Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
varxo

Επικαιροποιημενα δικαιολογητικά για υπογραφή σύμβασης

Recommended Posts

Μα και στο πρωτοδικείου (για άλλες περιπτώσεις διαγωνισμών, προμηθειες) μου ειχαν πει πως ειναι περιττά ολα αυτά τα δικαιολογητικά, που αφορουν εταιρείες και οχι ατομικές επιχ.

 

Τι να πω περαιτέρω.

 

Κατι ακόμη. Με τις βεβαιώσεις ανεκτέλεστου, τι γίνεται;

 

Στη ΤΕΥΔ αναφέρουμε κάτι;

 

Kane, καλησπέρα,
το θέμα του ανεκτέλεστου θεωρώ ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
 
Δείτε το συνημμένο.
 
Οπότε:
Το θέμα εντοπίζεται γενικότερα στις εταιρείς που δεν έχουν ενημερότητα.
Το θέμα το αντιμετωπίζει η ΤΕΥΔ (έμεσα στο σημείο που αναφέρονται οι κύκλοι εργασιών) δυστυχώς για της 7ης μόνο, οι οποίες όμως έχουν και ενημερότητα.
 
Ξανά οπότε θεωρώ-γνώμη μου, για να αποφύγουμε πιθανές δύσκολες καταστάσεις, μια σχετική αναφορά του παλαιού τύπου που βάζαμε, θα ήταν ίσως είναι σκόπιμη να γίνει στο τμημα Β για τα οικονομικα κριτηρια όπου εχει επιλογη 6, για λοιπες οικονομικες απαιτησεις συμφωνα με την διακηρυξη.

HRAKLEIO.pdf

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Το ανεκτελεστο θα στο ζητησουν οταν θα υποβαλλεις τα δικαιολογητικα.

Κανονικα η υποχρεωση θα επρεπε να φαινεται  στη διακηρυξη

βλ. παρατηρηση της ΕΑΑΔΗΣΥ .

 

"22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 α) Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, που θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης
(βλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ). Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20
παρ. 4 ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ."

(Κ.Ο. 19)

 Στο ΤΕΥΔ δεν υπαρχει αντιστοιχο εδαφιο για συμπληρωση.Ομως θα στο ζητησουν οταν θα σου ζητησουν τα δικαιολογητικα.

Καποιες υπηρεσιες το γραφουν στη διακηρυξη τους: Π.Χ διακηρυξη του ΥΠΕΧΩΔΕ

 

"22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(α) Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
i. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 45.000.000,00 €. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα
ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής
τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές.
ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 2.700.000,00 €. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται τα
γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και αγροί.
iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 2.700.000,00 €. Ως μηχανολογικός
εξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα και τα Μεταφορικά Μέσα, που σχετίζονται με την
κατασκευή τεχνικών έργων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά όχι ο
λοιπός εξοπλισμός γραφείων.
iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 9.000.000,00 €. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των Ακινήτων
και του Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (περ. ii και iii).
25
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις
των Άρθρων 99 και 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Επιπλέον, επισημαίνεται η υποχρέωση κάλυψης της απαίτησης εφαρμογής της
παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.3669/2008 για το ανεκτέλεστο για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ."

 

Edited by KF

Share this post


Link to post
Share on other sites

To οποίο ανεκτέλεστο, θα φέρει ημερομηνία όμως μετά του Χ διαγωνισμού που έχεις κερδίσει και σ'εχουν καλέσει για υποβολή δικαιολογητικών. 

 

(είχε διορθωθει θυμάμαι προ ετών στις τύπου Β')

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ψιλοάσχετο με το θέμα του νήματος, γιατί αφορά σε φάση διαγωνισμού,

αλλά δείτε το:

Από την διευκρίνηση σε επικείμενους επτά διαγωνισμούς του Δήμου Αθηναίων οπου για το ανεκτέλεστο των συμμετοχόντων που δεν έχουν ενημερότητα πτυχίου (2η τάξη και κάτω) ζητούν την υπ. δήλωση και τις βεβαιωσεις. Οσοι έχουν ενημεροτητα καλύπτονται.

Διευκρινήσεις.pdf

Διακήρυξη.pdf

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα, μπορεί κάποιος να προσδιορίσει ακριβώς από που προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά τα θέλει κατά την ημέρα του διαγωνισμού?δλδ το ότι το δηλώνεις στην ΤΕΥΔ είναι ο λόγος?από τη διακήρυξη πως προκύπτει?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Επειδή με μπερδεύει λίγο ο τρόπος που έχεις συντάξει το ερώτημά σου δες:

1) Το ν.4412/2016, άρθρο 79, παράγρ. 5

2) Επίσης και την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 με θέμα "Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων", σελ. 25, στο εδάφιο με τίτλο "Δήλωση στο ΕΕΣΔ ή στο ΤΕΥΔ", την δεύτερη παράγραφο.

 

Η ουσία είναι ότι δεν τα θέλει κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού αλλά από την μία παρέχεται η δυνατότητα (σύμφωνα με τα ανωτέρω) να ζητηθούν και από την άλλη θα πρέπει να τα έχεις για να μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό που δηλώνεις υπεύθυνα ισχύει. (υπεύθυνη δήλωση υπογράφεις .. δεν θα πρέπει να μπορείς να την "στηρίξεις";)

post-2272-0-17901100-1507188561_thumb.jpg

post-2272-0-73868800-1507188568_thumb.jpg

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναφερετε στη διακηρυξη ΑΡθρο 23 συνηθως.

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και αν υποβάλλεις φάκελο ταχυδρομικά????

θα σταματήσουν την διαδικασία και θα σε στείλουν επιστολή για να υποβάλλεις τα δικαιολογητικά????

Edited by Faethon11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η διαδικασία γιατί να διακοπεί;

Αν επιλέξουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία (δηλ. με τον έλεγχο και στα μη υποχρεωτικά, κατά την 1η φάση, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά),

ή Θα ελέγξουν όσων τα έχουν εκείνη τη στιγμή και όσων δεν τα έχουν μαζί ή έχουν στείλει ταχυδρομικά τον φάκελο συμετοχής, θα τους ζητήσουν να τα προσκομίσουν εντός κάποιων ημερών

ή θα κοινοποιήσουν σε όλους τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εντός κάποιων ημερών

και μετά την παρέλευση των ημερών αυτών θα κάνουν τον έλεγχο (αποκλείοντας όσους δεν ανταποκρίθηκαν) και θα βγάλουν το 1ο πρακτικό.

 

Υ.Γ. Φαέθωνα άθελά σου με πήγες πίσω, στα φοιτητικά Θεσσαλλλλονικιώτικα υπέροχα χρόνια με το: "θα σε στείλουν επιστολή..." ... νά' σαι καλά ... καλημέρες ...

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τωρα πια ολα ηλεκτρονικα.Απο 60000 Ευρω και πανω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.