Jump to content

Έγκριση επισκευών σε μνημείο


Recommended Posts

Γεια σας

 

     Ένα κτίσμα είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο, βρίσκεται σε οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ανήκει σε ιδιώτες. Αυτοί θέλουν να το επισκευάσουν για προσωπική χρήση. Εμείς κάναμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, οι οποίες πέρασαν και εγκρίθηκαν από όλες τις σχετικές υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Δ/ση Αναστύλωσης κλπ). Μετά από αυτόν τον...Γολγοθά, καταλήξαμε στο τελευταίο σκαλί, την Πολεοδομία, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος μας πληροφόρησε ότι σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα δεν εκδίδονται άδειες.

     Δεδομένου ότι αποκλείεται αυτό να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο και όλα τα αντίστοιχα τα μνημεία να είναι καταδικασμένα να καταρρεύσουν από έλλειψη συντήρησης και επισκευής, γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικό με το συγκεκριμένο νομικό εμπόδιο ή από που μπορώ να πάρω κάποια σχετική πληροφορία; 

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

αυτό που σας αναφέρει ο υπάλληλος 

προκύπτει από τις προδιαγραφές τ.δ κατά την 7533/13 ΚΥΑ και τον 4030/11

(όπου αναφέρεται  ότι το τ.δ ελέγχεται ως προς την αρτιότητα ή μη

Παρόμοιο πρόβλημα είχα με α.δ κατεδάφισης οικοδομής 

όπου η υπάλληλος αρνιόταν να την υπογράψει γιατί ένα τμήμα του ρυμοτομείτο 

Τελικά την υπέγραψε με πολύ μεγάλη δυσφορία και μετά από ένα χρόνο!)

Link to comment
Share on other sites

... όπου ο αρμόδιος υπάλληλος μας πληροφόρησε ότι σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα δεν εκδίδονται άδειες.

 ...

 

Δεν έχω πρόχειρο που και πως το γράφει…. Αλλά τα μνημεία και η γη στην όποια βρίσκονται λογίζονται ως άρτια και οικοδομήσιμα ως έχουν….

Ακόμα κι αν στη οδό που βρίσκονται είναι καλά διαμορφωμένη και ευθεία και το μνημείο κάνει ζικζακ σε σχέση με την υπόλοιπη ρυμοτομική γραμμή… ως ρυμοτομική γραμμή νοείται το ίδιο το ζικ ζακ του μνημείου.

 

Ο «αρμόδιος» υπάλληλος της πολεοδομία σας απάντησε γραπτά ως έχει υποχρέωση και με ποια διάταξη δεν επιτρέπει την έκδοση άδειας για τις εργασίες (ή ποια υπηρεσία είναι αρμόδια) που έχετε λάβει όλες τις εγκρίσεις από τους αρμοδίους φορείς ως μνημείο?

Ή απλά προφορικά…. 

Link to comment
Share on other sites

Didonis

μήπως εννοείς αυτό?

5.      (ΕΚΤ,ΟΙΚ) α) Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων, που περιέχονται στον παρόντα νόμο.

β)   Οι διατάξεις του παρόντος κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.), με τις οποίες θεσπίζονται όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου κλπ.), εκτός από :

1) οποιουδήποτε είδους διατάγματα και

2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κλπ.).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης.

Link to comment
Share on other sites

να ρωτήσω και εγώ γιατί θα μας τρελάνουν?

κάνω την εξής υπόθεση, η οποία μπορεί και να μην ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα μια απάντηση με την παραδοχή οτι έστω ισχύει.

για να είναι μνημείο, λογικά είναι και προ του 55. Το πιο πιθανό. Άρα και νομίμως υφιστάμενο. Δεν επιτρέπεται η επισκευή νομίμως υφιστάμενου? πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σήμερα?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Πέραν των πολύ σωστών που ανέφεραν οι συνάδλεφοι παραπάνω, ισχύει μεν ότι δεν επιτρέπονται οι εργασίες γενικά σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο, πλην όμως επιτρέπονται εργασίες σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα. που είσαι σίγουρα αφού είσαι μνημείο

Εδώ επιτρέπονται εργασίες σε αυθαίρετα τακτοποιημένα..

Απ ότι λές εχεις πάρει και εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσιες. Καπώς στραβά κοιμήθηκε εκείνη την ημέρα ο υπάλληλος. Ξανα εξήγησέ του και αν επιμείνει ζητάς απάντηση γραπτως.

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας

 

     Ένα κτίσμα είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο, βρίσκεται σε οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ανήκει σε ιδιώτες..... καταλήξαμε στο τελευταίο σκαλί, την Πολεοδομία, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος μας πληροφόρησε ότι σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα δεν εκδίδονται άδειες.

     

 

Ο Ν.3028/03 προβλέπει τα εξής:

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΝ-10

Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους

........

7. Για την προστασία των ακινήτων μνημείων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου να επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και στους όρους δόμησής τους κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Πολιτισμού και γνώμη των οικείων γνωμοδοτικών οργάνων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ειδικοί όροι δόμησης και χρήσης με σκοπό την προστασία των μνημείων

 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για προσθήκη σε μη άρτιο θα πρέπει να ακολουθηθεί η παραπάνω κατά περίπτωση διαδικασία και να επιβληθούν ειδικοί όροι δόμησης και ως προς την αρτιότητα. Αν αντίθετα πρόκειται απλώς για εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης ή απόδοσης χρήσης τότε αφενός αυτές επιτρέπονται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια (άρθρο 23 ΝΟΚ παρ.1ε) όπως ορθά επισήμαναν οι συνάδελφοι ανωτέρω, αφετέρου τις επιτρέπει πάλι ο 3028/03 μετά από σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 40:

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-40

Εργασίες σε ακίνητα μνημεία

1. Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητά τους, την ανάδειξη και εν γένει στην προστασία τους διενεργούνται σύμφωνα με μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ή αν αυτές είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του ακινήτου

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις.

 

...........Αν αντίθετα πρόκειται απλώς για εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης ή απόδοσης χρήσης τότε αφενός αυτές επιτρέπονται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια (άρθρο 23 ΝΟΚ παρ.1ε)........., αφετέρου τις επιτρέπει πάλι ο 3028/03 μετά από σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 40:

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ-40
Εργασίες σε ακίνητα μνημεία
1. Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητά τους, την ανάδειξη και εν γένει στην προστασία τους διενεργούνται σύμφωνα με μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ή αν αυτές είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του ακινήτου

 

Νομίζω ότι παρ.1ε και γενικότερα το Αρ.23, λέει για το πότε ένα κτίσμα είναι νομίμως υφιστάμενο, αλλά όχι τί μπορείς να κάνεις σε αυτό.

Επίσης, το Αρ.40 του 3028/03 βλέπω να λέει τί μπορείς να κάνεις στο μνημείο και από ποιον πρέπει να έχει εγκριθεί, αλλά όχι υπό ποιες προϋποθέσεις - πράγμα που χρειάζομαι εγώ.

Γενικότερα, από ότι κατάλαβα (χωρίς να είμαι σίγουρος) από αυτά που μου παραθέσατε και από αυτά που μπόρεσα να βρω, μάλλον θα χρειαστεί να πάω για ειδικούς όρους δόμησης, πράγμα που σημαίνει άλλα 3-4 χρόνια...

 

Ο «αρμόδιος» υπάλληλος της πολεοδομία σας απάντησε γραπτά ως έχει υποχρέωση και με ποια διάταξη δεν επιτρέπει την έκδοση άδειας για τις εργασίες (ή ποια υπηρεσία είναι αρμόδια) που έχετε λάβει όλες τις εγκρίσεις από τους αρμοδίους φορείς ως μνημείο?

Ή απλά προφορικά…. 

 

Μου απάντησε προφορικά γιατί δεν κατέθεσα τυπικά, αλλά πήγα με το τοπογραφικό για μια πρώτη επαφή. Άλλωστε μου είπε ότι πρέπει να περάσω πρώτα και από Σ.Α.! Το έχουν εγκρίνει όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Νεωτέρων, Εφορία Αρχαιοτήτων, ΔΑΒΜΜ) και πρέπει να το εγκρίνει και το Σ.Α.? Και αν αυτό διαφωνήσει δηλαδή τί γίνεται?

 

τέλος πάντων

ευχαριστώ και πάλι

Link to comment
Share on other sites

... Το έχουν εγκρίνει όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Νεωτέρων, Εφορία Αρχαιοτήτων, ΔΑΒΜΜ) και πρέπει να το εγκρίνει και το Σ.Α.? Και αν αυτό διαφωνήσει δηλαδή τί γίνεται?

...

Ναι ισχύει αυτό. Κι αφού είσαι κι εσυ αρχιτέκτονας κρίνεις ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλος να διαφωνήσει ??

Φυσικά αν διαφωνήσει ατύχησες εκτός κι αν υπάρξουν επί μέρους παρατηρήσεις που να μπορείς να τις ενσωματώσεις στην μελέτη σου χωρίς να χρειαστεί ξανά να περάσει απ όλα τα άλλα.

 

(όταν είχες γράψει πέρασες απ όλες τις εγκρίσεις η εντύπωση που έμενε ήταν ότι είχες περάσει και από Σ.Α. φυσικά)

 

Καλή επιτυχία .... τέλειωσες τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά... φρόντισε όμως για την ουρά οι ερωτήσεις / αιτήσεις προς ΥΔΟΜ γραπτά και να απαιτείς απαντήσεις μόνο γραπτά.

Link to comment
Share on other sites

ΣΑ θα περάσει μόνο αν είναι διπλοκηρυγμένο ή συντρέχει κάποιος άλλος λόγος από αυτούς του άρθρου 21 του ν.4030/2011.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.