Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Το σύστημα για την υποβολή τοπογραφικού και ΥΔ εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη για βεβαιώσεις αδόμητου πάντως, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη απ' ό,τι βλέπω έτσι;

Χωρίς πρώτα διαπιστωτική πράξη ενεργοποίησης της δυνατότητας υποβολής τοπογραφικών για τις βεβαιώσεις δεν προκύπτει καμία τέτοια υποχρέωση

Παρ 1-ε άρθρου 3.

ε. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πλη−
ροφοριακού συστήματος να υποδέχεται τα τοπογρα−
φικά διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη 
των συμβολαίων, στην αρμόδια αρχή για το πληροφο−
ριακό σύστημα και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Για 
την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδε−
ται διαπιστωτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
αρμόδιας αρχής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δε μου λέτε η δήλωση Ιδιοκτήτη για έκδοση Βεβαίωσης 4178 χωρίς αυθαιρεσίες, θέλει γνήσιο της υπογραφής ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τώρα αν σου πω ότι εγώ......ποτέ μου δεν έχω ζητήσει ή λάβει τέτοια δήλωση παρόλο που το λέει ο νόμος !!!!???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δήλωση ανάθεσης για έλεγχο; Ομοίως με τον Nik δεν έχω λάβει/ζητήσει ποτέ, όπως και για 2-3 ΠΕΑ που έχω κάνει. Ζητάω μόνο όταν κάνω ρύθμιση ή όπου μου ζητείται για δικαιολογητικό. Είναι γενική απαίτηση για όλες τις εργασίες μηχανικού όμως;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τις βεβαιώσεις μεταβίβασης ο νόμος αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 1 ότι απαιτείται και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ο οποίος δηλώνει ότι δηλώσουμε και εμείς. Αυτό όμως αποτελεί απαιτούμενο έγγραφο για την μεταβίβαση και μεριμνεί ο συμβολαιογράφος γι αυτή τη δήλωση. Βεβαίως καλό είναι να κρατάμε και εμείς ένα αντίγραφο, άσχετα αν πρακτικά δεν έχει νόημα, αφού εμείς γνωματεύουμε.

Το άλλο ζήτημα που αναφέρετε έχει να κάνει καθαρά με φορολογικούς λόγους. Μεγάλη συζήτηση για το αν υποχρεούμαστε να κάνουμε συμφωνητικό σε κάθε εργασία. Υπάρχουν αντίστοιχα νήματα συζήτησης πάνω στο θέμα και δεν το αναλύουμε εδώ.

Σίγουρα συμφωνητικό χρειάζεται όταν υπάρχει αμοιβή χαμηλότερη από τη νόμιμη (άδειες, ρύθμιση αυθαιρέτων κλπ), ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο αποδεικνύεις ότι έχεις σύμβαση για χαμηλότερη αμοιβή και έτσι δεν αποκρύπτεται εισόδημα. 

 

Άρθρο 3
Δικαιοπραξίες
1. α. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται 
μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντι−
κείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου 
δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των 
ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλω−
ση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και 
τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντί−
στοιχα ότι:
i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζό−
ντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των 
κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν 
έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρ−
βαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της 
ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς 
άδεια, ή
iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι 
εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία 
από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και 
δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 2 του παρόντος.
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ιωάννη Γκούμα δεν μιλάμε για την δήλωση ανάθεσης....δες τι γράφει ο Παύλος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

γ. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από το−
πογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ−
ουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 
(Α΄ 207), ...

 

 

Στην περίπτωση που το αυθαίρετο είναι εντός κάθετης ιδιοκτησίας (εκτός σχεδίου προ 92), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τοπογραφικού πρέπει να υπογράψουν και οι ιδιοκτήτες των υπολοίπων καθέτων?

Share this post


Link to post
Share on other sites

O ιδιοκτήτης του μεταβιβαζόμενου θα υπογράψει τη δήλωση, διότι αυτός είναι ο κύριος του ακινήτου (κάθετη) κάτι που είναι τελείως τυπικό, αφού όπως προαναφέραμε ο μηχανικός είναι αυτός που βεβαιώνει για μη αυθαιρεσίες ή αδόμητο (ανάλογα την περίπτωση).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pavlos33

στο τοπογραφικό διάγραμμα αν θα πρέπει να υπογράψουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εδώ συζητάμε τα απαιτούμενα για τη βεβαίωση μεταβίβασης και το τοπογραφικό που τη συνοδεύει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και στην προκειμένη της κάθετης, υπογράφει ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την υπόδειξη των ορίων του.

Οι υπόλοιποι της κάθετης γιατί πρέπει να εμπλακούν?

 

Και στην τελική ποιος είναι ο φόβος? Μήπως ο ιδιοκτήτης της κάθετης σου πει ότι μέτρησες λάθος όρια? Αφού τον βάζεις και υπογράφει έχει λήξει το θέμα.

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.