Jump to content

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι

Η Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου και η Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής πρέπει να υπογραφούν και να ανεβούν στο σύστημα ή απλώς τις κρατά ο ωφελούμενος στο αρχείο του;

Link to comment
Share on other sites

Σημερινή επικοινωνία με πετάτη: Ο πελάτης μίλησε είπε πως  με τον υπουργό και του είπε πως αυτά που ακούγονται για έλειψη χρημάτων είναι ανοησίες και ότι τα χρήματα είναι δεσμευμένα στο ταμείο του εξοικονομώ. Επίσης ανέφερε πως ΑΝ όλα τα παραστατικά είναι σωστά τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Άρα φταίμε μόνο εμείς οι μηχανικοί.
Παραθέτω παρακάτω τι ζητήθηκε στις παρατηρήσεις ενώ μετά από πολλές άλλες παρατηρήσεις η τελευταία έλλειψη που συμπληρώθηκε ήταν η δανειακή σύμβαση:

Αρνητικά αποτελέσματα ελέγχου Τελικής Εκταμίευσης για την αίτηση με κωδικό  ΧΧ-ΧΧΧΧΧ (για όποιον θέλει έχουμε την άδεια να ανεβάσουμε και τα στοιχεία του πελάτη
 

Γενικό Σχόλιο Αξιολόγησης

 • Κατόπιν διενέργειας ελέγχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, παρακαλούμε να αναρτήσετε τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην αίτησή σας.

Δικαιολογητικά Ωφελούμενου

 • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε αναρτήστε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του έτους υπαγωγής στο Πρόγραμμα (2021)
 • Άδεια μικρής κλίμακας , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Kατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που έχετε αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, για τις εργασίες που αυτή απαιτείται, έχει εκδοθεί εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών. Σε ότι αφορά ειδικά την εν λόγω παράβαση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και  εν συνεχεία η εκταμίευσή της. Παρακαλούμε όπως αναρτηθούν η εκδοθείσα ΕΕΔΜΚ για την αίτηση, ο χρηματικός κατάλογος που έχει εκδοθεί και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλώ ακολουθήστε το παρακάτω link ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ : Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ - Ανακοινώσεις (exoikonomo2020.gov.gr). Παρακαλώ μη προβείτε σε ακύρωση/επανέκδοση τιμολογίων ή δελτίων αποστολής διότι δε θα γίνουν αποδεκτά.
 • Βεβαίωση Δήμου και άδεια οικοδομής , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : ·         Παρακαλούμε αναρτήστε τη Βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ από την οποία θα προκύπτει η ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου με τον αριθμό Οικ. Άδειας. Στη βεβαίωση ΟΤΑ πρέπει να γίνεται αναφορά στη διεύθυνση του ακινήτου και στον αριθμό Οικ. Αδείας. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση ΟΤΑ κάνει αναφορά στον ΚΑΕΚ τότε απαιτείται η αποστολή της εγγραφής στο Κτηματολόγιο ώστε να γίνει διασταύρωση του ΚΑΕΚ.

Δαπάνες / Παραστατικά / Έξοδα

 • Παραστατικά , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : 1. Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος όλα τα παραστατικά των δαπανών εκτός των παραστατικών των ΠΕΑ θα πρέπει να είναι επί πιστώσει. Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου που θα διευκρινίζει ότι ΟΛΑ τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για το υπαχθέν ακίνητο δεν έχουν εξοφληθεί πέραν των ιδίων κεφαλαίων/προκαταβολής δανείου που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή στους προμηθευτές/αναδόχους. Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των παραστατικών. 2. Παρακαλούμε όπως αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση ΟΛΩΝ των εκδοτών των παραστατικών που θα διευκρινίζουν το ποσοστό Φ.Π.Α βάσει του οποίου έχουν εκδοθεί τα παραστατικά για το υπαχθέν ακίνητο. 3. Παρακαλούμε όπως αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου (χωρίς το γνήσιο της υπογραφής), σχετικά με τα στοιχεία του επαγγέλματος αυτού (δηλαδή «Ιδιώτης»). 4. Παρακαλούμε αναρτήστε Ε9 της Ωφελούμενης για το έτος υπαγωγής στο Πρόγραμμα (2021) 5. Παρακαλούμε αναρτήστε Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή των κουφωμάτων, όπου θα αναγράφει το μοντέλο/μάρκα των κουφωμάτων που προμήθευσε 6. Παρακαλούμε αναρτήστε φωτογραφική απεικόνιση όλων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων όλων των κουφωμάτων, της παρέμβασης 2Γ1, 4Β, 3Α, 3Γ). 7. Παρακαλούμε αναρτήστε τα τιμολόγια παρεμβάσεων επι πιστώσει. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος στα Παραστατικά Παρεμβάσεων θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια ,ποσότητα κλπ). Παρακαλούμε, σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στα τιμολόγια τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως αναρτήσετε Υπεύθυνες Δηλώσεις ΟΛΩΝ των εκδοτών των παραστατικών για ΟΛΑ τα παραστατικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού όπου θα διευκρινίζονται με ΠΛΗΡΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ τρόπο την παρέμβαση που υλοποιήθηκε, σημειώνοντας την ΑΚΡΙΒΗ ΤΙΜΗ των χαρακτηριστικών των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (U, R, P). Στην προαναφερθείσσα Υπεύθυνη Δήλωση θα κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται και ο επιμερισμός των ποσών του παραστατικού ώστε να τεκμαίρονται με τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη που έχουν δεσμευτεί ανά την παρέμβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα. 8. Παρακαλούμε αναρτήστε πιστοποιητικά που θα φέρουν σήμανση CE για την παρέμβαση 1Ε1 και 3Α

Δαπάνες / Παραστατικά / Έξοδα : Πίνακας Δαπανών

 • 10)Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC) (12 < P <= 20) , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε αναρτήστε Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Άδεια Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την παρέμβαση 3Γ που εκτελέστηκε. Σε περίπτωση που οι υλοποιημένες παρεμβάσεις δεν απαιτούν Οικοδομική Άδεια ή την έκδοση Άδειας ΕΕΔΜΚ παρακαλώ αναρτήστε Έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ή Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου Μηχανικού, όπου θα δηλώνεται ότι το σύστημα θέρμανσης ήταν ήδη αυτονομημένο πριν την ένταξη του ακινήτου στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και απλώς αντικαταστάθηκε.
 • 13)Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη (R > 1,8) , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η παρέμβαση 2Β αφορά σε εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση στέγης


  Η τελευταία παρατήρηση για την εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση στέγης είναι εκτός του γνωστικού μου πεδίου... Δεν γνώριζα ότι μπορούσα θερμομονώσω τη στέγη εξωτερικά.. Μάλλον το φελιζόλ πάνω στα κεραμίδια κάνει καλή δουλειά...
Link to comment
Share on other sites

@Ena paidi koitaei t astraΓενικά δεν βάζω ποτέ παραπανίσια από το πρόγραμμα γιατί οι έλεγχοι γίνονται όπως λες: "είτε δεν ξέρουν αριθμητική, είτε κάνουν τον έλεγχο στο πόδι είτε τρενάρουν την εκταμίευση με οποιοδηποτε διαθέσιμο τρόπο"

ότι περισσεύει τα βρίσκουν όπως θέλουν ο πελάτης με τους προμηθευτές (με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό σε συνδυασμό με το ΦΠΑ 24%) - είναι επιπλέον εργασίες που δεν γίνανε στο/για το πρόγραμμα.

@ritmakiasΤέσσερα σενάρια παίζουν:
1) Ο υπουργός δουλεύει τον πελάτη (για να ρίξει το μπαλάκι σε μας)
2) ο ελεγκτικός μηχανισμός δουλεύει τον υπουργό και παίζουν παιχνίδια οι τράπεζες
3) ο υπουργός και οι τράπεζες είναι συνεννοημένοι να διαλύσουν το πρόγραμμα και να μείνουν να τα "τρώνε" με τους δικούς τους και μας δουλεύουν όλοι μαζί. 
4) Τα κάναε πιο @@ από όσο περιμένανε, έχουμε αφηνιάσει περισσότερο από όσο περιμένανε (εύλογο), και είναι προεκλογική περίοδος και πάνε να το μαζέψουν.

Για μένα συνδυασμός 3 και 4 + πέφτει και λίγο δούλεμα στον υπουργό είναι το πιο πιθανό.

Οι απαντήσεις από την αναπτυξιακή έχουν το ίδιο μοτίβο. 
Το ΤΕΕ μου είπε ότι υπάρχει το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων και υπάρχει διαδικασία για όταν τους ζητούσα διαιτησία σε σερί "γιαλατζί" ελέγχους...

https://web.tee.gr/d-e-d/tm-epaggelmatikon-diaforon-kai-diamesolavisis/
 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

10 λεπτά πριν, jedi.Yannis said:

@Ena paidi koitaei t astraΓενικά δεν βάζω ποτέ παραπανίσια από το πρόγραμμα γιατί οι έλεγχοι γίνονται όπως λες: "είτε δεν ξέρουν αριθμητική, είτε κάνουν τον έλεγχο στο πόδι είτε τρενάρουν την εκταμίευση με οποιοδηποτε διαθέσιμο τρόπο"

ότι περισσεύει τα βρίσκουν όπως θέλουν ο πελάτης με τους προμηθευτές (με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό σε συνδυασμό με το ΦΠΑ 24%) - είναι επιπλέον εργασίες που δεν γίνανε στο/για το πρόγραμμα.

@ritmakiasΤέσσερα σενάρια παίζουν:
1) Ο υπουργός δουλεύει τον πελάτη (για να ρίξει το μπαλάκι σε μας)
2) ο ελεγκτικός μηχανισμός δουλεύει τον υπουργό και παίζουν παιχνίδια οι τράπεζες
3) ο υπουργός και οι τράπεζες είναι συνεννοημένοι να διαλύσουν το πρόγραμμα και να μείνουν να τα "τρώνε" με τους δικούς τους και μας δουλεύουν όλοι μαζί. 
4) Τα κάναε πιο @@ από όσο περιμένανε, έχουμε αφηνιάσει περισσότερο από όσο περιμένανε (εύλογο), και είναι προεκλογική περίοδος και πάνε να το μαζέψουν.

Για μένα συνδυασμός 3 και 4 + πέφτει και λίγο δούλεμα στον υπουργό είναι το πιο πιθανό.

Οι απαντήσεις από την αναπτυξιακή έχουν το ίδιο μοτίβο. 
Το ΤΕΕ μου είπε ότι υπάρχει το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων και υπάρχει διαδικασία για όταν τους ζητούσα διαιτησία σε σερί "γιαλατζί" ελέγχους...

https://web.tee.gr/d-e-d/tm-epaggelmatikon-diaforon-kai-diamesolavisis/
 

Με πήρε ο πελάτης να επικοινωνήσω με όλους του προμηθευτές (όλους τους επέλεξε ο ίδιος) και να τους εξηγήσω τι να εξηγήσω τι να γράψουν στην υπεύθυνη δήλωση. Να του ετοιμάσω τις δικές του υπεύθυνες δηλώσεις και να του ξαναστείλω όλα τα τιμολόγια που τα έχω στείλει άλλες 3 φορές για να τα γράψει στις υπεύθυνες δηλώσεις που του ζητήσαν.
Και πήρε επίσης τηλέφωνο στη γραμμή του εξοικονομώ και μία εξυπηρετική κυρία του είπε πως ο μηχανικός έπρεπε να γνωρίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αφού όλα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του εξοικονομώ!
Φυσικά η καλή αυτή κυρία δεν του είπε πως ονομάζεται, αλλά ούτε και παρείχε άλλες πληροφορίες για το πως θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί της...

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα. Δυστυχώς σε μια αίτηση που έχω στο εξοικονομώ έχουν τελειώσει οι εργασίες, έχουν κοπεί τα τιμολόγια αλλά δεν έβγαλα την ΕΕΜΚ .

Τώρα τι μπορώ να κάνω ? Τα τιμολόγια είναι από 10/2022 . Τωρα αν βγάλω ΕΕΜΚ θα είναι εκπρόθεσμη.

 

Τι με συμβουλεύετε?

 

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

44 λεπτά πριν, gab pet said:

....Τώρα τι μπορώ να κάνω ? Τα τιμολόγια είναι από 10/2022 . Τωρα αν βγάλω ΕΕΜΚ θα είναι εκπρόθεσμη.....

Νομίζω πως το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν έκανες πριν.....

Οπότε μάλλον στο Τώρα τι μπορείς να κάνεις βλέπω ώς μονόδρομο την "παρατήρηση" που έλαβε άλλος με το κείμενο πιο πάνω ...

---->

 • Άδεια μικρής κλίμακας , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Kατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που έχετε αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, για τις εργασίες που αυτή απαιτείται, έχει εκδοθεί εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών. Σε ότι αφορά ειδικά την εν λόγω παράβαση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και  εν συνεχεία η εκταμίευσή της. Παρακαλούμε όπως αναρτηθούν η εκδοθείσα ΕΕΔΜΚ για την αίτηση, ο χρηματικός κατάλογος που έχει εκδοθεί και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλώ ακολουθήστε το παρακάτω link ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ : Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ - Ανακοινώσεις (exoikonomo2020.gov.gr). Παρακαλώ μη προβείτε σε ακύρωση/επανέκδοση τιμολογίων ή δελτίων αποστολής διότι δε θα γίνουν αποδεκτά. <----

 

Edited by Didonis
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, gab pet said:

Καλημέρα. Δυστυχώς σε μια αίτηση που έχω στο εξοικονομώ έχουν τελειώσει οι εργασίες, έχουν κοπεί τα τιμολόγια αλλά δεν έβγαλα την ΕΕΜΚ .

Τώρα τι μπορώ να κάνω ? Τα τιμολόγια είναι από 10/2022 . Τωρα αν βγάλω ΕΕΜΚ θα είναι εκπρόθεσμη.

 

Τι με συμβουλεύετε?

 

ευχαριστώ

Μήπως θα μπορούσε ο προμηθευτής να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο και να επανεκδόσει το τιμολόγιο για το πρόγραμμα αφού πρώτα εκδόσεις την ΕΕΜΚ? 

 

On 19/1/2023 at 10:46 ΠΜ, ritmakias said:Η τελευταία παρατήρηση για την εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση στέγης είναι εκτός του γνωστικού μου πεδίου... Δεν γνώριζα ότι μπορούσα θερμομονώσω τη στέγη εξωτερικά.. Μάλλον το φελιζόλ πάνω στα κεραμίδια κάνει καλή δουλειά...

Κρατάει και τα κεραμίδια στην θέση τους να μην γυρίσουν από τον αέρα... :) 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή σύμφωνα με το αρθρο 94 παρ 4 με συμβουλεύεις να πληρώσω το 30 % του κόστους της θερμομόνωσης;

 

Για το ερώτημα που θέτεις ως βασικό (αν και δεν πιστεύω ότι βοηθάει σε κάτι) ήταν λάθος συνεννόηση με τον εργολάβο. Καθώς του ζήτησα προτιμολόγια. Αλλά οι εργασίες έγιναν με δική του ευθύνη χωρΊς την ΕΕΜΚ .

Link to comment
Share on other sites

Τελείως τυπικά, το μόνο που πρέπει να γίνει εντός της ισχύος της ΕΕΜΚ είναι οι εργασίες. Αυτές προφανώς έχουν γίνει πριν το Β-ΠΕΑ και μετά το Α-ΠΕΑ. Ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων δεν παίζει ρόλο στην χρονολόγηση των εργασιών αλλά είναι μια ακόμα δικαιολογία που βρήκαν για να καθυστερούν τα χρήματα.

Ενδεικτικά να πω ότι μου έχει τύχει να έχουν γίνει όλα με την σειρά: Α-ΠΕΑ, αίτηση ΕΚΟ, προκαταβολές, ΕΕΜΚ, εργασίες, τιμολόγια, Β-ΠΕΑ, αίτηση έλεγχο και λίγο μετά έληξε η ΕΕΜΚ. Και ο απαταιώνας;;;; (συγνώμη για την έκφραση) ελεγκτής ήθελε να συνεχίσει να ισχύει η ΕΕΜΚ μέχρι να κάνει και αυτός τον έλεγχο.
Συνεπώς το βάζουν σε ένα σωρό κόσμο για να καθυστερούν εκταμιεύσεις.

Τώρα αν δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η ΕΕΜΚ, ε εντάξει φταίμε και εμείς.
Όσο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να ανεβάσουμε, οι ελεγκτές έχουν άλλη λίστα (προφανώς;) από τον οδηγό του προγράμματος που έχει δημοσιευτεί για τους κοινούς θνητούς-μηχανικούς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τα πάντα δεν αναφέρονται πουθενά (τις βγάζουν οι ελεγκτές από την κούτρα τους). Απλά πλέον το έχουμε μάθει, έχουμε ανεβάσει με την πρώτη 20-30 υπ. δηλ για ότι μας έχουν ζητήσει στο παρελθόν, και κοντραριζόμαστε με την φαντασία των ελεγκτών.

 

Υ.Γ.
Προσωπικά κρατάω αρχείο από προηγούμενες υποθέσεις τι μου έχουν ζητήσει και τα ανεβάζω με την πρώτη (τα έξτρα από του οδηγού), άντε με την δεύτερη αν μου έχει ξεφύγει και κάτι. Αλλά οι ελεγκτές έχουν τόση φαντασία που με ξεπερνάνε. Μερικοί δεν έχουν πολύ φαντασία και μου ζητάνε τα ίδια που έχω ήδη ανεβάσει. Τα κατεβάζω από τα ανεβασμένα και τα ανεβάζω πάλι τα ίδια, να είναι σε δύο - τρία σημεία και τότε τα βλέπουν.

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Διάβασα τα προηγούμενα posts και καταλήγουμε περίπου στα ίδια.

Επειδή έβαλα το σπίτι μου στο πρόγραμμα, και 10 μήνες παλεύω για την εκταμίευση, τα ίδια και τα ίδια μας ζητάνε, έχω επικοινωνήσει και με το πρόγραμμα και καταλήξαμε στο τέλος να κάνουμε υπεύθυνες δηλώσεις ότι έχουμε κάνει υπεύθυνες δηλώσεις. Κάθε φορά ελέγχεται από την αρχή κι ο κάθε ελεγκτής έχει τον δικό του μπούσουλα όπως τα έχουν περιγράψει παραπάνω, με αποτέλεσμα τον εκνευρισμό των προμηθευτών μιας κι οι άνθρωποι περιμένουν να πληρωθούν και δεν θ αργήσει να κατηγορήσουν εμένα και τον σύμβουλο ότι δεν κάνουμε καλά την δουλειά μας. Έχουμε φτάσει αισίως τις 5 απορρίψεις με τον κάθε έλεγχο να θέλει από 1-2 μήνες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμη και τί άλλο θα βρουν να μας ζητήσουν. Κουραστήκαμε και απογοητευτήκαμε.

Είμαστε πια σίγουροι ότι δεν υπάρχει σάλιο και ψάχνονται να πάρουν (οξυγόνο) παράταση από παντού...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.