Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Δεν θα συμφωνήσω στον τίτλο που θεμελιώνει πολύ μεγαλύτερες δεσμεύσεις και ευθύνες του Μηχανικού από αυτές που του αναλογούν για την τακτοποίηση.

Διότι το κατά  τον ν.4495/17 και την απόφαση ΔΑΟΚΑ   παρεχόμενο δικαίωμα απαλλαγής Μ.Σ.Ε.....

καθόλου δεν ισοδυναμεί με τεκμαιρόμενη στατική επάρκεια του δηλουμένου κτίσματος.

Ο τίτλος   "ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣυπερβαίνει στο έπακρο την αναλαμβανόμενη ευθύνη του Μηχανικού που πρέπει να φτάνει ΜΟΝΟΝ μέχρι την τεκμηρίωση του δικαιώματος απαλλαγής από Μ.Σ.Ε σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλιώς μπορεί να δημιουργήσει  ποινικές και αστικές ευθύνες που δεν του αναλογούν. 

Θα πρέπει εν τέλει τουλάχιστον να διορθωθεί σε "ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ"

Link to comment
Share on other sites

Γιατί ψάχνουμε τίτλους ;

Ο νόμος έχει ήδη τίτλο για το έγγραφο : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στατικού ελέγχου".

Link to comment
Share on other sites

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 

Απόσπασμα ΦΕΚ 167/3-11-2017 – Ν.4495/2017, Άρθρο 99 § η-ββ:Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις: ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό, βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση, γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες, δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους, εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού, στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση, ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου”.

 

Απόσπασμα ΦΕΚ 1643/11-5-2018 – ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507, Άρθρο 2 § α-ιβ:Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις: α) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό, β) αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται “θέσει” κοντά υπο-στυλώματα. Διαφορετικά εξετάζονται τα μέλη και η σύνδεσή τους με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η στατική επάρκεια του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία, γ) αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%, δ) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού, ε) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφάνειας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, στ) μετατροπή πιλοτής (pilotis) σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, ζ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος, θ) για αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα ζευκτά ο έλεγχος περιορίζεται στον έλεγχο των δομικών στοιχείων της στέγης καθώς και στις συνδέσεις με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου φορέα, ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ., ια) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο, ιβ) έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 1.1.2000”.

 

Κατόπιν αυτοψίας την 5η Ιουνίου 2018, στο ακίνητο ιδιοκτησίας ...................................... του ................, που βρίσκεται εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 397, στο Δήμο ............... Αττικής, στην περιοχή ........................., στην οδό ..............................., Τ.Κ. .............., το οποίο είναι Οριζόντια Ιδιοκτησία – Κατάστημα (με διακριτικό Κ1) του ισογείου με ανήκοντα σε αυτό ημιυπαίθριο χώρο, τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο και δώμα και στο οποίο αναφέρεται η υποβληθείσα με α.α. 8888888 Δήλωση Υπαγωγής του Ν.4495/2017, η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής, αναφέρεται στο Στατικό Έλεγχο των Παραβάσεων του συγκεκριμένου ακινήτου (Οριζόντιας Ιδιοκτησίας) και υποβάλλεται αντί Μελέτης Στατικής Επάρκειας, όπως σαφώς ορίζεται, τόσο στο Ν.4495/2017 στην παράγραφο (η-ββ) του άρθρου 99, όσο και στην ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (ΦΕΚ 1643-11/5/ 2018) καθότι οι δηλούμενες αυθαίρετες παραβάσεις του ακινήτου για τις οποίες υποβάλλεται η συγκεκριμένη Δήλωση Υπαγωγής συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικώς αναφερόμενες, στο εν λόγω άρθρο, περιπτώσεις και ειδικότερα αναφέρονται, πρώτον σε «διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση» (αυθαίρετη διαφορετική διαμερισμάτωση του ισόγειου ορόφου) και δεύτερον «το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.» (αυθαίρετη προσθήκη κύριου χώρου στο διαμέρισμα του ισογείου με την επέκταση αυτού στον κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 15,22 τ.μ.).

  

Ο μηχανικός,

 

Μηχανικός Μ. Μηχανικάρας

Πολιτικός Μηχανικός

Α.Μ. ΤΕΕ 55555

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Εγώ στον τίτλο γράφω..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99§η.ββ του Ν4495/17

Και στο σώμα αναλύω, αναφέροντας την εξαίρεση όπως ο ΙΑΣΟΝΑΣ, τον λόγο που δεν γίνεται ΜΣΕ αλλά υποβάλλεται Τ.Ε.

 

Link to comment
Share on other sites

On 7/2/2018 at 2:56 ΠΜ, pipakos said:

Απαλλάσσονται από την μελέτη στατικής επάρκειας κτίρια, στα οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή σοφίτα.
  2. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια των 25 τ.μ.

Θα πρέπει να υφίσταται εγκεκριμένη στατική μελέτη και να έχει εφαρμοστεί. Επομένως για τα αυθαίρετα ισόγεια κτίρια χωρίς ο.α. εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση για ΜΣΕ, δυστυχώς.

Καλησπέρα, ισχύει ακόμα το παραπάνω?

Link to comment
Share on other sites

Αφορά στην

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7581/ΦΕΚ Β 405/20.02.2014   - Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του  ν. 4178/2013

μόνο για τακτοποιήσεις  εποχής  vintage............   :)

Σημειωτέον δε, για 20μ2 και όχι 25μ2 ....

 

 

Link to comment
Share on other sites

καλημερα

δεν μπορεσα να δω αν εχει αναφερθει , αλλα θα ηθελα τη γνωμη σας

κτισμα ΜΕ οικοδομικη αδεια 60 τ.μ., εχει κτιστει σε αλλη μη νομιμη θεση. Μπαινει ως υπερβαση ΥΔΚΧ , αλλα ΔΕΝ  βαζω απαιτηση Μελετη στατικης επάρκειας .

Link to comment
Share on other sites

Θεωρώ πως ΜΣΕ μόνο για αλλαγή θέσης κτιρίου δεν απαιτείται. Βέβαια αν σου βγαίνει όλο το κτίριο αυθαίρετο και το πρόστιμο είναι τεράστιο ίσως και να συμφέρει να γίνει εκ των προτέρων η ΜΣΕ για να επωφεληθεί ο πελάτης σου της έκπτωσης του 10% του προστίμου και να είσαι κι εσύ πιο σίγουρος.

Edited by pipakos
Link to comment
Share on other sites

Έχω μια πολύ μικρή αυθαιρεσιούλα και μόνο αυτή: Μπαλκόνι 2,25 τ.μ. "έκλεισε". Είναι έτσι από το 1985. Σύμφωνα με ΦΕΚ 1643/Β/αρ. 2/παρ (ι) δεν υποχρεούμαι σε ΜΣΕ αλλά μόνο τεχνική έκθεση. Δηλαδή τι να γράψω για κάτι τόσο μικρό;

 

IMG_2703_michanikos.jpg

Edited by Julius Caesar
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.