Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Civilla

Άδεια αγροτικής αποθήκης (όχι μικρής κλίμακας)

Recommended Posts

εγκριθηκε

 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%97%CE%A3%CE%9E

 

και αυτο,...παρόμοιο...http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%9D%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%A5-6%CE%9E%CE%9A

 

 

και εδω ολες οι αποφασεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑhttp://et.diavgeia.gov.gr/f/admt/find/thid:301

Edited by dimitris GM
  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

πολύ χρήσιμο!

Σε ευχαριστούμε Δημήτρη για το κόπο να το ανασύρεις.

Η έγκριση έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά χορηγεί παρέκκλιση οικοδομησιμότητας στο καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο για κατασκευή αποθήκης 50 τ.μ. 

Εστιάζω στο αιτιολογικό της απόφασης και κυρίως στο 8 και 14. 

Απόφαση χρήσιμη που ίσως λειτουργήσει ως οδηγός και για παρόμοιες υποθέσεις

 

 
" Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Ι    Ζ    Ο    Υ    Μ    Ε  
 
Την  έγκριση  των  αιτουµένων  παρεκκλίσεων  από  τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, για την κατασκευή 
από την κ. ****** αγροτικής αποθήκης, σε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο µε αριθ.1916 και 
µε στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. συνολικής έκτασης 2.635,00τ.µ. που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην εκτός σχεδίου 
περιοχή του αγροκτήµατος Λαγκαδά του Δήµου Λαγκαδά Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως προς 
την οικοδοµησιµότητα του γηπέδου. 
 
8.  Το  µε  αριθ.πρωτ.  41518/17-9-2012  έγγραφο  του  Τµήµατος  Πολεοδοµικών  Εφαρµογών  του  Δήµου 
Λαγκαδά  µε  το  οποίο  προτάθηκε  η  έγκριση  παρέκκλισης  από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ως 
προς  την  οικοδοµησιµότητα  του  αριθ.1916  αγροτεµαχίου  εµβαδού  2.635,00τ.µ.  που  βρίσκεται  επί 
αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήµατος Δηµοτικής Κοινότητας Λαγκαδά του Δήµου 
Λαγκαδά  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  την  κατασκευή  αγροτικής  αποθήκης  εµβαδού 
50,00τ.µ.  από  την  κ.  ********** προκειµένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της 
εκµετάλλευσης σε αποθηκευτικούς χώρους. 
Η παρέκκλιση κρίνεται απαραίτητη διότι η ενδιαφερόµενη δεν διαθέτει άλλο αγροτεµάχιο για την ανέγερση 
αγροτικής  αποθήκης  ,  προκειµένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  για  αποθήκευση  γεωργικών  εφοδίων 
(σπόροι, λιπάσµατα, γεωργικά φάρµακα κλπ) και γεωργικών µηχανηµάτων και εργαλείων που διαθέτει και 
πρόκειται να προµηθευτεί, σύµφωνα µε τη µελέτη σκοπιµότητας από το γεωπόνο κ. **********
 
14.  Τη θετική γνωµοδότηση της υπ αριθ. 3ης συνεδρίας/Πράξη 18η/31-01-2013 του ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής  
Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 
Και επειδή,  
Α)   Με   την   κατασκευή   της   γεωργικής   αποθήκης   δε   θα   δηµιουργηθούν   δυσµενείς   επιπτώσεις   από 
πολεοδοµικής  άποψης  (υγιεινής,  αισθητικής  κλπ.)  τόσο  στην  ίδια  ιδιοκτησία  όσο  και  στη  γύρω  περιοχή, 
δεδοµένου  ότι  οι  συντελεστές  δόµησης  και  όγκου  περιορίζονται  σε  µεγέθη  µικρότερα  των  κατά  κανόνα 
επιτρεπόµενων, µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργείται µεγάλος κτιριακός όγκος στο χώρο του αγροτεµαχίου. 
Β)  Η  υπόψη  γεωργική  αποθήκη  είναι  απαραίτητη  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  εκµετάλλευσης  του 
ιδιοκτήτη σε αποθηκευτικούς χώρους. "

 

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

΄Αρθρο 2

Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών,

στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια

1. «Κτίρια που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις (ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών και καλλιεργειών λοιπών υδρόβιων οργανισμών) καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό, ενδιαιτήματα και ιατρεία μικρών ζώων, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1, με απόφασή της κατά τις κείμενες διατάξεις αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη του αρμόδου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος». (σήμερα ΣΥΠΟΘΑ)

Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. της 29.12.1989/22.1.1990 (ΦΕΚ 18 Δ').

Η παρέκκλιση αφορά εις:

α) Την ανέγερση περισσότερων από ένα κτίριο επί του γηπέδου.

β) Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του.

γ) Το ύψος των κτιρίων.

δ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δε μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από (5) μέτρα.

ε) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει το 0,9. Ο συντελεστής όγου των παραπάνω αναφερομένων κτιρίων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.

στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέδου.

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από παλιά επιτρεπόταν σε μη άρτια γήπεδα η ανέγερση κατά παρέκκλιση αγροτικής αποθήκης αλλά συνήθως περιορισμένων μ2, σε μια κλίμακα περίπου των 25 μ2 και λιγότερο.

Για να δοθεί αυτή η παρέκκλιση χρειαζόταν ο ιδιοκτήτης να διαθέτει κοντά κάμποσα άλλα γήπεδα με τέτοια παραγωγή που να δικαιολογεί την ανάγκη κατασκευής αυτής της αγροτικής αποθήκης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Manolis gon

Όλα εξαρτώνται περισσότερο απο την Δ/νση Γεωργίας

 

Περίπτωση δική μου

Είχα γεωργό με 1100 στρ, που είχε 1 κουμπίνα, 3 τρακτέρ, πατατομηχανή, 2 φορτηγά και  2 γιούς γεωργούς

Επίσης διέθετε  ηλεκτροκολλήσεις και πλήρη εξοπλισμό επισκευών

 

Ζητούσα σε αγρό 5.5 στρ, δίπλα στο χωριό, να εκδώσω αποθήκη 1000 μ2 και ύψους 8,0μ (για να μπορεί να κάνει ανατροπές κλπ) 

 

Σημειωτέον ότι δεν είχε άλλον αγρό δίπλα στο χωριό

Αιτιολογούσα την παρέκκλιση με τα παραπάνω συν το ότι ΦΟΒΟΤΑΝΕ μήπως του βάλουν φωτιά ή μήπως μπουν τίποτα Βούλγαροι και του ΚΛΕΨΟΥΝΕ (είχε συμβεί ήδη αλλού ..)

 

Σου πληροφορώ ότι η Δ/νση Γεωργίας δεν του έδωσε παρέκκλιση και αναγκάστηκε να αγοράσει άλλα 8 στρ για να κτίσει (για τα 8 στρ κάτι έπαιζε με τον Σ.Ο, δεν θυμάμαι τι..)

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωραία! Στην Πάτρα πάντως που έχω ρωτήσει δεν έχει συσταθεί καν το ΣΥ. ΠΟΘΑ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Civilla

αν έχεις γήπεδο με κατά  παρέκκλιση αρτιότητα και συγχρόνως δεν υπερβαίνεις τα επιτρεπόμενα 

της δόμησης (κάλυψη-σ.δ-ύψος)  του γενικού άρθρου 1, που ισχύει για όλες τις χρήσεις  (εκτός από την απόσταση  Δ που πας με αυτή της παρέκκλισής σου, που επίσης περιέχεται σ' αυτό το άρθρο)

 

δεν χρειάζεσαι ΣΥΠΟΘΑ

 

(Από την Δ/νση Γεωργίας ζητάς μόνο θεώρηση σχεδίων ως προς τη λειτουργικότητα και τίποτα άλλο

 χωρίς να  χρειάζεται να αποδείξεις ότι καλλιεργείται-αν σου πουν ότι χρειάζεται να τους πεις ότι δεν πας με το άρθρο 2 αλλά με το 1-πολλές φορές οι γεωπόνοι το αγνοούν αυτό ή μπερδεύονται)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΚΑΝΑ,  αν έχει αρτιότητα το γήπεδο δε χρειάζεται να την ονομάσει αγροτική αλλά απλώς αποθήκη για να μην τρέχει για εγκρίσεις. (εκτος και αν θέλει να επωφεληθεί κάτι αοικονομικό από τη γεωργική αποθήκη) .Στην περίπτωσή μας εδω, έχει πάρει έγκριση της Δ Γεωργίας αλλά θέλει να προσθέσει και υπόγειο αρα νεα έγκριση.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

εξαρτάται Μανώλη

Πέραν τις αύξησης αμοιβών ειδικών κινήτρων νέων γεωργών   κλπ

Σε μας εδώ αν την ονομάσεις αποθήκη σου ζητάνε λειτουργικότητα από Εμπορικό Επιμελητήριο

 

Χάος..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, μπορεί να ανεγερθεί κατοικία και αγροτική αποθήκη? και αν ναι, το εμβαδόν της  αποθήκης υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης? πρέπει να είναι ανεξάρτητο κτήριο η μπορεί και σε επαφή με την κατοικία?

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.