Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 088 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετα πριν την 28.07.2011 - Περίπτωση 3 (Κατασκευές που δεν έχουν υπαχθεί σε καμία ρύθμιση)


Recommended Posts

Το μόνο βέβαιο είναι, αν τα δεδομένα έχουν όπως τα λες, ότι ο όροφος αυτός είναι αυθαίρετος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται....

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Περιγράφω, με λιγα λόγια, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εξάδελφός μου.

Με βάση τη σύσταση Ο.Ι. ανήγειρε το 1991 τον Β' όροφο στην ισόγεια πατρική οικοδομή (το ισόγειο και ο Α' ανήκουν στην αδελφή του). Η παράβαση που έκανε τότε ήταν 1) η υπέρβαση του εμβαδού του σαλονιού στην πρόσοψη της οικοδομής κατά 10,41 τμ και 2) η υπέρβαση του εμβαδού της κουζίνας κατά 7,96 τμ (κάλυψη της ασκεπούς βεράντας στο πίσω μέρος της οικοδομής), σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που συνέταξε ο εργολάβος (ΤΕΙ Δομικών Έργων), στον οποίο είχε αναθέσει πριν 2 χρόνια περίπου τις εργασίες μόνωσης, εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών κλπ και παράλληλα την τακτοποίηση των μικρών υπερβάσεων που είχε κάνει το 1991. Για διάφορους λόγους η διαδικασία πάγωσε και το καλοκαίρι ζήτησε τη συνέχισή της. 

'Ελαβε προχθές μήνυμα για 1) την καταβολή 800€ περίπου για το πρόστιμο του ν. 4495/2017, 2) την έκδοση ΥΔ για τις παραπάνω υπερβάσεις, με την παρατήρηση ότι αυτές ολοκληρώθηκαν πριν από την 28/7/2011 και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89, 3) την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης-ανάληψης έργου μεταξύ του εξαδέλφου μου (εργοδότη) και του "μηχανικού", στην οποία περιλαμβάνεται αμοιβή 1584€ (!!!), σύμφωνα με την οδηγία από 13/10/2011 του ΤΕΕ (!!!), η οποία (αμοιβή) συμφωνείται στο ποσό των 800€(!!!), και 4) την ανάλυση (υπολογισμό) της αμοιβής, η οποία προκύπτει με α) συντελεστή λ 0,23368 2012 Α' τρίμηνο, β) μονάδες= 3,39 ημέρες, γ) τιμή μονάδος 2000, συνολική αμοιβή 1584,35€ (!!!) και με ΦΠΑ 1964,59€ (!!!). Σημειώνω ότι ο "μηχανικός" προσθέτει και μια τελευταία παράγραφο για συμφωνηθείσα αμοιβή 500€ για το ΤΕΕ (!!!)

Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων, αλλά γνωρίζω περιπτώσεις γνωστών και συγγενών που δεν αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα.

Παρακαλώ για τις οδηγίες και συμβουλές σας, στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Link to comment
Share on other sites

@MAKAP~Εάν δεν υπάρχει συμφωνητικό, στερούνται νοήματος οι οικονομικές απαιτήσεις του εργολάβου-μηχανικού και μπορείς να τις αγνοήσεις.
Με ποιον τρόπο ανατέθηκε, προ διετίας, η τακτοποίηση των αυθαιρεσιών;
Εγγράφως ή μόνο προφορικά;
Έχει γίνει αίτηση υπαγωγής στον Ν 4495/17;
Το τελευταίο μπορείς να το πληροφορηθείς από το ΤΕΕ.

Edited by Forefather
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Κατ' αρχάς, ευχαριστώ για το χρόνο σου.

Προφορικά ανατέθηκαν οι εργασίες που έγιναν πριν 2 χρόνια, καθώς και η τακτοποίηση των υπερβάσεων.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είχε αρχίσει η διαδικασία τακτοποίησης τότε, πάγωσε και ξεκίνησε πάλι φέτος το καλοκαίρι.

Πως μπορώ να μάθω αν έγινε αίτηση υπαγωγής στο ΤΕΕ?

Link to comment
Share on other sites

Ωραία, τα προφορικά δεν μας ενδιαφέρουν.
Για αναζήτηση πιθανής αίτησης υπαγωγής του ακινήτου απευθύνεσαι στην:
Υποστήριξη Θεμάτων Διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων:
email: [email protected]
τηλ.:  210 32 91 642, 547, 554 

Edited by Forefather
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@MAKAP

Α ) Σε ότι αφορά το θέμα των αμοιβών ισχύουν τα εξής :

Oπως ίσως θα θυμάσαι , έως το 2011 υπήρχαν οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές μηχανικών για μια σειρά εργασιών μηχανικού.

Με τον Ν.3919/2011  οι ανωτέρω υποχρεωτικές ελάχιστες μετονομάστηκαν σε "νόμιμες"  και δεν είναι υποχρεωτικές εφόσον υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μηχανικού-εργοδότη για διαφορετικό ποσόν.

Εαν δεν υπάρχει τέτοιο συμφωνητικό , οι "νόμιμες" ( πρώην ελάχιστες ) θεωρούνται υποχρεωτικές σε περίπτωση δικαστικής διένεξης.

Το συμφωνητικό που συντάσσεται υποβάλλεται στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ για να τεκμηριωθεί η είσπραξη χαμηλότερης αμοιβής από τον Μηχανικό.

Η ρύθμιση αυθαιρέτων έχει υπαχθεί από το ΤΕΕ στις εργασίες για τις οποίες υπάρχει καθορισμένη νόμιμη αμοιβή η οποία όντως υπολογίζεται όπως την περιγράφεις με λ , ημέρες απασχόλησης κλπ. και πράγματι ξεκινά από τα 1580Ε περίπου.+ ΦΠΑ 24% και ανεβαίνει.


Οι ελάχιστες ημέρες απασχόλησης διαφέρουν ανάλογα τα έτη εμπειρίας  του μηχανικού όμως είναι καθορισμένες από το ΤΕΕ με τέτοιο τρόπο που καταλήγουν στην ανωτέρω ελάχιστη αμοιβή για όλους.

Αν δεν υπάρξει ιδιωτικό συμφωνητικό για μικρότερο ποσό , ο μηχανικός θα πρέπει να πληρωθεί το παραπάνω ποσό της "νόμιμης" ( πρώην ελάχιστης ) αμοιβής.

Οπότε η ορθή διαδικασία είναι  :

Συμφωνεί ο μηχανικός με τον ιδιοκτήτη για την αμοιβή του , συντάσσεται το συμφωνητικό - ανάθεση -ανάληψη (δεν έχει σημασία ο τίτλος ) με το συμφωνημένο ποσό και μετά υποβάλλεται η δήλωση αυθαιρέτου.

Β ) Σε ότι αφορά  την " έκδοση ΥΔ για τις παραπάνω υπερβάσεις, με την παρατήρηση ότι αυτές ολοκληρώθηκαν πριν από την 28/7/2011 και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89"

αυτή είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό του Ν.4495/17 των αυθαίρετων  και ορίζεται στο Αρθρο 99 παρ. β. :

"..β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται :
αα) τα ατομικά του στοιχεία,
ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97,
ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία,
ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89."


ΥΓ.  Σε κάθε περίπτωση η υποβολή δήλωσης αυθαιρέτου προϋποθέτει γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη προς τον μηχανικό , την οποία ανεβάζουμε και στο σύστημα αυθαίρετων.

Edited by avgoust
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, MAKAP said:

Πως μπορώ να μάθω αν έγινε αίτηση υπαγωγής στο ΤΕΕ?

Το πιο απλό , ζητάς  από τον μηχανικό να σου στείλει το pdf με το  έντυπο υπαγωγής από το ηλ.συστημα του ΤΕΕ.
Στη συνέχεια  μπαινεις εδω για να δεις ότι ειναι εγκυρη

https://apps.tee.gr/authpublic/faces/DilosiBeb.jspx?_afrLoop=735317805977873&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=e9r832hlk_4
 

 

5 ώρες πριν, MAKAP said:

'Ελαβε προχθές μήνυμα για 1) την καταβολή 800€ περίπου για το πρόστιμο του ν. 4495/2017,

Αυτό να συνοδεύεται από το σχετικό έντυπο του ηλεκτρονικού συστήματος αυθαιρέτων που αναγράφει ποσό και κωδικό πληρωμής.

Η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά σε 2 στάδια με 2 ξεχωριστά έντυπα πληρωμής

1. Πληρωμή τέλους υπαγωγής
2. Πληρωμή υπόλοιπου προστίμου

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ και εσένα για τις ουσιαστικές απαντήσεις στο θέμα που με απασχολεί.

1. Το 10 πρόβλημα είναι ότι έστειλε την 20/10/22 το συμφωνητικό για υπογραφή με ημερομηνία την ίδια και περεχόμενο όπως το περιέγραψα παραπάνω (διαφορετικές αμοιβές κλπ). Επομένως, χρειάζεται επικοινωνία του ιδιοκτήτη με τον "μηχανικό" για την αμοιβή και όταν αυτό επιλυθεί να πτοχωρήσουν στις υπογραφές (σημειωτέον ότι το έστειλε ανυπόγραφο). Αλλά και σ' αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να υπογράψει αφού είναι κάτοικος εξωτερικού.

2. Έστειλε την ΥΔ για να την εκδώσω (μέσω gov.gr), στην οποία αναγράφει ότι ΔΕΝ είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του! Αλλά αυτή είναι η κατοικία του στην Αθήνα, όποτε έρχεται, και γι' αυτήν πληρώνει ΕΝΦΙΑ, δημοτικα τέλη, ΔΕΗ, τηλέφωνο και λοιπά έξοδα.

3. Έστειλε το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, με αρ. δήλωσης και κωδικό πληρωμής για 800€ περίπου. Αυτό ημαίνει ότι έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής;

4. Θα του ζητήσω το  έντυπο υπαγωγής από το ηλ.συστημα του ΤΕΕ.

 

Link to comment
Share on other sites

1. Είχα την εντύπωση ότι δεν επιθυμείς να προχωρήσει η τακτοποίηση με αυτόν τον εργολάβο-μηχανικό.
Εάν είναι έτσι, καλύτερα να μην επικοινωνήσει ο ιδιοκτήτης μαζί του.
2. Δεν ασχολείσαι με αυτό.
3. Ναι αυτό σημαίνει, εκτός εάν έχει παραποιήσει έγγραφο προστίμου άλλης υπόθεσης.
4. Αυτό να το κάνεις.

Edited by Forefather
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.