Jump to content
 • Novatron
 • ΚΑΝΑ

  Τροποποίηση διατάξεων από το ΥΠΕΚΑ για τις δασικές εκτάσεις

  Εκτάσεις που έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975, δεν κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, σύμφωνα με όσα προβλέπει η αλλαγή που υιοθέτησε το ΥΠΕΚΑ στο ν. 3889/2010 για τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

   

  Συγκεκριμένα, την Παρασκευή κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο καταργείται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) και στη θέση του συστήνεται ανώνυμος εταιρεία με τίτλο «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ».

   

   

  Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από το παλαιό νομικό πρόσωπο στη νέα εταιρεία και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3316/2005 για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι διατάξεις του ν. 3889/2010 για τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

   

  Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αλλαγή που προαναφέρθηκε για τις εκτάσεις που έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975 και καταγράφεται και η κατάρτιση ειδικού μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών, οι οποίοι θα παρέχουν υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες στα Κτηματολογικά Γραφεία.

   

  Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231251160


  Sign in to follow this  

  Sign in to follow this  

  User Feedback


  Δηλαδή εάν έχεις χαρτί δασαρχείου πριν το 1975 δεν σε πιάνει ο ν.3889/10 με τον οποίο έχουν ανασταλεί όλες οι οικοδομικές άδειες σε περιοχές που σχεδιάζονται οι δασικοί χάρτες ?

   

  Φυσικά θα υπαχθούν και πολλά αυθαίρετα με αυτόν τον τρόπο στον νέο νόμο αυθαιρέτων..... :wink:

  Edited by nik

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Συμπληρώνω τον φίλτατο @ΚΑΝΑ στο σχολιασμό της είδησης, ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και αυτό :

   

  Άρθρο  10
  Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση

   

  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α'60), προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 7, ως εξής :
  «4. Μέχρι την κατά τις διατάξεις του παρόντος κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, επιτρέπεται η δόμηση σε οικόπεδα που εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων ορίων, κατά τις διατάξεις του από 24.4-3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ) όπως ισχύει, με την εφαρμογή των προϋποθέσεων και διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ/τος.
  Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ'), όπως ίσχυαν μέχρι την κατά τα παραπάνω κατάργησή τους, απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  Κατ' εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις :
  α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της στον οικείο δήμο.
  β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδαφικής λωρίδας, συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού που δε δημιουργήθηκε, κατ' εφαρμογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε άμεσα, είτε μέσω άλλων παραχωρημένων εδαφικών λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και
  γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του φακέλου στοιχείων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, με πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ή τμήματος αυτού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.
  Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλεται και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την  κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, με ειδική ένδειξη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης.
  Θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης δόμησης που εκδίδεται, αποστέλλεται άμεσα από την Υπηρεσία Δόμησης που την εξέδωσε στην αρμόδια Δ/νση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο ή για τμήμα του οικισμού.
  5. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες καθορίστηκε, πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του από 24.4/3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ'), εξακολουθούν να ισχύουν.
  Επιτρέπεται για λόγους περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς ή πολεοδομικούς να ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, με τη διοικητική πράξη έγκρισης της οριοθέτησης οικισμού, κατά τις διατάξεις του παραπάνω Π.Δ/τος ή με τροποποίηση αυτής.
  6. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του ν.3937/2011 δύναται να περιλαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δημοσίευσή του, σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων πριν την 29-1-2010 μετά από απόφαση του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία κύρωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι την δημοσίευση του παρόντος καθώς και η αναφορά στις συμβολαιογραφικές πράξεις ότι τα συγκεκριμένα εδαφικά τμήματα συνορεύουν με δρόμο.  Κατά τα λοιπά τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.3937/2011. Για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 προσκομίζονται από τον αρμόδιο Δήμο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία».

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο.

  Γιατί βγάζει από την ομηρία χιλιάδες ιδιοκτήτες, και δίνει μια ανάσα σε μας.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  .. μέχρι να κριθεί και αυτό αντισυνταγματικό

  Υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα και σε εντός σχεδίου περιοχές που σου αναγνωρίζει οικοδομησιμότητα μόνο όταν ο δρόμος είναι "΄διανοιγμένος καθ' όλο το πλάτος". Παλιότερα ήταν δεκτό να οικοδομήσεις μετά δίμηνο -νομίζω- αφού υποβάλλεις αίτημα διάνοιξης με πράξη αναλογισμού από την αρμόδια υπηρεσία, διάταξη που καταργήθηκε και απαιτεί την διεκπεραίωση της αντίστοιχης πράξης.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  1) από Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε!!! εμένα γιατί δεν μου αρέσει αυτό καθόλου, είναι αναγκαία για κάποιο λόγο αυτή η αλλαγή;

  2) Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών. Μυρίζει υπόθεση ενεργειακών επιθεωρητών. Θα πληρώνουμε και εκεί το ετήσιο χαράτσι μας για να είμαστε "διαπιστευμένοι" στο "ειδικό μητρώο";;; 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Σε μία εξαιρετικά χαρμόσυνη ανακοίνωση προχώρησε η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA), η οποία με την βοήθεια των δεκάδων δορυφόρων που έχει στην διάθεσή της, υποστηρίζει πως ο πλανήτης μας είναι αρκετά πιο «πράσινος» σε σχέση με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα.
   Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές της NASA αφού εξέτασαν ενδελεχώς και συνέκριναν τις δορυφορικές απεικονίσεις της Γης τις τελευταίες δύο δεκαετίες ανακοίνωσαν με περηφάνια ότι ο πλανήτης φιλοξενεί σήμερα συντριπτικά μεγαλύτερους αριθμούς δέντρων και φυτών σε σχέση με το 2000, ενώ κύριοι υπαίτιοι για αυτή την τεράστια αλλαγή είναι οι δύο χώρες που εκπέμπουν τον μεγαλύτερο αριθμό ρύπων παγκοσμίως.
   Ινδία και Κίνα, που επίσης αποτελούν και τις δύο πολυπληθέστερες χώρες της υφηλίου, ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για την αναδάσωση τεράστιων εκτάσεων στα εδάφη τους, πρακτική που όπως φαίνεται έχει ήδη ξεκινήσει να αποδίδει, σκορπώντας κύματα αισιοδοξίας, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν πολύ ανησυχητικές διαστάσεις.


   Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η NASA η συνολική έκταση που δενδροφυτεύτηκε τα τελευταία 20 χρόνια αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλα ή μία έκταση όσο σχεδόν ολόκληρο το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, που είναι και το μεγαλύτερο στον πλανήτη.
   Πάντως, όση αισιοδοξία και να προκαλεί η είδηση τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα κι η αναγκαιότητα πύκνωσης και πολλαπλασιασμού αντίστοιχων πρωτοβουλιών, καθώς η συνολική έκταση του πλανήτη που καλύπτεται από βλάστηση και δάση ανέρχεται μόλις στο 9& της συνολικής του χερσαίας έκτασης.
   Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ετήσια αύξηση του πράσινου στον πλανήτη βρίσκεται στο 5% σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά, ποσοστό που θεωρείται πολύ μικρό σε σχέση με την δουλειά που απαιτείται ώστε να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή και να διασφαλιστεί -όσο γίνεται- το μέλλον της ανθρωπότητας.

   Πληροφορίες: dailymail.co.uk.
   Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ: https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7.epdf?referrer_access_token=VCaXhKypCEU67ckCgxxMFNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PWRtkOfOQVoFXMhNwHq5j0kH2zfWJNpHqX2tgfqikYTGHbfkm6NKbZSPLXWTbvADodCsYvgfgnBnY35scoMJdcpZZmKI1d-tNUzSE8DzLBesVM_b3285AUXLVA6-PEr820sadpHLHMXuHsjMk6DL8oIEkV1t3j0TwkaaEO28FTtunY5gUeUqDNYo8CczB1r0jubpVulmwRaz5uKfsh6fSfoKrd5pFxpIkLLLNGH9wX_CeFDYQEdjce5Ti20GuqB5BoRDIvvPBv41YDcLbZiSE1&tracking_referrer=www.dailymail.co.uk

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σε μία εξαιρετικά χαρμόσυνη ανακοίνωση προχώρησε η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA), η οποία με την βοήθεια των δεκάδων δορυφόρων που έχει στην διάθεσή της, υποστηρίζει πως ο πλανήτης μας είναι αρκετά πιο «πράσινος» σε σχέση με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα.
   Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές της NASA αφού εξέτασαν ενδελεχώς και συνέκριναν τις δορυφορικές απεικονίσεις της Γης τις τελευταίες δύο δεκαετίες ανακοίνωσαν με περηφάνια ότι ο πλανήτης φιλοξενεί σήμερα συντριπτικά μεγαλύτερους αριθμούς δέντρων και φυτών σε σχέση με το 2000, ενώ κύριοι υπαίτιοι για αυτή την τεράστια αλλαγή είναι οι δύο χώρες που εκπέμπουν τον μεγαλύτερο αριθμό ρύπων παγκοσμίως.
   Ινδία και Κίνα, που επίσης αποτελούν και τις δύο πολυπληθέστερες χώρες της υφηλίου, ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για την αναδάσωση τεράστιων εκτάσεων στα εδάφη τους, πρακτική που όπως φαίνεται έχει ήδη ξεκινήσει να αποδίδει, σκορπώντας κύματα αισιοδοξίας, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν πολύ ανησυχητικές διαστάσεις.


   Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η NASA η συνολική έκταση που δενδροφυτεύτηκε τα τελευταία 20 χρόνια αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλα ή μία έκταση όσο σχεδόν ολόκληρο το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, που είναι και το μεγαλύτερο στον πλανήτη.
   Πάντως, όση αισιοδοξία και να προκαλεί η είδηση τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα κι η αναγκαιότητα πύκνωσης και πολλαπλασιασμού αντίστοιχων πρωτοβουλιών, καθώς η συνολική έκταση του πλανήτη που καλύπτεται από βλάστηση και δάση ανέρχεται μόλις στο 9& της συνολικής του χερσαίας έκτασης.
   Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ετήσια αύξηση του πράσινου στον πλανήτη βρίσκεται στο 5% σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά, ποσοστό που θεωρείται πολύ μικρό σε σχέση με την δουλειά που απαιτείται ώστε να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή και να διασφαλιστεί -όσο γίνεται- το μέλλον της ανθρωπότητας.

   Πληροφορίες: dailymail.co.uk.
   Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ: https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7.epdf?referrer_access_token=VCaXhKypCEU67ckCgxxMFNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PWRtkOfOQVoFXMhNwHq5j0kH2zfWJNpHqX2tgfqikYTGHbfkm6NKbZSPLXWTbvADodCsYvgfgnBnY35scoMJdcpZZmKI1d-tNUzSE8DzLBesVM_b3285AUXLVA6-PEr820sadpHLHMXuHsjMk6DL8oIEkV1t3j0TwkaaEO28FTtunY5gUeUqDNYo8CczB1r0jubpVulmwRaz5uKfsh6fSfoKrd5pFxpIkLLLNGH9wX_CeFDYQEdjce5Ti20GuqB5BoRDIvvPBv41YDcLbZiSE1&tracking_referrer=www.dailymail.co.uk
  • By Engineer
   Σε μία πρωτότυπη έκδοση Εγχειριδίου Αντιμετώπισης Δασικών Παραβάσεων προχώρησε η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete: “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” (LIFE13 INF/GR/000188).
   Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο Ταμείο, συνεργάζονται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).
   Το έργο LIFE Natura 2000 Value Crete με θέμα “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” υλοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μ.Φ.Ι.Κ. και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την τετραετία 2014-2018 και ουσιαστικά, επιχειρεί να αφυπνίσει, με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διάδοσης της πληροφορίας, όλες τις κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή διαμένουν στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσδίδει η περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
   Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα σημαντικό έργο με την πολυετή συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE (Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή, Φύση & Βιοποικιλότητα, Πληροφόρηση & Επικοινωνία). Η γνώση και η εμπειρία που έχουν κατακτηθεί μέσω των έργων LIFE αποτελούν εχέγγυο για τη σύγχρονη και επιστημονικά άρτια παροχή υπηρεσιών των Διευθύνσεων Δασών της Α.Δ.Κ., με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση του κρητικού τοπίου και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
   Το "Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Δασικών Παραβάσεων" είναι ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας προς αυτή την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Αποτελεί το πόνημα ενός έμπειρου και δραστήριου συναδέλφου, του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος καταπιάστηκε με αυτό το εγχείρημα εξειδικευμένης ενημέρωσης γνωρίζοντας, από πρώτο χέρι, την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική πάταξη της εγκληματικότητας εναντίον του περιβάλλοντος, των δασών και της άγριας ζωής.
   Η έκδοση του δασικού εγχειριδίου αποτελεί έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση ομάδων στόχων για τα αποτελέσματα της έρευνας και των δράσεων του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete. Η επιμόρφωση των δασικών υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πάνω σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την ανάσχεση των δασικών ανομημάτων, είναι μια δράση που υλοποιεί τα αποτελέσματα του έργου LIFE δια της άσκησης των καθηκόντων των κρατικών δασικών και περιβαλλοντικών Υπηρεσιών μετά τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος.
   Δείτε το εγχειρίδιο των 165 σελίδων, ΕΔΩ. - https://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/eggrafa/egheiridio_dasikon_paravaseon_.pdf

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σε μία πρωτότυπη έκδοση Εγχειριδίου Αντιμετώπισης Δασικών Παραβάσεων προχώρησε η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete: “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” (LIFE13 INF/GR/000188).
   Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο Ταμείο, συνεργάζονται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).
   Το έργο LIFE Natura 2000 Value Crete με θέμα “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” υλοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μ.Φ.Ι.Κ. και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την τετραετία 2014-2018 και ουσιαστικά, επιχειρεί να αφυπνίσει, με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διάδοσης της πληροφορίας, όλες τις κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή διαμένουν στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσδίδει η περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
   Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα σημαντικό έργο με την πολυετή συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE (Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή, Φύση & Βιοποικιλότητα, Πληροφόρηση & Επικοινωνία). Η γνώση και η εμπειρία που έχουν κατακτηθεί μέσω των έργων LIFE αποτελούν εχέγγυο για τη σύγχρονη και επιστημονικά άρτια παροχή υπηρεσιών των Διευθύνσεων Δασών της Α.Δ.Κ., με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση του κρητικού τοπίου και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
   Το "Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Δασικών Παραβάσεων" είναι ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας προς αυτή την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Αποτελεί το πόνημα ενός έμπειρου και δραστήριου συναδέλφου, του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, ο οποίος καταπιάστηκε με αυτό το εγχείρημα εξειδικευμένης ενημέρωσης γνωρίζοντας, από πρώτο χέρι, την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική πάταξη της εγκληματικότητας εναντίον του περιβάλλοντος, των δασών και της άγριας ζωής.
   Η έκδοση του δασικού εγχειριδίου αποτελεί έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση ομάδων στόχων για τα αποτελέσματα της έρευνας και των δράσεων του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete. Η επιμόρφωση των δασικών υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πάνω σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την ανάσχεση των δασικών ανομημάτων, είναι μια δράση που υλοποιεί τα αποτελέσματα του έργου LIFE δια της άσκησης των καθηκόντων των κρατικών δασικών και περιβαλλοντικών Υπηρεσιών μετά τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος.
   Δείτε το εγχειρίδιο των 165 σελίδων, ΕΔΩ. - https://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/eggrafa/egheiridio_dasikon_paravaseon_.pdf
  • By STAVY
   Συνάδελφοι, μήπως γνωρίζει κάποιος τί απόσταση απαιτείται να έχει η πισίνα από δασική έκταση κατά ΝΟΚ?
   Πρόκειται για γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οποίου θα κατασκευασθεί η πισίνα. Κατά ΓΟΚ η απόσταση κτιρίου κατοικίας απο δασικό είναι 10μ. Της πισίνας τί απόσταση πρέπει να είναι? Υπό κανονικές συνθήκες ήταν 1μ. η πισίνα αλλά με ενημέρωσε υπάλληλος στην Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας οτί το 1μ. έχει καταργηθεί πλέον και μπορούμε να πάμε και στο όριο. Δεν μου είπε όμως το Νόμο που αυτό αναγράφεται.  Τώρα συγκεκριμένα, στην περίπτωση της απόστασης της πισίνας απο δασικό τί ισχύει σήμερα? 
    
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.