Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΙΑΣΟΝΑΣ

Έρχεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου....

Recommended Posts

Σε διαβούλευση αναμένεται να δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το σχέδιο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα των Κτιρίων, με στόχο το νέο μέτρο να αρχίσει να εφαρμόζεται έπειτα από έξι μήνες.

Η ηλεκτρονική καταγραφή των κτιρίων που θα εξειδικευτεί με Προεδρικό Διάταγμα, θα αφορά στην πραγματικότητα ένα "φακέλωμα" των νέων αλλά και των παλαιών κτισμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μητρώο ακινήτων, στο οποίο θα συμπεριληφθούν όλα τα κτίρια.

Στο μητρώο αυτό θα συμπεριληφθούν σε πρώτη φάση, όλα τα αυθαίρετα κτίσματα καθώς κάθε υποβολή δήλωσης στο νόμο για τα αυθαίρετα θα συνοδεύεται και με ένταξη στην ταυτότητα του κτιρίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δεχθούν την ηλεκτρονική καταγραφή, καθώς με τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα (που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Μαϊου) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων που ανεγέρθηκαν πριν το 1983.

Στο φάκελο του κτιρίου που θα τηρείται από τον μηχανικό του ακινήτου θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ακόμη και ένα ψηφιακό βίντεο που θα απεικονίζει όλους τους χώρους του ακινήτου.

 

ΠΗΓΗ: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=8477

 

 

Για πλήρη εικόνα παραθέτω και το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος που είχε κυκλοφορήσει πριν 3 χρόνια.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ταυτότητα Κτιρίου

 

Έχοντας υπόψη:

Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010  ‘’ Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.’’ (ΦΕΚ 62/Α/2010).

Την παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 3843/2010  ‘’ Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.’’ (ΦΕΚ 62/Α/2010).

Την απόφαση του Υπουργού

Την απόφαση του Υπουργού

Την …/…γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Τη … /….  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού ……………

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι :

Α. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και η προσαρμογή της διαδικασίας που καθορίζεται στα άρθρα 1 – 4   του Ν.3843/2010 σε υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2011

Β. Ο Καθορισμός της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής και των στοιχείων των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας

Γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας.

Δ. Η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία χρήσης κτιρίων καθώς και ανά κατηγορία εγκατάστασης και μελέτης.

Γ. Οι  προδιαγραφές των ελέγχων.

Δ. Οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού Μητρώου καθώς και η διαδικασία ενημέρωσής του.

Ε. Οι υπόχρεοι τήρησης και ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Σ.Τ Οι όροι δημοσιοποίησης και διάθεσης του πιστοποιητικού πληρότητας.

Ζ. Οι αμοιβές των μηχανικών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τήρησης των εντύπων ελέγχων και του πιστοποιητικού πληρότητας.

Η. Οι κυρώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση υπόχρεων σε περίπτωση μη νόμιμης τήρησης του πιστοποιητικού πληρότητας και της ταυτότητας του κτιρίου.

 

Άρθρο 2 Εφαρμογή σε κτίρια προ της 1.1.2011.

H διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 3 έως 9 του παρόντος εφαρμόζεται και σε κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ τις 01.01.2011. Για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου  συμπληρώνεται έντυπο κατά το Έντυπο Β του παραρτήματος του παρόντος.

 

Άρθρο 3 Καταγραφή στοιχείων των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας Συμπλήρωση ταυτότητας

1. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς στο Έντυπο Α κατά το παράρτημα του παρόντος, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

2. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδονται: α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, από τον Γενικό Επιβλέποντα του Έργου, κατά τη παρ. 3 του Άρθρου 3 του Νόμου 3843/2010. β) το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) από την Υ.ΔΟΜ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κατά την παρ. 11 του Άρθρου 7 του Νόμου  ………../2011

 

Άρθρο 4 Περιοδικότητα ελέγχων

1. Μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του άρθρου 3 για τη τήρηση της ταυτότητας κτιρίου θεσπίζονται περιοδικοί έλεγχοι ως ακολούθως.

2. Η περιοδικότητα των ελέγχων καθορίζεται σύμφωνα με τη κατηγορία και τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Α. Κατοικία: κάθε 15 έτη

Β. Προσωρινή διαμονή: κάθε 10 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας έξι ετών ή μεγαλύτερης.

Γ. Συνάθροιση κοινού: κάθε 10 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: οι χώροι συνεδρίων, οι μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, οι χώροι εκθέσεων, τα μουσεία, οι χώροι συναυλιών, οι αίθουσες δικαστηρίων, οι ναοί, οι χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, τα κέντρα διασκέδασης, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι αίθουσες αναμονής επιβατών, οι τράπεζες μικτού εμβαδού τουλάχιστον 70 τετραγωνικών μέτρων.

Δ. Εκπαίδευση: κάθε 8 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: Τα κτίρια της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία.

Ε. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κάθε 8 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα αγροτικά ιατρεία, οι υγειονομικοί σταθμοί, τα κέντρα υγείας, τα ψυχιατρεία, τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οι οίκοι ευγηρίας, τα βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ετών, τα ιατρεία.

Κατ' εξαίρεση, τα οδοντιατρεία και τα ιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ούτε ακτινολογικό εργαστήριο ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας ανήκουν στην κατηγορία Θ Γραφείων.

Ζ. Σωφρονισμός: κάθε 10 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια, οι φυλακές.

Η. Εμπόριο : κάθε 10 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα εμπορικά κέντρα, οι αγορές και υπεραγορές, τα καταστήματα, τα φαρμακεία , τα κουρεία και κομμωτήρια, τα ινστιτούτα γυμναστικής, τα μικρά καταστήματα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδημάτων.

Θ. Γραφεία : κάθε 15 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, τα γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης, οι βιβλιοθήκες, τα γραφεία επιχειρήσεων, τα γραφεία ελευθέρων επαγγελματιών , οι τράπεζες μικτού εμβαδού μικρότερου των 70 τετραγωνικών μέτρων.

Ι. Βιομηχανία, Βιοτεχνία : κάθε 8 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: τα εργοστάσια, τα διυλιστήρια, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης

Κ. Αποθήκευση : κάθε 15 έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και:

οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων , οι αποθήκες μουσείων, οι σταύλοι, τα βουστάσια, τα χοιροστάσια, τα ορνιθοτροφεία.

Λ. Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων : κάθε 8 έτη

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή δομικά έργα χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.

Μ. Λοιπές χρήσεις: κάθε 10 έτη

3. Κτίριο ή δομικό έργο που έχει περισσότερες της μιας χρήσης και χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης και η περιοδικότητα των ελέγχων γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για κάθε χρήση χρονική περίοδο.

4. Ο περιοδικός έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται ανά νομίμως υφιστάμενη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η οποία έχει τυχόν συσταθεί επί του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δηλώνονται επί της ταυτότητας κτιρίου τα αντίστοιχα πεδία με ειδική καταχώριση και εκδίδεται σχετικό απόσπασμα αποκλειστικά για την ιδιοκτησία που τηρήθηκε η ταυτότητα κτιρίου.

 

Άρθρο 5 Διαδικασία Ενημέρωσης

 

1. Για κάθε δικαιοπραξία σχετική με ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια δόμησης ή εγκατάστασης είναι υποχρεωτική η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου και η προσάρτηση αποσπάσματος ή πιστοποιητικού σε κάθε σχετική πράξη. Η έκδοση σχετικού αποσπάσματος ενέχει θέση βεβαίωσης της παρ. 4 του Άρθρου 23 του Ν.4014/2011. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ.

2. Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων του Παραρτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ

3. Μετά από έλεγχο υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται εκδίδεται σχετικό απόσπασμα ή πιστοποιητικό.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΕΚΑ δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν αντιπαραβάλλοντας τα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά την έκδοση της άδειας δόμησης και τα στοιχεία του πορίσματος των ελεγκτών δόμησης.

5. Η υποβολή των στοιχείων ενημέρωσης και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ή αποσπάσματος σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται: α) από τον αρμόδιο Μηχανικό, που διενήργησε τον έλεγχο για λογαριασμό του εντολέα του β) Από τον ιδιοκτήτη ή τον έλκοντα νόμιμο δικαίωμα

Στην πρώτη περίπτωση (Α)(Μηχανικός) απαιτείται ειδική εντολή από τον ιδιοκτήτη ή τον έλκοντα νόμιμο δικαίωμα η οποία  καταχωρίζεται ως στοιχείο της ταυτότητας κτιρίου. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται ειδικός μυστικός κωδικός ο οποίος εκδίδεται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ή το Τ.Ε.Ε. μετά από αίτηση. Ο σχετικός κωδικός εκδίδεται εφόσον συμπληρωθούν από τον αιτούντα τα στοιχεία του Εντύπου Γ του Παραρτήματος του παρόντος. Η έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων και πιστοποιητικών δύναται να πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π και τα αρμόδια τμήματα του Τ.Ε.Ε., εκτός των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

 

Άρθρο 6 Προδιαγραφές και Υπόχρεοι Τήρησης

1. Οι προδιαγραφές ελέγχου και η διαδικασία ελέγχου για όλα τα απαιτούμενα στοιχεία περιγράφονται στα  Έντυπα Α και Β του Παραρτήματος του παρόντος.

Ελέγχονται χωρίς εξαίρεση και καταγράφονται τα αποτελέσματα για όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα σχετικά έντυπα.

2. Υπόχρεοι τήρησης και ενημέρωσης της ταυτότητας κτιρίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών όπως καταγράφονται στα έντυπα της Ταυτότητας Κτιρίου.

3. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά από αρμόδιο Μηχανικό.

4. Στις περιπτώσεις περιοδικού ελέγχου ο έλεγχος της ταυτότητας κτιρίου και η καταγραφή των στοιχείων ελέγχου πραγματοποιείται από αρμόδιο Μηχανικό ανά είδος εργασιών.

 

Άρθρο 7 Δημοσιοποίηση και διάθεση πιστοποιητικού πληρότητας

Το έντυπο ταυτότητας κτιρίου καθώς και το πιστοποιητικό πληρότητας αποτελούν στοιχεία ελέγχου κατά τις διατάξεις των Ν. 3843/2010 και Ν.……../ 2011 τα οποία αποστέλλονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Όλες οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την δημοσιοποίηση, την διάθεση, την προσάρτηση σε δικαιοπραξίες και διοικητικές διαδικασίες των αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών επεκτείνονται και στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού πληρότητας, κατά το άρθρο 2 του Ν.3843/2010.

 

Άρθρο 8 Αμοιβές Μηχανικών

Η νόμιμη αμοιβή Μηχανικού κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για τις υπηρεσίες ελέγχου και συμπλήρωσης των στοιχείων που απαιτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος για την ταυτότητα κτιρίου ορίζεται ως ποσοστό αναφοράς με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου ως εξής:

α) για το ποσό μέχρι 50.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 1%,

β) για το ποσό από 50.001 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,4%,

γ) για το ποσό από 500.001 ευρώ μέχρι 5.000.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,3%,

δ) για το ποσό από 5.000.001 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,2%,

ε) για το ποσό από 10.000.001 ευρώ μέχρι 30.000.000 «ποσοστό αναφοράς» 0,1%,

στ) για το ποσό πέραν των 30.000.001 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,05%,

θ) για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο είναι περιοδικές παροχές ή πρόσοδοι απροσδιορίστου χρόνου, το «ποσοστό αναφοράς» προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, βάσει του διπλασίου της ετήσιας παροχής ή προσόδου.

2.Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική ποσότητα, η αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, βάσει της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της.

3. Για δικαιοπραξία επί περισσοτέρων αντικειμένων, η αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, βάσει της αξίας την οποία έχουν συνολικά τα αντικείμενά της. Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείμενο είναι από τη φύση του απροσδιόριστης αξίας, ληπτέο υπόψη ως «ποσό αναφοράς», είναι το ποσό των 100 ευρώ.

4. Οι παραπάνω αμοιβές υπολογίζονται από το Τ.Ε.Ε και καταβάλλονται στο Τ.Ε.Ε ή στον εξουσιοδοτούμενο από αυτό (Τραπεζικό ίδρυμα) οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις κατά την παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.3919/2011.

 

Άρθρο 9 Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση όπου  α) Επιβολή προστίμου από 2.000 – 30.000ευρώ β) απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης και επίβλεψης οικοδομικών εργασιών για διάστημα από 2 έως 24 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παραβάσεων, σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά καθώς και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενη περιοχή του Άρθρου 19 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το Άρθρο 5 του Ν.3937/2011, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά οι παραπάνω κυρώσεις  είναι οριστικές.

3. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ή τον υπό αυτόν εξουσιοδοτούμενο κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999.

Καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και κοινοποιούνται α) στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών δόμησης, β) στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση πιστοποιητικών και αποσπασμάτων ταυτότητας κτιρίου γ) στο Τ.Ε.Ε για περαιτέρω εκ του νόμου ενέργειες αρμοδιότητός του.

Από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες απενεργοποιείται ο σχετικός μυστικός κωδικός αριθμός Μηχανικού για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου.

 

Άρθρο 10 Τελικές διατάξεις

Με Υπουργική απόφαση μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε, δύνανται να τροποποιούνται τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου εντύπων Α και Β του παραρτήματος . Με υπουργική απόφαση μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε δύναται να καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 11 Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί στοιχείο αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το κάτωθι Παράρτημα

 

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ΠΕΚΑ αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εεεεεεεχρεται..!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωραια ........ας βαλουν καποιοι απο εμας μυαλο πριν βρεθουν προ απροοπτου!!!!!οι ευθυνες μας πλεον ειναι τεραστιες....(δεν διαφωνω με αυτο.......μηχανικοι ειμαστε οχι βοηθοι μαστορα )αλλα ας κρατησουμε ενα επιπεδο στις αμοιβες μας γιατι με αυτες που κυκλοφορησαν σε πεα και 4014 ειμαι πεπεισμενος οτι δεν μπορει καποιος να ανταπεξελθει με την πρεπουσα σοβαροτητα.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να πω ότι χαίρομαι που το βλέπω να έρχεται? Ναι θα το πω!

Διότι αρκετά με τους ιδιοκτήτες που ακόμα νομίζουν πως είναι στο απυρόβλητο οι αυθαιρεσίες τους και δεν συγκινούνται!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μην "ενθουσιάζεσαι" με αυτά που λέει στο προσχέδιο.

Δηλαδή % επί της αντικειμενικής αξίας, όπως συμβολαιογράφοι και δικηγόροι...

Δεν πρόκειται να ισχύσουν!!!!

Θα καταντήσει όλη η ιστορία όπως οι ημιυπαίθριοι.

Οι αμοιβές πιά είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες...

Κι όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.....

Δηλαδή, 200 ευρώ και τελειώσαμε.....

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το εχουμε γραψει και αλλου.

Θα ειναι ετοιμη η πλατφορμα το ελαχιστον σε 1.5 χρονο με μεγιστο μεχρι τελος του 2015 (λογω χρηματοδοτησης ΕΣΠΑ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κι αυτό είναι σωστότατο!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μην "ενθουσιάζεσαι" με αυτά που λέει στο προσχέδιο.

Δηλαδή % επί της αντικειμενικής αξίας, όπως συμβολαιογράφοι και δικηγόροι...

Δεν πρόκειται να ισχύσουν!!!!

Θα καταντήσει όλη η ιστορία όπως οι ημιυπαίθριοι.

Οι αμοιβές πιά είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες...

Κι όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.....

Δηλαδή, 200 ευρώ και τελειώσαμε.....

Ιασωνα απο τις λιγες φορες που διαφωνουμε!!

Τι σημαινει ελευθερη διαπραγματευση???οτι θα βγουν καποιοι παλι χωρις υπευθυνοτητα και θα λενε 200 ευρω για ταυτοτητα που θα θελει κυριολεκτικα τα κερατα της !!!!!

Και ηδη αυτες ειναι χαμηλες οι αμοιβες.....ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΠΑΝΑΝΙΑ!!!!

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ 500 και 600 ευρω ακομα και 1000 ευρω!!!,

Και το εχω ξαναπει ας πεσουν οι τιμες και στις αλλες υπηρεσιες και και προιοντα και θα πεσουμε και εμεις αναλογικα!!!δεν μπορει να ψωνιζω της εβδομαδας το σουπερ μαρκετ με 100-150 ευρω και να περνω 500 για δουλεια πολλων-πολλων ημερων και τεραστιων ευθυνων....ελεος,,,

και κατι αλλο που παρατηρησα τις τελευταιες μερες με το μπαχαλο της αντισυνταγματικοτητας...

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΘΥΜΟΤΑΝ ΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΓΩ!!!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ,ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!

  • Upvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε μου κι εγώ προσυπογράφω όσα λες.

Η πραγματικότητα όμως είναι ....αμείλικτη!!!

Και τώρα με τις δηλώσεις 4014, που η νόμιμη βγαίνει π.χ. 2.500 ευρώ (δήλωση και αποτύπωση) πολλοί "συνάδελφοι", τους οποίους προσπαθούμε ν' ανταγωνιστούμε παίρνουν 500 ευρώ όλα μέσα....

Τι κάνεις;;;;;;

Το ίδιο θα γίνει με όσους από αυτούς τους "συναδέλφους" απομείνουν και με την ηλεκτρονική ταυτότητα!!!!

Η νόμιμη αμοιβή (για να πληρωθούν κρατήσεις - εισφορές) θα είναι π.χ. 2.500 ευρώ και θα παίρνουν 500 όλα μέσα.....

Η μόνη μας ελπίδα είναι να "ξεκαθαρίσει" ο χώρος και οι μηχανικοί να μείνουν για να δουλέψουν, ενώ οι "μηχανικοί" να γίνουν ταξιτζήδες, ή να πάνε στο χωριό τους να φυτεύουν μαρούλια, πατάτες και άλλα ....ζαρζαβατικά!!!!

Δεν υπάρχει άλλη λύση!!!

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να πω ότι χαίρομαι που το βλέπω να έρχεται? Ναι θα το πω!

Διότι αρκετά με τους ιδιοκτήτες που ακόμα νομίζουν πως είναι στο απυρόβλητο οι αυθαιρεσίες τους και δεν συγκινούνται!

Πάντως για μένα είναι γελοίο που έρχεται , καθαρά ένα χαράτσι ακόμα , και μόνο χαράτσι, άχρηστο, αξίζει τον χλευασμό που θα λάβει . Ο κόσμος έχει απίστευτα προβλήματα , φορολογείται και ο αέρας που αναπνέουν καί έρχεται ένα προμελετημένο έγκλημα να ισχύσει και για τα υφιστάμενα όταν το 2010 λέγαν ακριβώς τα αντίθετα. Το θεωρώ άχρηστο στην εποχή που ζούμε, ακόμα ένα έγκλημα και αφού κατάντησαν το ΠΕΑ, που για μένα έχει και κάτι να προσφέρει, τουλάχιστον κάποιες ενεργειακές πληροφορίες και προτάσεις για το ακινητό σου, να βγαίνει με 50Ε αυτό καλά θα κάνει να καταντήσει δώρο μαζί με κάτι άλλο. Εστω και 1Ε πληρωμή είναι γελοίο. Τα παιχνίδια είς βάρος του κόσμου είναι τρελά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ για ποιό λόγο μπήκε στον 4014 το εξαρτημένο τοπογραφικό. Ντροπή για όλους τους. Ας πούν απλά ότι έχουμε άλλον ένα ΦΑΠ αλλά δεν το κάνουν γιατί πρεπει να εξυπηρετηθούν και άλλα συμφέροντα..

Edited by katrmp
  • Upvote 7
  • Downvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.