Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
danaikaterina

[ΑΡΘΡΟ 29 - Ν. 4495/2017] Εργασίες με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις εργασίες με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας του Άρθρου 29 του Ν. 4495/17.

 

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:

 

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
 
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,
 
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
 
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
 
στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,
 
ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
 
η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
 
θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,
 
ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
 
ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
 
ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
 
ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
 
ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,
 
ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,
ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
 
ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
 
ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
 
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
 
κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
 
κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,
 
κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
 
κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,
 
κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του,
 
κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
 
κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,
 
κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,
 
κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,
 
κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
 
λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
 
λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012,
 
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
 
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
Edited by danaikaterina

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Θα τακτοποιήσω μια ισόγεια αποθήκη 50τμ , σαν πριν το '83.  Μετά θέλω να την μετατρέψω σε κατοικία. Θα χρειαστώ άδεια δόμησης η μικρής κλίμακας?

 

Άρθρο 29

Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

  1. Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:.

…….

ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυ- σμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

 

Αν μεταφράσω κατά λέξη:

 

Στατικό πρόβλημα δεν έχω. Είναι απ’ ευθείας επί του εδάφους τα φορτία.

Πρόβλημα κάλυψης προς το δυσμενέστερο δεν έχω.

Άλλους ορόφους δεν έχω για να εμπλακούν τα Η/Μ.

Κατά σύμπτωση η αποθήκη έχει και wc το οποίο δεν θα αλλάξει θέση.Στην κάτοψη δεν αλλάζει κάτι. Θέλω έναν ενιαίο χώρο και ένα wc. Δηλ. έτσι όπως είναι σήμερα.

Φυσικά θα χρειαστώ δάπεδα , κουφώματα , χρώματα, κ.λ.π.

 

Ποια είναι η γνώμη σας; Θα χρειαστώ κανονική ΟΑ η άδεια μικρής κλίμακας;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αλλαγή χρήσης δεν προβλεπόταν ποτέ και δεν προβλέπεται στις εργασίες που γίνονται με ΕΕΜΚ.

 

Για αλλαγή χρήσης ή χρειάζεσαι άδεια δόμησης ή ενημέρωση φακέλου υπό προϋποθέσεις.

Δες το άρθρο 5 του ΝΟΚ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ.

Το γνωρίζω το άρθρο του ΝΟΚ.

Εσύ πως μεταφράζεις όμως αυτό που γράφει το άρθρο 29 του 4495;

Edited by karanus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Το άρθρο 29 και συγκεκριμένα το ε που αφορά την αλλαγή χρήσης λέει ακριβώς το ίδιο.

"ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους."

Αν δεν είσαι σε αυτή την περίπτωση (δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα από τα παραπάνω), δεν απαιτείται οικοδομική άδεια αλλά πας με ενημέρωση όπως λέει και ο ΝΟΚ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

danaikaterina

Στο συνημμένο οι δύο κατόψεις και η αλλαγή απο αποθήκη  σε κατοικία.

Ισόγεια και τα δύο.

 

Πιστεύεις ότι χρειάζεται άδεια δόμησης;

Η ενημέρωση που γράφεις που μπορεί να γίνει αφού δεν υπάρχει φάκελος για την αποθήκη.

Η αποθήκη θα τακτοποιηθεί με ν.4495. 

 

Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το δηλώνεις σπίτι στην τακτοποίηση να ξεμπερδεύεις.

Υπάρχει  συμβόλαιο του 2000 που το αναφέρει αποθήκη.

post-36026-0-61121300-1513713700_thumb.png

Edited by karanus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πως θα κάνεις ΑΧ με το 4495 αφού θα γίνει τώρα δηλ. μετά τις 28/7/11;

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω.

Κυρίως με προβληματίζει το "στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης" Δεν έχεις στατική μελέτη για να συγκρίνεις!

και επιπλέον δεν έχεις άδεια να ενημερώσεις.

Επίσης, εδώ βλέπω ότι κάνεις νέα κουφώματα και αλλάζεις τις όψεις αρα...

Πρέπει να το συζητήσεις με την ΥΔΟΜ της περιοχής σου

Edited by danaikaterina

Share this post


Link to post
Share on other sites
akis73

Δεν κατάλαβα τι ακριβώς ρωτάτε. Με τον ν4495 θα τακτοποιήσω την αποθήκη που είναι αυθαίρετη.

Μετά θα προβω σε αλλαγή χρήσης η ότι άλλο.

 

 

danaikaterina

Ευχαριστώ πολύ. Το έχω κάνει ήδη. Υπάρχει σκεπτικισμός και σε αυτούς. Στην αρχή είπαν όχι. Όταν είδαν το αρθ.29 όμως άρχισαν να το σκέφτονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο νόμος είναι καινούργιος για όλους. Και αυτοί τώρα τον διαβάζουν. Πιο πολύ κολλάνε στα φορολογικά. Δηλ. ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί κατοικία απο αποθήκη , χωρίς να πληρωθούν αντίστοιχες κρατήσεις. 

 

Γι' αυτό το ανέβασα και εδώ , μήπως πάρω καμία ιδέα...

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν κατάλαβα -υπέβαλες α.δ για αλλαγή χρήσης ΝΑΙ ή ΟΧΙ?

Αν ΝΑΙ και το πρόβλημα της ΥΔΟΜ είναι πως θα υπολογίσει τα φορολογικά

Αυτό είναι απλούστατο!

(επί της διαφοράς προϋπολογισμών χρήσεων πληρώνεις φορολογικά ιδιοκτήτη)

ή

μήπως δεν υπέβαλες και απλά ρώτησες την ΥΔΟΜ

(αν μπορείς να κάνεις χρήση του ΝΟΚ άρθρο 4 ή αρθ 29 Ν 4495)

 

εκείνη  σου απάντησε  ναι μεν δεν χρειάζεσαι α.δ αλλά επειδή αλλάζουν τα φορολογικά πρέπει να εκδώσεις α.δ

 

Το δεύτερο δεν ισχύει πλέον όπως δεν ίσχυε  και με τον ΓΟΚ 73 (ίσχυε όμως με το ΓΟΚ 85)   

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.