Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ilias

[ΑΡΘΡΟ 105 - Ν. 4495/17] Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων

Recommended Posts

@Faethon11 Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως τα λες !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα, έχω δηλώσει στο Ν.4495/17 αυθαίρετο υπόστεγο σε εκτός σχεδίου περιοχή χωρίς οικοδομική άδεια (δεν υπάρχει κάτι άλλο στο αγροτεμάχιο). Γίνεται να ηλεκτροδοτηθεί πηγαίνοντας στο ΔΕΔΔΗΕ με τη βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας? Το λέω επειδή δεν είναι κλειστός χώρος....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 105 
Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων 

1.  Για  τις  κατασκευές  ή  τις  χρήσεις  για  τις  οποίες  υποβάλλεται  δήλωση  υπαγωγής  στις  ρυθμίσεις  του 
παρόντος  δεν  επιβάλλονται  πρόστιμα  ανέγερσης  και  διατήρησης  ούτε  άλλες  κυρώσεις,  εφόσον 
εξοφληθούν όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα 
ορίζεται στον παρόντα. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεμείς σε 
οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. 
2.  Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  αναστέλλεται  η  επιβολή  προστίμων  και  κάθε  διαδικασία  επιβολής 
κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη προστίμων που έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις Δ.Ο.Υ και το ΕΦΚΑ, μέχρι 
την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. 
3.  Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων των παραγράφων 1 και 2 με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη 
βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού 
προστίμου,  εφόσον  πληρούνται  οι  σχετικές  προϋποθέσεις.  Για  τη  σύνδεση  κτιρίων  ή  αυτοτελών 
ιδιοκτησιών αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης 
υποβάλλεται  στον  αρμόδιο  οργανισμό  και  στην  οικεία  υπηρεσία  δόμησης  βεβαίωση  από  το 
πληροφοριακό σύστημα ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση του ενιαίου ειδικού προστίμου,
 
η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής. 
4.  Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την 

Στις παραγράφους 1 και 2 μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Στην παράγραφο 3 αναφέρει την φράση "σύνδεση κτιρίων". Ο ορισμός για το κτίριο από το ΝΟΚ  (άρθρο 2 παρ 42) είναι

42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.

Ίσως να μπορούσες να "πατήσεις" στην προσωρινή παραμονή του χρήστη. Το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει σώνει και καλά να ρευματοδοτήσει ένα υπόστεγο. Αν σκέφτεται να το κλείσει και να το μετατρέψει αυθαίρετα σε κατοικία, αφενός θα πρέπει να τον ενημερώσεις ότι μετά αυτό δεν θα νομιμοποιείται (εκτός και αν έχεις άρτιο και οικοδομήσιμο και η επιφάνεια καλύπτεται από τον επιτρεπόμενο ΣΔ) και τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης είναι πολύ υψηλά μέχρι και την κατεδάφισή του. Προσωπικά δεν το βλέπω θετικά να περάσει για το λόγο που και εσύ αναφέρεις. Δεν θα θεωρηθεί κτίριο με κλειστούς χώρους κλπ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει έγκριση αποπεράτωσης γι αυτό το κτίσμα. Πολλά τα ερωτήματα και την θεωρώ δύσκολη περίπτωση.

Να δούμε και τις εγκυκλίους του 2012 για την ρευματοδότηση τι αναφέρουν όταν έχουμε ένα παντελώς αυθαίρετο κτίσμα.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (απόσπασμα εγκ. 1/12):

Με την παρ.9, του Αρθ-49 , του Ν-4030/11 συμπληρώνεται η παρ.10 του Αρθ-24 , του Ν-4014/11 και προκύπτουν τα εξής:

α) Για τη σύνδεση εξ' ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισμάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών λειτουργικά ιδιοκτησιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό βεβαίωση του TEE, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή τουλάχιστον της α' δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση με αίτηση του στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσμα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο, διαμέρισμα α' ορόφου, διαμέρισμα ή κατάστημα σε υπόγειο κλπ), αναγράφεται η τοπική ή δημοτική κοινότητα και η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσυατος. n οποία πρέπει να συμπίπτει με την αναφερόμενη στη βεβαίωση του TEE .

β) Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαμβάνουν αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν-4014/11, προσκομίζεται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την πολεοδομική υπηρεσία, η βεβαίωση του TEE με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης σε κλίμακα 1:100 στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν-4014/11 , υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενερνοποιηθεί και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Αρθ-9 , του Ν-1512/85 (ΦΕΚ-4/Α/85), την υπουργική Αποφ-39869/7379/85 (ΦΕΚ-375/Β/85), την Εγκ-61/85 , τα Εγγρ-28116/91   και Εγγρ-86808/9504/91   και από 1-3-12 η παρ.3, του Αρθ-45 , του 4030/11 (ΦΕΚ-249/Β/11).

Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωμένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης (της παρ.17, του Αρθ-24 , του Ν-4014/11) και μετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

γ) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10, του Αρθ-24 "... Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί"... Ως εκ τούτου από τη δημοσίευση του νόμου (21-9-11) έχει παύσει να ισχύει η Αποφ-1208/13-1-04   απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων, με τα δίκτυα ΔΕΗ (ηλεκτροδότηση) και Ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες" (ΦΕΚ-64/Β/04).

 

Σ.Σ. Βλ. παρ.5 Αρθ-29 Ν-4067/12 και παρ.Γ1 Εγκ-7/12 , Εγκ-1299/12 και

Εγγρ-26416/12 σχετικά με την αυτόματη παράταση κατά 3 έτη, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης, της προσωρινής σύνδεσης (εργοταξιακού ρεύματος) σε περιπτώσεις οικοδομικών αδειών, η ισχύς των οποίων δεν είχε λήξει κατά την 1-3-12)

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σ'ευχαριστώ πολύ Παύλο, ακριβώς τα ίδια σκέφτομαι!

Σήμερα που κάλεσα στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ είπαν πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως έστειλα και μέιλ ώστε να έχω γραπτή αυτήν την επιβεβαίωση.

Τώρα που επικοινώνησα με το αρμόδιο πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ μου είπαν ΔΕΝ ηλεκτροδοτούνται ανοιχτοί χώροι κι επικαλέστηκαν μία οδηγία από ΔΑΟΚΑ την οποία δεν είχαν εύκαιρη αλλά είπαν θα με καλέσουν πίσω.

Όταν κι εφόσον μου απαντήσουν θα επανέλθω γιατί είναι σημαντική πληροφορία νομίζω.

Edited by Roukat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.