Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Sign in to follow this  
Giorgos1987

Κατέρρευσε εξώστης από διατηρητέο κτίσμα στον Πειραιά εξαιτίας της βροχόπτωσης

Recommended Posts

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στον Πειραιά η κακοκαιρία Γηρυόνης. Έντρομοι οι κάτοικοι στην οδό Ζέας ξύπνησαν από έναν εκκωφαντικό ήχο καθώς κατέρρευσε το μπαλκόνι ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού.

Πρόκειται για το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μονοκατοικίας που κατέρρευσε και καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα.

upl5ddb92a1904a5.jpg

upl5ddb92968fca5.jpg

upl5ddb928dc45f3.jpg

upl5ddb9284c5ff8.jpg

upl5ddb9279c7d94.jpg

upl5ddb926a648d5.jpg

upl5ddb925fa81e2.jpg


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νόμοι υπάρχουν .....!!

                                                                      ΠΔ/13-4-29   (ΦΕΚ-153/Α/22-4-29)
                                                                          Περί επικινδύνων οικοδομών
                        ΑΡΘΡΟΝ-11  Προσφυγή, Πίνακας ενεργειών καταγραφή των επικίνδυνων οικοδομών

1. Παν γραφείον της εξωτερικής υπηρεσίας δημοσίων έργων διαχειριζόμενον τα κατά το παρόν διάταγμα ζητήματα, οφείλει να υποβάλη εις το υπουργείον την πρώτην εκάστου μηνός πίνακα δηλωτικόν των ενεργειών αυτού επί επικινδύνων οικοδομών κατά τον προηγούμενον μήνα, ήτοι πίνακα διαλαμβάνοντα εν περιλήψει και κατά πόλεις:
α) Το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου της επικινδύνου κατασκευής.
β) Την θέσιν αυτής (οδός, αριθμός κλπ).
γ) Το είδος της κατασκευής (κατοικία, κατάστημα, περιτοίχισμα, εξώστης κλπ).
δ) Το είδος του κινδύνου (πχ. κίνδυνος πτώσεως λόγω κακοτέχνου δομήσεως, ή λόγω ανεπαρκών διαστάσεων, κίνδυνος υγείας λόγω οικήσεως του υπογείου, κίνδυνος πυρκαϊάς λόγω ξυλίνου μεσοτοίχου κλπ).
ε) Τας γενομένας ενεργείας (πχ. κατηρτίσθη και εκοινοποιήθη η αρχική έκθεσις ή κατόπιν ενστάσεων διετάχθη αναθεώρησις, ή παρεπέμφθη εις επιθεωρητήν προς έλεγχον, ή ήρθη ο κίνδυνος υπό του ιδιοκτήτου, ή μη συμμορφωθέντος του υποχρέου προς τας υποχρεώσεις του ήρθη ο κίνδυνος υπό της αρχής δια κατεδαφίσεως κλπ).
Προκειμένου περί περιπτώσεων καθ' ας προβλέπεται υπό του παρόντος προσφυγή εις το υπουργείον, το οικείον γραφείον μετά την έκδοσιν της αποφάσεως του επιθεωρητού (Αρθ-5 παρ.4) και ασχέτως προς τον άνω πίνακα οφείλει να υποβάλη ευθύς αμέσως εις το υπουργείον αντίγραφα της αρχικής εκθέσεως και των μετέπειτα αναθεωρητικών, της αποφάσεως του επιθεωρητού και τας ενστάσεις των ενδιαφερομένων μετά των τυχόν εκθέσεων ιδιωτικών μηχανικών.
2. Επί των πιστώσεων καθ' ας απλοποιουμένης της διαδικασίας ενεργεί απ' ευθείας η αστυνομική αρχή (Αρθ-9 ) οφείλει αύτη να υποβάλη εγκαίρως εις την υπηρεσίαν επί της εφαρμογής του σχεδίου της περιφερείας της σημείωμα περί των εκάστοτε σχετικών πεπραγμένων, τα οποία πρέπει επίσης να σημειούνται εις τον κατά την προηγουμένην παράγραφον πίνακα.

για να μη ...βρέχει διατηρητέα και γενικώς ετοιμόρροπα .......

ακούει κανείς ...????......

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε λίγο καιρό δεν θα πέφτουν μόνο από διατηρητέα.

Τι είναι αυτό ? Φουρούσι που στηρίζονταν σε ξύλα τα οποία σάπισαν ? Η βροχή πως σχετίζεται ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ν.3028/2002

Άρθρο 41 - Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων

1.   Αν ο φέρων οργανισμός ενός μνημείου μεταγενέστερου του 1453 έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό μηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν αρχαιολόγο και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αν το μνημείο χρονολογείται μέχρι το 1830, ή έναν αρχιτέκτονα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, και έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης αν το μνημείο είναι νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την κατάστασή τους και προτείνει μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του μνημείου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών μελών, την απομάκρυνση διακοσμητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχομένων.

2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του μνημείου είναι, στο σύνολο ή σε τμήμα του αδύνατη, μπορεί να εισηγηθεί βάσει μελέτης τη μερική ή ολική κατεδάφισή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτομερής περιγραφή της μορφής και της σύνθεσής του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωσή του και έχουν συλλεγεί όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη και τα διακοσμητικά στοιχεία.

3.   Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων γίνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση.

4.   Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση του μνημείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεμμένα καταστήσει ή το έχει αφήσει να καταστεί ετοιμόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα οικοδομή μόνον εφόσον έχει το πολύ τον ίδιο όγκο και ωφέλιμη επιφάνεια με αυτό. Η σχετική οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής της διάταξης της παραγράφου 1.

5.   Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 67 - Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου

Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος μνημείου, ο οποίος εκτελεί τις υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πλημμελώς και έτσι εκθέτει το μνημείο σε κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα ξύλα που φαίνονται είναι οι άκρες από τα  δοκάρια του εσωτερικού πατώματος, δεν έχουν σχέση με την  στήριξη του εξώστη.

Ο εξώστης "στηριζόταν" πισοπατώντας στον λιθόκτιστο τοίχο (σαν εντορμία )και ισορροπούσε πιεζόμενος από το βάρος του βαρέως τοίχου πάνω του.......

Όμως, το περιμετρικό στηθαίο του εξώστη δεν άφηνε τα νερά να αποχετευτούν εύκολα, , κάποτε έβαλαν και τα μεγαλύτερα πλαστικά καθετηράκια που φαίνονται με το μερεμέτι τους στην όψη του, 

image.png.e873c07cfc3a7b13ff586c212f3a37ea.png

βούλωσαν όμως και αυτά, έγινε μόνιμη λίμνη μέσα, το νερό βρήκε όπως πάντα τον δρόμο του μέσα από τον αρμό της εντορμίας της πλάκας εξώστη, διαχύθηκε επί δεκαετίες ως βεντάλια αριστερά - δεξιά, , διέβρωσε το επίχρισμα, διατάραξε την συνοχή της "κόντρας " στην βάση του τοίχου που στήριζε τον εξώστη  ....

image.png.58fd3a201a7f8c1d657d1f8a7dc8e8cb.png

και ...ξεπατώθηκε ...  (ολική στροφή του κόμβου πάκτωσης του εξώστη)

Έτσι τουλάχιστον τα θωρώ και τα θεωρώ...

   Οι μαρτυρίες για την μελλούμενη πτώση ήσαν εμφανείς, έντονες, συνεχείς και κλιμακούμενες σε μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για έγκαιρο υποψιασμό, όχι όμως για ανυποψίαστους κοιμώμενους ανευθυνο-υπευθύνους. 

Δεν θέλει δε πολύ σκέψη ότι το άμεσα επόμενο για πτώση είναι ο διπλανός εξώστης..........!    

ΤΡΕΞΤΕ ....!!!

Πάντως ο Δήμος έκανε το καθήκον του για την καθαριότητα όπως φαίνεται στην ταμπέλα .......

Υ.Γ:   Πέραν της προστασίας και φύλαξης μνημείων, που εδώ εν προκειμένω δεν φαίνεται να αφορά σε αυτό το κτίσμα, θα πρέπει να προστατεύεται η ασφάλεια των διερχομένων έναντι τραυματισμού και απώλειας ζωής ...!!!!!!

 

 

image.png

image.png

image.png

Edited by Anton_civeng

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Διαγραφή)

Edited by Directionless

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως σε ένα όμοιας μορφής εξώστη που έτυχε να αποκαταστήσω σε όμοιας παλαιότητας κτίριο, η λετουργία του σκυροδέματος δεν ήταν πρόβολος.

Για προβόλους είχε μεταλλικές διατομές διπλού Τ, ανά διαστήματα (πράγμα που βλέπω και δω από τρύπες στην τοιχοποίια). Μπορεί να είναι κρυμμένες και στα μπετονιένια φουρούσια. Αυτές υπερέβαιναν την τοιχοποίια και εισέρχονταν και κάτω από πατώματα ξύλινα.

Πάνω σε αυτές, και παράλληλα με την όψη βάζαν λάμες που επιτελούσαν λειτουργία οπλισμού, και σκυροδετούσαν με μικρού πάχους πλάκες.

Επομένως οι πλάκεςλειτουργούσαν ως συνεχείς ή αμφιέριστες παράλληλα στην όψη, με οπλισμό τις λάμες, μετέφεραν φορτία στις μεταλλικές δοκούς που ήταν πρόβολοι, και αυτοί πακτώνονταν από τοιχοποιία και πατώματα πίσω από αυτή.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο συνολικός φορέας του εξώστη είναι πρόβολος είτε αυτός έχει τις σιδηροδοκούς όπως φαίνεται κι εδώ (και ως συνήθως),  είτε όχι. Η λειτουργία της πλάκας του  beton πράγματι διαφοροποιείται αναλόγως ......

Edited by Anton_civeng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο ιδιοκτήτης του OPEL, νομίζω οτι περίμενε την πτώση του εξώστη και για αυτό τοποθέτησε το όχημά του εκει. Ούτε ΚΤΕΟ δεν είχε περάσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και πωωωως να περάσει τώρα ΚΤΕΟ ο α-κτεος .... αφού του λείπουν τα μπροστινά φανάρια ????

:D:D

Είναι μέσα στο 40% των οχημάτων που το χρωστάνε.

200μυρια ευροπουλα η τρύπα στα εσοδα και 100μυρια ετησίως. !!!!!

Πάντως η πολιτεία τους παρέχει χιλιάδες ετοιμόρροπα για να παρκάρουν από κάτω......,,

:o

Edited by Anton_civeng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.