Jump to content
 • Novatron
  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

     Only 75 emoji are allowed.

   ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

   ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

   ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Content

  • By Engineer
   Εκδόθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 με θέμα: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.
   Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατά­ξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμ­βούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκ­δίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύ­ριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή εγκα­ταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπη­ρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση.
   Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.
   Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλω­ση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύ­νεται στον οικείο φορέα διαχείρισής του, συνοδευόμε­νο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
   Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφε­ρομένου.
   Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπό­θεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
   Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρ­θρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
   Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμε­νος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβι­βάσει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουρ­γίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προ- βούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
   Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολο­γητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορή­γηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: α. Για τον κλειστό παιδότοπο:
   αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται,
   ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτε­ρικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση.,
   γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντί­γραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατι­κού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση απο­δοχής αυτού,
   δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώ­που στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρεί­ας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της
   οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούρ­γημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφη­σης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωμα­τικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρ­κωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων», εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήμα­τος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικο­νίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευ­ές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησι­μοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης, στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα, ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
   β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.
   Δείτε την ΚΥΑ ριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 εδώ:
    

   View full είδηση
  • By Engineer
   Εκδόθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 με θέμα: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.
   Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατά­ξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμ­βούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκ­δίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
   Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύ­ριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή εγκα­ταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπη­ρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση.
   Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.
   Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλω­ση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύ­νεται στον οικείο φορέα διαχείρισής του, συνοδευόμε­νο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
   Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφε­ρομένου.
   Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπό­θεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
   Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρ­θρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
   Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμε­νος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβι­βάσει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουρ­γίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προ- βούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
   Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολο­γητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορή­γηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: α. Για τον κλειστό παιδότοπο:
   αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται,
   ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτε­ρικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση.,
   γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντί­γραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατι­κού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση απο­δοχής αυτού,
   δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώ­που στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρεί­ας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της
   οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούρ­γημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφη­σης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωμα­τικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρ­κωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων», εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήμα­τος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικο­νίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευ­ές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησι­μοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης, στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα, ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
   β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.
   Δείτε την ΚΥΑ ριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 εδώ:
    
  • By Engineer
   Δασικές εκτάσεις που άλλαξαν χρήση και σήμερα έχουν αγροτική μορφή, οι οποίες στον δασικό χάρτη απεικονίζονται και αναρτώνται ως ΔΑ (Δασικής μορφής το έτος 1945, άλλης μορφής σήμερα) είναι μια πραγματικότητα διασπαρμένη σε όλη τη χώρα, και αντικατοπτρίζουν έναν μεγάλο αριθμό εκτάσεων. Ο νομοθέτης, με τoν ν.998/1979 ρύθμισε το θέμα, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης από τον κάτοχο είτε κατά κυριότητα, είτε κατά χρήση.
   Με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών, εφόσον καλλιεργούνταν και ήταν δηλωμένες στο ΟΣΔΕ, μπορούσαν να υποβάλουν το αίτημα εξαγοράς, σε διαφορετική περίπτωση, μπορούσαν να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς μετά από υποβολή μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής καλλιέργειας και έγκρισή της από το αρμόδιο δασαρχείο.
   Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά όλες τις εκτάσεις ΔΑ που εντάσσονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 47 και 47 Β του ν. 998/1979, και έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο των κατόχων των εκτάσεων αυτών. Μετά την προσφυγή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΣτΕ , για την ακύρωση σειράς υπουργικών αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 645/2019 απόφαση, σύμφωνα με την οποία άγεται στην κρίση ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 του ν. 998/79, κατά το μέρος που αναφέρονται σε εκχερσώσεις που έγιναν αυθαιρέτως, και του άρθρου 47 Β του ίδιου νόμου, αντίκεινται στο Σύνταγμα και δεν μπορούν να παράσχουν νόμιμο έρεισμα στις παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να ακυρωθούν. Η απόφαση παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του ΣτΕ.
   Κατηγορίες εκτάσεων ΔΑ
   Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Ότι αν επικυρωθεί η απόφαση του τμήματος από το ΣτΕ, κρίνεται άκυρη η όποια ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των εξαγορών και οι εκτάσεις τίθενται εκτός ΟΣΔΕ. Τι είναι όμως οι εκτάσεις αυτές; Πρόκειται όντως περί αυθαίρετα εκχερσωμένων εκτάσεων στο σύνολό τους; Διέπονται όλες από το ίδιο νομικό πλαίσιο;
   Αν διερευνηθεί το καθεστώς αλλαγής χρήσης των εκτάσεων αυτών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσονται οι δασικοί χάρτες θα διαπιστωθούν τα ακόλουθα:
   ✱ Ως ΔΑ εκτάσεις (αγροτικής μορφής σήμερα – δασικής μορφής στο παρελθόν) περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη εκτάσεις που είχαν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης, η οποία δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν στο έδαφος.
   ✱ Εκτάσεις με νόμιμη άδεια εκχέρσωσης, οι οποίες δε μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί έχουν καταστραφεί τα αρχεία του δασαρχείου (π.χ. Δασάρχης Αλμυρού).
   Κτηνοτροφικές εκτάσεις
   Ν.Δ. 2185/1952 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων». Άρθρο 28 παρ. 2 «Κτηνοτροφικές εκτάσεις νοούνται οι ανεπίδεκτοι γεωργικής, πλην δασικής και μόνον κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως εντός της δασώδους η μη μορφής μετά των απαραίτητων δια την συντήρηση της κτηνοτροφικής παρακολούθησης (ποδιές, γεννολείβαδα κ.λπ.). Τυχόν παρεμβαλλόμενες μικρές καλλιεργήσιμες ή καλλιεργούμενες εκτάσεις δεν αναιρούσιν τον χαρακτήρα του κτήματος ως κτηνοτροφικού.
   Κτηνοτροφικές εκτάσεις δασώδους μορφής νοούνται οι εκτάσεις περί ων οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ν. 417β/1929 (περί δασικής έκτασης).
   Εκτάσεις
   Ν.Δ. 25801/1953 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εννοιών διατάξεων των περί Δασών Νόμων. (ΦΕΚ 200 Α)
   Άρθρο 46 παρ. 10 «Ιδιωτικαί δασικαί εκτάσεις εκχερσωθείσαι και καλλιεργηθείσαι άνευ αδείας της Δασικής Αρχής υπό των ιδιωτών κατά την εμπόλεμη περίοδο και μέχρι την 1 Ιανουαρίου 1950 θεωρούνται ως νομίμως καλλιεργούμεναι. Αι δε μέχρι τούδε εκτός εις αι απαγορευτικαί της καλλιέργειας διάταξης παύουν να ισχύουν»
   Νομολογία: Απόφαση 241/2004 του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ.
   Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ άριθμ. 241/2004 απόφαση του Ε. τμήματος, επισημαίνει ότι «Επειδή στο άρθρο 46 παρ. 10 του Ν.Δ. 2501/1953 (ΦΕΚ 200/Α) οριζόταν ότι «Ιδιωτικαί δασικαί εκτάσεις εκχερσωθείσαι και καλλιεργηθείσαι άνευ αδείας της Δασικής Αρχής υπό των ιδιοκτητών κατά την εμπόλεμη περίοδο και μέχρι την 1 Ιανουαρίου, θεωρούνται ως νομίμως καλλιεργούμεναι».
   Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής εμπίπτουν κατά την έννοιά της οι δασικές εκτάσεις, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί κατά την εμπόλεμη περίοδο και συνέχιζαν να καλλιεργούνται μέχρι την 1/1/1950, εφόσον δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμογής της, οι εν λόγω εκτάσεις νομίμως συνεχίζουν να καλλιεργούνται. Εν όψει αυτών δεν ασκεί επιρροή η μεταγενέστερη κατάργηση της παραπάνω διάταξης με το άρθρο 317 παρ. 48 του Ν.Δ. 86/1969.
   Νόμος 4061/2012: Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 22 το ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα που ο ιδιώτης νέμεται πριν την 1/1/1965 για γεωργική χρήση, η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα.
   Εγκύκλιος 1204/51539/2-5-2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Οδηγίες για την Εφαρμογή του ν. 4061/2010». Στην παρ. 1 εδαφ. 8 αναφέρεται ότι «αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι εκτελεί γεωργικές εργασίες στο αυθαίρετα κατεχόμενο ακίνητο, με χρονικό σημείο αναφοράς πριν από την 1/1/1965 και εξακολουθεί να ασκεί χρήση μέχρι σήμερα, δεν απαιτείται η καλή πίστη, ως προϋπόθεση για την μη προβολή δικαιωμάτων του δημοσίου. Στον χρόνο αυτόν προσμετράται και ο χρόνος που κατέχεται από τον δικαιοπάροχο του , με την προυπόθεση ότι αυτός άσκησε συνεχώς τη γεωργική χρήση.
   Ν.4280/2014 Άρθρο 36, τροποποίηση Άρθρου 47 του ν.998/1979 παρ. 5 «για λόγους δημοσίου συμφέροντος». Δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με τη μορφή της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας απαγορευόμενης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχο τους.
   Ν. 4664/2017 τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3 του Ν. 998/79 με την παρ. 7 όπου «εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα προ της 11/6/1975 για επεμβάσεις που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις μετά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες».
   Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει διαχρονικά ρύθμιση των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση από δασική σε γεωργική, την οποία όμως διατηρούν μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει αλλαγή της χρήσης τους. Με τις ρυθμίσεις να εστιάζονται στις εξής καθοριστικές ημερομηνίες:
   1/1/1950, νομιμοποίηση βάσει του Ν.Δ. 2501/1933 όλων των εκχερσωθείσων και καλλιεργηθείσων δασικών εκτάσεων.
   Την απόφαση 241/2004 του Ε. τμήματος του ΣτΕ με την οποία επιβεβαιώνεται η ρύθμιση του Ν.Δ. 2501/1953.
   1/1/1965 (Ν. 4061 και εγκύκλιος 1204/51539/2-5-2012), βάσει των οποίων αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι εκτελεί γεωργικές εργασίες αυθαίρετα σε ακίνητο μέχρι την 1/1/1965 […] το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα επί των εκτάσεων αυτών.
   11/6/1975, παρ. 7 άρθρου 3 του Ν. 998/1979, εκτάσεις όπου αλλάζουν χρήση με νόμιμο διοικητικό τρόπο προ της 11/6/1975 δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις.
   Κατά συνέπεια, υπάρχουν νόμοι, Νομοθετικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που τις εκτάσεις αυτές, που παρανόμως εκχερσώθηκαν μέχρι και την ψήφιση του Συντάγματος, τις έχουν νομιμοποιήσει ως αγροτικές. Επίσης, μια ειδική κατηγορία αποτελούν οι κτηνοτροφικές εκτάσεις, οι οποίες αλλάζουν χρήση και διέπονται διαχρονικά μέχρι και το 1975 από ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς.
   Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει ένα κομβικό χρονικό όριο, η 11η Ιουνίου 1975, ημερομηνία ψήφισης του Συντάγματος, όπου η γεωργική χρήση των εκτάσεων αυτών έχει τακτοποιηθεί και έχει παραγάγει νόμιμα αποτελέσματα, διότι επί των εκτάσεων αυτών έχουν δημιουργηθεί υποδομές γεωργικών καλλιεργειών (γεωτρήσεις κ.λπ.), το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε τακτοποίηση.
   Τι πρέπει να γίνει
   Όλες αυτές οι ρυθμίσεις δεν αποτυπώνονται στον δασικό χάρτη, καθ’ όσον τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη είναι οι αεροφωτογραφίες του έτους 1945, οι πρόσφατες αεροφωτογραφίες (2007 ή 2015 για τους χάρτες που συντάσσονται τώρα), οι τελεσίδικες πράξεις της διοίκησης (πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων) και τα στοιχεία που χορηγούνται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως σχέδια πόλης, όρια οικισμών, διανομές.
   Χρήζει περαιτέρω συμπλήρωσης και επεξεργασίας ο δασικός χάρτης πριν αναρτηθεί, αν ακολουθηθεί αυτή η λύση δεν θα αποκτήσει η χώρα κυρωμένους δασικούς χάρτες ποτέ.
   Η πρότασή μας είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα της τακτοποίησης με δύο ταχύτητες, δηλ. η μία να αφορά τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μέχρι τις 11/6/1975 και η άλλη μετά το 1975. Να ρυθμιστεί το θέμα των κτηνοτροφικών εκτάσεων και να επιλυθεί το ζήτημα των αδειών εκχέρσωσης που δεν συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και αυτών που έχουν χαθεί τα αρχεία.
   Είναι πολύ μεγάλο θέμα και χρήζει λεπτομερούς έρευνας και ρύθμισης, για να μη βρεθούν εκτός ΟΣΔΕ εκτάσεις γεωργικές.
   του Νίκου Χλύκα, δασολόγου – περιβαλλοντολόγου

   View full είδηση
  • By Engineer
   Δασικές εκτάσεις που άλλαξαν χρήση και σήμερα έχουν αγροτική μορφή, οι οποίες στον δασικό χάρτη απεικονίζονται και αναρτώνται ως ΔΑ (Δασικής μορφής το έτος 1945, άλλης μορφής σήμερα) είναι μια πραγματικότητα διασπαρμένη σε όλη τη χώρα, και αντικατοπτρίζουν έναν μεγάλο αριθμό εκτάσεων. Ο νομοθέτης, με τoν ν.998/1979 ρύθμισε το θέμα, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγοράς της έκτασης από τον κάτοχο είτε κατά κυριότητα, είτε κατά χρήση.
   Με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών, εφόσον καλλιεργούνταν και ήταν δηλωμένες στο ΟΣΔΕ, μπορούσαν να υποβάλουν το αίτημα εξαγοράς, σε διαφορετική περίπτωση, μπορούσαν να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς μετά από υποβολή μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής καλλιέργειας και έγκρισή της από το αρμόδιο δασαρχείο.
   Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά όλες τις εκτάσεις ΔΑ που εντάσσονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 47 και 47 Β του ν. 998/1979, και έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο των κατόχων των εκτάσεων αυτών. Μετά την προσφυγή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΣτΕ , για την ακύρωση σειράς υπουργικών αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 645/2019 απόφαση, σύμφωνα με την οποία άγεται στην κρίση ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 του ν. 998/79, κατά το μέρος που αναφέρονται σε εκχερσώσεις που έγιναν αυθαιρέτως, και του άρθρου 47 Β του ίδιου νόμου, αντίκεινται στο Σύνταγμα και δεν μπορούν να παράσχουν νόμιμο έρεισμα στις παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να ακυρωθούν. Η απόφαση παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του ΣτΕ.
   Κατηγορίες εκτάσεων ΔΑ
   Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Ότι αν επικυρωθεί η απόφαση του τμήματος από το ΣτΕ, κρίνεται άκυρη η όποια ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των εξαγορών και οι εκτάσεις τίθενται εκτός ΟΣΔΕ. Τι είναι όμως οι εκτάσεις αυτές; Πρόκειται όντως περί αυθαίρετα εκχερσωμένων εκτάσεων στο σύνολό τους; Διέπονται όλες από το ίδιο νομικό πλαίσιο;
   Αν διερευνηθεί το καθεστώς αλλαγής χρήσης των εκτάσεων αυτών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσονται οι δασικοί χάρτες θα διαπιστωθούν τα ακόλουθα:
   ✱ Ως ΔΑ εκτάσεις (αγροτικής μορφής σήμερα – δασικής μορφής στο παρελθόν) περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη εκτάσεις που είχαν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης, η οποία δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν στο έδαφος.
   ✱ Εκτάσεις με νόμιμη άδεια εκχέρσωσης, οι οποίες δε μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί έχουν καταστραφεί τα αρχεία του δασαρχείου (π.χ. Δασάρχης Αλμυρού).
   Κτηνοτροφικές εκτάσεις
   Ν.Δ. 2185/1952 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων». Άρθρο 28 παρ. 2 «Κτηνοτροφικές εκτάσεις νοούνται οι ανεπίδεκτοι γεωργικής, πλην δασικής και μόνον κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως εντός της δασώδους η μη μορφής μετά των απαραίτητων δια την συντήρηση της κτηνοτροφικής παρακολούθησης (ποδιές, γεννολείβαδα κ.λπ.). Τυχόν παρεμβαλλόμενες μικρές καλλιεργήσιμες ή καλλιεργούμενες εκτάσεις δεν αναιρούσιν τον χαρακτήρα του κτήματος ως κτηνοτροφικού.
   Κτηνοτροφικές εκτάσεις δασώδους μορφής νοούνται οι εκτάσεις περί ων οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ν. 417β/1929 (περί δασικής έκτασης).
   Εκτάσεις
   Ν.Δ. 25801/1953 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εννοιών διατάξεων των περί Δασών Νόμων. (ΦΕΚ 200 Α)
   Άρθρο 46 παρ. 10 «Ιδιωτικαί δασικαί εκτάσεις εκχερσωθείσαι και καλλιεργηθείσαι άνευ αδείας της Δασικής Αρχής υπό των ιδιωτών κατά την εμπόλεμη περίοδο και μέχρι την 1 Ιανουαρίου 1950 θεωρούνται ως νομίμως καλλιεργούμεναι. Αι δε μέχρι τούδε εκτός εις αι απαγορευτικαί της καλλιέργειας διάταξης παύουν να ισχύουν»
   Νομολογία: Απόφαση 241/2004 του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ.
   Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ άριθμ. 241/2004 απόφαση του Ε. τμήματος, επισημαίνει ότι «Επειδή στο άρθρο 46 παρ. 10 του Ν.Δ. 2501/1953 (ΦΕΚ 200/Α) οριζόταν ότι «Ιδιωτικαί δασικαί εκτάσεις εκχερσωθείσαι και καλλιεργηθείσαι άνευ αδείας της Δασικής Αρχής υπό των ιδιοκτητών κατά την εμπόλεμη περίοδο και μέχρι την 1 Ιανουαρίου, θεωρούνται ως νομίμως καλλιεργούμεναι».
   Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής εμπίπτουν κατά την έννοιά της οι δασικές εκτάσεις, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί κατά την εμπόλεμη περίοδο και συνέχιζαν να καλλιεργούνται μέχρι την 1/1/1950, εφόσον δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμογής της, οι εν λόγω εκτάσεις νομίμως συνεχίζουν να καλλιεργούνται. Εν όψει αυτών δεν ασκεί επιρροή η μεταγενέστερη κατάργηση της παραπάνω διάταξης με το άρθρο 317 παρ. 48 του Ν.Δ. 86/1969.
   Νόμος 4061/2012: Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 22 το ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα που ο ιδιώτης νέμεται πριν την 1/1/1965 για γεωργική χρήση, η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα.
   Εγκύκλιος 1204/51539/2-5-2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Οδηγίες για την Εφαρμογή του ν. 4061/2010». Στην παρ. 1 εδαφ. 8 αναφέρεται ότι «αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι εκτελεί γεωργικές εργασίες στο αυθαίρετα κατεχόμενο ακίνητο, με χρονικό σημείο αναφοράς πριν από την 1/1/1965 και εξακολουθεί να ασκεί χρήση μέχρι σήμερα, δεν απαιτείται η καλή πίστη, ως προϋπόθεση για την μη προβολή δικαιωμάτων του δημοσίου. Στον χρόνο αυτόν προσμετράται και ο χρόνος που κατέχεται από τον δικαιοπάροχο του , με την προυπόθεση ότι αυτός άσκησε συνεχώς τη γεωργική χρήση.
   Ν.4280/2014 Άρθρο 36, τροποποίηση Άρθρου 47 του ν.998/1979 παρ. 5 «για λόγους δημοσίου συμφέροντος». Δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με τη μορφή της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας απαγορευόμενης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχο τους.
   Ν. 4664/2017 τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3 του Ν. 998/79 με την παρ. 7 όπου «εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα προ της 11/6/1975 για επεμβάσεις που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις μετά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες».
   Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει διαχρονικά ρύθμιση των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση από δασική σε γεωργική, την οποία όμως διατηρούν μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει αλλαγή της χρήσης τους. Με τις ρυθμίσεις να εστιάζονται στις εξής καθοριστικές ημερομηνίες:
   1/1/1950, νομιμοποίηση βάσει του Ν.Δ. 2501/1933 όλων των εκχερσωθείσων και καλλιεργηθείσων δασικών εκτάσεων.
   Την απόφαση 241/2004 του Ε. τμήματος του ΣτΕ με την οποία επιβεβαιώνεται η ρύθμιση του Ν.Δ. 2501/1953.
   1/1/1965 (Ν. 4061 και εγκύκλιος 1204/51539/2-5-2012), βάσει των οποίων αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι εκτελεί γεωργικές εργασίες αυθαίρετα σε ακίνητο μέχρι την 1/1/1965 […] το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα επί των εκτάσεων αυτών.
   11/6/1975, παρ. 7 άρθρου 3 του Ν. 998/1979, εκτάσεις όπου αλλάζουν χρήση με νόμιμο διοικητικό τρόπο προ της 11/6/1975 δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις.
   Κατά συνέπεια, υπάρχουν νόμοι, Νομοθετικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που τις εκτάσεις αυτές, που παρανόμως εκχερσώθηκαν μέχρι και την ψήφιση του Συντάγματος, τις έχουν νομιμοποιήσει ως αγροτικές. Επίσης, μια ειδική κατηγορία αποτελούν οι κτηνοτροφικές εκτάσεις, οι οποίες αλλάζουν χρήση και διέπονται διαχρονικά μέχρι και το 1975 από ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς.
   Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει ένα κομβικό χρονικό όριο, η 11η Ιουνίου 1975, ημερομηνία ψήφισης του Συντάγματος, όπου η γεωργική χρήση των εκτάσεων αυτών έχει τακτοποιηθεί και έχει παραγάγει νόμιμα αποτελέσματα, διότι επί των εκτάσεων αυτών έχουν δημιουργηθεί υποδομές γεωργικών καλλιεργειών (γεωτρήσεις κ.λπ.), το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε τακτοποίηση.
   Τι πρέπει να γίνει
   Όλες αυτές οι ρυθμίσεις δεν αποτυπώνονται στον δασικό χάρτη, καθ’ όσον τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη είναι οι αεροφωτογραφίες του έτους 1945, οι πρόσφατες αεροφωτογραφίες (2007 ή 2015 για τους χάρτες που συντάσσονται τώρα), οι τελεσίδικες πράξεις της διοίκησης (πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων) και τα στοιχεία που χορηγούνται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο όπως σχέδια πόλης, όρια οικισμών, διανομές.
   Χρήζει περαιτέρω συμπλήρωσης και επεξεργασίας ο δασικός χάρτης πριν αναρτηθεί, αν ακολουθηθεί αυτή η λύση δεν θα αποκτήσει η χώρα κυρωμένους δασικούς χάρτες ποτέ.
   Η πρότασή μας είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα της τακτοποίησης με δύο ταχύτητες, δηλ. η μία να αφορά τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μέχρι τις 11/6/1975 και η άλλη μετά το 1975. Να ρυθμιστεί το θέμα των κτηνοτροφικών εκτάσεων και να επιλυθεί το ζήτημα των αδειών εκχέρσωσης που δεν συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και αυτών που έχουν χαθεί τα αρχεία.
   Είναι πολύ μεγάλο θέμα και χρήζει λεπτομερούς έρευνας και ρύθμισης, για να μη βρεθούν εκτός ΟΣΔΕ εκτάσεις γεωργικές.
   του Νίκου Χλύκα, δασολόγου – περιβαλλοντολόγου
  • By Engineer
   Ένα επιπλέον ποσοστό κυρωμένων δασικών χαρτών προστίθεται σήμερα στον ελληνικό χάρτη, στο πλαίσιο της ταχείας εξέλιξης του έργου από τον Ιανουάριο 2017. Πρόκειται για 2,82% της έκτασης της χώρας, το οποίο προστίθεται στο 41,5% που είχε κυρωθεί μέχρι σήμερα.
   Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, υπενθυμίζεται ότι «από το 1975 (συνταγματική επιταγή) έως το τέλος του 2016 στη χώρα είχαν κυρωθεί δασικοί χάρτες μόλις στο 1% της έκτασής της. Σήμερα, και σε διάστημα μόλις 2,5 χρόνων, η Ελλάδα έχει κυρωμένους δασικούς χάρτες στο 44,3% της έκτασής της».
   Τις αποφάσεις μερικής κύρωσης υπογράφουν σήμερα οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας Θράκης και αφορούν στις περιοχές:
   • Ανατολικής Αττικής: περιοχές δήµων Αγ. Παρασκευής, Βριλησσίων, Ηρακλείου Αττικής και των δηµοτικών ενοτήτων: α) Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης δήµου Παλλήνης, β) Ν. Ψυχικού δήµου Φιλοθέης – Ψυχικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
   • Δυτικής Αττικής: προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς
   • Τρικάλων: ολόκληρη περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών
   • Καβάλας: 1) Τ.Κ. Αγίου Κοσµά, 2) Τ.Κ. Γέροντα, 3) Τ.Κ.Γραβούνης, 4) Τ.Κ. ∆ιποτάµου, 5) Τ.Κ. ∆υσβάτου, 6) Τ.Κ. Ελαφοχωρίου, 7) Τ.Κ. Ερατεινού, Τ.Κ. Ζαρκαδιάς, 9) Τ.Κ. Κεχροκάµπου, 10) Τ.Κ. Λεκάνης, 11) Τ.Κ. Μακρυχωρίου, 12) Τ.Κ. Πέρνης, 13) Τ.Κ. Πετροπηγής, 14) Τ.Κ. Πλαταµώνος, 15) Τ.Κ. Ποντολίβαδου, 16) ∆.Κ. Χρυσουπόλεως και 17) Τ.Κ. Χρυσοχωρίου, του ∆ήµου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
   Από το ΥΠΕΝ διευκρινίζεται ότι στις περιοχές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης εκχερσωμένων εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση και ότι οι εκτάσεις αυτές θα κυρωθούν σε επόμενο στάδιο μετά την εξέτασή τους από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων ή την ένταξή τους σε νόμιμη αλλαγή χρήσης από τις Δασικές Υπηρεσίες.
   Σύμφωνα με υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία για τη σημερινή κύρωση:
   Η σχετική έκταση αντιστοιχεί σε 3.725.146 στρέμματα. Τα 2.762.598 στρέμματα (74,16%) είναι εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Τα υπόλοιπα 962.548 στρέμματα (25,84%) είναι εκτάσεις άλλης μορφής. Οι συνολικές αντιρρήσεις είναι 6.690 που αντιστοιχούν σε 212.604 στρέμματα. Τα πρόδηλα σφάλματα αντιστοιχούν σε 33.781 στρέμματα. Οι αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης αντιστοιχούν σε 1.199 στρέμματα. Για τη συνολική κύρωση στο 44,3% της επικράτειας έως σήμερα οι εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία είναι περίπου στο 62% της παραπάνω έκτασης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.