Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Το παρακάτω κείμενο το έστειλα σήμερα στο Yπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περιμένω να δω ταχύτητα αντίδρασης και μέτρα.

 

Συμφώνως προς τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

"Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Μεταξύ αυτών των πράξεων περιλαμβάνονται και οι οικοδομικές άδειες (πλέον Εγκρίσεις ή Αδειες Δόμησης) που εκδίδονται από τις κατα τόπους Πολεοδομίες (πλέον Υπηρεσίες Δόμησης) Δήμων, Περιφερειακών διοικήσεων κλπ.

Με την ανάρτησή τους είναι δυνατός ο έλεγχος των οικοδομικών έργων που εκτελούνται από κάθε πολίτη ή αρμόδια αρχή

Με την ανάρτησή τους, επίσης, είναι δυνατή η χρήση του σχετικού αρχείου ως βεβαιωτικού δικαιολογητικού σε άλλες υπηρεσίες για το εκτελούμενο έργο, την θέση του και το μέγεθός του χωρίς την ανάγκη επικύρωσής του από την εκδούσα αρχή.

Ωστόσο σε πολλούς Δήμους (π.χ. Ηρακλείου, Θηβαίων, Χανίων κλπ) οι αρμόδιοι για την ανάρτηση υπάλληλοι δημοσιεύουν ΜΟΝΟ την μία σελίδα του σχετικού τετρασέλιδου εντύπου, η οποία περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό της άδειας και τα ονόματα μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών. Ετσι παραμένει "αδιαφανές" (α-διαυγές αν μου επιτρέπεται) τοσο το είδος και το μέγεθος του έργου όσο και η θέση του όσο και το όνομα του ιδιοκτήτου. Ταυτοχρόνως για την χρήση του εγγράφου σε άλλες υπηρεσίες απαιτείται η έκδοση φωτοαντιγράφου και η επικύρωσή του από την εκδούσα αρχή, κάτι που αποτελεί απαράδεκτη ανάλωση χρόνου τόσο από τον ιδιώτη όσο και από τις υπηρεσίες.

Η "εθιμικά' διαδεδομένη αυτή πρακτική έχει ουσιαστικά ακυρώσει την διαδικασία ανάρτησης και δημόσιου ελέγχου των σχετικών πράξεων της διοίκησης. (λέω "εθιμικά' γιατί σε σχετικό ερώτημά μου σε αρμόδιο υπάλληλο η απάντηση που έλαβα ήταν "αφού έτσι το κάνουν σε όλη την Ελλάδα"). Αυτού του τύπου οι αναρτήσεις είναι σαν να δημοσιευόταν για κάθε Νομοθέτημα μόνο η σελίδα με την υπογραφή του Υπουργού ή ΜΟΝΟ η πρώτη σελίδα του σχετικού ΦΕΚ

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε την άποψή σας και τις δικές σας ενέργειες επί του θέματος. Αν συμφωνείτε ότι καλώς αναρτώνται "μερικώς" οι σχετικές Αδειες παρακαλώ να το δημοσιοποιήσετε με σχετική εγκύκλιο.

Αν όμως συμφωνείτε ότι πρέπει να αναρτάται το πλήρες τετρασέλιδο της οικοδομικής άδειας, τότε ΟΛΕΣ οι μέχρι τώρα σχετικές αναρτήσεις είναι ΕΚΤΟΣ των πλαισίων του νόμου και θα πρέπει να επανα-αναρτηθούν.

Edited by imhotep
  • Upvote 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκτός των ανωτέρω, προσωπικά δεν είμαι σίγουρος και γιά το εάν θα πρέπει να αναρτώνται και τα ονόματα ιδιοκτητών & μηχανικών ή θα πρέπει να καλύπτονται.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκτός των ανωτέρω, προσωπικά δεν είμαι σίγουρος και γιά το εάν θα πρέπει να αναρτώνται και τα ονόματα ιδιοκτητών & μηχανικών ή θα πρέπει να καλύπτονται.

Μην το βλέπουμε ως "προσωπικό δεδομένο", δημόσιο έγγραφο είναι. Άλλο το να αναρτάται, άλλο το τι πρέπει να γράφει επάνω (λ.χ. δεν βλέπω λόγο ανάρτησης του ποσού της αμοιβής ή του ΦΕΜ -από το οποίο συνάγεται και η αμοιβή- αρκεί αν θέλουν να υπάρχει μόνο ο αρ. διπλοτύπου).

Ως έχει και μέχρι να αλλάξει θα πρέπει να αναρτάται ολόκληρο.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

μόλις έλαβα απάντηση (51 μέρες μετά) οι υπογραμμίσεις δικές μου.

 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια του από 6-3-2013 ερωτήματος σας που υποβάλατε μέσω της φόρμας

επικοινωνίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας προωθούμε την απάντηση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

 

Αγαπητέ κε ……………….. ,

 

Σε απάντηση του από 6.03.2013 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, το οποίο περιήλθε στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη και αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης των οικοδομικών αδειών στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στο πλαίσιο του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), σας ενημερώνουμε ως προς τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την περ. ι) του εδαφ. 19 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, στο διαδίκτυο αναρτώνται οι πράξεις χορήγησης, αναστολής χορήγησης και τροποποίησης οικοδομικών αδειών.Επίσης αναρτώνται οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχουσας κάποιας τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προκύπτει ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Πολεοδομίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλουν να αναρτούν τις οικοδομικές άδειες στη πλήρη μορφή τους όπως αυτές έχουν καταρτιστεί και εκδοθεί.

 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3861/2010 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τρίτου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α'/14.03.2012) προβλέπεται ότι «Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση».

 

Συναφώς, σύμφωνα με την παρ. 4 περ. α του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.02.2007) όπως ισχύει, πειθαρχική εξουσία μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

 

Πέραν των προεκτεθέντων, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας είναι ενήμερη του φαινομένου που περιγράφεται στο έγγραφό σας δηλ. της ανομοιογενούς ανάρτησης στο διαδίκτυο των οικοδομικών αδειών τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες επεξεργάζεται τις υποβληθείσες προτάσεις με στόχο την εξεύρεση και αποτύπωση μιας ενιαίας υποχρεωτικής μορφής / ενιαίου τύπου ανάρτησης των οικοδομικών αδειών στο διαδίκτυο που θα διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από όλους τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς.

 

Περαιτέρω και προς διευκρίνιση σχετικής αναφοράς που γίνεται στο έγγραφό σας και αποφυγή παρανόησης επ΄αυτής, σας επισημαίνουμε ότι κατά τον παρόντα χρόνο τα αναρτημένα στο Πρόγραμμα Διαύγεια έγγραφα στερούνται νομικής και αποδεικτικής ισχύος και ως εκ τούτου τα σχετικά αρχεία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση ακριβών αντιγράφων.

 

Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς το Πρόγραμμα «Διαύγεια», σας γνωρίζουμε ότι οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας βρίσκονται αναρτημένες στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης - www.gspa.gr - στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση / Σχέσεις Κράτους - Πολίτη καθώς και στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας - www.ydmed.gov.gr - στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση - Δημόσια Διοίκηση.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

 

Με εκτίμηση

………………..

Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Edited by imhotep

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μου έκανε εντύπωση αυτό:

 

Περαιτέρω και προς διευκρίνιση σχετικής αναφοράς που γίνεται στο έγγραφό σας και αποφυγή παρανόησης επ΄αυτής, σας επισημαίνουμε ότι κατά τον παρόντα χρόνο τα αναρτημένα στο Πρόγραμμα Διαύγεια έγγραφα στερούνται νομικής και αποδεικτικής ισχύος και ως εκ τούτου τα σχετικά αρχεία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση ακριβών αντιγράφων.

 

δες και αυτές τις πολύ ωραίες και λεπτομερείς αναρτήσεις

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosorestiadas/find/thid:257/out:rss

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μου έκανε εντύπωση αυτό:

 

 

 

Χριστός Ανέστη φίλε ΚΑΝΑ !!

Επειδή προέρχομαι από την Δημόσια Διοίκηση , 

η Διαύγεια είναι άλλο ένα θαύμα του ΓΑΠ , που κράτησε 3 ημέρες .

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχει κάποια πρόσφατη διάταξη που μου διαφεύγει, η οποία δεν υποχρεώνει τις Υ.ΔΟΜ. να αναρτούν το έντυπο της άδειας στη Διαύγεια, παρά μόνο ένα έγγραφο προς τον αιτούντα το οποίο γνωστοποιεί την έκδοσή της (όπως το επισυναπτόμενο);

 

post-29192-0-07441800-1408644452_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν έπεσε κάτι υπόψη μου...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απ'ότι φαίνεται η διαύγεια ήταν ένα ακόμα καλό φαγοπότι.

 

Δοκίμασα να αναζητήσω στην υπερδιαύγεια (μακράν καλύτερη αναζήτηση από την διαύγεια) http://yperdiavgeia.gr/ άδειες λειτουργίας συνεργείων, καταστημάτων, κτλ.

 

Τα αποτελέσματα ήταν τόσο λίγα που συμπεραίνω πως είτε δεν αναρτώνται οι αποφάσεις στο διαύγεια, είτε αναρτώνται με ελλειπή στοιχεία στην περιγραφή ώστε να μην μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση και να βρει το σκαναρισμένο pdf.

Επίσης συμπεραίνω πως ελάχιστα συνεργεία αυτοκινήτων έχουν άδεια λειτουργίας, ούτε 20%. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε δουλειές, αφού όλοι ανοίγουν χωρίς άδεια και χωρίς έλεγχο αναμενόμενο είναι να έχουν μειωθεί οι δουλειές.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχει κάποια πρόσφατη διάταξη που μου διαφεύγει, η οποία δεν υποχρεώνει τις Υ.ΔΟΜ. να αναρτούν το έντυπο της άδειας στη Διαύγεια, παρά μόνο ένα έγγραφο προς τον αιτούντα το οποίο γνωστοποιεί την έκδοσή της (όπως το επισυναπτόμενο);

 

attachicon.gifprint.jpg

Επιτρεπεται μονο για αλλαγη ονοματος αυτος ο τροπος αναρτησης στη διαυγεια.

Εφοσον ομως εχουμε αλλαγη ογκου θα επρεπε να δημοσιευτει ολοκληρο το στελεχος. Αρα αμελεια...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.