Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
eyt7073

Επ' αόριστον παράταση Οικοδομικής Άδειας

Recommended Posts

N 4158/14 (φεκ 94α)

Άρθρο  11

Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόμησης

1. Το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως προ− στέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (Α΄ 49), αντι− καθίσταται  ως  εξής:

«Αν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως του ν. 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, σύμ− φωνα με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 ως τροποποιή− θηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προ− θεσμία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών η προθεσμία έκδοσής της παρατείνεται έως 8.2.2015.»

3. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνε− ται κατά τρία έτη.

4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σει− σμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται έως 8.2.2015.

 

 

ΝΟΚ άρθρο 29

5. α. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-2011 παρατείνεται κατά τρία (3) έτη. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1-3-2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν-4030/11 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.

Τι ισχύει όμως για αδεια δόμησης που λήγει εντός του 2015 ή του 2016?

Edited by cv_p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ν 4368/16 ΦΕΚ 21/16  Άρθρο 76

http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AU7hGwOAhZo%3d&tabid=777&language=el-GR

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη[s1] 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γεια σας συνάδελφοι!

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

Αδεια Οικοδομής εκδόθηκε το 2002 σύμφωνα με το Π.Δ 8-7-93 (ΦΕΚ 795Δ'/8-7-1993) & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΦΕΚ 549Δ' ) Π.Δ 19-10 13/11/78, το 2005 αναθεωρήθηκε. Η Αναθεώρηση λέει οι η άδεια αυτή αναθεωρείται σύμφωνα με τα νέα σχέδια που εγκρίθηκαν απο μια απόφαση της Προ'ι'σταμένης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και τις φορολογικές κρατήσεις. Η έγκριση αυτή αναφέρεται στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης μικρού θολωτού δωματίου στο ισόγειο στο δυτικό όριο του κτίσματος (εκτός κτίσματος). Ο Φ.Ο  οι όψεις και η στέγη ολοκληρώθηκαν πριν την αναθεώρηση. Έως πότε ισχύει αυτή η Άδεια Οικοδομής; Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να ολοκληρώσει εργασίες που αφορούν το εσωτερικό του κτίσματος; Την άδεια δεν την έχω εκδόσει εγώ αλλά ούτε την αναθεώρηση της. Ο πελάτης επειδή έχει θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς σχετικά με το θολωτό δωμάτιο που προαναφέρω (βάση καταγγελίας γείτονα οτι εκεί ήταν δρόμος) φοβάται οτι αν εκτελέσει τις υπολοιπες εργασίες που αφορούν το εσωτερικό του κτίσματος ο γείτονας θα του στείλει την αστυνομία για διακοπή εργασιών...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kαλημερα. σε αδεια του 85 για 2ωροφη οικοδομη.Εχει ολοκληρωθει πληρως το ισογειο και φο και τοιχοποιιες (οχι επιχρισματα ) στον Α .Για την ολοκληρωση  του Α οροφου πως θα προχωρησουμε  διαδικαστικα ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν έχεις ήδη αναθεώρηση επ' αόριστον, συνεχίζεις χωρίς να κάνεις κάτι.

 

Αν όχι :

 

ΝΟΚ - άρθρο 29

6.     Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’795), έως και τις 31.12.2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ.4γ του άρθρου 6 του ν.4030/2011. Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

 

ΠΔ '93 - άρθρο 6

3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.1577/1985 (ΓΟΚ).

 

ν4030 - άρθρο 6

4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης : ...

γ.   Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

 

 

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια ερωτηση και απο μενα (πριν παω ο ιδιος στην πολεοδομια).

- Αδεια 2002 (ληξη 2006)

- Παραταση ισχυος 2006 (εληξη 2010)

- Εχει ολοκληρωθει μονο ο φερων οργανισμος

 

Δεδομενου οτι δεν ηταν σε ισχυ την 1.3.2011, μπορω να παρω παραταση ισχυος επ'αοριστον? (επειδη εχει ολοκληρωθει ο φερων οργανισμος)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοιχοποιίες, υποχρεούσαι σε νέες μελέτες (ΕΝΑΚ, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικά θέρμανση, κλπ) οι οποίες δεν απαιτούνταν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε περιπτωση που εχουν ολοκληρωθει οι τοιχοποιιες?

Share this post


Link to post
Share on other sites

για την περιπτωση που εχουν αποπερατωθει οι τοιχοποιιες :

αδεια αποπερατωσης με εργασιες αποτυπωσης αρχ /κων και υδρευση αποχετευση (για την δικη μου περιπτωση ) και αν ειναι παλαιοτερη η αδεια τοτε και παθητικη

και σε συνδιασμο με τα διαδικαστικα του #105 του kan62

Edited by KOKARADI

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημερα, την βοηθεια σας γιατι εχω μπερδευτει...

αδεια διαρρυθμισεων για διαχωρισμο διαμερισματος σε δυο με εκδοση 11-1-2011 ληξη 11-1-2015

με τον 4258/14 πηρε παραταση 3 χρονια 11-1-2018.

εχει εκ νεου παραταθει με καποιον νομο? 

εχουν γινει τα εσωτερικα χωρισματα και εχει διανοιχθει κουφωμα στην πισω οψη οπως προβλεποταν.

οι εργασιες εχουν σταματησει. Μπορω να παρω παραταση επ'αοριστο ?? και αν ναι ποτε να ανακινησω το θεμα στην υδομ , πριν την ληξη?

Σας ευχαριστω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.