Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
KOSTAS56

Ελεγκτής δόμησης σε κατεδάφιση

Recommended Posts

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ........ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ;;;;;;;;;;


Δεν επιτρέπεται η χρήση κεφαλαίων σε τίτλους και κείμενο. Παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής.Εγινε διόρθωση τίτλου
avgoust

Edited by Engineer
  • Upvote 1
  • Downvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναι χρειαζεται......μουρθε αφου ολοκληρωσαμε.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

που το αναφέρει στην νομοθεσία ;;;;;;

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΔΩ:

 

Αριθμ. οικ.9875 (5)

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις:

α. Tης παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της περ. β΄

του άρθρου 19 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης

αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές δια−

τάξεις» (Α΄ 249).

β. Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄ 243).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. Υ14/24.11.2011 απόφασης του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).

ε. Της υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφασης του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών

Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή

Οικονόμου (Β΄ 2792).

2. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού ελέγχου ανά

κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, κα−

θώς και του ύψους της αποζημίωσης και της διαδικασίας

διενέργειας των εν λόγω ελέγχων.

3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της

παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος

έργων και εργασιών δόμησης

Ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έρ−

γων και εργασιών δόμησης από τους Ελεγκτές Δόμησης

καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των

έργων και των εργασιών δόμησης ως εξής:

1. Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός)

α) Εργασίες δόμησης, χωρίς προσθήκη καθ’ ύψος και

κατ΄ επέκταση, σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της

επιφάνειας και της χρήσης τους, για τις οποίες απαιτεί−

ται έκδοση άδειας δόμησης και οι οποίες μεταβάλλουν

την όψη ή το φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

β) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανε−

ξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.

γ) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους

και της κατηγορίας του έργου.

δ) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους

και του μεγέθους τους.

2. Κατηγορία Β΄: δύο (2) έλεγχοι (αρχικός και τελι−

κός)

α) Εργασίες δόμησης νέων κτιρίων, συνολικής επιφά−

νειας (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης)

έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

β) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια,

συνολικής επιφάνειας, μετά την προσθήκη, (προσμε−

τρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης) έως δύο

χιλιάδες(2.000) τ.μ.

γ) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη

χρήση και την επιφάνειά τους.

3. Κατηγορία Γ΄: τρεις (3) έλεγχοι (αρχικός, ενδιάμεσος

και τελικός)

Εργασίες δόμησης νέων κτιρίων ή προσθήκες κατ’

επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, συνολικής επιφάνει−

ας, (προσμετρούμενης ή μη στο συντελεστή δόμησης)

μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα

από τη χρήση τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ενώ εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι έρχεται στο τέλος για να πει ότι ΟΚ κατεδαφίστηκε το εν λόγω,

άλλοι λένε να είναι παρών στην κατεδάφιση, και να το δει από πριν κλπ κλπ.

Από που προκύπτουν αυτά ρε παιδιά;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο νόμος ( τον οποίο παρέθεσε ο ergon στο #4) αναφέρει ξεκάθαρα 1 τελικό έλεγχο.

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με μία κατεδάφιση,

παρατήρησα ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα νήματα περί κατεδάφισης,

αλλά είναι σε διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Π.χ. περιεχόμενα φακέλου, τοπογραφικό, κλπ κλπ.

 

Ξέρω ότι αυτό που θα προτείνω απαιτεί αλλαγή του τρόπου σκέψης / οργάνωσης της βάσης δεδομένων,

αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μία καινοτομία πολύ εξυπηρετική, ειδικά για τους νέους χρήστες.

(ουσιαστικά θα πρέπει ο "πίνακας" να γίνει 3D και εκτός από τη γραμμική διαδοχή που έχουμε τώρα, έστω οριζόντια,

να αποκτήσουμε και κατακόρυφη και άξονα z)

 

Θα μπορούσαν όλα τα σχετικά νήματα να εμφανίζονται μαζί,

είτε σε μία "ψευτοκατηγορία" με την ετικέτα "κατεδάφιση", είτε σε μια αναζήτηση με τη λέξη "κατεδάφιση" ;

 

Και βέβαια το αυτό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, 

όπως για παράδειγμα "εργασίες επισκευής αυθαιρέτου" κλπ "ειδικές" άδειες.

 

Αν αυτό υπάρχει ήδη, τότε παρακαλώ ας μου εξηγήσει κάποιος mod πως δουλεύει,

γιατί δεν το έχω καταφέρει ακόμα.

 

Ευχαριστώ και συγνώμη

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα! Σε έλεγχο δόμησης για κατεδάφιση όπυ υπάρχει υφιστάμενο κτίσμα που παραμένει και νομιμοποιείται με το ν.4178/13 το ελέγχω? Δηλαδή θέση και διαστάσεις του??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διάγραμμα δόμησης αφού υπάρχει και παραμένον τμήμα;

Όταν λες νομιμοποιείται, εννοείς νομιμοποιείται ή ρυθμίζεται;

Η άδεια που ελέγχεις τι λέει για το παραμένον;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι γεια και χαρά, μου προέκυψε το εξής θέμα και θέλω την βοήθεια σας. Είχα βγάλει άδεια κατεδάφισης και άδεια ανέγερσης 2 διώροφων στο οικόπεδο που προέκυπτε από την κατεδάφιση. Σημειώνω ότι ήταν παλιά πέτρινα ημιερειπωμένα κτήρια και ουσιαστικά έκανα ανστήλωση. Αυτά που είχαν πέσει οι στέγες θεωρούνταν οικόπεδα, οπότε δεν χρειάζονταν άδεια κατεδάφισης και κράτησα κάποιους τοίχους που στέκανε.

Αυτό που έκανα όμως και το βρήκα μπροστά μου, ήταν ότι προχώρησα σε αίτημα για ελεγκτή δόμησης μόνο για την ανέγερση δυο νέων διώροφων ξεχνώντας την κατεδάφιση. Ο έλεγχος πήγε καλά. αλλά ο πολεοδόμος τυχαία βρήκε ότι δεν είχε γίνει έλεγχος για την κατεδάφιση. και μου βγάζει παύση εργασιών μέχρι να γίνει έλεγχος για την κατεδάφιση των συγκεκριμένων τμημάτων.

Υπάρχει κανένας τρόπος να αποφύγω αυτή τη φασαρία; Δύσκολο ε;

Σας ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.