Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ελεύθερου Επαγγελματία με βιβλία κατηγορίας Β


Recommended Posts

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1118162/2318πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Πότε επιβάλλεται προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή 4% ή 10% και πότε παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20%.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.

2. Με τις διατάξεις της τταρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε 4% της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παρ.5 του άρθρου 49.

β) Σε 10% της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Εξαιρετικά, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.242/1984 (ΦΕΚ 96Α') και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής. Το ποσό του φόρου, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών δεν μπορεί να επιβληθεί και ο προβλεπόμενος προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. και ο παρακρατούμενος φόρος 20% της παρ.1 του άρθρου 58 του ίδιου Κώδικα, αλλά η επιβολή του προσήκοντος συντελεστή φόρου θα είναι πάντα συνάρτηση της θεώρησης ή χορήγησης άδειας ή όχι των εργασιών του αρχιτέκτονα ή μηχανικού, όπως έχει γίνει δεκτό και με τη Λ.9914/ΠΟΛ.182/16.6.1971 διαταγή. Δηλαδή όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου, τότε θα υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή τους, ενώ όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών προσφέρονται απευθείας χωρίς θεώρηση ή χορήγηση άδειας στα πρόσωπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., τότε τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με ποσοστό 20% στην αμοιβή του αρχιτέκτονα ή μηχανικού (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ. 1170/5.7.1989 διαταγή και 1069230/1134/Α0012/6.8.1998 έγγραφο).

 

Edited by terry
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

όταν μπαίνουν περισσότερα κριτήρια στον τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και όχι επιλεκτικά κάποια όπως το μέγεθος του γραφείου κλπ , αλλά μπαίνουν κυρίως οι καταθέσεις και ο τρόπος ζωής του φορολο

Ξαναμαναπαραθέτω κι εγώ τη διορθωμένη/συμπληρωμένη λίστα για να ευθυμήσουμε λίγο:   Φ2: 01/04 - 20/04/2014  - Περιοδική ΦΠΑ 1ου 3μήνου Φ1: 02/01 - 30/04/2014  - Εκκαθαριστική ΦΠΑ 2013 Δ1: 01/04 - 31

Για το Β) έχει βγει η 2445/4.7.2012 απόφαση του ΣτΕ που καταργεί την υποχρέωση υπογραφής δήλωσης από λογιστή όταν γίνεται αυτοέλεγχος (συνεχίζει να ισχύει το όριο στον κύκλο εργασιών).

Posted Images

Αυτά είναι για περιόδους έως 31-12-2013. Για περιόδους που αρχίζουν από 01-01-2014 ισχύουν τα ίδια με βάση το Ν 4172/2013 , άρθρα 61,62,64, 69,70 (ελπίζω να μην παρέλειψα κανένα ).

Link to post
Share on other sites

 Πάντως ακόμα δε βρήκα κάπου μέσα στο νόμο να αναφέρει ότι το ένα εξαιρεί το άλλο...

 

εντιτ   8-)

Μπορεί και να το βρήκα :

Άρθρο 69

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προ−

καταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται

παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.

 

Αν και εγώ ψάχνω το αντίστροφο!

Edited by tasxan206
Link to post
Share on other sites

 

 Πάντως ακόμα δε βρήκα κάπου μέσα στο νόμο να αναφέρει ότι το ένα εξαιρεί το άλλο...

 

εντιτ   8-)

Μπορεί και να το βρήκα :

Άρθρο 69

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προ−

καταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται

παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.

 

Αν και εγώ ψάχνω το αντίστροφο!

  Το βρήκες , αυτό είναι . 

Edited by SOTHRIS
Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε #stat ....+1

 

Καταρχήν Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά με υγεία...και ευχαριστώ για την απάντηση, αλλα έχω μπερδευτεί !!!!

Για δες τη διαφορα των πράσινων με τα κόκκινα παρακάτω και πες μου γιατι δεν καταλαβαίνω...

 

 

Αν μπορεί ας βοηθήσει και ο λογιστής του forum ...

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Είναι δύο διαφορετικά πράγματα:

1. Τα συμφωνητικά της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (πάσης φύσεως συμφωνητικά - υποβολή κάθε τρίμηνο)

2. Η "κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο" της περιπτ. ζ παρ. 8 αρ. 20 Ν. 3943/2011 (μόνο από μηχανικούς - υποβολή μέχρι 20 Φεβρουαρίου αλλά έχει ανασταλεί ως τώρα με τις ΠΟΛ.1186/21.9.2012, ΠΟΛ.1053/21.3.2013 και ΠΟΛ.1056/19.2.2014)

Link to post
Share on other sites

Η προθεσμία για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, για την χρήση 2013, ποιά είναι;

 

Για το 1ο τρίμηνο του 14 είναι μέχρι τέλος Μαΐου;

 

Ισχύει το όριο των 300 ευρώ για την καταχώρηση ή πρέπει να συμπεριλάβουμε και μικρότερα ποσά;

 

Σωτήρη, τα φώτα σου !!!

Edited by JasonK
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

@JasonK 25/6/14

Επί τη ευκαιρία, παραθέτω και ένα φορολογικό ημερολόγιο, που ανακάλυψα προσφάτως, αρκετά χρήσιμο θα έλεγα: http://www.forin.gr/calendar

Edited by Antiermitianos
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Υπάρχουν πάντως σφάλματα στο ημερολόγιο αυτό (χρειάζεται επικαιροποίηση λογω πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία )

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.