Jump to content

Επιθεώρηση σε έργα πολιτικού μηχανικού


Engineer
 Share

Recommended Posts

Η Swiss Approval Technische Bewertung Α.Ε., με έδρα στην Ελευσίνα, είναι μέλος του διεθνούς Οργανισμού Swiss Approval, με εμπειρία και μεγάλο μερίδιο στην αγορά, τόσο στον τομέα των Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων όσο και στις Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διοίκησης.

Ήδη από το 2003 προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Ελέγχου Ποιότητας στον Κατασκευαστικό τομέα, αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς με δυνατότητα υπογραφής, και για λογαριασμό τους.

1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Swiss Approval Technische Bewertung Α.Ε. παρέχει επαρκείς και πλήρεις επιθεωρήσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές, για την Αποτίμηση της Αξιοπιστίας Υφισταμένων Κατασκευών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τους Διεθνείς Κανονισμούς, αλλά και τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Το στατικό μοντέλο της κατασκευής, με τα πιθανά ελλατώματα και βλάβες, δημιουργείται με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο μη καταστροφικό εξοπλισμό (ΜΚΕ).

Με κατάλληλο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων, υπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου.
Οι επιθεωρήσεις εκτελούνται σε τρία Στάδια / Επίπεδα:

Επίπεδο I: Οπτική Επιθεώρηση, Γενικός Έλεγχος και μέτρηση Ιδιοσυχνότητας.
Επίπεδο II: Απόκτηση δεδομένων με την χρήση μη καταστροφικού εξοπλισμού και άλλες μεθόδους ελέγχου.
Επίπεδο III: Δομική Ανάλυση / Σχεδιασμός επισκευών/ενισχύσεων, εφόσον ζητηθεί κατ’ εντολή του Μηχανικού έργου.

2. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

2.1. Μή Καταστροφικοί έλεγχοι στο σκυρόδεμα

 • Μέθοδος ταχύτητας υπερηχητικού παλμού / Ultrasonic Pulse Velocity test (UPV): Βασίζεται στη διάδοση τασικών κυμάτων στο σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση του πάχους, καθώς και την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης μπορεί να φτάσει τα 15 m, ανάλογα με την ποιότητα του υλικού.
 • Υπέρυθρη Θερμογραφία: Η κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας είναι ικανή να «δει» και να μετρήσει την υπέρυθρη θερμογραφία που ακτινοβολούν οι επιφάνειες διαφορετικής θερμοκρασίας και είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποείται για τον εντοπισμό διαρροών, υγρασίας, θερμικών γεφυρών αποκολλήσεων και κενών στην επιφάνεια και το εσωτερικό του δομικού.
 • Κρουσίμετρο: Το κρουσίμετρο βασίζεται αναπήδηση μιας μεταλλικής μάζας, έπειτα από κρούση πάνω στην επιφάνεια του εξεταζομένου υλικού, ώστε να εκτιμηθεί η αντοχή και η ομοιογένειά του.
 • Εξόλκευση ήλου: Εκτιμάται η αντοχή του υλικού από την δύναμη από την δύναμη που απαιτείται για την εξόλκευση ήλου, ο οποίος προηγουμένως είχε διεισδύσει μέσω εκτόξευσής του στο υλικό.
 • Διαλύματα φαινολοφθαλεΐνης: Το φαίνομενο της ενανθράκωσης αποτελεί μια αντίδραση η οποία διαλύει το στρώμα οξειδίου του άνθρακα, το οποίο προστατεύει τον χάλυβα οπλισμού από διάβρωση. Η ενανθράκωση εντοπίζεται με χρήση του σπρέυ διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης.

2.2. Μη καταστροφικοί έλεγχοι Υψηλής Τεχνολογίας στον χάλυβα οπλισμού:

 • Μαγνητικοί σαρωτές: Η λειτουργία των μαγνητικών σαρωτών βασίζεται στην αλληλεπίδραση του χάλυβα οπλισμού με ένα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 40 cm.
 • Σαρωτές Υπερήχων: Η λειτουργία των σαρωτών υπερήχων βασίζεται στην τεχνολογία των πομπών και δεκτών υπερηχητικών κυμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 10 cm.
 • Δοκιμή ρευμάτων Eddy: Εντοπίζονται οι ασυνέχειες και επιφανειακές ρωγμές του χάλυβα και εκτιμάται η σκληρότητά του, μέσω των μεταβολών που υφίσταται το διοχετευούμενο σε αυτό ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ανάλυση Παλμικής Απόκρισης: Ο χάλυβας εκτίθεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη μέθοδο της Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παλμικής Απόκρισης αντλούνται πληροφορίες για την διάβρωση του χάλυβα οπλισμού και την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος. Μετρήσεις μπορούν να διεξαχθούν για βάθη από 1 έως 9 cm.
 • Δοκιμή σκληρότητας αναπήδησης Leeb: Μία πρότυπη μάζα προσκρούει με δεδομένη ενέργεια στο χάλυβα. Η σκληρότητα του χάλυβα υπολογίζεται από την απώλεια ενέργειας μετά την κρούση.
 • Μέθοδος UCI (Ultrasonic Contact Impedance): Η μέθοδος αυτή εκτελείται με την επαφή μιας ταλαντούμενης μάζας με τον χάλυβα οπλισμού, ώστε να εκτιμηθεί η επιφανειακή σκληρότητά του.
 • Μέθοδος Wenner: Στην μέθοδο αυτή εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα σε δύο θέσεις στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Η απόκριση μιας διαβρωμένης ράβδου είναι διαφορετική συγκριτικά με μια μη-διαβρωμένη, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ο βαθμός και ρυθμός διάβρωσης των ράβδων οπλισμού.

3. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Gerling Globale Ruckversicherungs AG σε συνεργασία με την Gerling Consulting Gruppe GmbH, ανέπτυξαν τη μέθοδο γνωστή και ως «EQ-Fast», για τη γρήγορη αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κτιρίων. Η μέθοδος είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του Eurocode 8, Part 1.4 (1998) με τίτλο «Design provisions for earthquake resistance of structures - General rules - Strengthening and repair of buildings» και αποτελεί Διεθνή Πατέντα /International Patent [Germany Patent No : 118 2301 (EU), 522 368/02 (JP) and 10/362,649 (USA)].

Η έκφραση «τρωτότητα», ορίζεται στο παρόν ως η πιθανότητα καταστροφών στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, εξαιτίας κάποιου εξωτερικού παράγοντα, στην περίπτωση μας, λόγω του σεισμού. Η εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας με χρήση Εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και την ακρίβεια που απαιτείται:

Επίπεδο I. Απλή και γρήγορη μέθοδος (εκτιμώμενος χρόνος για κάθε κτίριο, λιγότερη από μία ώρα), ικανοποιητική για την εκτίμηση του κινδύνου σε μία ευρεία γκάμα κτιρίων.

Επίπεδο II. Λεπτομερής και περισσότερο χρονοβόρα μέθοδος (εκτιμώμενος χρόνος για κάθε κτίριο, περίπου μία μέρα). Σε αυτό το στάδιο, θα χρειαστεί να γίνει μια σειρά μετρήσεων των ιδιοτήτων του κτιρίου όπως η ιδιοσυχνότητα, το ύψος, οι διατομές των δομικών του στοιχείων κ.α.

4. ΟΙΚΟΣ ΠΟΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ) ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται ως Τρίτο Μέρος, παράλληλα με την διαδικασία κατασκευής ενός έργου, αφορά μεγάλα έργα του Δημοσίου τομέα κυρίως, και υλοποιείται για λογαριασμό του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή.
Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας, η εταιρεία μας Swiss Approval Technische Bewertung Α.Ε. πραγματοποιεί επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου τεχνικών έργων (τομέας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών - Τρίτου Μέρους), με την ιδιότητα του «Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ)» σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένες κατασκευές, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), οι εκάστοτε μελέτες και οι προδιαγραφές του έργου.

Η Swiss Approval μπορεί να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και υψηλή ποιότητα εκτέλεσης του έργου, επιθεωρώντας κάθε φάση των διαδικασιών, και παρακολουθώντας τον έλεγχο των χρησιμοποιουμένων υλικών κατά την κατασκευή.

Η εταιρεία εκδίδει τακτές Αναφορές Επιθεώρησης για την εκτέλεση των εργασιών στο εργοτάξιο, καθώς και Αναφορές Επιθεώρησης και Ελέγχου για τα υλικά στο έργο, με βάση τα Πρότυπα, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στο έργο.

Οι παραπάνω αναφορές είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Επικοινωνία: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 55 62 130
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Φώτης Τζαφέρης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Περισσότερα: https://www.swissapproval.gr/industrial-inspection/aksiologisi-kai-pistopoiisi-symmorfosis.html


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.