Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
OLINAPAL

Τι ισχύει σήμερα για κοπή δέντρου

Recommended Posts

Έχω ένα μεγάλο ευάκλυπτο ως μοναδικό δέντρο στο οικόπεδο που ανήκει το κτίρο που καλύπτει όμως όλη τη κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Ρώτησα στην Πολεοδομία και μου είπαν ότι ο ΝΟΚ ορίζει ένα δέντρο για κάθε 200τ.μ. κτιρίου. Επίσης, επειδή το δέντρο είναι εντός του οικοπέδου, άρα ανήκει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, δεν έχει λόγο το δασαρχείο. Θα ρωτήσω τον ιδιοκτήτη αν το κτίριο έγινε βάσει ΝΟΚ ή ΓΟΚ.

Εφόσον εγώ έχω ένα μόνο δέντρο θα το αφήσω εκεί να μου σπάσει - κυριολεκτικά -  την γυάλινη τζαμαρία;  Το δέντρο κλαδεύεται σχεδόν κάθε χρόνο αλλά πλέον το κόστος είναι μεγάλο για κλάδεμα και ο ιδιοκτήτης θέλει μια μόνιμη πλέον λύση.

Σε ποια νομοθεσία μπορώ να βασιστώ για την πλήρη εκρίζωση του;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αρχικά δες αν στο δ. κάλυψης της άδειας αν φαίνεται η θέση του δέντρου. Ο κτιριοδομικός όντως αυτό αναφέρει και όχι μόνο. Αν χρειάζεται λόγω της νομοθεσίας για την φύτευση ελάχιστων αριθμών δέντρων, εξέτασε εναλλακτικά την φύτευση δέντρων σε άλλες θέσεις του οικοπέδου.  Προτείνω να απευθυνθείς σε πολιτικό μηχανικό να ελέγξει τα παρακάτω και να σου εκδόσει την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.


ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.        Αποφ-3046/304/89 
ΑΡΘΡΟΝ-23.                     ( ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

      1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευθεί. (βλέπεις και το άρθρο 17 του ΝΟΚ που αναφέρει ότι : " Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις . Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, "καθώς και κατασκευές που επιβάλλονται μετά την ανεύρεση μνημείων, για την προστασία και ανάδειξή τους ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Οι πέργκολες εφόσον είναι ασκεπείς και προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης, χωρίς περιορισμό διαστάσεων και θέσης. ")

      2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ'επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 τετραγωνικών μέτρων, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, τετραγωνικά μέτρα οικοπέδου. 'Οταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 τετρ. μέτρα και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. 

      3. Οταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ-17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα προκηπίου. 'Οταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 τετρ. μέτρα, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου. 

 

    Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/12-10-2018
 ΦΕΚ 4520/Β/16-8-2018 (έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας)


β. Για την κοπή δένδρου/ων σε οικόπεδα, κατατίθενται:
1) Τεχνική έκθεση του μηχανικού ή γεωπόνου στην 
οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται 
η κοπή και βεβαιώνεται ότι τα δέντρα δεν προστατεύ-
ονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών 
και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της 
αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις 
προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομο-
θεσίας
. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν 
σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξα-
σφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων 
όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), 
όπως εκάστοτε ισχύει, για άδειες που εκδόθηκαν μετά 
την ισχύ του.

2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογρα-
φικού διαγράμματος, στο οποίο σημειώνεται η θέση των 
δέντρων που θα κοπούν και τυχόν θέσεις μελλοντικής 
φύτευσης δέντρων.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.