεβαίωση Χρήσης Γης’ -της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου . . . . . . . . . .- για την ιδιοκτησία επί της οδού . . . . . . . . . . . . . ., στο Δήμο . . . . . . . . . . ., όπου γνωστοποιείται ότι - σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Θεσ/νίκης, η Χρήση Γης στην παραπάνω περιοχή είναι «Γενική Κατοικία».

 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω παραγράφους βεβαιώνω πως επιτρέπεται η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης ιδωτικού ιατρείου στον προβλεπόμενο χώρο.

 

_________________

Σημίωση: i)το 3 ίσως είναι περιττό αφού φαντάζομαι επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κι ας μην αναφέρεται επ' ακριβώς στα δικαιολογητικά

ii) μήπως να ποσθέσω και τα περί επαγγελματικής κατοικίας , τα ασκούντα επαγγέλματα υπό των ενοικούντων κλπ κλπ?

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωρίζει κανείς τι καινούριο έχει φέρει ο Ν4269/14 σχετικά με τις χρήσεις γραφείων στις περιοχές αμιγούς κατοικίας; 

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος στα οικόπεδα με πρόσωπο επί κύριων οδικών αξόνων, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 που έχουν δημιουργηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις περιπτώσεις που στις θέσεις αυτές έχουν καθοριστεί χρήσεις αμιγούς κατοικίας βάσει του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 166) ή του προεδρικού διατάγματος 81/80 (Α΄27) ή αποκλειστικής κατοικίας βάσει Βασιλικών και Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νομοθετικού διατάγματος της 17.3.1923, επιτρέπονται πλέον των ισχυόντων και οι χρήσεις με στοιχεία 1.2 και 1.8 του άρθρου 32 του παρόντος. Στις περιπτώσεις των χρήσεων με στοιχείο 1.8. «γραφεία» αυτές πρέπει να είναι συμβατές με την κύρια χρήση της κατοικίας.

 

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της γενικής διεύθυνσης πολεοδομίας του Υπουργείου, που αναφέρθηκε αρκετές φορές σ'αυτό το θέμα αναφέρει ότι: 

 

Κατά συνέπεια με την κατάργηση της περίπτωσης ε της παρ.2 του άρθρου 14 του ΠΔ 84/2001, επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση χρήση χώρων κτιρίων κατοικίας για ιατρεία κατά την έννοια και το περιεχόμενο της παρ.Β1 του άρθρου 1 του από 23.2.1987 ΠΔ. Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή στις περιοχές αμιγούς κατοικίας...

 

Και η παράγραφος Β1 του άρθρου 1 του ΠΔ του 87:

 

1) Κατοικία. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος, συμβιβαστού προς την κύρια χρήση του κτιρίου (ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλπ.)

 
Σύμφωνα με το ΠΔ του 87, φαίνεται να επιτρέπονται ούτως η άλλως οι χρήσεις γραφείου στις περιοχές αμιγούς κατοικίας.
Επίσης τι χρήση έχουν οι λέξεις συμβατός και συμβιβαστός; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.