Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι,

μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει με το τι έγγραφα και διαδικασίες χρειάζονται για να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα με διάφορα υλικά (οικοδομικά, βιομηχανικά, αγροτικά κτλ), καθώς και φιάλες υγραερίου, αλλά και βιομηχανικών αερίων; Ή έστω να με κατευθύνει για το πού θα πρέπει να απευθυνθώ;

Πέρα από μελέτη πυροπροστασίας, κάτι το οποίο είναι το μόνο σίγουρο, μετά από αρκετό ψάξιμο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. 
Παρακαλώ διαβάστε τους
 Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina

Edited by alexnest12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα! Ευχαριστώ για την απάντηση, αν και νομίζω πως δεν επαρκεί το συγκεκριμένο φεκ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

για την αποθήκευση φιαλών υγραερίου και των αλλων βιομηχανικών αερίων παίρνεις άδεια απο Δ/νση ανάπτυξης

Για τα υπόλοιπα θελει διευκρινίσεις. Ρώτα στη δ/νση ανάπτυξης, αλλα να ξέρεις ακριβώς τους ΚΑΔ (κωδικοί δραστηριότητας) γιατί εχει μεγάλη σημασία (μπορει να αδειοδοτείσαι απο το Δήμο, απο τη Δ/νση ανάπτυξης ως χοντρικό εμπόριο - ΚΑΔ (κέντρα αποθήκευσης - διανομής), να μη χρειάζεσαι άδεια κλπ .... εχει επιλογές μπόλικες... )

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τέλεια, ευχαριστώ πολύ! Αν υπάρχει υλικό για το τι χρειάζεται να κάνει ο μηχανολόγος (γιατί μόλις πήρα την άδεια), θα το εκτιμούσα πολύ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημερα

καλυτερα να διευκρινήσεις πρωτα τι αδεια θα παρεις. (απο τα ΚΑΔ που θα δηλώσεις)

Μιλα πρωτα μαζί τους (Δ/νση αναπτυξης και Δήμο) και μετα το ξανασυζητάμε.

 

Για Δ/νση αναπτυξης πχ τα δικαιολογητικά (δεν απαιτουνται όλα, είναι ανα περίπτωση) είναι τα παρακατω (ΟΧΙ για Κεντρα διανομης αποθηκευσης, εκεί εχουμε άλλο νόμο)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Στη γνωστοποίηση εγκατάστασης τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται

 

Γενικά Δικαιολογητικά:

 

Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

 

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ.

 

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

 

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.

 

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης ή κατά τον έλεγχο που αφορά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

 

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

 

β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

 

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

 

δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

 ε. παράβολο

 

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού

 

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.

 

γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

 

δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.

 

ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

 

στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας,  εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

η. Έγκριση απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

 

θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

 

ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται

 

Παντως θα σου ελεγα να μην ασχοληθεις ακομα με αυτα γιατί μπορει να χρειαζονται λιγοτερα απο τα μισά ή και κανενα λόγω του αδειοδοτείσαι με άλλο νομο.

Το πως θα αδειοδοτηθείς (τουλάχιστον απο Δ/νση αναπτυξης) έχει να κανει με πολλους παραγοντες (υπαρχουν δυο είδη αδειων η γνωστοποίηση και η έγκριση, αναλογα τη μοναδα)

Ρωτα και τα ξαναλέμε...

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λοιπόν...ΚΑΔ δεν έχουμε ακόμα, αλλά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι λιανικό κυρίως και ίσως χονδρικό εμπόριο (αυτό εξαρτάται από το τι προϋποθέσεις έχουν για το χονδρικό).

Πήγαμε στη Δ/νση ανάπτυξης και μου αράδιασαν κάποιους νόμους, τους οποίους δεν ξέρω καν αν χρειαζόμαστε (ένας είναι για κέντρα αποθήκευσης και διανομής, που οι ιδιοκτήτες μου είχαν πει πως δεν θα είναι τέτοιου είδους επιχείρηση).

Μετά από αναλυτικό διάβασμα έχω μια κύρια απορία: μπορεί να θεωρηθεί αποθήκη χαμηλής όχλησης; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

αναλογα την ποσότητα και το είδος που θα αποθηκευεις.

πχ ασετιλίνη μεχρι 400 kgr μόνο

Βρες κωδικους δραστηριότητας και κατέθεσε ερωτηματολόγιο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.