Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
karvasaras

Συντελεστής δόμησης Γ.Ο.Κ. '73

Recommended Posts

Συνάδελφε (επειδή γέρασα και τα πρόλαβα αυτά)

Προφανώς ναι μεν η άδεια εκδόθηκε το 1985 (οπότε και η έναρξη ισχύς του ΓΟΚ/85) αλλά αν προστρέξεις στην ημερομηνία της αίτηση της σίγουρα είναι με τις διατάξεις του ΓΟΚ/73

(γενικά αυτό πρέπει να το ψάχνουν όλοι, όσοι αναφέρονται σε άδειες μετά το 1985γιατί τότε τις άδειες τις εκδίδαμε και μετά από 1-2,5 χρόνια-δεν υπήρχε το 6/μηνο ή το καθιερωθέν σήμερα 9/μηνο για την επιστροφή του φακέλου της)

Δες εδώ

 

ΑΡΘΡΟΝ-15

 

Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

 

Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον

 

συντελεστήν δομήσεως. - Χώροι κυρίας χρήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Πάντες οι κατά τας διατάξεις των οικείων άρθρων κατασκευαζόμενοι επί του δώματος πάσης φύσεως χώροι δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

 

 

ΑΡΘΡΟΝ-87

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

 

Κατασκευαί επιτρεπόμεναι υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων

 

 

 

 

 

1. Υπεράνω του ανωτάτου ύψους των κτιρίων περί ων το άρθ.13 του παρόντος επιτρέπονται επί του δώματος μόνον αι κάτωθι κατασκευαί εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν απαγορεύονται αύται.

α) Κιγκλιδώματα ύψους 0,90 - 1,10 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.

β) Διαχωριστικά κιγκλιδώματα ύψους μέχρι 1,80 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων.

δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρουμένης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μην υπολείπηται των 12 τ.μ.ουχί όμως μεγαλυτέρας των 50 τ.μ. Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων.

(Σ.Σ. Το εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 87 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 61 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7.12.74).

ε) Απολήξεις ανελκυστήρων με εγκαρσίας διαστάσεις τας απολύτως αναγκαίας δια την λειτουργίαν αυτών. Εφ' όσον εκ του ανελκυστήρος εξυπηρετείται το δώμα αι ως άνω απολήξεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν το μηχανοστάσιον.

2. Τα ως άνω υπό στοιχεία γ, δ και ε κτίσματα περί ων η παράγραφος 1, κατασκευάζονται ως ενιαίον σύνολον με ύψος τα μεν υπό στοιχεία γ και δ 2,70 μέτρων συμπεριλαμβανομένης της πλακός επικαλύψεως και της τυχόν μονώσεως, το δε υπό στοιχείον ε, 4.50 μέτρων. Υπεράνω των στοιχείων τούτων επιτρέπεται η κατασκευή μόνον στηθαίων τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 μ. και καπνοδόχων. Εις ην περίπτωσιν η θέσις των υπό στοιχεία γ, δ και ε κτισμάτων είναι τοιαύτη, ώστε να μη είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου, τα διάφορα κτίσματα συνδέονται μεταξύ των δια πέργολας ύψους 2,70 μ., ανοικτής κατά τα πλάγια και την οροφήν. Εξαίρεσις του κανόνος τούτου επιτρέπεται μετά γνώμην της Επιτροπής ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων.

 

προσθέτω και αυτό

 

 

ΑΡΘΡΟΝ-22

Μέγιστον ύψος κτιρίο

Ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου

 

1. Τα μέγιστα ύψη των κτιρίων είτε εν προσόψει βάσει του επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων κατά την πρόσοψιν είτε εις το σύνολον αυτών βάσει του συνολικώς επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων υπολογίζεται βάσει της σχέσεως Η=ν.3,30 + C ένθα Η το κατά την πρόσοψιν ή το μέγιστον ύψος του κτιρίου από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως αυτού, ν ο κατά την πρόσοψιν ή ο συνολικός αριθμός των ορόφων αντιστοίχως συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, 3,30 το μικτόν ύψος ορόφου εις μέτρα και C = 1 μέτρον εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας ή καταστήματος άνευ ανοικτού εξώστου εν αυτώ και C =2 μέτρα εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιούμενου ως καταστημάτων καθ' όλην την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή εν περιπτώσει γωνιαίου κτιρίου καθ' όλην την μίαν των κυρίων όψεων μετά ανοικτού εξώστου εν αυτώ ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του ισογείου χώρου επί υποστυλωμάτων δια στάθμευσιν αυτοκινήτων.

2. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφων επί υφισταμένων κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων επιτρεπουσών μεϊζον ύψος κτιρίων ή ορόφων ή βάσει τροποποιηθείσης υψομετρικής μελέτης της οδού επιτρέπεται αύξησις του συνολικού ύψους του κτιρίου υπολογιζομένου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την τυχόν εμφανιζομένην εκ των ως άνω λόγων διαφοράν χωρίς η αύξησις αύτη του ύψους να δύναται να υπερβή το 1 μέτρον δι' έκαστον των ως άνω λόγων και τα 1,50 μέτρα δια την περίπτωσιν της συνδρομής αμφοτέρων των ως άνω λόγων.

3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουσι γενικήν εφαρμογήν εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας προς προστασίαν αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων και παρομοίων θέσεων ειδικαί διατάξεις καθορίζουσιν εις ωρισμένας περιοχάς των πόλεων ειδικά ύψη κτιρίων ως και των περιπτώσεων καθ' ας το ύψος των κτιρίων ορίζεται δι' απολύτου υψομέτρου.

4. Το ελεύθερον ύψος ορόφου κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.

5. Προκειμένου περί ισογείου καταστήματος οιασδήποτε επιφανείας το ελεύθερον ύψος δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3,00 μέτρων ή των 2,70 μέτρων από ψευδοροφής κάτωθεν της οποίας ουδεμία προεξοχή στοιχείου οργανικού ή διακοσμητικού επιτρέπεται.

"Εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός των ισογείων καταστημάτων το ελεύθερον ύψος τούτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 5,00 μ."

(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 21 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

6. Το ελεύθερον ύψος μαγειρείων εν υπογείω των ξενοδοχείων ή εστιατορίων, λουτρικών εγκαταστάσεων, αρχείων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.

7. Το ελεύθερον ύψος βοηθητικών χώρων εν υπογείω δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,20 μέτρων.

8. Το ελεύθερον ύψος ορόφου χρησιμοποιουμένου δια στάθμευσιν αυτοκινήτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,20 μέτρων.

9. Οσάκις το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων επί τω σκοπώ όπως ο ισόγειος χώρος αφιέμενος εξ ολοκλήρου κενός χρησιμεύση δι' απλήν και μόνον στάθμευσιν αυτοκινήτων, επιτρέπεται όπως ο πρώτος (ισόγειος) όροφος υπερυψωθή αναλόγως του ύψους του κτιρίου μη υπερβαίνοντος το ύψος το προκύπτον εκ της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου σχέσεως δια C=2. Ο ως άνω χρησιμοποιούμενος δια στάθμευσιν των αυτοκινήτων ισόγειος χώρος δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου και δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων.

Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως και άπαντες οι εν τω χώρω τούτω αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων, μέχρις επιφανείας 25 μ2, δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρος και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10ο)ο της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον".

(Σ.Σ. Η παρ. 9 του άρθ. 22 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 22 του άρθ. 1 ΝΔ. 205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7.12.74).

(Σ.Σ. Τα εδάφ. 8 και 9 θεωρούνται κατηργημένα με τον Ν-697/79 (βλ. εγκ 4218)80).

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πράγματι, με το άρθρο 87 του ΓΟΚ/73, που παραθέτει ο ΚΑΝΑ, δινόταν η δυνατότητα να κατασκευαστεί πρόσθετη επιφάνεια (5%) στο δώμα και οι κατασκευαστές πολυκατοικιών τη μετέφεραν, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, είτε σε όλους τους ορόφους είτε σε ένα, με κατανομή που τους βόλευε, με βάση το σχεδιασμό του αρχιτέκτονα, δεδομένου ότι δεν είχε "εφευρεθεί" ακόμη ο Η/Χ ...

 

Τώρα, σε ότι αφορά στο σδ πρέπει ο karvasaras να βρει το διάταγμα καθορισμού των ΟΔ της περιοχής που τον ενδιαφέρει. Θυμίζω ότι από το 1979 ο Μάνος εφάρμοσε το σχέδιο μείωσης των σδ σε όλες τις πόλεις και στο πλαίσιο αυτό ορίστηκαν αριθμητικοί σδ σε όλες τις πόλεις και, επομένως, το 1985 πιθανολογώ ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία σε όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις με ΡΣ.

 

Εάν, βέβαια, στη συγκεκριμένη ή και σε άλλη περίπτωση δεν είχε καθοριστεί αριθμητικός σδ, η συνολική δομούμενη επιφάνεια ενός οικοπέδου υπολογιζόταν ως το γινόμενο της επιφάνειας κάλυψης επί τον επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων πλέον την επιφάνεια ου 5% του δώματος.

 

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο ερωτών δεν μπορεί να βρει τα στοιχεία αυτά από την τοπική πολεοδομία, μπορεί να απευθυνθεί στη ΔΤΕ/Τμήμα Αρχείου Χαρτών του ΥΠΕΚΑ (Αμαλιάδος 17).

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα σωστότατα σχόλια των άλλων μεσηλίκων της παρέας , να προσθέσω ότι η πρόσβαση στο δώμα στην περίπτωση αυτή μπορούσε να γίνει με καταπακτή και συρόμενη οροφή και το ύψος της δεν θα έπρεπε να υπερέβαινε το ύψος του τελικού δαπέδου του δώματος η του επιτρεπόμενου συμπαγούς στηθαίου στην περίπτωση που το ύψος του κτιρίου ήταν χαμηλότερο από το μέγιστο ύψος της περιοχής , γιατί το συμπαγές στηθαίο μετρούσε στο μέγιστο ύψος του κτιρίου .

 

Επίσης ο ΓΟΚ/85 ίσχυσε στις 15/12/85 και μάλιστα μέχρι τις 15/2/86 , μπορούσες να καταθέσεις φάκελλο που να υπόκειται σε όποιες διατάξεις ανά κεφάλαιο σε βόλευαν και από τους 2 ΓΟΚ .

 

Ετσι υπάρχουν άδειες που έχουν και ημιυπαίθριους και δώματα ενσωματωμένα η μη , αλλά και βοηθητικά κτίσματα , μιά και στο δίμηνο αυτό κατατέθηκαν πολλές , κάτι ανάλογο με τον χαμό που έγινε γιά το θέμα του ΦΠΑ το 2005 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

BAS

Σωστά αναφέρεις

 

Επίσης ο ΓΟΚ/85 ίσχυσε στις 15/12/85 και μάλιστα μέχρι τις 15/2/86 , μπορούσες να καταθέσεις φάκελλο που να υπόκειται σε όποιες διατάξεις ανά κεφάλαιο σε βόλευαν και από τους 2 ΓΟΚ .

 

Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που ίσχυαν και 2 στάνταρ χρ ή και 2+ (μήνες) χρόνια

Δες το αρθ 26/ΓΟΚ/85 αν δεν κάνω λάθος

Γι αυτό και η προηγούμενη επισήμανσή μου

 

Κρίνω δηλ ότι συνάδελφοι που αναφέρονται σε οικ άδειες πλησίον του 1985

Θα πρέπει απαραίτητα

1.να βλέπουν την ημερ/νία αίτησης και

2.αν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του αρθ 26/ΓΟΚ/85

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τις απαντήσεις! Αυτό το πρόβλημα με απασχολεί αρκετό καιρό και επειδή είμαι αρκετά νέος στον χώρο δν έχω ιδέα από τον Γοκ του 73. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να βγάλω άκρη από τα λεγόμενα του πελάτη μου, που όπως υποστηρίζει του είχε πει τότε ο μηχανικός ή για να είμαι πιο ακριβής είναι αυτά που νομίζει αυτός πως άκουσε :P:p

 

Ακριβώς επειδή μου είχε παρουσιάσει με στρεβλό τρόπο το θέμα είχα καταλήξει πως ο περιορισμός στο ύψος ήταν εξαιτίας αυτής της μεταφοράς τ.μ. Ύστερα από τις παραπομπές του συναδέλφου ΚΑΝΑ αλλά και τα σχόλια των υπολοίπων συμπέρανα τα εξής και θέλω να μου πείτε αν όντως ισχύουν :

 

1) Μπορεί η περιοχή να είχε 14 μέτρα μέγιστο ύψος, ο γοκ73 όμως σε περιόριζε από το αρθρο 22. Στην δική μου περίπτωση ήταν 2*3,3+1=7,6 μ

 

2) Τα 12τμ (και σε μένα) και όχι 15 που σας προ - ειπα, τα έδινε σε κάθε περιπτωση και μπορούσες να τα βάλεις στον τελευταίο όροφο! Σε μένα όμως έχει προσθέσει και άλλα 9,5 του κλιμακοστασίου!!!Αυτό σύμφωνα με ποια διάταξη το έκανε?

 

Στα σχέδια ο μηχανικός δν είχε δείξει σκάλα για να βγαίνει στην ταράτσα γτ όπως είπε στον πελάτη μου δν είχε ούτε τ.μ. ούτε και άλλο ύψος για το κλιμακοστάσιο!!! Σε αυτό το σημείο δν καταλαβαίνω γτ δν του έδειξε σκάλα και να κάνει αυτό που είπε ο BAS και δεύτερο γτ δν έφτιαξε και το κουβούκλιο???Αφου πρόβλημα στο ύψος δν είχε γτ στο άρθρο 87 επιτρέπει στις απολήξεις των κλιμακοστασίων να υπερβαίνουν το ύψος και όσο αναφορά τμ στο άρθρο 15 παρ.7 αναφέρει «Πάντες οι κατά τας διατάξεις των οικείων άρθρων κατασκευαζόμενοι επί του δώματος πάσης φύσεως χώροι δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.»

 

Ο πελάτης μου όμως έφτιαξε σκάλα κανονικά και για να μην μπαίνουν τα νερά έκανε κάτι σαν αυτό που περιέγραψε ο BAS. Πριν λίγο καιρό έφτιαξε ένα κανονικό κουβούκλιο και τώρα θέλει να μάθει αν είναι νόμιμος (κλασικά εκ των υστέρων με ρώτησε :/ ). Ti λέτε εσείς συνάδελφοι τώρα που σας παρουσίασα όλο το πρόβλημα??

Υ.Γ. Τι είναι οι ανοιχτοί εξώστες??Εχουν καμία διαφορά απο τους εξώστες που όλοι ξέρουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

megapad

Για κάνε μια ερώτηση στην πολεοδομία σου

γιατί θεωρώ ότι αφού έχεις εξαντλήσει τον σ.δ άρα μπορείς να φτιάξεις νόμιμα την απόληξη σήμερα γιατί στον επιτρέπει ο σημερινός ΓΟΚ

(υπόψη σου ότι η απόληξη κλιμακοστασίου μπαίνει δηλ μετρά στο σ.δ μόνο όταν έχεις υπόλοιπο σ.δ –εσύ δεν έχεις και άρα μπορείς να κατασκευάσεις απόληξη + την απόληξη ασανσέρ)

Δες

Αρθρο 16

Κατασκευές πάνω από το κτίριο

β) Απολήξεις κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 2,40 μ., από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου

υ.γ

Ανοιχτοί εξώστες

Οι βεράντες και οι σημερινοί εξώστες αλλά και τα πατάρια των καταστημάτων

Κλειστοί εξώστες

Τα έρκερ ή άλλως τμήματα κλειστά (π.χ δωμάτια) που προεξείχαν των όψεων γενικά

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ και πάλι ΚΑΝΑ, θα πάω να ρωτήσω από εβδομάδα!!!

 

Ωστόσο, αυτό που δν μου έχει λυθεί σαν απορία είναι

α)τα 9,5 τμ(κλιμακοστάσιο) που τα βρήκε και με ποια διάταξη τα πρόσθεσε

β) Γτ ο τότε μηχανικός είχε αρνηθεί και στο να βάλει σκάλα και το εμφανισε στα σχέδια ταπωμένο!!! Από άγνοια ή όντως από κάποιο πρόβλημα που ισχυρίζεται ο πελάτης μου. (Αν όντως δν έχει κανένα πρόβλημα μπορεί να βγάλει άδεια τότε πιστεύω πως είναι ο καταφαντασία παράνομος!!!! σπάνιο πράγμα για Ελληνα)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από εδώ το πήρε

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων.

δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρουμένης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μην υπολείπηται των 12 τ.μ.ουχί όμως μεγαλυτέρας των 50 τ.μ.

Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων.

Και από εδώ

2. Τα ως άνω υπό στοιχεία γ, δ και ε κτίσματα περί ων η παράγραφος 1, κατασκευάζονται ως ενιαίον σύνολον

Άλλαξε λίγο τη διάταξη και το:

Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων.

Μπορεί να εκληφθή και απόληξη + πλυσταριό (έτσι φαινόταν σε εγκυκλίους ο χώρος των 12μ2)

Πρέπει να υπήρχε και εγκύκλιος για αυτό

Τα 9.5 μ2 ήταν το κλιμ/σιο του ορόφου πιο κάτω προφανώς

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εάν άλλως δεν...

 

Ο αριθμός των ορόφων και τα ύψη...

 

Τω καιρώ εκείνω ανοιχτοί εξώστες τα πατάρια των καταστημάτων...

 

gok73004ypsi.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

----------------------------------------------------------------------------------

ps 1 ΚΑΝΑ Είσαι ο αρχηγός μας... (σε χρίζω σαν μεγαλύτερος!)

ps 2 BAS Μου θύμισες το "«Επί της oδoύ Σταδίoυ παρεσύρθη υπό αμάξης και εφoνεύθη γέρων τεσσαράκoντα ετών!»."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σκέψου τι θα θεωρείτο τότε ο πεντηκονταετής :rolleyes:

 

Μετά ήρθε ο Ζαμπέτας με τον πενηντάρη και βοήθησε λίγο , όπως και ο Κωνσταντάρας με τις ταινίες του .

 

Πάντως εγώ γιά μεσήλικες ωμίλησα .8-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.