Jump to content
  • Θέσεις Εργασίας Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη
advice4u

Δικαιολογητικά και οδηγίες για χορήγηση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Recommended Posts

Η άδεια χορηγείται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ( Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας )
Νομικό πλαίσιο: 

1. Κ.Δ.Α.Π. Απόφ. Π1β/ΓΠ/οικ. 14951/9-10-01 (ΦΕΚ 1397/22-10-01/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με: Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/2-4-02/τ.Β’) και Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 109707/2009 (ΦΕΚ 1849/3-9-09/τ.Β’)
2. Υ.Α. Δ27/οικ.9734/408/4-3-2013 (ΦΕΚ 921/τ.Β΄/ 16-4-2013)
Περιγραφή διαδικασίας : 
- Κατάθεση αίτησης με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά .
- Επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή
- Σύνταξη Πρακτικού Γνωμοδότησης
- Χορήγηση από την Υπηρεσία άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Δικαιολογητικά

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, το ωράριο λειτουργίας και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας. 

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 

3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 

8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο.

9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. 

10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για:

α) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και 
β) Τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.

12. Εσωτερικό κανονισμό του κέντρου

Ακολουθεί η Έκδοση της άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 

Όταν η Μονάδα ιδρύεται από Δημοτική Επιχείρηση απαιτούνται επιπλέον:

1.ΦΕΚ Ίδρυσης της Δημοτικής Επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις .

2.Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για συγκρότηση Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης .

3. Απόφαση Δ.Σ. Δημοτικής επιχείρησης για τον ορισμό υπευθύνου .

4. Aν υπάρχει παραχώρηση κτιρίου από τον Δήμο, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του κτιρίου

Διαδικασία ανανέωσης: Προβλέπεται τροποποίηση όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, τον αριθμό των παιδιών και τις δραστηριότητες.

  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ποιες είναι οι τεχνικές  προδιαγραφές για τα ΚΔΑΠ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26/9/2018 at 4:42 ΜΜ, gio said:

Ποιες είναι οι τεχνικές  προδιαγραφές για τα ΚΔΑΠ;

Συνάδελφε δες το Αρθ. 3 του ΦΕΚ 1397 Β' / 2001 με την τροποποίηση του στο ΦΕΚ 2991 Β' / 2016

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο αρχικό ΦΕΚ του 2001 κάνει μια απλή αναφορά...αποθήκη , δύο χώρους WC,...κλπ.

Στο άλλο φΕΚ του 2016 κάνει σε 5 γραμμές αναφορά για τα σχολεία που συστεγάζονται.

Τίποτα άλλο...

Ούτε για τα πόσα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν, ούτε κάτι άλλο πέραν άλλων παραθέσεων.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σου ανεβάζω ολόκληρο το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις του..... δυστυχώς δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα κ δεν έχω κάτι άλλο....

 

Αριθ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ Β 1397) : [Αρχή Τροποποίησης]Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού χαρακτήρα - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Με το άρθρο τρίτο του Ν. 4214/13, ΦΕΚ-264 Α/10-12-13, ορίζεται ότι : “Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά και μόνο εάν αυτές αφορούν στο βασικό και απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία της δομής σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (ΦΕΚ Β΄ 1397/22.10.2001 Αριθ. ΠΙβ/ Γ.Π.οικ. 14951), του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους και έως 31.12.2013, με

χρηματοδότηση από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010.

Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, έτους 2013 το απαραίτητο ποσό για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2013”)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/ 95).

β. του Ν.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/94).

γ. του Ν.2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/94).

δ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/96).

2. Το Π.Δ/μα 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το αριθ. 299/2000 (ΦΕΚ 240/ Α/2000) όμοιο.

3. Την αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προ- σχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β΄/1999) , Γ2β/οικ.5180/ 1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) και Π1β/οικ.4014/2000 (ΦΕΚ 1316/Β΄/2000) όμοιες.

4. Την αριθμ. 2850/2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/2000).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμός - Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

[Αρχή Τροποποίησης]

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 – 12 χρόνων για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Π1β/ΓΠ/οικ.109707/09 (ΦΕΚ 1849 Β/3-9-2009) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ [Τέλος Τροποποίησης]

Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική - οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

[Αρχή Τροποποίησης]

Στις Μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφρός μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα δεν γίνονται δεκτά - ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Π1β/ΓΠ/οικ.30411/02 (ΦΕΚ Β 395/2-4-02) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ [Τέλος Τροποποίησης]

Τα Κέντρα αυτά δύνανται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Στο Κέντρο εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3 τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την καθαριότητα των χώρων.

 

Άρθρο 2

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου.

3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου.

4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί ή Άδεια ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.

8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο.

9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία.

10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για :

α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και

β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.

[Αρχή Τροποποίησης](Με την υπ' αριθμ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ορίζεται ότι : “2) Στα εδάφια 1, 2, 3, 11 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 2 όπου αναφέρεται η λέξη νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο”) .

ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές

I. Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού - Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πυροπροστασίας. [Αρχή Τροποποίησης]Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα.

Τα ΚΔΑΠ της παρούσας παραγράφου μπορεί να λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης του επομένου με εξαίρεση των ημερών Σαββάτου, Κυριακής και γενικά των σχολικών αργιών.

Για τις ανάγκες πυρασφάλειας και μόνο, εντάσσονται στις δραστηριότητες του άρθρου 7 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 τ. Α) (δημιουργική απασχόληση για σκοπούς εκπαίδευσης).. - ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. . Δ22/ΟΙΚ.40324/1605/16(ΦΕΚ 2991 Β/19-9-2016) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

ΙΙ. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον, το Κέντρο είναι:

1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.

2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 παιδιά.

3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.

4. Αποθήκη.

5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.

ΙΙΙ. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει:

1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος κιγκλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.).

2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60 μ. τουλάχιστον με πλακίδια πορσελάνης.

3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά.

 

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλογής παιδιών

Οικονομική κατάσταση των γονέων. Προηγούνται τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γονέων με σωματική - πνευματική αναπηρία [Αρχή Τροποποίησης]“στους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” - ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Άρθρο 5

Έγγραφή παιδιών

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει και η ηλικία του παιδιού.

3. “Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού” - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Π1β/ΓΠ/οικ.30411/02 (ΦΕΚ Β 395/2-4-02) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. [Αρχή Τροποποίησης]“στους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” - ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ .

 

[Αρχή Τροποποίησης]

Άρθρο 6

Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου

Τα Κέντρα υποχρεούνται να προσαρμόζουν την λει­τουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.

Τα Κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε ημερήσια βάση σε τρεις (3) βάρδιες το ανώτερο. Σε κάθε βάρδια ορί­ζεται, ως ελάχιστο, η δίωρη απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερ­νά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας θα αναφέρεται το ωράριο λει­τουργίας του Κέντρου το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα εκδοθεί – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Π1β/ΓΠ/οικ.109707/09 (ΦΕΚ 1849 Β/3-9-2009) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ [Τέλος Τροποποίησης]

 

Άρθρο 7

Προσωπικό

Στο Κέντρο θα απασχολείται το ακόλουθο προσωπικό:

α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δάσκαλο, Γυμναστή, Καθηγητή Μουσικής, Καθηγητή Πληροφορικής, Ζωγράφο, Θεατρολόγο κ.λ.π.

Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

β. προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά.

Από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου, με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επι πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

 

Άρθρο 8

Ευθύνες

Τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί η άδεια, ευθύνονται για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις, κάθε φορά, παρεχόμενες οδηγίες από την εποπτεύουσα Αρχή.

[Αρχή Τροποποίησης](Με την υπ' αριθμ. Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ορίζεται ότι : “6) στο άρθρο 8 όπου αναφέρεται νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή φυσικό πρόσωπο”) .

 

Άρθρο 9

Τηρούμενα βιβλία

Σε κάθε Κέντρο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλία συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

 

Άρθρο 10

Έλεγχος

Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95).

 

Άρθρο 11

Το άρθρο 17 της αρ. Π2β/οικ. 2808/1997 απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της αρ. Γ2β/οικ. 5180/1999 (ΦΕΚ 2255/Β΄/1999) όμοιας, καταργείται.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.