Jump to content

Recommended Posts

Aυτό ακριβώς έχω διευκρινίσει.

Με βάση το νόμο τα δηλωθέντα με β. φάση ν. 1337/83 τελούν υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής από κατεδάφιση και δεν απαιτείται να δηλωθούν. Αν όμως κάποιος ιδιοκτήτης θελήσει να τα δηλώσει στο ν. 4178/13 τότε θα κερδίσει, για τους χώρους αυτούς, την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση λόγω της υπαγωγής τους στην κατηγορία 2 ή και 1 ανάλογα με χρήση και παλαιότητα.

Τέλεια, σε ευχαριστώ και πάλι!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Κατά την επιλογή του τύπου αυθαιρεσίας "ανακληθείσα οικοδομική άδεια", το σύστημα δεν μου υπολογίζει πρόστιμο (πατώντας το €). 

Δεν λειτουργεί ακόμα αυτή η επιλογή?

Επιλέγω προφανώς "χωρίς Ο.Α." (Παράρτημα Α1).

Link to comment
Share on other sites

6. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και 

κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθη−

κε από την αρμόδια αρχή και η οποία μεταγενέστερα 

ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός 

εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή 

αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της 

υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για 

την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του 

παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, 

του παράβολου της παραγράφου 10 του άρθρου 11. Τα 

κτίσματα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του 

ενιαίου ειδικού προστίμου.

(κάνε υποβολή να φύγεις από κατάσταση "επεξεργασία" της δήλωσης. Στην επόμενη φάση θα σου βγάλει παράβολο)

 

 

7. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται κτί−

σματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε από 

την αρμόδια αρχή και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε 

λόγω υποβολής αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς απο−

τύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για τα κτίσματα 

αυτά υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 

11 και καταβάλλεται το σχετικό παράβολο, καθώς και 

το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του πα−

ρόντος νόμου και του παρόντος άρθρου κτίσματα που 

κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρ−

μοδίου δικαστηρίου εφόσον ουδέποτε πριν τις 28.7.2011 

αποπερατώθηκαν πλήρως κατά τις κείμενες διατάξεις 

ή λειτούργησαν με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

8. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και 

λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευ−

ής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαι−

ότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας 

Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί 

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.
Link to comment
Share on other sites

Το παράβολο δεν εξαρτάται από την ύπαρξη άδειας. Για τυπικούς λόγους βάζεις "χωρίς άδεια" αφού η άδεια έχει ανακληθεί. Η επιλογή καταχώρησης με άδεια ή χωρίς άδεια δεν παίζει κανένα ρόλο στη περίπτωση που εξετάζεις.

Link to comment
Share on other sites

Ανήκω στην παρ.7 του άρθρου 23. 

Θα πρέπει να υπολογιστεί και πρόστιμο.

Δεν θα πρέπει να επιλεγεί και ο συντελεστής με Ο.Α. ή χωρίς?

Link to comment
Share on other sites

Αφού η άδεια ανακλήθηκε από την υπηρεσία λογω ψευδών στοιχείων, υπερβάσεων κλπ τότε δεν υπάρχει πλέον άδεια. 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Καλημέρα

Σε αυθαίρετο εκτός σχεδίου χωρις ΟΑ εννοείται, η πυλωτή δηλώνεται σαν βοηθητικός χώρος ή σαν κύριος? Εχει παραμείνει πυλωτή, δεν έχει κλειστεί.

Επίσης δηλώνω παραβίαση ύψους? Σε σχέση με τι? Με το επιτρεπόμενο της περιοχής ?

Edited by adamantia1
Link to comment
Share on other sites

Δες εγκ. 4 σελ. 9. Αν ο υπόστυλος χώρος παραμείνει ως έχει μπορείς να τον υπολογίσεις με αναλυτικό.

Το συνολικό ύψος της οικοδομής ξεπερνάει τα 7.50 μ (επιτρεπόμενο περιοχής)? Αν όχι δεν έχεις υπέρβαση ύψους (έλεγχος για το ισόγειο, από τη στιγμή που το υπολογίζεις με αναλυτικό δεν γίνεται λόγω μη συστημικής υποστήριξης μια τέτοιας συνδυαστικής παράβασης).

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ο υπόστυλος χώρος παραμένει ως έχει, αλλά στη σελίδα 9 λέει για αλλαγή χρήσης απο βοηθητικό σε βοηθητικό.. εδω δεν έχω αλλαγή χρησης , έχω εξ αρχής την ίδια χρήση. Νομίζω ότι πρέπει να πάω με αυτό:

"(Ο µειωτικός συντελεστής εφαρµόζεται οµοίως σε αυθαίρετους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσµατος (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθµευσης κ.λ.π.))"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.