Jump to content

Αποστάσεις κτηρίου από όρια αγροτεμαχίου


Recommended Posts

Ποιές είναι οι ελάχιστες αποστάσεις κτρίου από τα όρια του αγροτεμαχίου με τα παρακάτω στοιχεία:

Α/ εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού

Β/ εφάπτεται σε επαρχιακή οδό

Γ/ πρόσωπο 40 μ και βάθος 142,5 μ

Δ/ Διαιρέθηκε το 1976 (ανώμαλη δικαιοπραξία κληροτεμαχίου εξ αγροτικής αποκαταστάσεως)

 

Το γεγονός ότι διαιρέθηκε με ανώμαλη δικαιοπραξία παίζει ρόλο στις ελάχιστες απόστάσεις κτιρίου από τα όρια του αγροτεμαχίου

Link to comment
Share on other sites

Αρχικά δες αν η επαρχιακή οδός είναι Α' ή Β'

Στο Πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο θέλει 20μ από τον άξονα

Στο Δευτερεύων επαρχιακό δίκτυο 6μ τουλάχιστον.

Εφόσον ο χρόνος δημιουργίας του γηπέδου είναι πριν το 1978

πας με την παρέκλιση γγ για ελάχιστο πρόσωπο 25μ και εμαδό 2000τμ

γιατί αλλιώς χρείαζεσαι πρόσωπο 45μ.

Έτσι θα έχεις πλάγια όρια 5μ

άλλα στα πίσω και μπροστά όρια θα αφήσεις 15μ

εκτός βέβαια την απόσταση από το δρόμο

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Chris_anst

Το αγροτεμάχιο ανήκει στην περίπτωση γγ αλλά για να έχει πλάγια όρια 5,00 μ θα πρέπει να ικανοποιεί 2 συνθήκες (πρόσωπο και βάθος)

Εχει πρόσωπο <45> 50,00 μ

Οπότε;

Link to comment
Share on other sites

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 

1η Συνθήκη: Πρόσωπο < 45 μ (ικανοποιείται)

2η Συνθήκη: Βάθος < 50 μ (δεν ικανοποιείται)

Link to comment
Share on other sites

όχι δε χρειάζεται αυτό μπορείς να πας με διαφορετική απόσταση από τα πλάγια όρια απο ότι στα πίσω. ανλόγως το βάθος και το πρόσωπο

Link to comment
Share on other sites

Στο αρθρο 162 (κωδικοποιηση πολεοδομικής νομοθεσίας) με τίτλο ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

αναφέρει.....

ββ) οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων..................και σε (5) μέτρα τουλάχιστον για τα

γήπεδα της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές ισχύουν

εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των:

(45) μέτρων για το πρόσωπο και (50) μέτρων για το βάθος , για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης β

 

Το παραπάνω δεν διαχωρίζεις τις πλάγιες από τις οπίσθιες αποστάσεις .Γιατί λοιπόν να ισχυει μόνο για την οπίσθια απόσταση 15μ και για τις πλάγιες 5μ

Link to comment
Share on other sites

υπάρχει σχετική εγκύκλιος δε θυμάμαι ποια είναι.

Το ότι εσύ παίρνεις απόσταση 5μ από τα πλάγια όρια δε σημαίνει ότι μπορείς να εκμεταλευτείς αυτή την ευεργετική ρύθμιση και για το βάθος.

Η εγκύκλιος λέει ακριβώς αυτό ότι μπορεί να διαχωριστεί η επιτρεπόμενη απόσταση από τα πλάγια όρια και από τα οπίσθια αναλόγως το πρόσωπο και το βάθος.

Link to comment
Share on other sites

Εχεις δικιο chris_anst.(Εγκ. 34844/5574/104/24.4.86 , παρ.5.β )

Οποτε ειναι 5μ απο τα πλαγια ορια, 15μ απο το πισω οριο και απο τον δρομο αναλογα με τον χαρακτηρισμο του

Link to comment
Share on other sites

Σοφία καλά που το είπες για να βρω την εγκύκλιο και να την έχω.

Το θυμόμουν ότι γίνεται γιατί μου έχει τύχει.

Link to comment
Share on other sites

Για να μην την ψαχνεις :

 

Εγκ-34844/5574/104/86 ,     Ε-104/86(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)        [ ΙΣΧΥΕΙ   από  27-4-86 ]

 

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Αρθρον-1 του  ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/85(Κατά παρέκκλιση αρτιότητα εκτός σχεδίου γηπέδων, ?αναγνώριση δημοτικών, κοινοτικών και μοναδικών οδών, αποστάσεις κτισμάτων, ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις, τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις)

 

1. Για να θεωρηθούν κατά παρέκκλιση άρτια τα επί οδών γήπεδα (Παρ.2β) θα πρέπει να είχαν πρόσωπο στις οδούς κατά τη δημοσίευση του ΠΔ/24-5-85 και ΟΧΙ κατά τον προγενέστερο χρόνο δημιουργίας τους όπως προέκυπτε από τις προϊσχύουσες διαφορετικές ως προς το σημείο αυτό διατάξεις του ΠΔ/6-10-78  οι οποίες είχαν ερμηνευθεί με την Εγκ-45/84 .

 

2. Για να ελεγχθεί η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδων που βλέπουν σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της Παρ.2β απαιτείται η προηγούμενη αναγνώρισή τους από το Νομάρχη όχι μόνο για τους κυριώτερους (όπως προέβλεπε η αντίστοιχη διάταξη του ΠΔ/6-10-78 αλλά και για τους μοναδικούς.

Η ανωτέρω απόφαση είναι σκόπιμο να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ - παρόλο που η διάταξη δεν το αναφέρει ρητά - για κατοχύρωση δικαιωμάτων των πολιτών.

 

3. Για να είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα γήπεδα που προέρχονται από τεμαχισμό λόγω διανοίξεως Διεθνών, Εθνικών ή Επαρχιακών οδών (σημειώνουμε όχι Κοινοτικών) ή λόγω απαλλοτριώσεων (Παρ.2γ) θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις.

α) το αρχικό γήπεδο να ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή παρέκκλιση) μέχρι τη διάνοιξη της οδού ή την απαλλοτρίωση.

β) τα νέα γήπεδα που θα προκύψουν λόγω αποζημειώσεως ή τεμαχισμού του αρχικού, να έχουν και τη θέση (πχ. εντός ζώνης ή επί οδού) και το μέγεθος (ή και τις ελάχιστες διαστάσεις προσώπου βάθους αν είναι επί οδού που απαιτεί η αντίστοιχη περίπτωση κατά παρέκκλιση αρτιότητας (Παρ. 2α ή 2β εδάφια αα, ββ, γγ, δδ) η οποία καθορίζεται ανάλογα με τη θέση τους σε συνδυασμό με το χρόνο δημιουργίας του αρχικού γηπέδου. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος της απαλλοτριώσεως ή της διανοίξεως της οδού δεν ενδιαφέρει (τουλάχιστον ως προς την υπαγωγή των νέων γηπέδων σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις κατά παρέκκλιση αρτιότητας) αφού αυτή μπορεί να γίνει και μελλοντικά - ενδιαφέρει μόνο για την εξακρίβωση του ότι μέχρι τότε το αρχικό γήπεδο ήταν άρτιο.

 

4. Ανάλογα με την προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τις περιπτώσεις γηπέδων που προέρχονται από αναδασμούς (Παρ.2δ).

 

5. Για τις αποστάσεις κτισμάτων από τα όρια σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα (Παρ.5β) ισχύουν τα εξής:

α) Για όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του ΠΔ/6-10-78 (περ.δδ της Παρ.2β) δεν προβλέπεται από το εδάφιο ββ της Παρ.5β δυνατότητα τηρήσεως αποστάσεων μικροτέρων από 15.00 μέτρα αφού για τα γήπεδα αυτά η σχετική διάταξη του ΠΔ/6-10-78 απαιτούσε τήρηση ελάχιστη αποστάσεων 15.00 μ. Επισημαίνουμε τη μόνη δυνατότητα παρεκκλίσεως από τα ανωτέρω (Παρ.5β εδάφιο α) που δίνει δυνατότητα τηρήσεως - υπό προϋποθέσεις - τηρήσεως αποστάσεως 7.50 μέτρων για κατοικίες σε όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μέχρι 15-4-81

β. Οι ελάχιστες αποστάσεις εξαρτώνται όχι μόνον από την περίπτωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας (Παρ.2β περιπτώσεις αα, ββ και γγ) αλλά επίσης και από το πρόσωπο ή το βάθος τους.

'Ετσι σε γήπεδο που υπήρχε στις 12-11-62 ενδέχεται να προκύψει ελάχιστη πλάγια απόσταση 2,50 μέτρων αν το πρόσωπο του (π είναι 10 μ. <ή= Π < 20 μ. (ή 5.00 μ. αν έχει πρόσωπο 20 μ. <ή= π <45> 45 μ.) ενώ η ελάχιστη οπίσθια απόσταση μπορεί να προκύψει 2,50 μ. αν έχει βάθος (β) 15 μ. <ή= β < 35 μ. (ή 5,00 μ. αν έχει βάθος 35 μ. <ή= β <50>ή= 50 μ.). Δηλαδή ενδέχεται για το ίδιο γήπεδο να προκύψουν ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις διαφορετικές από τις οπίσθιες.

γ) Σημειώνουμε εξάλλου ότι στην περίπτωση κατοικιών ορίζονται σύμφωνα με την Παρ.2 του Αρθ-6  αποστάσεις αλλά με επιφύλαξη των διατάξεων της Παρ.5β του Αρθ-1 ,που σημαίνει ότι οι αποστάσεις του Αρθ-6 ισχύουν μόνον εάν από την Παρ.5β του Αρθ-1 δεν προκύπτει υποχρέωση για τήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων.

 

6. Η τήρηση αποστάσεων από δασικές εκτάσεις κλπ. (Παρ.5γ) αποτελεί επί πλέον υποχρέωση των οικοδομούντων και όχι δικαίωμα τηρήσεως αποστάσεων από τα όρια μικρότερων των 15,00 μ. όταν από την Παρ.5α προκύπτει ανάλογη υποχρέωση.

 

7. 'Οπως προκύπτει από το περιεχόμενο της Εγκυκλίου μας αυτής, μετά την ισχύ του ΠΔ/24-5-85 θεωρείται καταργηθείσα η Εγκ-45/84   (Αρ.πρωτ.22621/4841/21-3-84).

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.