Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
sor

Οριοθέτηση ρεμάτων, ποταμών

Recommended Posts

Κατοπιν μελετης οριοθετησης εχει προσδιοριστει η σταθμη του υδατους σε καθε διατομης του ρεματος.

Εστω οτι η σταθμη σε καποια διατομη ειναι 1.5μ.

Το πρανες στην ιδια διατομη εχει υψος 5μ.

Κατα τον σχεδιασμο των εργων διευθετησης υποχρεουμε να παω στα 5μ υψος που ειναι το πρανες ή τουλαχιστον 1.5μ (+ υψος ασφαλειας) που εχει υπολογιστει η σταθμη του υδατος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπέρα, αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος: σε γήπεδο, το όριο του οποίου είναι ποτάμι πρόκειται να εγκατασταθεί κτηνοτροφική εγκατάσταση. Η οριοθέτηση απαιτείται αν τα κτίσματα απέχουν σχετικά μικρή απόσταση από την όχθη ή σε κάθε περίπτωση? αυτές οι αποστάσεις ορίζονται κάπου?

Edited by Roy_Hobbs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Δες τα παρακάτω
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258 ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας 

 

και άλλες διατάξεις.
και ειδικότερα:

άρθρο 5 παρ. 2:

2. Στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν 

έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα ενδιαφερό−
μενου – επισπεύδοντα, φορέα ή ιδιώτη, για έκδοση οι−
κοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει από 
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την επιφύλαξη της 
προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 3, του παρό−
ντος νόμου διαδικασίας, προσωρινής, οριοθέτησης, υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:
2.1 της υποβολής, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φο−
ρέα ή ιδιώτη, υδραυλικής μελέτης για το σύνολο της 
λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημεί−
ου της προσωρινής οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται 
από αρμόδιο μελετητή,
2.2 του ορισμού σε τοπογραφικό διάγραμμα, με βάση 
την ανωτέρω υδραυλική μελέτη και με βάση τη φυσική 
διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτη−
σης, των γραμμών πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 
πενήντα ετών και
2.3 του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω 
υδραυλικής μελέτης όσο και του τοπογραφικού δια−
γράμματος με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, 
από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η 
οποία και ενημερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

"Σε κάθε περίπτωση η δόμηση επιτρέπεται εκτός των 

ως άνω γραμμών πλημμύρας και των όχθεων του υδα−
τορέματος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 
(Α΄ 79), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 9 
του παρόντος νόμου. "
 
άρθρο 9.παρ. 4
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012, 
οι αποστάσεις δόμησης από τις γραμμές πλημμύρας 
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρό−
ντος ορίζονται ως εξής:
Α. Για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών πε−
ριοχές, απόσταση 10 μέτρων από κάθε μία των γραμμών 
πλημμύρας και 
Β. για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 μέ−
τρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας.
 
άρθρο 1-ορισμοί:
7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές και από τις δύο 
πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που 
προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και πε−
ρικλείουν τη ζώνη πλημμύρας. 
5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα 
βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. Αν η 
φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βα−
θιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου.
Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

pavlo thanks, οπότε όσο μακριά και να πάμε να τοποθετήσουμε τα κτιριακά μας από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν όχθη, η υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας είναι απαραίτητη? σε αυτό το "για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών" του άρθρου 5 το πλησίον ορίζεται κάπου? για παράδειγμα αν έχω 2.000 στρέμματα και πάω σε απόσταση 1.000 μ από την "όχθη" πρέπει να συντάξω υδραυλική μελέτη? η "όχθη" σε εισαγωγικά αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση, άρα δεν έχει καθοριστεί

Edited by Roy_Hobbs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατοπιν μελετης οριοθετησης εχει προσδιοριστει η σταθμη του υδατους σε καθε διατομης του ρεματος.

Εστω οτι η σταθμη σε καποια διατομη ειναι 1.5μ.

Το πρανες στην ιδια διατομη εχει υψος 5μ.

Κατα τον σχεδιασμο των εργων διευθετησης υποχρεουμε να παω στα 5μ υψος που ειναι το πρανες ή τουλαχιστον 1.5μ (+ υψος ασφαλειας) που εχει υπολογιστει η σταθμη του υδατος?

 

οχι. Αυτο που συνηθιζεται στα υδραυλικα ειναι το εργο διευθετησης να εξασφαλιζει ενα ελευθερο περιθωριο πανω απο την Α.Σ.Υ. (ανωτατη σταθμη υδατος). βεβαια αυτο εχει να κανει και με τον τυπο της διευθετησης (συρματοκιβωτια, σκυρόδεμα, ορθογωνικη ή τραπεζοεδης διατομη) με την τοπογραφια (αποτομες κλισεις, αστικη περιοχή η οχι κλπ) αλλα και με τυχον εργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χωρου

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

pavlo thanks, οπότε όσο μακριά και να πάμε να τοποθετήσουμε τα κτιριακά μας από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν όχθη, η υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας είναι απαραίτητη? σε αυτό το "για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών" του άρθρου 5 το πλησίον ορίζεται κάπου? για παράδειγμα αν έχω 2.000 στρέμματα και πάω σε απόσταση 1.000 μ από την "όχθη" πρέπει να συντάξω υδραυλική μελέτη? η "όχθη" σε εισαγωγικά αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση, άρα δεν έχει καθοριστεί

Το πλησίον σίγουρα είναι όταν έχει πρόσωπο στο ρέμα.

Έχω μια περίπτωση που μεταξύ του ρέματος και της ιδιοκτησίας παρεμβάλεται μια λωρίδα δασική αλλά ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει αν απαιτείται. Μόλις το μάθω θα ενημερώσω.

Οπως και να χει η ΥΔΟΜ (υποθέτω) θα κρίνει αν θα σου ζητήσει μελέτη προσωρινής οριοθέτησης.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

pavlo thanks, οπότε όσο μακριά και να πάμε να τοποθετήσουμε τα κτιριακά μας από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν όχθη, η υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας είναι απαραίτητη? σε αυτό το "για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών" του άρθρου 5 το πλησίον ορίζεται κάπου? για παράδειγμα αν έχω 2.000 στρέμματα και πάω σε απόσταση 1.000 μ από την "όχθη" πρέπει να συντάξω υδραυλική μελέτη? η "όχθη" σε εισαγωγικά αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση, άρα δεν έχει καθοριστεί

Kανονικά θα έπρεπε να ορίζεται, πλην όμως μπορεί να οριστεί με εκείνο το Π.Δ που αναφέρει στο άρθρο 28 του ΝΟΚ (ν.4067). Μέχρι τότε ο νόμος λέει να πάμε με την επιφύλαξη του άρθρο 9 παρ. 4. Πχ εκτός σχεδίου 20 μέτρα από κάθε μια από τις γραμμές πλημμύρας. Όμως οι γραμμές εξ ορισμού θα οριστούν από υδραυλική μελέτη. Έτσι τουλάχιστον προκύπτει από κείμενο του νόμου. 

Βεβαίως με τον κτιριοδομικό ήταν πιο σαφές. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ έχτιζες χωρίς περιορισμό, από την προσωρινά ορισμένη,από την πολεοδομία, οριογραμμή.

Ας καταθέσει άποψη κάποιος συνάδελφος που βρίσκεται σε φάση διεκπεραίωσης ανάλογου θέματος.

giorgosv

Ευχαριστούμε. Ενημέρωσε μας όταν προχωρήσει η διαδικασία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

σας ευχαριστώ και τους δύο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξερω περιπτωση βεβαιωσης αρτιοτητας στην οποιο ζητηθηκε προσωρινη οριοθετηση.

Επισης αλλη μια περιπτωση βεβαιωσης αρτιοτητας, στην οποια το γηπεδο δεν συνορευε με ρεμα, αλλα το ομμορο συνορευε και λογω μικρης αποστασης, ζητηθηκε να γινει οριοθετηση του ρεματος του ομορου γηπεδου!!!!!!!! Παραλογο!!! Δεν εχω ιδεα τι εγινε με την περιπτωση αυτη....

Ξερω ακομα αλλες δυο περιπτωσεις για εκδοση Αδειας Δομησης, στις οποιες παλι ζητηθηκε προσωρινη οριοθετηση. Απλα στις περιπτωσεις αυτες δεν ξερω που προβλεποταν να τοποθετηθει το κτισμα.

 

Σε καθε περιπτωση θα προτεινα στον ιδιοκτητη να κανει την οριστικη οριοθετηση και να ξεμπερδευει, ειδικα αν θελει να κατασκευασει κατι "σημαντικο" (οχι 20τμ στεγαστρο) ή το γηπεδο δεν ειναι τοσης επιφανειας, ωστε να βαλλει το κτηριο σε πολυ μεγαλη αποσταση απο το ρεμα (και εφοσον δεν του ζητησει η ΥΔΟΜ, την οριοθετηση).

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanks terry, πολύ χρήσιμα όλα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.