Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
erling

Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου

Recommended Posts

Δεν είναι ερώτημα αλλά αν θυμάμαι καλά αναφέρεται σε εγκύκλιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O Τοπόγαβρος θα ετοιμάζεται να δει τον αγώνα , οπότε μάλλον δε θα μπορεί να απαντήσει.

Μπορεί να παραθέσει κάποιος τη σχετική εγκύκλιο.

Θα το κάνω εγώ το ερώτημα.

Έχω απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου για περίπτωση διεκδίκησης ενός οικοπέδου.

Η απόφαση αυτή αναφέρει ότι η *** ήταν κύρια του ακινήτου από το 1976 , και από το 1955 έως το 1976 το είχε ο πατέρας της.

Η απόφαση βγήκε το 2002.

Ο υπάλληλος της πολεοδομίας μου είπε ότι ως χρόνος δημιουργίας θεωρείται ο χρόνος μετεγγραφής της απόφασης στο υποθηκοφυλάκειο , δηλαδή το 2002.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό μήπως σε βοηθήσει;

ΥΠΕΧΩΔΕ 9622/1473/Εγκ. 7/92 : Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου, για την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και παραστατικά στοιχεία απόδειξής του

Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι αλλά και άλλα έγγραφα για μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο χρόνο δημιουργίας οικοπέδων προκειμένου να εξετασθεί εάν αυτά υπάγονται σε διατάξεις "κατά παρέκκλιση αρτιότητας κλπ." που ισχύουν στην περιοχή και στα στοιχεία απόδειξης του χρόνου δημιουργίας. Παρά ταύτα οι υπηρεσίες δεν αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τα θέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

Για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, επιχειρείται κατωτέρω συστηματική κατάταξη των διαφόρων περιπτώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 113/9/92 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος στο οποίο έχει παραπεμφθεί το θέμα για γνωμοδότηση ως εξής:

 

1. Σε περίπτωση κατάτμησης ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οικιστικού συμβολαίου.

 

2. Σε περίπτωση κληρονομιάς ή κληροδοσίας ο χρόνος θανάτου του κληρονομημένου. Στις περιπτώσεις εξ αδιαθέτου κληρονομίας όταν η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς έχει γίνει μετά το χρόνο της κατά παρέκκλισης αρτιότητας και δεν υπάρχει προγενέστερος τίτλος που αποδεικνύει την κατά παρέκκλιση αρτιότητα, για το χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος θανάτου του κληρονομημένου.

 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση περί μεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ο χρόνος μεταγραφής της δικαστικής απόφασης.

 

4. Στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού (προσυμφώνου κλπ.) μεταβίβαση της κυριότητάς τους αφού αυτός αναφέρεται στην δικαστική απόφαση η οποία επικυρώνει την δικαιοπραξία μεταβίβασης του ακινήτου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ./τος 3958/59 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας κυρώσεως πράξεων τινων του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινων διατάξεων" (ΦΕΚ Α' 133), παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 666/77 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων".

 

5. Στις περιπτώσεις υπολογισμού των εισφορών γης του άρθρου 8 του Ν. 1337/83 θεωρείται αυτοτελής ιδιοκτησία του υποχρέου εκείνη, που ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτόν με οριστικό συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση κλπ. που έχει μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και όχι εκείνη που απόκτησε με προσύμφωνο με το οποίο απλά δίνεται υπόσχεση για μελλοντική μεταβίβαση.

 

6. Στις περιπτώσεις που ζητείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδου για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος αρτιότητας ή ο υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει το χρόνο δημιουργίας του τότε η πολεοδομική υπηρεσίας, αντί της μέχρι τώρα δικαστικής απόφασης θα απαιτεί να προσκομίσει αθροιστικά ο ενδιαφερόμενος.

 

α) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του υπόψη γηπέδου.

 

β) Βεβαίωση του Προέδρου της κοινότητας ή του Δημάρχου για το χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου συνοδευομένη από τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή το Δήμαρχο.

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 στην οποία να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του ότι είναι κύριοι του υπόψη γηπέδου, ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής του, καθώς και ο χρόνος δημιουργίας τους, τον οποίο επικαλούνται για την παρέκκλιση.

 

Προηγούμενες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για το ίδιο θέμα παύουν να ισχύουν.

 

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ , είναι η εγκύκλιος Κατσιγιάννη αλλά δεν αναφέρει κάτι για τη χρησικτησία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην περίπτωση χρησικτησίας ως χρόνος δημιουργίας λαμβάνεται ο χρόνος που συμπληρώνονται τα απαιτούμενα έτη ώστε η κυριότητα να περιέλθει στον νομέα. Δηλαδή:

 

Στην έκτακτη χρησικτησία: με τη συμπλήρωση 20 ετών (πχ γίνεται το 1959 άτυπη αγοραπωλησία ή αυθαίρετη κατάληψη τμήματος γηπέδου. η κυριότητα περιέρχεται στον νομέα το 1979 και συνεπώς χρόνος δημιουργίας είναι το 1979)

Στην τακτική: με τη συμπλήρωση 10 ετών (πχ γίνεται συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης τμήματος γηπέδου το 1982 και ο πωλητής επικαλείται ως τρόπο κτήσης κάποιον τίτλο που στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχει στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. ο αγοραστής στην περίπτωση αυτή αποκτά νομιζόμενο* τίτλο και βάσει αυτού νέμεται καλόπιστα το ακίνητο. χρόνος δημιουργίας στην περίπτωση αυτή είναι το 1992, οπότε και περιέρχεται η κυριότητα στον αγοραστή)

 

Τα παραπάνω προκύπτουν από τον αστικό κώδικα.

 

 

(*)Νομιζόμενος τίτλος είναι ο τίτλος κτήσεως κυριότητος, ο οποίος κατά την πεποίθηση του νομέως, η οποία δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά του, εκλαμβάνεται από αυτόν ως υπάρχων, ενώ πράγματι δεν υπήρξε καθόλου

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, έχω οικόπεδο σε μη οριοθετημένο οικισμό εμβαδού 143,00 τμ. Ο σημερινός ιδιοκτήτης το απέκτησε με εξ' αδιαθέτου αποδοχή κληρονομιάς το 2011. Ο πατέρας του το απέκτησε το 1971 με αγορά, ενώ ο αρχικός ιδιοκτήτης το απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία βάσει ένορκης βεβαίωσης του συμβολαιογράφου???, έτους 1971, στην οποία αναφέρει ότι το κατείχε "πλέον της τριακονταετίας".

 

Συνεπώς, 1971-30 = 1941+20(έκτακτη χρησικτησία) = 1961 έτος δημιουργίας οικοπέδου. (Με ενδιαφέρει να είναι προ του 1968)

 

Είναι σωστό το παραπάνω σκεπτικό;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επαναφέρω το παραπάνω ερώτημα, θα εκτιμούσα μία δεύτερη άποψη. Ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιατί προσθέτεις 20 χρόνια; Το απέκτησε το 1971 με έκτακτη χρησικτησία από 30ετίας. Άρα χρόνος δημιουργίας τουλάχιστον 1941.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το 20 το πρόσθεσα με βάση το παρακάτω:

 

Στην έκτακτη χρησικτησία: με τη συμπλήρωση 20 ετών (πχ γίνεται το 1959 άτυπη αγοραπωλησία ή αυθαίρετη κατάληψη τμήματος γηπέδου. η κυριότητα περιέρχεται στον νομέα το 1979 και συνεπώς χρόνος δημιουργίας είναι το 1979)

 

Αλλά και πάλι είμαι προ του '68. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ένορκη βεβαίωση για τη χρησικτησία αποτελεί απόδειξη παλαιότητας? Δε νομίζω.Εχω την εντύπωση πως με τα χαρτιά αυτά πας μέχρι το 1971.Από εκεί και πίσω μάλλον θα χρειαστεί χαρτί από το Δήμο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.