Jump to content

Ν.4759/20 - Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας


Recommended Posts

Σωστά σκέφτεσαι-εγώ μίλησα μόνο για προσθήκη δόμησης (νέα ανέγερση) που σίγουρα αποκλείεται σε οικόπεδο με εξαντλημένη δόμηση.

Τώρα,για αλλαγή χρήσης των υφισταμένων θα διαβάσεις το άρθρο 5 του ν.4067 όπως τροποποιήθηκε.Από όσα θυμάμαι μάλλον επιτρέπρται αρκεί να επιτρέπεται η χρήση στην περιοχή.Δες το λιγάκι κι εσύ.

  • Like 2
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα σας, ήθελα και εγώ να κάνω ένα ερώτημα. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Ασπροπύργου, εντός ΒΙΟΠΑ, εκτός ΓΠΣ, εντός ΖΟΕ, σε περιοχή με χρήσεις γης, χαρακτηρισμός ΕΜ, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση ως προυφ.7.7.83 βάσει φεκ 1085Δ/1996, οι όροι δόμησης εξακολουθούν να ισχύουν βάσει 303Δ/31-3-87 με Κ=30%, ΣΔ=0,9, Υ=11μ +στέγη 1,5μ ή ακολουθώ Ν4759/20?

Link to comment
Share on other sites

αρθρο 1

Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έ-
τους 1923περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου (Ν. Αττικής)
που βρίσκεται νότια της ελεύθερης Λεωφ. Σταυρού - Ε-
λευσίνας και η οποία εμπίmει εντός της ζώνης Οικιστικού
Ελέγχου του Νομού Απικής που εγκρίΘηκε με το από
22.6.1983 Π.Δ/γμα (Δ`284) καΘορίζονται χρήσεις γης και
όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές Α, ΕΟ, ΕΜ,
Β, Γ , Δ, Π1 , Π2, Π3, Π4 arις περιοχές εμπορικού ΣταΘμού
o.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η., που φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο
διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 που ΘεωρήΘηκε από τον
Προϊarάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με
την 66548/1996 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτο-
σμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα όπως στο
επόμενο άρΘρο.

Συγκρινεις με το 32 του 4759 και αναλογα αν εισαι στην παρ. 1 ή στην παρ.2

Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόμηση

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που  α] στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και β] εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-σεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγ-ματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923 (Α ́ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α ́ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α ́ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α ́ 204), διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (Δ ́ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ ́ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνο-νται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχε-δίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.

στο "1" δεν φαίνεται να εισαι.

2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που α] στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά β] εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πο-λεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρε-πόμενες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευ-ρύτερη περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευ-νοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1.

Ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι 10%. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επι-τρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.Άρθρο 33Όροι δόμησης1. Για τις ανάγκες της

Αρθρον 6. Δ 1085/1996

  Από την ισχύ του παρόντος για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο
ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής και στα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις:
  α) Του ΠΔ της 5.12.1979 (ΦΕΚ 707/Δ) "περί τροποποιήσεως των όρων
δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των
πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923
οικισμών του Ν. Αττικής".
  β) Του άρθρου 4 του ΠΔ της 24.5.85  (ΦΕΚ 270/Δ/31.5.85)
"Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των
νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών". 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

24 λεπτά πριν, Ροτσιλδ said:

άρα είμαι περίπτωση 2, με Κ=10% (+10%), αρ. ορόφων 2 +10%, για νέο βιομηχανικό κτίριο και τμήμα γραφείων? και βάσει άρθρου 40, παρ 3δ: σδ=0,9?

 

Link to comment
Share on other sites

Σε τυφλό αγροτεμάχιο εμβ 6110 τμ , (προ του 2003) στη Χαλκιδική, εντός ΣΧΟΟΑΠ το οποίο μέχρι προ Ν4759/2020 έχτιζε 200 τμ (ΦΕΚ290Δ/1977), και το ερώτημα ήταν μήπως με το νέο νόμο χτίζει 186 + 0.018*2110=223,98 τμ πήρα από ΥΔΟΜ  βεβαίωση όρων δόμησης όπου μπαίνει κόφτης στη δόμηση στα 200 τμ όπως ίσχυε μέχρι τώρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ290Δ/1977.

Το ερώτημα όμως που παραμένει είναι , εάν ο αγρός ήταν 4500 τμ τι θα έχτιζε? 186+0,018*500=195 τμ.

κατά τον ν4759 ? ή  ισχύει επίσης το διάταγμα του 77 και παραμένει η δόμηση στα 200 τμ.>195

έχω ζητήσει από ΥΔΟΜ βεβαίωση και για  ένα αγρό 4650 τμ(186+0.018*650)=197,70 τμ , 

αλλά ακόμη απάντηση γιοκ?

Έχει κάποιος συνάδελφος κάτι σχετικό να παραθέσει?

Link to comment
Share on other sites

Για να αναφερεσαι στο   διαταγμα του 1977, "περι όρων δομησης οικισμων τινων Πολυγυρου"

προφανως   αφορά περιοχη κειμενη σε οικισμους αυτου .

 Δεν τις αναφερει ονμαστικα, πλην περιεχονται στον σχετικό χαρτη, ο οποίος εινασι   στο ΦΕΚ, αλλα δεν διαβαζονται...

Στην συνεχεια εγινε το ΑΑΠ243/13 που αφορα ολον το Πολυγυρο.

Καιτοι δεν εναι σαφες,το πιθανωτερο ειναι οτι το ΑΑΠ 243, περιελαβε και τους οικισμους του 1977.

Ειτε τους περιελαβε ειτε οχι, εχεις ηδη  ΓΠΣ  με ειδικους ορους δομησης, οπότε ανηκεις στο   αρθρο 32

και μαλλον στην παρ. 2 και οχι παρ. 1

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 ώρες πριν, ch_mp13 said:

εντός ΣΧΟΟΑΠ

 

6 ώρες πριν, ch_mp13 said:

Το ερώτημα όμως που παραμένει είναι , εάν ο αγρός ήταν 4500 τμ τι θα έχτιζε? 186+0,018*500=195 τμ.

κατά τον ν4759 ? ή  ισχύει επίσης το διάταγμα του 77 και παραμένει η δόμηση στα 200 τμ.>195

Το ερώτημα είναι αν ισχύουν οι διατάξεις για τη δόμηση 186τμ κλπ για τα αγροτεμάχια της παρ. 2 του άρθρου 32.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα σας συνάδελφοι,

Εξετάζω μια περίπτωση, και θέλω να επαληθεύσω αν ο συλογγισμός μου είναι σωστός.

Το γήπεδο είναι εντός ΖΟΕ. είναι μικρότερο των 4 στρεμμάτων, και βάση την ΖΟΕ είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση ως προυφιστάμενο του διατάγματος της ΖΟΕ για αποθήκες.

Από την στιγμή που είναι εντός της ΖΟΕ ο Ν.4759/20 δεν ισχυεί για το ακίνητο, ούτε ο χρονικός περιορισμός των 2 ετών, ούτε κάποιος περιορισμός τ.μ. και η παρέκλιση του συνεχίζει να ισχύει για πάντα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όσους ασχοληθούν

Edited by zulumpo
Link to comment
Share on other sites

απο πού προκυπτει αυτό?

"Το γήπεδο είναι εντός ΖΟΕ. είναι μικρότερο των 4 στρεμμάτων, και βάση την ΖΟΕ είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση ως προυφιστάμενο του διατάγματος της ΖΟΕ για αποθήκες. "

ποιο ειναι το ΦΕΚ?

 

Link to comment
Share on other sites

10 ώρες πριν, zulumpo said:

Καλησπέρα σας συνάδελφοι,

Εξετάζω μια περίπτωση, και θέλω να επαληθεύσω αν ο συλογγισμός μου είναι σωστός.

Το γήπεδο είναι εντός ΖΟΕ. είναι μικρότερο των 4 στρεμμάτων, και βάση την ΖΟΕ είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση ως προυφιστάμενο του διατάγματος της ΖΟΕ για αποθήκες.

Από την στιγμή που είναι εντός της ΖΟΕ ο Ν.4759/20 δεν ισχυεί για το ακίνητο, ούτε ο χρονικός περιορισμός των 2 ετών, ούτε κάποιος περιορισμός τ.μ. και η παρέκλιση του συνεχίζει να ισχύει για πάντα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όσους ασχοληθούν

Εγώ συμφωνώ με αυτήν την προσέγγιση . Όσον αφορά το για πάντα εκεί έχω τις αντιρρήσεις μου καθώς θεωρώ ότι με τις τροποποιήσεις των Γ.Π.Σ θα καταργήσουν τις παρεκκλίσεις όπου αυτές έχουν μεινει σε ισχύ.

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.