Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
stesta

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών περιοχών Καβάλας, Πιερίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας

Recommended Posts

Αν έχεις επιλέξει τις πληροφορίες (i) και πατήσεις μια περιοχή εμφανίζεται το τετράγωνο με την πληροφορία.

Εμφανίζεται ξαι στην Εύβοια,

άσχετα με το πρόβλημα της εμφάνισης των περιοχών που πρέπει να είναι κάποιο θέμα συμβατότητας (σήμερα παρουσιάζεται και στις άλλες περιοχές).

Ευχαριστώ πολύ , το είδα χτες αλλά δεν το πρόσεξα τι  έγραφε στο πλαίσιο 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ανάρτηση αυτή εκτός από το ότι αποτελεί την αρχή επιτέλους αναρτήσεων δασικών χαρτών, δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκομένους.

Η επιλογή του κομβίου 45 που σου δείχνει τον ορθοφωτοχάρτη 45 είναι μια μικρή βοήθεια (γιατί ή ραδιομετρική ποιότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο) σε όσους θέλουν να έχουν μια άποψη για τα προυφιστάμενα του 55.

Επίσης σε εμάς που έχουμε ιδιοκτησίες σε άλλες περιοχές μπορούμε να υποψιαστούμε τι μας περιμένει. Για τις δικές μου, τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα (όπως ο όρθο45).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ σωστός ο agios....

Κάτι μπορεί να ψαρέψουμε και από την Α/Φ του 45..

Θεωρώ ότι θα μας φανεί πιο χρήσιμο για ταυτοποίηση ρεμάτων, ποταμών και εν γένει φυσικών ορίων παρά για κατοικίες..

Edited by getsakna

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 

Αριθμ. 147797/2746      (ΦΕΚ Β΄ 3985/13.12.2016)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N.
3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α') «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα των άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που αναφέρονται
στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικα
ταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α') «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

4. Τις διατάξεις των:

α) Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 του ιδίου Π.δ. με
το οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124 Α' και άρθρο 1
παρ. 2, Π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α').

β) Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».

γ) Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».

δ) Π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α') «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

ε) Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 B') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

ζ) Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β').

5. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Εργων και Υποδομών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Α. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού
χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο
ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση,
πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή
αντίρρησης ατελώς.

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου
δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της
οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν.
2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμέ- νων των περιπτώσεων του ως άνω
σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.0 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.0 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.0 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800)
ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Β. Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη
αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α' του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.
4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της
παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του
εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή
πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά
περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις
χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται
στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία
του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).


Αρθρο 2

Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού
χάρτη, κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται και τηρείται σε οποιοδήποτε
νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε
άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω
τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται
αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών.

Β. Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης
Δασικού Χάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και εντός 3 μηνών το
αργότερο από αυτή, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων σχετικών τελών,
στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής
αντιρρήσεων.

Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω
απόφαση στην ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιούμενων επιστροφής τέλους,
στον οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς επιστροφή και
το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν δηλώσει για την επιστροφή.


Αρθρο 3

Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 112784/496/12.09.2014 (ΦΕΚ 2551 Β') όμοια.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

                                               Περιβάλλοντος
Οικονομικών                          και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ        ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τώρα Δημήτρη γιατί μας αναφέρεις αυτά τα πεζά πράγματα. Αφού λεφτά υπάρχουν!

Πέρα από την πλάκα θέλω να δω τι θα γίνει με αυτούς που μπορεί να (νομίζουν) ότι έχουν μεγάλες ιδιοκτησίες (κτηνοτρόφοι, αγρότες) σε ορεινές περιοχές που θα πρέπει να πληρώσουν κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ μόνο για την ένσταση. Ξεκινάω να κάνω αποταμίευση.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χαρακτηρισμός εκτασης=ΑΝ

επιπλεόν πληροφορια =ΑΑ

 

τι σημαίνει? είμαι οκ? (χωράφια που αγόρασε ο πατέρας μου 2004, πρίν πεθάνει, με συμβόλαια)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι κωδικοί και οι αντίστοιχες κατηγορίες των εκτάσεων, που εμφανίζονται σε έναν Δασικό Χάρτη, είναι οι ακόλουθοι:

Κωδικός

Κατηγορία έκτασης

Διευκρινήσεις

“ΔΔ”

Δασική έκταση στην ιστορική & στην πρόσφατη περίοδο

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΔΑ”

Δασική έκταση στην ιστορική & άλλης μορφής έκταση στην πρόσφατη περίοδο

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΑΔ”

Άλλης μορφής έκταση στην ιστορική & δασική έκταση στην πρόσφατη περίοδο

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΠΔ”

Δασική έκταση σύμφωνα με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΑΝ”

Αναδασωτέα έκταση, σύμφωνα με απόφαση της δημόσιας διοίκησης

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΑΛ”

Άλσος ή Πάρκο εντός σχεδίου πόλης

 

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Δασική»

“ΑΑ”

Άλλης μορφής έκταση στην ιστορική & στην πρόσφατη περίοδο

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Μη Δασική»

“ΠΑ”

Άλλης μορφής έκταση σύμφωνα με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού

Η έκταση χαρακτηρίζεται «Μη Δασική»

Share this post


Link to post
Share on other sites

αρα 1. το δικό μου τι είναι? που γράφει στην ιδια εκταση ακριβώς τα 2 παρακάτω

Χαρακτηρισμός εκτασης=ΑΝ

επιπλεόν πληροφορια =ΑΑ

 

2.Επίσης το 1945 το βγάζει <<Α>>

Edited by katrmp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωραία πράγματα... Για να κάνει κάποιος ένσταση για κάποια ιδιοκτησία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα username/password που χρησιμοποιεί στο TAXISNET. Αυτό προφανέστατα σημαίνει πως ο κάθε ιδιώτης θα πρέπει να κάνει την ένσταση ΜΟΝΟΣ του, γιατί εάν δώσει τα στοιχεία εισόδου του TAXISNET του σε κάποιον μηχανικό, αυτός αποκτά αμέσως πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος με το παραμικρό...

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanar ξερεις τίποτα για το απο πάνω που ρωτώ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.