Jump to content

Έγκριση από ΣΥΠΟΘΑ για μεταβολή προστίμου 4495


Recommended Posts

Συνάδελφοι καλημέρα.

Σε μια δήλωση του 4495 έχω κάνει αίτηση για μεταφορά της δήλωσης σε υπαγωγή (ενώ ήταν σε οριστική υπαγωγή) και πράγματι έπειτα από την πληρωμή των 10 ευρό όντως συνέβει. Τροποποιήθηκαν μερικά στοιχεία  και το πρόστιμο είχε μεταβολή > 20%  οπότε χρειάζεται να επισυναφθεί στα αρχεία και Έγκριση από αρμόδια επιτροπή για μεταβολή >20%.

Σύμφωνα με το αρθ. 2, παρ2 α,β της ΚΥΑ 27454/2631 την έγκριση την δίνει το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ.  Παρόλα αυτά όμως στην φόρμα που υποβάλουμε  τα επισυναπτόμενα  αρχεία δεν έχει καν τσεκαρισμένο το κουτάκι της έγκρισης (Δηλαδή δεν απαιτείται με λίγα λόγια  για την πληρότητα).

Έχει συμβεί σε κάποιον συνάδελφο αυτό. Και αν ναι: 

  1. με ποιο τρόπο το αντιμετώπισε.
  2. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πάρουμε την Έγκριση από το ΣΥΠΟΘΑ και να την υποβάλουμε στο σύστημα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Συνάδελφε καλημέρα,

μου συνέβη ακριβώς η ίδια περίπτωση και είμαι στη φάση που πληρώθηκε το 10 ευρω και η δήλωση είναι στην κατάσταση υπαγωγής, ήθελα να σε ρωτήσω:

α) το κουμπι για τον υπολογισμό προστίμων είναι απενεργοποιημένο οπότε κάνεις ότι αλλαγές είναι να γίνουν και προχωρώντας στην οριστική σου εμφανίζει τα νέα πρόστιμα χωρίς να έχεις εικόνα από πριν και

β) σχετικά την έγκριση με το ΣΥΠΟΘΑ τι έκανες τελικά

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι έκανα τις όποιες αλλαγές και μετά έκανα υπολογισμό προστίμου, πληρώθηκε το πρόστιμο αλλά δεν προχωράει σε οριστική υπαγωγή γιατί πρέπει να πάει σε αυτή την επιτροπή που επειδή δεν υπάρχει η εγκύκλιος γράφει οτι πάει στο ΣΥΠΟΘΑ. Αλλά δεν έχω βγάλει άκρη και είμαι εκτεθειμένος απέναντι στον πελάτη. Αυτή η επιτροπή θα συσταθεί??? Τα προωθούν στο ΣΥΠΟΘΑ ή τίποτα??? Έχετε απευθυνθεί στο ΤΕΕ??? Δεν βρίσκω άκρη???? Τι κάνατε????

Link to comment
Share on other sites

ρε Νικόλα

1. πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην ΥΔΟΜ νομίζω με παράβολο των 50€

2. η ΥΔΟΜ την στέλνει στο ΣΥΠΟΘΑ (αυτά λειτουργούν εδώ και χρόνια σε όλες τις περιφέρειες και μπορείς να βρεις τα τηλέφωνά τους και να μιλήσεις με την γραμματέα του)

3. το ΣΥΠΟΘΑ  κατά Νόμο πρέπει να εκδώσει την απόφαση μέσα σε 2 μήνες -αλλά ποτέ δεν ακολουθείται το 2μηνο

4. Αν το ΣΥΠΟΘΑ σου εγκρίνει την μεταβολή -υποβάλεις την απόφαση στο [email protected]  και τελειώνεις

 

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε έχω την εντύπωση ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/14-11-2017 αυτά που αναφέρεις ισχύουν στην περίπτωση της παραγράφου 2β του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ που η διαδικασία της υπαγωγής έχει περαιωθεί.

Για την περίπτωση στην οποία αναφέρομαι όμως έχει σχέση η παραγράφο 2α του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ που δεν εμπλέκεται η ΥΔΟΜ.

Σου έχει τύχει εσένα η περίπτωση 2α του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ και έκανες την διαδικασία που ανέφερες παραπάνω???

Link to comment
Share on other sites

δεν το έκανα αλλά στις σημειώσεις μου έχω αυτά

Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17)      

 

Άρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής

1. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, υποχρεούται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών  στο πληροφοριακό σύστημα.

2.α     Μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών είναι δυνατή η οριστικοποίηση της δήλωσης, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο ή ποσοστό τουλάχιστον 30% αυτού και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες  και θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδεται η βεβαίωση της παρ. 2 (περ. γ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017.

Σε περίπτωση οριστικής υπαγωγής της δήλωσης πριν τη συνολική εξόφληση του προστίμου, γίνεται σαφής αναφορά στην τεχνική έκθεση της δήλωσης υπαγωγής που συνοδεύει τη βεβαίωση για την εξόφληση ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης υπαγωγής  οποιοδήποτε αίτημα επεξεργασίας για διόρθωση στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, συνοδευόμενο απαραίτητα από σχετική αιτιολόγηση.

Το αίτημα διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 ν. 4495/2017 η οποία με βάση την αιτιολόγηση αποδέχεται ή απορρίπτει την διόρθωση των στοιχείων.

Μέχρι την σύσταση της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 ν. 4495/2017, τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα για διόρθωση στοιχείων δηλώσεων υπαγωγής του ν. 4178/2013 ή του παρόντα νόμου, διαβιβάζονται στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ για την αποδοχή ή μη του αιτήματος.

Σε περιπτώσεις που η διόρθωση αφορά οριστικές δηλώσεις υπαγωγής  με εσφαλμένα στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το ύψος του υπολογισθέντος κατά τη δήλωση υπαγωγής προστίμου άνω του είκοσι 20 %, το αίτημα τροποποίησης γίνεται αυτόματα αποδεκτό από το πληροφοριακό σύστημα.

β. Η περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής εκδίδεται κατόπιν ενέργειας του εξουσιοδοτημένου μηχανικού, μετά την πλήρη εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και την ολοκλήρωση της υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 και λοιπές επιμέρους διατάξεις του ν. 4495/2017.

Αιτήματα που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα για διόρθωση στοιχείων περαιωμένων δηλώσεων υπαγωγής, (σ.σ δηλ με όλα τα δικαιολογητικά και όλες τις πληρωμές – ισχύει και για αυτές του Ν 4178) διαβιβάζονται στο οικείο τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο εισηγείται προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 ν. 4495/2017 για την αποδοχή ή μη του αιτήματος.

Σε περιπτώσεις που η διόρθωση περαιωμένων υπαγωγών (σ.σ δηλ με όλα τα δικαιολογητικά και όλες τις πληρωμές– ισχύει και για αυτές του Ν 4178) αφορά εσφαλμένα στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το ύψος του καταβληθέντος προστίμου άνω του είκοσι 20%, το αίτημα τροποποίησης γίνεται αυτόματα αποδεκτό  από το πληροφοριακό σύστημα.

Μέχρι την λειτουργία των παρατηρητηρίων, τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα για διόρθωση στοιχείων περαιωμένων δηλώσεων υπαγωγής  του παρόντα νόμου, διαβιβάζονται στην οικεία ΥΔΟΜ η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ για την αποδοχή ή μη του αιτήματος.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 ν. 4495/2017 για τη διόρθωση ολοκληρωμένων ή περαιωμένων δηλώσεων υπαγωγής είναι οριστικές και διαβιβάζονται στον φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Edited by ΚΑΝΑ
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Συνάδελφοι καλησπέρα, έκανε κανείς τελικά τη διαδικασία? Έχω τώρα μία περίπτωση στην ορεινή Αρκαδία όπου μεταβάλλεται το πρόστιμο πέραν του 20%. Μίλησα με το ΣΥΠΟΘΑ στην Τρίπολη και μου είπαν ότι αν και δεν το έχουν ξανακάνει να τους στείλω το φάκελο και θα γνωμοδοτήσουν. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι εάν το φάκελο τον στέλνουμε στην Υ.ΔΟΜ. και αυτή εν συνεχεία στο ΣΥΠΟΘΑ. Αν όντως πηγαίνει στην ΥΔΟΜ, αυτή εμπλέκεται στη γνωμοδότηση και αν ναι με ποιον τρόπο? Διενεργεί αυτοψία ή απλά εισηγείται? Αν έχει ασχοληθεί κάποιος παρακαλώ για τα φώτα του...Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ανάλογο  thread οπότε θα ρωτήσω εδώ. Μεταφορά από 4178 οριστική υπαγωγή σε 4495 με μεταβολή προστίμου οριακά μεν μεγαλύτερη 20 % χρειάζεται συποθα ?

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Σχετικά με το θέμα έγκρισης από ΣΥΠΟΘΑ όταν το πρόστιμο μεταβάλλεται άνω του 20%:

1. Ισχύει αυτό και στον 4178?

2. Αν το σύστημα δεχθεί την οριστικοποίηση της δήλωσης αυτόματα, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται έγκριση ή πρέπει ούτως ή άλλως να σταλεί αίτηση μέσω ΥΔΟΜ?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.