Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στον ΝΟΚ


Recommended Posts

Σύμφωνα με τον ν417/13, 

2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:

α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν
ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81−70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
θ. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ι. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ια. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ιβ. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
ιγ. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
ιδ. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
ιε. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
ιστ. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
ιη. Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
κ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
κα. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. 
κβ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μία φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. 
κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
κζ. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

Αυξήθηκαν κατά πολύ οι εργασίες... :)

Όμως μετά γράφει το παρακάτω (και έγραφε)

 

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό θέμα.

Η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί;

Edited by Faethon11
Link to post
Share on other sites
  • Replies 359
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ένας συγκεντρωτικός πίνακας για τις ΕΕΜΚ. Για να μην ταλαιπωρούμαστε μ' αυτές ... Τον ανεβάζω και στα downloads ... Περί ΕΕΜΚ.pdf

Την ίδια συζήτηση είχα σήμερα με ένα συνάδελφο που δεν του βγάζουν ΕΕΜΚ στην Υπηρεσία Δομησης ακριβώς επειδή δεν έχει βγει αυτή η Υπ. Απόφαση.Εγώ όμως νομιζω οτι ισχύουν μια χαρά τα εξής: 1) Αρθ 4 τη

Συνάδερφοι το ιδιο προβλημα αντιμετώπισα και εγω.Πηγά κατευθείαν στον προύστάμενο της Υ.ΔΟΜ και ζήτησα να βγάλω μικρής κλίμακας αλλά για εργασιες που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο έντυπο της μικρής κλίμ

Την ίδια συζήτηση είχα σήμερα με ένα συνάδελφο που δεν του βγάζουν ΕΕΜΚ στην Υπηρεσία Δομησης ακριβώς επειδή δεν έχει βγει αυτή η Υπ. Απόφαση.Εγώ όμως νομιζω οτι ισχύουν μια χαρά τα εξής:

1) Αρθ 4 της Αποφ-63234/19-12-12  (Tεύχος Tεχνικών Oδηγιών εφαρμογής του ΝΟΚ) όπου διευκρινίζεται ότι:

Έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο τέλος της παραγράφου, για τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ισχύει το Εγγρ 1668/9-8-12 του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπουργική Αποφ- 5219/3-2-04 ΦΕΚ-114/Δ/04 όπως ισχύει.

Κοντολογίς,οι διαδικασία μένει απλώς να τροποποιηθεί με την εν αναμονή Υπ. Απόφαση,αλλά ΜΕΧΡΙ να τροποποιηθεί,η διαδικασία είναι η παλιά.Αυτό είναι και το λογικό αλλιώς από πέρσι που ξεκίνησε ο ΝΟΚ δε θα έπρεπε να είχε βγει ούτε 1 ΕΕΜΚ,ούτε θα πρέπει να βγει μέχρι να βγει η Υπ.Απ. Αυτή είναι βέβαια η λογική πολλών όχι απλά ευθυνόφοβων αλλά -άσε δε λέω- υπαλλήλων στις ΥΔΟΜ που βαριούνται να σηκώσουν στυλούς,δε θέλουν να γίνεται καμιά εργασία και να τα ξύνουν ακόμα περισσότερο ή ακόμα χειρότερα να σου βάζουν εμπόδια για να πέσει κανά λαδάκι από το χωριό ή να πάρουν αυτοί τις δουλειές.Θέλει μάχες καθημερινά,το ξέρουμε όλοι.Σου λέει βλακείες ο υπάλληλος,κατευθείαν στον Προιστάμενο.Συνεχίζει και αυτός,έγγραφο ερώτημα όπου ζητάς έγγραφη απάντηση από την υπηρεσία,και αν συνεχίσουν μετά νέο έγγραφο ερώτημα στη ΔΟΚΚ για να τους βάλει στη θέση τους.Θα μου πεις μέχρι να γίνουν όλα αυτά πόσος χρόνος θα περάσει,μπορεί να χάσω τη δουλειά.ΟΚ,τότε φύτεψε ελιές και ελπίζω να βγάζεις καλό λάδι,θα σου χρειαστεί είτε για άλλον,είτε για εσένα όταν δε θα έχεις να φας,τουλάχιστον να λαδώνει το αντεράκι σου μαζί με ψωμί.

Υ.Γ Τα έχω πάρει το ξέρω,αλλά μιλάμε τι ακούω καθημερινά δεν περιγράφεται.Ένας άλλος υπάλληλος σήμερα δε δεχόταν σε νέα άδεια με σκελετό και τοίχους πλήρωσης από πέτρα την αφαίρεση του εμβαδού και ενώ είναι τόσο ξεκάθαρο στο ΝΟΚ.Δεν είναι θέμα αντίληψης της Ελληνικης,άλλο είναι...

Edited by Greenick
  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites

Συνάδερφοι το ιδιο προβλημα αντιμετώπισα και εγω.Πηγά κατευθείαν στον προύστάμενο της Υ.ΔΟΜ και ζήτησα να βγάλω μικρής κλίμακας αλλά για εργασιες που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο έντυπο της μικρής κλίμακας αλλά τις περιλαμβάνει ο νέος νόμος ως εργασιες μικρής κλιμακας.Η απάντηση δεν δεχόμαστε αιτήσεις για εργασιές που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο έντυπο αν δεν δώσει ενημερωση το υπουργειο..και μαλιστα προθυμοποιήθηκε να κάνει ερώτημα στο υπουργείο και να μας απαντήσει επίσημα..ειπα τον πελάτη τι ακριβώς συμβαινει.Αποτέλεσμα:εγω έχασα την δουλεια και ο πελάτης μάλλον θα τα κάνει αυθαίρετα.

  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites

Πραγματικά δεν παίζονται!ΡΕ ΦΙΛΕ (προιστάμενε) αφού έγγραφο υπάρχει,στο κολλάω στη μούρη,είναι ξεκάθαρο,γιατί ζήτας κόντρα και άλλο έγγραφο?!?!?!?124448 έγγραφα που να λένε τα ίδια θες για να το χονέψει η γκλάβα σου?Τόσο άχρηστοι,ανίκανοι (και ό,τι άλλο θες βάζεις)....Άλλος συνάδελφος σκέφτεται να σκάσει αγκαζέ με δικηγόρο (ακριβώς για να μην κολλήσει η υπόθεση και χάσει τη δουλειά όπως ο tomakt) και μου φαίνεται ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ θα κάνει

Και μετά σου λένε ανάπτυξη και @@ καλαβρέζικα.Η μάχη είναι εδώ και καιρό η ίδια,δημόσιο-ιδιωτικού τομέα,τώρα απλά εντείνεται...

Edited by Greenick
  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, σύμφωνα με το εγγρ 1668/09-8-2012, δυστυχώς, ισχύει μόνο ότι λέει η υπουργική Αποφ- 5219/3-2-04 ΦΕΚ-114/Δ/04 και η ΕΓΚ13/2004.

Οπότε είμαστε σε αναμονή της υπουργικής απόφασης που αναφέρει ο ΝΟΚ... :(

Edited by Faethon11
Link to post
Share on other sites

Εγώ πάλι σε πολεοδομία που ρώτησα μου είπανε ότι δεν ισχύει ούτε αυτό και ότι έχουν παγώσει εντελώς οι άδειες μικρής κλίμακας. Δεν δίνονται καθόλου δηλαδή. 48ωρες δίνονται κανονικά.

Link to post
Share on other sites

Με ποια αιτιολογία το λένε αυτό;

Link to post
Share on other sites

έντυπο της υ.δομ. δ. Καλαμάτας αναφέρει ως τίτλο "έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας άρθρο 4 παρ 2 του ν. 4067/12 " και περιλαμβάνει τις εργασίες με άδεια μικρής κλίμακας, α έως και θ, με βάση τα συνημμένα δικαιολογητικά της απόφασης 5219/3-2-04 και της εγκ. 13/04.

Τίποτα νεότερο όμως για τις εργασίες που αναφέρονται στο ν. 4178

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Η λογική είναι απλή. Αφού το άρθρο 4 του ΝΟΚ τροποποιήθηκε με τον νέο νόμο 4178/2013 όπου αναφέρεται ότι αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, ισχύει αυτό ως πιο πρόσφατο του εγγράφου 1668/09-8-2012.

 

Πιστεύω πάντως ότι κάθε πολεοδομία πράττει όπως νομίζει.

 

Το σίγουρο είναι ότι πρέπει άμεσα να βγει η υπουργική απόφαση να τελειώνουμε !!

 

Και επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί επιτέλους εάν οι τακτοποιήσεις με 4014, 3843 κ.τ.λ. επηρεάζουν την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας καθώς το άρθρο 4 ως έχει αναφέρεται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια και ίσως υπάρχουν παρερμηνείες.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.