Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • ΚΑΝΑ
  ΚΑΝΑ

  Τροποποίηση διατάξεων από το ΥΠΕΚΑ για τις δασικές εκτάσεις

  Εκτάσεις που έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975, δεν κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, σύμφωνα με όσα προβλέπει η αλλαγή που υιοθέτησε το ΥΠΕΚΑ στο ν. 3889/2010 για τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

   

  Συγκεκριμένα, την Παρασκευή κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο καταργείται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) και στη θέση του συστήνεται ανώνυμος εταιρεία με τίτλο «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ».

   

   

  Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από το παλαιό νομικό πρόσωπο στη νέα εταιρεία και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3316/2005 για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, καθώς και οι διατάξεις του ν. 3889/2010 για τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

   

  Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αλλαγή που προαναφέρθηκε για τις εκτάσεις που έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975 και καταγράφεται και η κατάρτιση ειδικού μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών, οι οποίοι θα παρέχουν υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες στα Κτηματολογικά Γραφεία.

   

  Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231251160
  Σχόλια Μελών


  Δηλαδή εάν έχεις χαρτί δασαρχείου πριν το 1975 δεν σε πιάνει ο ν.3889/10 με τον οποίο έχουν ανασταλεί όλες οι οικοδομικές άδειες σε περιοχές που σχεδιάζονται οι δασικοί χάρτες ?

   

  Φυσικά θα υπαχθούν και πολλά αυθαίρετα με αυτόν τον τρόπο στον νέο νόμο αυθαιρέτων..... :wink:

  Edited by nik

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Συμπληρώνω τον φίλτατο @ΚΑΝΑ στο σχολιασμό της είδησης, ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και αυτό :

   

  Άρθρο  10
  Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση

   

  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α'60), προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 7, ως εξής :
  «4. Μέχρι την κατά τις διατάξεις του παρόντος κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, επιτρέπεται η δόμηση σε οικόπεδα που εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων ορίων, κατά τις διατάξεις του από 24.4-3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ) όπως ισχύει, με την εφαρμογή των προϋποθέσεων και διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ/τος.
  Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ'), όπως ίσχυαν μέχρι την κατά τα παραπάνω κατάργησή τους, απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  Κατ' εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις :
  α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της στον οικείο δήμο.
  β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδαφικής λωρίδας, συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού που δε δημιουργήθηκε, κατ' εφαρμογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε άμεσα, είτε μέσω άλλων παραχωρημένων εδαφικών λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και
  γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του φακέλου στοιχείων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, με πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ή τμήματος αυτού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.
  Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλεται και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την  κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, με ειδική ένδειξη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης.
  Θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης δόμησης που εκδίδεται, αποστέλλεται άμεσα από την Υπηρεσία Δόμησης που την εξέδωσε στην αρμόδια Δ/νση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο ή για τμήμα του οικισμού.
  5. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες καθορίστηκε, πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του από 24.4/3.5.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ'), εξακολουθούν να ισχύουν.
  Επιτρέπεται για λόγους περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς ή πολεοδομικούς να ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, με τη διοικητική πράξη έγκρισης της οριοθέτησης οικισμού, κατά τις διατάξεις του παραπάνω Π.Δ/τος ή με τροποποίηση αυτής.
  6. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 35 του ν.3937/2011 δύναται να περιλαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δημοσίευσή του, σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων πριν την 29-1-2010 μετά από απόφαση του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία κύρωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι την δημοσίευση του παρόντος καθώς και η αναφορά στις συμβολαιογραφικές πράξεις ότι τα συγκεκριμένα εδαφικά τμήματα συνορεύουν με δρόμο.  Κατά τα λοιπά τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.3937/2011. Για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 προσκομίζονται από τον αρμόδιο Δήμο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία».

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο.

  Γιατί βγάζει από την ομηρία χιλιάδες ιδιοκτήτες, και δίνει μια ανάσα σε μας.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  .. μέχρι να κριθεί και αυτό αντισυνταγματικό

  Υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα και σε εντός σχεδίου περιοχές που σου αναγνωρίζει οικοδομησιμότητα μόνο όταν ο δρόμος είναι "΄διανοιγμένος καθ' όλο το πλάτος". Παλιότερα ήταν δεκτό να οικοδομήσεις μετά δίμηνο -νομίζω- αφού υποβάλλεις αίτημα διάνοιξης με πράξη αναλογισμού από την αρμόδια υπηρεσία, διάταξη που καταργήθηκε και απαιτεί την διεκπεραίωση της αντίστοιχης πράξης.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  1) από Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε!!! εμένα γιατί δεν μου αρέσει αυτό καθόλου, είναι αναγκαία για κάποιο λόγο αυτή η αλλαγή;

  2) Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών. Μυρίζει υπόθεση ενεργειακών επιθεωρητών. Θα πληρώνουμε και εκεί το ετήσιο χαράτσι μας για να είμαστε "διαπιστευμένοι" στο "ειδικό μητρώο";;; 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από STAVY
   Συνάδελφοι, μήπως γνωρίζει κάποιος τί απόσταση απαιτείται να έχει η πισίνα από δασική έκταση κατά ΝΟΚ?
   Πρόκειται για γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οποίου θα κατασκευασθεί η πισίνα. Κατά ΓΟΚ η απόσταση κτιρίου κατοικίας απο δασικό είναι 10μ. Της πισίνας τί απόσταση πρέπει να είναι? Υπό κανονικές συνθήκες ήταν 1μ. η πισίνα αλλά με ενημέρωσε υπάλληλος στην Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας οτί το 1μ. έχει καταργηθεί πλέον και μπορούμε να πάμε και στο όριο. Δεν μου είπε όμως το Νόμο που αυτό αναγράφεται.  Τώρα συγκεκριμένα, στην περίπτωση της απόστασης της πισίνας απο δασικό τί ισχύει σήμερα? 
    
  • Από Engineer
   Την έκθεση για την κατάσταση όλων των τύπων δασών σε ολόκληρο τον πλανήτη (The State of the World’s Forests – SOFO 2018) δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).
   Η έκθεση, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει, δίνει έμφαση στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δάση και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαχείρισή τους για ένα καλύτερο μέλλον.
    
   Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση SOFO 2018 επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο των δασών στην επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) της Agenda 2030, δίδοντας την ευκαιρία στους υπεύθυνους χάραξης των σχετικών πολιτικών να σχεδιάσουν δράσεις, επενδύσεις και συνεργασίες που στοχεύουν ιδιαίτερα στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανακούφιση της φτώχειας, και ανοίγουν τελικά τον δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη.
   Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από την έκθεση του FAO, η αποψίλωση δασών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη υπαίτια για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, μετά την καύση ορυκτών καυσίμων, και είναι υπόλογη για το 20% περίπου όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - ένα ποσοστό υψηλότερο ακόμη και από ολόκληρο τον τομέα μεταφορών του πλανήτη!

   Στις θετικές ενδείξεις, ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται τρεις φορές ταχύτερα από τον βιομηχανικό τουρισμό ως σύνολο και τώρα αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
   Σύμφωνα, δε, με την Έκθεση της Παγκόσμιας Εκτίμησης Δασικών Αποθεμάτων (FRA), που συντονίζει ο FAO, οι δασικές εκτάσεις στην πλανήτη, το διάστημα 1990-2015, μειώθηκαν από 31,6% σε 30,6%, όμως ο ρυθμός απώλειας επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια.
   Πώς «δουλεύουν» τα δασών για την προστασία και την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητα, σύμφωνα με την έκθεση SOFO 2018:
   Εκτιμάται ότι το 50% των φρούτων που καταναλώνουμε προέρχονται από τα δένδρα Ο βιοπορισμός και η διατροφική ασφάλεια περίπου 250 εκατομμυρίων φτωχών αγροτών εξαρτάται από τη ζωντάνια των δασών και των δένδρων Τα δάση μας είναι η πηγή του νερού μας. Παρέχουν πόσιμο νερό για περισσότερο από το 1/3 των κατοίκων των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου Σχεδόν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ή αλλιώς 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αξιοποιούν το ξύλο για βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως το μαγείρεμα, το βράσιμο νερού και, φυσικά, η θέρμανση. Από την αναχαίτιση της φτώχειας και της πείνας έως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη συντήρηση της βιοποικιλότητας, οι θετικές επιπτώσεις από τα δάση και τα δένδρα είναι θεμελιώδη για την ύπαρξή μας Ενεργώντας σαν «σιφόνια» άνθρακα, τα δάση απορροφούν ποσότητα ίση με περίπου 2 δισ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο Τα παιδιά, γενικώς, είναι περισσότερα ενεργά όταν έχουν πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Ο δείκτης παχυσαρκίας των παιδιών που ζουν σε περιοχές με καλή πρόσβαση σε τέτοιους χώρους είναι 11-19% χαμηλότερος από όσο ο αντίστοιχος δείκτης για τα παιδιά που έχουν περιορισμένη ή και καθόλου. Δείτε ολόκληρη την έκθεση (στην αγγλική γλώσσα), ΕΔΩ.
   Greenagenda newsroom

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Την έκθεση για την κατάσταση όλων των τύπων δασών σε ολόκληρο τον πλανήτη (The State of the World’s Forests – SOFO 2018) δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).
   Η έκθεση, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει, δίνει έμφαση στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δάση και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαχείρισή τους για ένα καλύτερο μέλλον.
    
   Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση SOFO 2018 επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο των δασών στην επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) της Agenda 2030, δίδοντας την ευκαιρία στους υπεύθυνους χάραξης των σχετικών πολιτικών να σχεδιάσουν δράσεις, επενδύσεις και συνεργασίες που στοχεύουν ιδιαίτερα στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανακούφιση της φτώχειας, και ανοίγουν τελικά τον δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη.
   Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από την έκθεση του FAO, η αποψίλωση δασών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη υπαίτια για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, μετά την καύση ορυκτών καυσίμων, και είναι υπόλογη για το 20% περίπου όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - ένα ποσοστό υψηλότερο ακόμη και από ολόκληρο τον τομέα μεταφορών του πλανήτη!

   Στις θετικές ενδείξεις, ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται τρεις φορές ταχύτερα από τον βιομηχανικό τουρισμό ως σύνολο και τώρα αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
   Σύμφωνα, δε, με την Έκθεση της Παγκόσμιας Εκτίμησης Δασικών Αποθεμάτων (FRA), που συντονίζει ο FAO, οι δασικές εκτάσεις στην πλανήτη, το διάστημα 1990-2015, μειώθηκαν από 31,6% σε 30,6%, όμως ο ρυθμός απώλειας επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια.
   Πώς «δουλεύουν» τα δασών για την προστασία και την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητα, σύμφωνα με την έκθεση SOFO 2018:
   Εκτιμάται ότι το 50% των φρούτων που καταναλώνουμε προέρχονται από τα δένδρα Ο βιοπορισμός και η διατροφική ασφάλεια περίπου 250 εκατομμυρίων φτωχών αγροτών εξαρτάται από τη ζωντάνια των δασών και των δένδρων Τα δάση μας είναι η πηγή του νερού μας. Παρέχουν πόσιμο νερό για περισσότερο από το 1/3 των κατοίκων των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου Σχεδόν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ή αλλιώς 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αξιοποιούν το ξύλο για βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως το μαγείρεμα, το βράσιμο νερού και, φυσικά, η θέρμανση. Από την αναχαίτιση της φτώχειας και της πείνας έως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη συντήρηση της βιοποικιλότητας, οι θετικές επιπτώσεις από τα δάση και τα δένδρα είναι θεμελιώδη για την ύπαρξή μας Ενεργώντας σαν «σιφόνια» άνθρακα, τα δάση απορροφούν ποσότητα ίση με περίπου 2 δισ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο Τα παιδιά, γενικώς, είναι περισσότερα ενεργά όταν έχουν πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Ο δείκτης παχυσαρκίας των παιδιών που ζουν σε περιοχές με καλή πρόσβαση σε τέτοιους χώρους είναι 11-19% χαμηλότερος από όσο ο αντίστοιχος δείκτης για τα παιδιά που έχουν περιορισμένη ή και καθόλου. Δείτε ολόκληρη την έκθεση (στην αγγλική γλώσσα), ΕΔΩ.
   Greenagenda newsroom
  • Από Engineer
   Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του (1 σχετικού) ν.4559/2018 (142 Α΄) ορίζεται ότι: «Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153), είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
   Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το άρθρο 52 δεν αναιρεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων κατεδάφισης άλλων υπηρεσιών που απορρέει από την ισχύουσα δασική, πολεοδομική νομοθεσία και τις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας.
   Το ΤΕΔΚ πραγματοποιεί αυτοψία σε αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.4559/2018, μόνο κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέχεια εκδίδεται πράξη κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και η εκτέλεση των πράξεων αυτών μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ορίζεται στην παρ. 1.α του άρθρου 1 της (2 σχετικής) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μόνο κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Διευκρινίζεται ότι το ΤΕΔΚ εκτελεί πράξεις κατεδάφισης που εκδόθηκαν από άλλες υπηρεσίες, μόνο εάν αυτές περιλαμβάνονται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο ΤΕΔΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρ. 2. α) της (2 σχετικής) ΠΝΠ και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών που οριζόταν σε αυτό.
   Ολόκληρη η εγκύκλιος: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΩΗ4653Π8-ΩΔ9?inline=true

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του (1 σχετικού) ν.4559/2018 (142 Α΄) ορίζεται ότι: «Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153), είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
   Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το άρθρο 52 δεν αναιρεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων κατεδάφισης άλλων υπηρεσιών που απορρέει από την ισχύουσα δασική, πολεοδομική νομοθεσία και τις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας.
   Το ΤΕΔΚ πραγματοποιεί αυτοψία σε αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.4559/2018, μόνο κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέχεια εκδίδεται πράξη κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και η εκτέλεση των πράξεων αυτών μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ορίζεται στην παρ. 1.α του άρθρου 1 της (2 σχετικής) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μόνο κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Διευκρινίζεται ότι το ΤΕΔΚ εκτελεί πράξεις κατεδάφισης που εκδόθηκαν από άλλες υπηρεσίες, μόνο εάν αυτές περιλαμβάνονται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο ΤΕΔΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρ. 2. α) της (2 σχετικής) ΠΝΠ και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών που οριζόταν σε αυτό.
   Ολόκληρη η εγκύκλιος: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΩΗ4653Π8-ΩΔ9?inline=true
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.